Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy korekcyjno- kompensacyjnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 43771 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W pracy wyrównawczej z dzieckiem mającym trudności stawiamy sobie takie zadania, które mają na celu stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, utrwalamy wiadomości już zdobyte, i umiejętności.


PROGRAM PRACY KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ Z DZIECKIEM W ZAKRESIE ROZWIJANIA SPRAWNOŚCI :
 • JĘZYKOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ
 • GRAFOMOTORYCZNEJ
 • WZROKOWEJ
Program opracowany przez :
Irenę Frankiewicz
Rok szkolny 2005/2006

1.WSTĘP:
     Poziom percepcji słuchowej mowy odgrywa decydującą rolę w przyszłej nauce szkolnej dziecka. Trudności w wypowiadaniu się ustnym i pisemnym, zakłócenia w procesie czytania, ubogi zasób słów, agramatyzmy i wady w wymowie świadczą o nieprawidłowym rozwoju funkcji słuchowych.
     Trudności te spowodowane są nieporadnością w wypowiadaniu wyrazów trudnych artykulacyjnie, długich, trudnych znaczeniowo, nietrwałą pamięcią bezpośrednią słuchową, krótkim stosunkowo czasem wrażliwości na bodźce słowne.
     Dlatego też, w pracy indywidualnej z dzieckiem staramy się stosować ćwiczenia wzmacniające spostrzeżenia słuchowe, wzrokowe i dotykowe, kinestetyczne (czucie ruchu) i motoryczne
     Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania, kształtowania lateralizacji i orientacji w prawej i lewej stronie ciała.
     Praca opiera się na wykorzystaniu metod aktywizujących m .in. Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz, ćwiczenia usprawniające technikę rysowania i pisania – H. Tymichowej i metoda Ruchu Rozwijającego –W. Sherborne. Ć
     wiczenia proponowane przez M. Bogdanowicz prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego, współdziałania funkcji intelektualnych(mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo- ruchowych)
     Dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni. Ćwiczenia ułatwiają naukę czytania i pisania. Następuje wyrównywanie dysharmonii rozwojowych w przypadku dzieci „ryzyka dysleksji” co skutecznie zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych. Metoda ta ma nie tylko aspekt profilaktyczno terapeutyczny ale również aspekt diagnostyczny . Przystosowana jest do potrzeb dzieci od 4 roku życia .
     Ćwiczenia grafomotoryczne służą osiągnięciu przez dziecko gotowości do nauki pisania oraz do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania. Ukierunkowane są wprost na podniesienie poziomu czynności rysowania, a pośrednio na podniesienie poziomu pisania. Dla opanowania poprawnej techniki pisania ważne jest też osiągnięcie dobrego poziomu koordynacji wzrokowo- ruchowej .H. Tymichowa zaleca wykonywanie ćwiczeń we wszystkich czterech proponowanych pozycjach.
     Zajęcia stymulująco- terapeutyczne W. Sherborne wspomagają ogólny rozwój dziecka. Ćwiczenia oparte są na wykorzystaniu naturalnej potrzeby ruchu. Prowadzą do poznania siebie, innych, do zaufania i wiary we własne siły.
     W pracy indywidualnej wykorzystamy również Program Rozwijający Percepcję Wzrokową - M. Frostig , w skład którego wchodzą zeszyty „Wzory i obrazki” stanowiące zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej na danym poziomie trudności.
     W ćwiczeniach składających się na poziom podstawowy nacisk położono na zadania kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową. Na poziomie średnim zwrócono uwagę na zadania rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych , natomiast na poziomie wyższym skoncentrowano się głównie na ćwiczeniach integrujących zdolności percepcyjne z wymaganiami stawianymi dzieciom w nauce szkolnej.
     Percepcja wzrokowa , w znaczeniu w jakim termin ten używany jest w prezentowanym programie , jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretacji poprzez skojarzenia z uprzednim doświadczaniem.
     Percepcja wzrokowa uczestniczy w niemal wszystkich działaniach człowieka. Odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania , pisania , stosowanie reguł ortografii , wykonywanie zadań arytmetycznych oraz rozwinięcie wszystkich innych umiejętności wymaganych od niego w trakcie nauki szkolnej.

2. OBSERWACJA WSTĘPNA
     Jakub jest dzieckiem bardzo wesołym, łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami. Wychowuje się w pełnej rodzinie, ale rodzice zajęci pracą zawodową nie poświęcają dziecku zbyt wiele czasu. W kontaktach z dorosłymi jest bardzo nieśmiały i małomówny. Objawem zachowania Jakuba jest nadruchliwość wyrażająca się w znacznie większej niż u przeciętnego dziecka liczbie ruchów . Podczas zajęć wymagających skupienia uwagi nie jest w stanie usiedzieć na miejscu, ustawicznie się kręci , manipuluje przedmiotami , które znajdują się w zasięgu jego rąk , wykonując cały szereg drobnych ruchów nawet wtedy, gdy pozostaje w pozornym spokoju.
     Nie wysłuchuje do końca poleceń i wyjaśnień , dlatego przeważnie nie wie jak rozwiązać przedstawiony problem. Podczas zajęć ruchowych wykazuje zwiększoną szybkość i częstą zmienność ruchów , choć sytuacja tego nie wymaga.
     Stwarza to wrażenie że chłopiec jest w ciągłym pośpiechu , potrzebuje częstych zmian pozycji i sposobów postępowania przy wykonywanych czynnościach.
     W zachowaniu Jakuba zauważalne są również nieadekwatne reakcje emocjonalne , co objawia się skłonnością do niszczenia prac innych , dokuczliwością wobec koleżanek i niezdyscyplinowaniem wobec dorosłych.
     Nie jest zdolny do dłuższej koncentracji uwagi i charakteryzuje się brakiem wytrwałości w przypadku małego zainteresowania przedmiotem działania. Natomiast staje się aktywny , gdy coś go zaciekawi.
     W pracy intelektualnej wykazuje znaczną męczliwość , często nie doprowadza zaczętej pracy do końca , oczekuje pomocy , chociaż zadanie powierzone chłopcu jest dostosowane do jego możliwości.
     Niepokojące zachowania u Kuby sprowadzają się do:
 • nadmiernej ruchliwości
 • specyficznych zaburzeń funkcji poznawczych, przejawiających się głównie w formie braku koncentracji
 • niskiej sprawności grafomotorycznej
 • małej sprawności percepcji wzrokowej
     Zachowanie wskazuje na brak potrzeby kontaktu , uznania, akceptacji , sukcesu , poczucia własnej wartości . Dlatego praca indywidualna z Jakubem skierowana zostaje na rozwój poszczególnych sfer osobowości dziecka.

3. ZADANIA:
     W pracy wyrównawczej z dzieckiem mającym trudności stawiamy sobie takie zadania, które mają na celu stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, utrwalamy wiadomości już zdobyte, i umiejętności , doskonalimy techniki przedszkolne stosowane w codziennych zajęciach, stosujemy zasady stopniowania trudności w pracy na różnorodnym materiale dydaktycznym, motywujemy dziecko do wysiłku umysłowego, wdrażamy do pełnej aktywności w czasie zajęć, uważnego słuchania i dokładnego wypełniania wszystkich poleceń. Konieczne jest indywidualne podejście do dziecka mającego trudności, zajęcia muszą być prowadzone w atmosferze życzliwości i akceptacji, muszą napełniać dziecko optymizmem, wiarą we własne siły i możliwości. Należy tak zorganizować zajęcia, aby dziecko traktowało je jak zabawę, a nie jak dodatkowe zadanie do wykonania, aby wykonywanie ćwiczeń było dlań przyjemnością.
     Do osiągnięcia zamierzonych celów w pracy konieczna jest systematyczna współpraca z rodzicami dziecka.

4. CELE GŁÓWNE:
 1. Stwarzanie sytuacji które:
  • sprzyjają pozytywnych przeżyciom i prowokują do słownego ich określana
  • prowokują do działania i nazywania tego , co dziecko czyni i do czego zmierza
  • skłaniają do opisywania rzeczywistości i ustalania związków przyczynowo-skutkowych
  • rozwijają u dzieci zaciekawienie i zdolność do uważnego słuchania
 2. Kształtowanie komunikatywności mowy i rozwijanie mowy jako czynności umysłowej.
 3. Poznawanie otaczającego świata za pomocą narządów zmysłów w toku zabaw i zajęć
 4. Wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez stwarzanie okazji do rozmów , dyskusji i swobodnego wypowiadania się.
 5. Doskonalenie percepcji słuchowej
 6. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej służącej osiągnięciu przez dziecko gotowości do nauki pisania oraz do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania.
 7. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wprowadzających w świat relacji i związków wyrażonych Kodem liczbowym.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • dziecko nazywa narządy zmysłu i wykorzystuje je do poznawania otaczającej rzeczywistości
 • określa cechy przedmiotów i zjawisk
 • zadaje pytania
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • zna ważniejsze utwory literatury dziecięcej
 • opowiada treści utworów literackich
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • omawia obrazki , ilustracje , historyjki
 • potrafi poprawnie budować zdania
 • zapamiętuje treści wierszy i chętnie je recytuje
 • ma rozwiniętą sprawność manualną i grafomotoryczną
 • ma rozwiniętą orientację przestrzenną i koordynację wzrokowo-ruchową
 • prawidłowo wskazuje prawą i lewą stronę ciała
 • dostrzega rytmiczny układ grup elementów , potrafi kontynuować
 • nazywa porę roku , dni tygodnia
 • potrafi określić kształt przedmiotów
 • nazywa figury geometryczne
 • klasyfikuje przedmioty w oparciu o wybrane cechy
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
5. TREŚCI NAUCZANIA:
Praca korekcyjno - kompensacyjna będzie obejmowała:
 1. Ćwiczenia rozwijające sprawność językową i komunikacyjną:
  • swobodne wypowiedzi na różne tematy;
  • luźne rozmowy;
  • dzielenie się wrażeniami z przeżytych sytuacji;
  • nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów, części ciała u siebie i u osoby naprzeciw
  • opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych;
  • układanie zdań z podanymi wyrazami, kończenie zdań;
  • prezentowanie piosenek, wierszy, bajek, żartów, zabawa w konferansjera;
  • rozwiązywanie oraz układanie zagadek;
  • wymienianie największej liczby wyrazów: nazw zwierząt, mebli, wyrazów
 2. Ćwiczenia rozwijające sprawność grafomotoryczną:
  1. ćwiczenia rozmachowe mięśni rąk:
   • kreślenie w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów w kształcie fal, koła, ósemek
   • zamalowywanie dużej dowolnej powierzchni
   • zamalowywanie określonej powierzchni
   • pogrubianie konturów czyli obwodzenie po śladzie linii pojedynczych szlaków, obrazów konturowych przy zastosowaniu mazaków itp.
  2. ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców
   • zamalowywanie małych przestrzeni kredkami np. konturów otrzymanych z obrysowania szablonów, obrazków w kolorowankach
   • kreskowanie- wypełnianie kształtów kropkami, kółkami oraz liniami poziomymi, pionowymi i skośnymi
   • wypełnianie różnych konturów linią ciągłą tworząc spirale, kłębuszki
   • kopiowanie rysunków – wodzenie po wzorze przez kalkę techniczną
   • pogrubianie konturu – czyli wodzenie po wzorze np. po liniach pojedynczych zbliżonych do szlaczków, po konturach obrazków
   • rozwiązywanie i tworzenie własnych labiryntów
  3. ćwiczenia płynnych, rytmicznych, ciągłych i postępujących ruchów pisarskich
   • obrysowywanie szablonów – od wewnątrz i od zewnątrz
   • rysowanie szlaczków w liniaturze szerszej a potem w liniaturze zeszytu
   • rysowanie po śladzie obrazków i znaków graficznych
   • odwzorowywanie szlaczków wg. wzoru
   • próby odtwarzania eksponowanych wzorów z pamięci
   • samodzielne rysowanie różnorodnych wzorów
   • łączenie kropek liniami - tworzenie obrazków kończenie rysunków i wykonywanie zagadek rysunkowych
 3. Ćwiczenia rozwijające spostrzeganie wzrokowe:
  • różnicowanie, porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw
  • dostrzeganie istotnych cech, szczegółów
  • wyszukiwanie kształtów podobnych figur geometrycznych
  • segregowanie według różnych zasad doboru
  • tworzenie składanek według wzoru, loteryjek, domin
  • dobieranie do pary figury konturowej i pełnej
  • obwodzenie konturów figur kredką, pogrubianie, kalkowanie
  • zamalowywanie wnętrza konturu
  • obrysowywanie szablonów
  • „ odczytywanie” figur ze złożonych układów
  • nakładanie figur na siebie
  • uzupełnianie figur brakującymi elementami
  • tworzenie kompozycji w formie wzorków, szlaczków
6. MATERIAŁ NAUCZANIA
     Materiałem do wykonywania ćwiczeń w programie pracy korekcyjno- kompensacyjnej będą: układanki typu mozaiki, układanki obrazkowe, klocki obrazkowe, klocki konstrukcyjne, klocki w kształcie figur geometrycznych, różne obrazki tematyczne, domino obrazkowe, domino punktowe, domino literowe, sylabowe, wyrazowe, loteryjki obrazkowe, historyjki obrazkowe.

7. EWALUACJA
     Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z dzieckiem mającym trudności w zakresie rozwijania sprawności językowej i komunikacyjnej, grafomotorycznej oraz spostrzegania wzrokowego będą prowadzone przez cały rok szkolny 2005/2006. W trakcie zajęć będę obserwować rozwój intelektualny, sprawnościowy dziecka, jego nabytych umiejętności czy też wiadomości. Przede wszystkim będę w stałym kontakcie z rodzicami dziecka od których będę zbierać informacje zwrotne o postępach dziecka.
     Wskazówką będą dla mnie jego prace, jego zachowanie, czy nastąpiła poprawa w przyswajaniu wiedzy, w wypowiedziach dowolnych i na określony temat oraz w sposobie wykonywania ćwiczeń. Zatem przedmiotem ewaluacji należy uczynić wyniki końcowe, jakie osiągnie dziecko po roku pracy, a jeśli zajdzie taka potrzeba to i następnym roku szkolnym. Zostaną porównane prace przed i po zakończeniu programu pracy korekcyjno- kompensacyjnej. Dziecko zostanie poddane arkuszem obserwacji dziecka sześcioletniego, który pozwoli nam odpowiedzieć na następujące pytania:
 • czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności dziecka
 • czy proponowane treści nauczania miały wpływ na rozwój sprawności językowej, komunikacyjnej, grafomotorycznej i wzrokowej
 • czy nastąpiła zmiana w zachowaniu dziecka, w jego postawie do wykonywania ćwiczeń
 • w jaki sposób dziecko radzi sobie z problemem przyswajania wiedzy i umiejętności
     Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą stwierdzić w jakim stopniu realizowany program spełnił nasze oczekiwania, czy zamierzone w programie cele zostały osiągnięte, czy proponowane zadania, ćwiczenia i materiał pracy z dzieckiem są skuteczne i czy przynoszą pożądane rezultaty.

OPRACOWAŁA IRENA FRANKIEWICZ

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie