Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Internet w szkole

 

Wymogi współczesnego świata - coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów, ludzi obdarzonych dużym zakresem wiedzy oraz szybkość i dynamika zmian w świecie naukowym na niespotykaną dotąd skalę sprawiają, że poszukiwane są alternatywne formy przekazu wiedzy.

EWA GŁOWACKA- BALON
Nauczyciel Szkoły Podst. Nr 3
INTERNET W SZKOLE.

1. Edukacyjne zastosowania sieci Internet i nowa rola nauczyciela.

Wymogi współczesnego świata - coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów, ludzi obdarzonych dużym zakresem wiedzy oraz szybkość i dynamika zmian w świecie naukowym na niespotykaną dotąd skalę sprawiają, że poszukiwane są alternatywne formy przekazu wiedzy.
W czasach, gdy zasoby informacyjne całego świata są dostępne w systemie on-line, a kontakt
z ludźmi w każdym miejscu planety nie sprawia większego problemu, ograniczenia takie jak: odległość, czas i miejsce przestają mieć istotne znaczenie. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnej
i telekomunikacyjnej sprawił, że to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się odległe w czasie, dzisiaj stało się rea1ne. Przełamane zostały bariery, które wydawały się jeszcze niedawno nie do pokonania Przy dzisiejszym poziomie usług telekomunikacyjnych utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami dydaktycznymi z całego świata przestało byt przywilejem elit. Obecnie każdy uczący się na świecie może za pomocą sieci włączyć się do dyskusji prowadzonej na dowolnym uniwersytecie, czy
w szkole zadać pytanie nobliście lub skorzystać z zasobów bibliotecznych. Ograniczeniem pozostał techniczny dostęp do sieci Nie jest istotne to czy uczący się uzyskuje połączenie z komputera domowego, szkolnego czy znajdującego się w miejscu użyteczności publicznej.
Technika mu1timedialna dała wspaniałe możliwości. Udostępniła dźwięk, tekst, grafikę i animację łącząc je w niespotykany dotychczas dotąd sposób wyrazu. Komputer daje możliwości obróbki danych, wyszukiwania i gromadzenia ogromnej ilości informacji. Ponadto technika multimedialna, poprzez możliwość symulacji wszelkiego rodzaju zjawisk, obraz skojarzony z dźwiękiem oraz tekstem, jest znakomitym narzędziem do prezentacji wiedzy. Programy, bądź ich fragmenty, ukazują praktyczne zastosowanie i mechanizm działania różnych zjawisk, przełamując schemat wywodu pełnego terminów wysoce abstrakcyjnych i niezrozumiałych dla większości uczniów. Zastopowanie multimediów intryguje i stymuluje uczniów do poszerzania wiedzy.
Przepełnione sale wykładowe, ograniczony dostęp do źródeł informacji, koszty związane z drukami, książkami, brak czasu na pogodzenie nauki z pracą zarobkową itd. – oto niektóre z problemów każdego ucznia, studenta oraz niejednego nauczyciela szkoły masowej.
Sieć komputerowa umożliwia przekroczenie murów budynku szkolnego. Lekcje, wykłady, seminaria
i ćwiczenia nie są kojarzone z ławkami, ścianami i tablicą. Uczniowie i nauczyciele są w stałym kontakcie ze sobą, mogą uczestniczyć w seminariach, dyskusjach, wideokonferencjach, debatach, wspólnych pracach i wspólnym rozwiązywaniu zadań. Poza zorganizowanymi formami nauczania Internet jest doskonałą pomocą w procesie samokształcenia – jednego z wymogów współczesnego świata. Eksplorując samodzielnie zasoby Internetu, można uzupełniać w sposób ciągły wiedzę
o kolejne elementy lub podejmować działania bezpośrednio i pośrednio wpływające na stan naszych kwalifikacji. Dostrzec można trzy obszerne sfery zastosowań edukacyjnych sieci Internet:
- Internet jako źródło informacji i pomocy naukowych;
- Internet jako techniczne medium w procesie kształcenia na odległość- wirtualna szkoła;
- Internet jako narzędzie wspierające proces kształcenia w szkole masowej.


Dynamika zmian we współczesnym świecie nie pozwala zadowolić się wiadomościami zdobytymi w szkole. Stają się one coraz częściej niewystarczające w życiu człowieka. Wymusza to potrzebę ciągłego doskonalenia się, a co za tym idzie samokształcenia. Dlatego podstawowym celem stawianym edukacji jest tworzenie warunków do permanentnego kształcenia. Edukacja ustawiczna jest obecnie ważnym elementem procesu kształcenia. Ciągłe uzupełnianie wiadomości o nowe elementy sprawia, że jesteśmy stale kompetentni w dziedzinach, w których pracujemy.
Sieć stwarza możliwości stałego dostępu do szybkiej i świeżej informacji podanej w bardzo abstrakcyjnej, multimedialnej postaci. Powstaje coraz więcej instytucji specjalnie przeznaczonych do nauczania poprzez sieć, (o których tu nie będę pisać). Można też kształcić się lub doskonalić kwalifikacje samodzielnie, poznając informacyjne zasoby Internetu. Jest to też źródło pomocy naukowej dla nauczycieli i uczniów.
Nauczyciel dzisiaj uczący powinien sam wykonywać lub przygotowywać materiały dydaktyczne. Winien posiadać znajomość oprogramowania zarówno wspomagającego nauczanie konkretnych przedmiotów, jak i oprogramowania wspomagającego lub ułatwiającego sam proces kontroli.
Nauczyciel pracujący w szkole będzie musiał koncentrować się na przygotowaniu testów, sprawdzaniu ich, na opracowaniu ankiet i egzaminowania. Wspomagać to będzie postawy kreatywnej wobec nowych technologii, znajomości różnych sposobów nauczania, organizacji lekcji oraz jej projektowania.
Coraz częstsze stają się przypadki, że do szkoły trafiają dzieci posiadające własne komputery
i oczekujące od swoich opiekunów jakiejś nowości lub biegłej znajomości obsługi komputera. Ten fakt ma ogromne znaczenie dla procesu wychowawczego.
Coraz częściej nauczyciel stanie przed problemem, jak nauczać w warunkach znacznie zróżnicowanej wiedzy uczniów w zakresie technologii informacyjnej, jakie stosować kryteria wymagań w stosunku do nich.
Warsztat pracy współczesnego nauczyciela to dobrze wyposażona biblioteka programów multimedialnych, odpowiedni sprzęt komputerowy, pomoce naukowe ułatwiające sam proces kształcenia jak i ubarwiające go.

Sieć komputerowa posiada duży potencjał edukacyjny ze względu na ogromną ilość informacji. Ma też znaczenie dla osób niepełnosprawnych niemających możliwości poruszania się samodzielnie poza domem.
Niewątpliwie zaletą jest nieprzerwana praca sieci, stwarzająca użytkownikom możliwość korzystania z niej w dowolnych dniach i porach, co sprawia, iż można dostosować tempo i czas pracy do własnych możliwości i potrzeb uczenia się. Warto zwrócić uwagę, że sieć komputerowa nie zastępuje dotychczasowych form uczenia się, lecz je wyraźnie rozszerza.

2. Wady oraz zagrożenia wynikające ze stosowania sieci komputerowej
w procesie edukacyjnym.

Sieć komputerowa, jak każde narzędzie pracy nauczyciela ma swoje ograniczenia. Dostęp do dużej liczby informacji sprawia, że ma on trudności w ich wyborze. Co z prezentowanych materiałów jest ważne? Jaka wiadomość lub informacja jest wolna od prób zafałszowania? Jaka informacja jest szkodliwa?
W sieci informacja poszukiwana przez nauczyciela przeplata się z wiadomościami drugorzędnymi, mało istotnymi. Informacja jest często niesklasyfikowana i bez jakiejkolwiek oceny naukowej. Punktem odniesienia pozostaje tutaj jedynie miejsce, w którym dana informacja jest zamieszczana. Wymaga to od uczącego się posiadania umiejętności informacyjnych, dysponowania strukturą wiedzy odmienną od tej, jaką nabywa obecnie w szkole.
Nadmierne wykorzystywanie sieci w procesie kształcenia może doprowadzić do zaniedbania innych form pobierania wiedzy i kontaktów z ludźmi. Zagrożeniem staje się też wywieranie wpływu na uczestnika sieci przez wątpliwego pochodzenia organizacje, sekty religijne, grupy terrorystyczne, itd. Nieograniczony dostęp do sieci to okazja do wszelkiego rodzaju reklamy, prób przypodobania się za wszelką cenę przez grupy, które mniej lub bardziej mijają się z celami edukacji społecznie uwarunkowanej. Przemoc, pornografia, antysemityzm, faszyzm, itd. oto niektóre z elementów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami wychowania.
Nieodzowne staje się, więc czuwanie nad procesem edukacyjnym oraz ukierunkowanie poczynań młodych ludzi w sfery niezagrażające ich przyszłości, godności, itd. Poziom sieciowej edukacji w jej zorganizowanych formach zależny jest od rzetelnych, dopracowanych programów dydaktycznych. Bardzo ważnym elementem są też względy ekonomiczne. Pozornie odpadają koszty wyjazdów, utrzymania w miejscu pobierania nauki, pozostaje stały dochód w przypadku pracujących studentów, ale cena dobrego sprzętu jest jeszcze bardzo wysoka. Dodatkowo dochodzą koszty samych kursów, które niejednokrotnie są bardzo wysokie. Ponadto mimo bezgranicznego zasięgu nauczanie
w Internecie ma zawężone pole działania do przedmiotów czysto teoretycznych, trudno bowiem nauczyć się tą drogą techniki rzeźbienia w kamieniu czy drewnie. Można natomiast zdobyć dodatkowe informacje, uzupełnić luki, poznać nowe techniki, itd.

Zakończenie

Edukacja jest jednym z najważniejszych elementów życia społecznego,
a wręcz decyduje o jego obrazie. Koniecznością jest więc, aby nie stała ona w opozycji do tendencji rozwojowych i korzystała z najnowszych zdobyczy techniki, jeśli tylko są one w zgodzie z ogólnie przyjętymi celami kształcenia. Internet stwarza wiele możliwości ułatwiających, uatrakcyjniających oraz optymalizujących proces kształcenia. Jest ponadto niezmierzoną skarbnicą wiedzy w jej czystej postaci. To informacja i jej obieg pcha świat ku rozwojowi. Pismo drukowane Gutenberga, powstanie telegrafu, telefonu, mediów, przekazu satelitarnego przyczyniały się za każdym razem do coraz większego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego. Internet jest następnym zjawiskiem, które wydajnie przyspiesza obieg informacji, a co za tym idzie także i rozwój we wszystkich dziedzinach.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak wspaniałe narzędzie wykorzystać w procesie edukacyjnym. Ważne jest jednak, by było ono stosowane z rozmysłem i pełnym przygotowaniem metodologicznym, aby nie zatracić się w technokratycznej otchłani społeczeństwa informacyjnego i pozostać wiernym humanistycznym korzeniom istoty ludzkiej.
W dobie przemian ustrojowych i chęci dołączenia do najwyżej rozwiniętych krajów świata nie możemy zapomnieć o zmodernizowaniu naszego systemu edukacyjnego. Powszechny dostęp zarówno odbiorców indywidualnych, jak i szkół masowych do sieci Internet jest jednym z warunków nadgonienia zaległości. Jak wykazały doświadczenia krajów zachodnich, do których w niedalekiej przyszłości mamy zamiar dołączyć pod względem standardów pracy, nauki i życia, Internet sprawdził się jako pomoc w procesie kształcenia.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:33:48
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:33:48) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie