Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocenianie na WF

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1220 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedmiotowy System Oceniania to ważny dokument szkolny,jakże pomocny w sprawiedliwej i obiektywnej ocenie.Podaję przykłądową, sprawdzoną w gimnazjum propozycję jak może on wyglądać

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 68 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W POZNANIU ( KLASY I-III)

"przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego,należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć"

     Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) opiekunów wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( uczniów rozporządzenia MEN)
 • zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.04.1999 - w sprawie zasad oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów ( Dz.U. nr 41-7.05.99)
  • Statut gimnazjum
  • Program szkoły WSO
CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Wg programu DKW 4014-142/00
 • Sprzyjanie wszechstronnemu wszechstronnemu harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu młodzieży, wzmacnianie immunologii organizmu na niekorzystne i szkodliwe wpływy
 • Kształcenie charakteru, odwagi, racjonalnego myślenia, wytrwałości oraz zdolności działania w grupie
 • Wzbudzanie i rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych fizycznych obcowania z naturą
 • Wyrabianie prawidłowej i pożądanej postawy, zręczności , estetyki ruchu, jak również umiejętności prakseologicznego wykorzystania nabytych umiejętności i nawyków
 • Wspieranie rozwoju zdolności umysłowych, umożliwiających racjonalny dobór środków do wspomagania oraz samokontroli i samooceny rozwoju psychicznego
 • Opanowanie umiejętności utylitarnych, rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych, obronnych
 • Zwiększenie sprawności ruchowej młodzieży przez doskonalenie podstawowych cech motorycznych (siła, szybkość, zwinność,gibkość, wytrzymałość)
 • Kształtowanie świadomej dyscypliny
 • Wdrażanie do przebywania na powietrzu i racjonalnego hartowania
CELE OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Diagnoza rozwoju fizycznego ucznia - określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego dziecka
 2. Wdrażanie do samokontroli i samooceny
 3. Wspieranie - wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
 5. Bieżące informowanie uczniów uczniów rodziców o aktywności, postępach, trudnościach trudnościach specjalnych uzdolnieniach
 6. Ewaluacja wybranego programu oceniania
WYSTAWIANIE OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWEJ
 1. Wystawiana ocena jest ściśle związana z treściami nauczania i wynika z realizacji planu pracy nauczyciela dla III etapu kształcenia(plan pracy jest do wglądu w centrum informacji szkolnej)
 2. Ocena semestralna i całoroczna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych
 3. Nauczyciel wystawiając ocenę semestralną i końcową bierze pod uwagę wszystkie obszary oceniania ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez niego zadań i powierzanych przez nauczyciela ról.
 4. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na cenę ucznia z przedmiotu są:
  • Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
  • Postępy uczniów uczniów ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości(efekty pracy ucznia)
  • Stopień realizacji planowanych zadań dydaktycznych
  • Samokontrola i samoocena rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych i organizacyjnych, poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej oraz zmiany postaw i nawyków
 5. Wszystkie oceny są na bieżąco podawane do wiadomości uczniów i rodziców
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony za czas określony z wychowania fizycznego
 7. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć WF podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z WF, w dokumentacji przebiegu nauczania , zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"
 9. W przypadku nieobecności ucznia podczas bieżącego oceniania, uczeń jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu( test,zadania…)w terminie 2 tygodni od dnia obecności na lekcji, w terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia. Jeśli uczeń nie przystąpi, wstawiana jest ocena niedostateczna.
 10. Nauczyciele różnicują wymagania wobec uczniów .dobierają odpowiednie metody pracy w stosunku do każdego ucznia i stosują wymagania uwzględniające jego możliwości. W przypadku wystąpienia stałych lub czasowych dysfunkcji, nauczyciel jest zobowiązany wskazać zamienną formę sprawdzianu
UMOWY I UZGODNIENIA
 1. Uczeń i rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ( przebyte choroby, urazy)
 2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z czynnego uczestnictwa w lekcji. Natomiast uczeń zobowiązany jest zgłosić każdą niedyspozycję, która nastąpi przed, w trakcie lub po zakończeniu lekcji.
 3. Uczeń może być w ciągu semestru 2 razy nie przygotowany do lekcji bez konieczności przedstawienia usprawiedliwienia, w razie trzeciego i następnych przypadków otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie Sali gimnastycznej i obiektów sportowych. Nieprzestrzeganie ustalonych reguł powoduje uzyskanie"-".trzykrotne uzyskanie minusa powoduje wpisanie oceny niedostatecznej.
 5. Duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą lub znakiem"+".Trzykrotne wpisanie plusa powoduje uzyskanie oceny bardzo dobrej.
 6. Udział w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły, treningi w klubie, udokumentowane osiągnięcia w dyscyplinach nie objętych programem, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - nauczyciel nagradza oceną celującą
 7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem
OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

POSTAWA:
 • Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie , strój, wysiłek wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu sportowym szkoły, higiena osobista)
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
 • Prozdrowotny styl życia
UMIEJĘTNOŚCI:
Ruchowe:
 • Stopień opanowania umiejętności ruchowych ( co potrafię,jak wykonuję) z zakresu wymagań programowych)
Organizacyjne:
 • Stopień opanowania umiejętności organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych
WIADOMOŚCI
 • Wiedza i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie:
 • Organizacji , bezpieczeństwa i higieny zajęć ruchowych (samokontrola, asekuracja, pomoc)
 • Współpracy w czasie zajęć
 • Przepisów i terminologii poszczególnych dyscyplin sportu
 • Samosterowania rozwojem psychofizycznym, adaptacji organizmu do wysiłku, ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc
FORMY I METODY KONTROLI
 • Obserwacja ucznia w trakcie zajęć - premiowanie aktywności
 • Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych
 • Testy standardowe pozwalające ustalić rozwój sprawności ( biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia)
 • Testy i wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości(w zależności od potrzeb)
 • Samoocena
CELUJĄCA
 • Uczeń spałnia wszystkie wymagania na ocenę bdb.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły lub w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną
 • Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, posiada klasę sportową
BARDZO DOBRA
 • Uczeń całkowicie panował materiał programowy
 • Jest bardzo sprawny fizycznie
 • Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie tempie dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie
 • Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu
 • Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń
 • Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna
DOBRA
 • Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy
 • Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną
 • Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi
 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela
 • Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wskazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie
 • Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń
 • Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych
DOSTATECZNA
 • Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami
 • Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną
 • Ćwiczenia wykonuje niechętnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi
 • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym
 • W jego wiadomościach wiadomościach zakresu kultury fizycznej są znaczne luki,a tych które ma nie potrafi wykorzystać w praktyce
 • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu
 • Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej
DOPUSZCZAJĄCA:
 • Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki
 • Jest mało sprawny fizycznie
 • Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi
 • Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną
 • Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu
 • Na zajęciach przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń
NIEDOSTATECZNA:
 • Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program
 • Posiada bardzo niską sprawność fizyczną
 • Wykonuje tylko najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami
 • Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu
 • Na zajęciach WF wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego
Opracowała :

Katarzyna Dudziak, nauczyciel wychowania fizycznego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie