Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka ortograficznego dla klasy III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12019 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie jest niezbędna w życiu każdego człowieka. Dlatego też jednym z nadrzędnych celów edukacji szkolnej jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, czytania i pisania. Sprawność językowa, jaką nabywa dziecko w procesie kształcenia, oprócz gramatyki i elementów wiedzy o języku obejmuje umiejętność pisania poprawnego pod względem ortograficznym.

WSTĘP


Umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie jest niezbędna w życiu każdego człowieka. Dlatego też jednym z nadrzędnych celów edukacji szkolnej jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, czytania i pisania. Sprawność językowa, jaką nabywa dziecko w procesie kształcenia, oprócz gramatyki i elementów wiedzy o języku obejmuje umiejętność pisania poprawnego pod względem ortograficznym. Uczeń posiadł umiejętność pisania wówczas, gdy rozumie sens i budowę pisanych słów oraz sprawnie wykorzystuje zasady ortograficzne.
Nabywanie tej umiejętności sprawiało i sprawia dzieciom wiele trudności, dlatego też należy wspomóc działania nad doskonaleniem umiejętności ortograficznych, tym bardziej, że uczniowie bardzo cieszą się, gdy piszą bezbłędnie.
W swojej pracy z dziećmi w klasach nauczania zintegrowanego zaobserwowałam, że mimo wysiłków wkładanych w nauczanie ortografii, stanowi ona wielki problem dla wielu uczniów. Postanowiłam więc pomóc moim wychowankom w przezwyciężeniu tych trudności organizując dla nich dodatkowe zajęcia. Skłoniło mnie to do opracowania programu koła ortograficznego dla klasy III, który będzie wdrożony do realizacji na tych zajęciach.
W ramach tego koła uczniowie będą mieli możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz dokonywanie samokontroli swojej pracy. Mam nadzieję, że ta forma nauki zwiększy zainteresowanie uczniów ortografią, rozbudzi zaangażowanie i motywację do pracy i przezwyciężania trudności.


I. CHAREKTERYSTYKA PROGRAMU


Program koła ortograficznego napisany został z myślą o uczniach klasy III. Treści ćwiczeń dotyczą najważniejszych zagadnień ortograficznych realizowanych na tym poziomie edukacji i są zgodne z „ Podstawą programową’’ MENiS.
Propozycje zawarte w programie służą wyrównywaniu braków, poszerzaniu i utrwalaniu swoich umiejętności oraz wyrabianiu czujności i poprawności ortograficznej.
Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które będą wspierać i uatrakcyjniać nauczanie ortografii.
Nadrzędnym celem jest połączenie elementów nauki i zabawy, ponieważ w ten sposób najłatwiej zachęcić uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.
Program przeznaczony jest do realizacji podczas zajęć koła ortograficznego. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.


CELE PROGRAMU


Cel główny:

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie u uczniów „czujności” ortograficznej w wyniku samokontroli, co w efekcie doprowadzi do automatyzacji poprawnego pisania.


Cele szczegółowe:
• uatrakcyjnianie nauczania ortografii,
• rozbudzanie zainteresowań ortograficznych uczniów i motywacji do poprawnego pisania,
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych,
• kształtowanie umiejętności zastosowanie z praktyce posiadanej wiedzy,
• doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów,
• wzbogacenie słownika uczniów,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym i kształtowanie nawyku korzystania z niego,
• inspirowanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach ortograficznych,
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ortograficznych.


TREŚCI PROGRAMOWE


Treści programu realizowane będą w następujących grupach tematycznych:

 pisownia wyrazów wielką literą,
 pisownia wyrazów z „rz” i „ż”,
 pisownia wyrazów z „ó” i „u”,
 pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach,
 pisownia wyrazów z „h” i „ch”,
 pisownia wyrazów z „ą” i „ę”,
 pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu,
 pisownia przeczenia „nie” z czasownikami i przymiotnikami,
 stosowanie znaków interpunkcyjnych (kropka, znak zapytania, wykrzyknik, przecinek, dwukropek, cudzysłów).


Na realizację każdej z grup tematycznych przeznaczona zostanie odpowiednia liczba zajęć w zależności od osiąganych przez uczniów wyników nauczania. Po opracowaniu grupy tematycznej odbywać się będą dyktanda sprawdzające i w razie potrzeby dodatkowe ćwiczenia uzupełniające. Pod koniec roku szkolnego pewna liczba zajęć przeznaczona będzie na pracę z materiałem mieszanym. Jako podsumowanie programu odbędzie się konkurs ortograficzny.


IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW


Wymienione cele zostaną osiągnięte przez:

1. Systematyczne stosowanie ćwiczeń ortograficznych:
- przepisywanie,
- pisanie z pamięci,
- pisanie ze słuchu,
- wyjaśnianie pisowni wyrazów,
- uzupełnianie zdań i tekstów z lukami, wyrazami z trudnościami ortograficznymi,
- porządkowanie wyrazów według ustalonego kryterium,
- uzupełnianie brakujących liter w wyrazie,
- łączenie wyrazów w pary – wyjaśnianie pisowni,
- praca ze słownikiem ortograficznym,
- układanie zdań z wyrazami z trudnościami ortograficznymi,
- układanie i zapisywanie rymowanek, rebusów i wierszyków ortograficznych,
- uzupełnianie krzyżówek,
- dobieranie wyrazów przeciwstawnych,
- zestawianie wyrazów parami, gdzie są różnice w wymowie i zapisie,
- uzupełnianie kolorowanek ortograficznych.
2. Zastosowanie atrakcyjnych środków dydaktycznych: słowniki ortograficzne obrazkowo-wyrazowe, plansze ortograficzne, teksty wierszyków ortograficznych, krzyżówki, rebusy, uzupełnianki, zagadki, itp.
3. Zastosowanie metod aktywizujących.
4. Stosowanie samokontroli pisanych tekstów.
5. Aktualizację kącika ortograficznego.
6. Pozytywne motywowanie ucznia do poprawnego pisania.
7. Udział w konkursach ortograficznych.


V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


Uczeń :
• zna podstawowe zasady ortograficzne i stosuje je w praktyce

• stosuje podstawy interpunkcji w różnych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych

• wyjaśnia pisownię wyrazów,

• poprawnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi,

• pisze poprawnie pod względem ortograficznym samodzielnie redagowane zdania i teksty,

• ma nawyk korzystania ze słownika ortograficznego,

• dokonuje samokontroli i samooceny,

• wykazuje spostrzegawczość i czujność ortograficzną,

• chętnie uczestniczy w zajęciach przejawiając różne formy aktywności,

• chętnie bierze udział w konkursach ortograficznych


VI. SPOSOBY KONTROLOWANIA PRACY UCZNIÓW


Kontrola pracy ucznia rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku, jego pracy i postępach.
Nauczyciel powinien wskazywać mocne i słabe strony wykonywanej przez ucznia pracy. Uwagi i sugestie dotyczące postępów dążyć winny do samokontroli i samooceny wykonywanej przez dziecko pracy.
Udział uczniów w zajęciach koła ortograficznego jest dobrowolny, dlatego też kontrola pracy uczniów będzie miała formę pochwały ustnej lub pisemnej oraz dyplomu. W trakcie realizacji programu oceniana będzie aktywność i zaangażowanie uczniów podczas zajęć, wytwory pracy (plastyczne, literackie), umiejętność stosowania wiedzy ortograficznej w praktyce.
Na zakończenie roku szkolnego odbędzie się konkurs ortograficzny, w wyniku którego zostanie wyłoniony „Mistrz ortografii”.


EWALUACJA PROGRAMU


Aby przekonać się, czy zaproponowany program koła ortograficznego w klasie III był potrzebny, czy pomógł uczniom wyrównać, usystematyzować i utrwalić wiedzę ortograficzną konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji tj. działań zmierzających do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele zostały osiągnięte.
W wyniku ewaluacji powinniśmy otrzymać informację zwrotną niezbędną do oceny wartości merytorycznej programu oraz konieczności jego zmodyfikowania, czy ulepszenia.


Do ewaluacji programu zostaną wykorzystane:

• scenariusze wybranych zajęć;
• dyktanda sprawdzające;
• gazetka ścienna - „kącik ortograficzny’’;
• wyniki konkursu ortograficznego;
• ankieta przeprowadzona wśród uczniów uczęszczających na kółko oraz ich rodziców.


BIBLIOGRAFIA

1. R. J. Arends, „Uczymy się nauczać’’,
WSiP,Warszawa1995 ,

2. M. I. Kwiecień, „Uczę się ortografii’’,
Warszawa 1995,

3. J. Wójcik, „Nauka ortografii i interpunkcji’’,
WSiP, Warszawa 1986,

4. H. Kitlińska – Pięta, „Z Ekoludkiem w szkole’’,
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
w kl. I – III, Żak, Warszawa 1999,
5. A. Jedut , A. Pleskot , „Nauczanie ortografii w klasach I-III’’, Poradnik dla nauczyciela, WSiP, Warszawa 1991,
6. W. Skrzypiec, „ Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach I-III’’, WSiP, Warszawa 1992.

Opracowała:
mgr Elżbieta Kolmasiak
n-l PSP w Zagórzu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie