Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moja mała ojczyzna i ja

 

Program oparty jest przede wszystkim na progresywnej koncepcji kształcenia, której wiodąca idea podkreśla wagę podtrzymywania naturalnych interakcji dziecka ze społeczeństwem. Program pozwala równoważyć relacje (posiadane kompetencje poznawcze i instrumentalne) między jednostką a światem.

Wykorzystuje ideę teorii rozwoju człowieka J.Piageta i E.Eriksona, według której staramy się pomóc uczniowi w osiąganiu coraz wyższych stadiów rozwoju poznawczego, moralnego, społecznego i estetycznego. Klasowy program wychowawczy ma strukturę spiralną, zawiera wszystkie cele (kompetencje) zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania (…) i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów ze szczególnym uwzględnieniem „efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania norm” i „poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł wiedzy” oraz ścieżek edukacyjnych, a zwłaszcza wychowana patriotycznego. Jest również spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktycznym, realizuje bowiem cele misji SP 8 i zadania z trzech obszarów (odpowiedzialność, mądrość, kreatywność).

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLAS 6C I 6D „MOJA MAŁA OJCZYZNA I JA”

I. KONCEPCJA PROGRAMU

Program oparty jest przede wszystkim na progresywnej koncepcji kształcenia, której wiodąca idea podkreśla wagę podtrzymywania naturalnych interakcji dziecka ze społeczeństwem. Program pozwala równoważyć relacje (posiadane kompetencje poznawcze i instrumentalne) między jednostką a światem. Wykorzystuje ideę teorii rozwoju człowieka J.Piageta i E.Eriksona, według której staramy się pomóc uczniowi w osiąganiu coraz wyższych stadiów rozwoju poznawczego, moralnego, społecznego i estetycznego.

II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

A. PODSTAWA PROGRAMOWA

Klasowy program wychowawczy ma strukturę spiralną, zawiera wszystkie cele (kompetencje) zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania (…) i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów ze szczególnym uwzględnieniem „efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania norm” i „poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł wiedzy” oraz ścieżek edukacyjnych, a zwłaszcza wychowana patriotycznego.
Jest również spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktycznym, realizuje bowiem cele misji SP 8 i zadania z trzech obszarów (odpowiedzialność, mądrość, kreatywność).

B. CELE PROGRAMU

- uświadomienie uczniom rangi patriotyzmu lokalnego,
- budzenie poczucia identyfikacji z tzw. małą ojczyzną (Słupskiem) i społecznością lokalną,
- kształtowanie więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
- zapoznanie z symbolami, historią i kulturą miasta, miejscami pamięci narodowej, ważnymi instytucjami,
- uczulenie na dostrzeganie problemów najbliższego środowiska,
- rozwijanie samorządności, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- kształtowanie szacunku wobec Polski i postaw prospołecznych,
- rozwijanie efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania norm,
- budzenie odpowiedzialności, mądrości i kreatywności dzieci.

C. MATERIAŁ

Program jest przeznaczony do realizacji w ramach 37 godzin wychowawczych w klasach 6c i 6d. Na tematykę regionalną przeznaczono 10 godzin lekcyjnych oraz 12 godzin (3x4h) zajęć pozaklasowych (wycieczki tematyczne w soboty). Program będzie realizowany w roku szkolnym 2005/06.

? TREŚCI PROGRAMU REGIONALNEGO

- elementy historii naszego miasta na tle historii Polski,
- sylwetki wielkich słupszczan,
- herb, hymn miasta,
- zabytki Słupska,
- legendy Słupska,
- nekropolie i miejsca pamięci narodowej w Słupsku,
- kultura, topografia miasta,
- patron szkoły i sztandar SP-8,
- życie jednostki w grupie,
- samorząd (szkoła, miasto),
- instytucje ważne dla obywatela jako członka społeczeństwa,
- kultura społeczna i obywatelska.

? PLAN GODZIN WYCHOWAWCZYCH NA TEMAT EDUKACJI REGIONALNEJ

l.p. temat termin l.h. sposób realizacji pojęcia
1. Nasze miasto
-Słupsk.
wrzesień 1h - zapoznanie z planem miasta,
- oglądanie widokówek dawnego i współczesnego Słupska, wydawnictw o mieście,
- Słupsk na przestrzeni wieków
plan administracyjny
2. Herb i hymn naszego miasta. październik 1h - obserwacja przyniesionych herbów,
- opis i grupowe rysowanie gryfa,
- wysłuchanie hymnu,
- poznanie genezy hymnu i herbu
herb, hymn, symbole narodowe, geneza, Gryfici, patriotyzm
3. Nasz dawny gród. listopad,
grudzień
2h - prezentacja indywidualna wybranych zabytków ,
- poznanie historii Słupska,
- wykonanie zespołowe albumów
Zamek Książąt Pomorskich, Baszta Czarownic, Spichlerz Richtera, mury obronne, Brama Młyńska, Nowa Brama, Młyn Zamkowy, kościół NMP, NSJ, św.Jacka, św.Ottona, kaplica św.Jerzego
4. Opowieści o Stolpie… styczeń 1h - czytanie i prezentacja legend o Słupsku,
- konkurs na legendę o Słupsku (dowolna forma)
legenda, Maria Zaborowska „O Baszcie Czarownic…”, Jolanta Nitkowska-Węglarz „Baśnie słupskie”
5. Szlakiem słupskich zabytków. styczeń 4h - wycieczka,
- dzieci w roli przewodników
właściwe zachowanie na wycieczce i w miejscach publicznych
6. Ciekawi ludzie naszego miasta. luty 1h - spotkanie z żołnierzem AK,
- złożenie zbiorowego albumu o sławnych słupszczanach
sylwetki sławnych słupszczan
7. Pomniki i miejsca pamięci narodowej w Słupsku. marzec,
kwiecień
2h - prezentacja przygotowana przez uczniów na podstawie różnych źródeł informacji
- praca w grupie – plastyczna prezentacja
- drama (kalambury ruchowe)
pomniki sławnych ludzi (Sienkiewicz, Szymanowski, Kiliński, Chopin, Popiełuszko, Zamenhoff), pomniki pamięci narodowej
8. Żywe spotkanie z… kwiecień 4h - wycieczka szlakiem pomników i miejsc pamięci narodowej zachowanie, okazanie szacunku w miejscach pamięci narodowej
9. Ze słupską kulturą za pan brat. maj 1h - prezentacja indywidualna uczniów,
- przewodnik po słupskich ośrodkach kultury
SOK, MCK, MDK, Rondo, Tęcza, Nowy Teatr, Teatr Impresaryjny, wystawy, redakcje prasowe i RTV
10. Obywatel miasta Słupsk. czerwiec 1h - krótka prezentacja urzędów słupskich,
- naniesienie na plan miasta poznanych „miejsc” (praca w grupie)
UM, SP, banki, US, ZUS, PZU, MOPS…
11. W świecie instytucji… czerwiec 4h - wycieczka do wybranych urzędów i ośrodków kulturalnych właściwe zachowanie w miejscach publicznych
D. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Po realizacji programu uczeń powinien zdobyć następujące wiadomości i umiejętności:

- stosuje świadomie w praktyce normy grzecznościowe i dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- godnie zachowuje się w czasie szkolnych wycieczek,
- zna topografię terenu miejsca zamieszkania, ważne instytucje i potrafi wskazać do nich drogę,
- zna miejsca pamięci narodowej i nekropolie słupskie, właściwie się tam zachowuje,
- wymieni kilka nazwisk słupszczan zasłużonych dla miasta i kraju,
- wskaże instytucje państwowe,
- rozumie i utożsamia się z wartościami tolerancji, tradycji, dziedzictwa narodowego i patriotyzmu, ceni postawę prospołeczną,
- właściwie pracuje w grupie i buduje więzi koleżeńskie,
- gromadzi i systematyzuje informacje zdobyte z różnych źródeł wiedzy,
- prezentuje własną wiedzę.
Cele te będą realizowane głównie poprzez następujące formy i metody pracy:
- praca w grupie i praca indywidualna,
- prezentacja zebranych wiadomości,
- przekład intersemiotyczny,
- drama,
- wycieczki (przez przeżywanie i oglądanie).

E. OBUDOWA (OPRZYRZĄDOWANIE) PROGRAMU

- wydawnictwa dotyczące historii Słupska (wybrane przez dzieci),
- widokówki, albumy, broszury, foldery,
- Internet, strona słupska,
- J.Nitkowska-Węglarz „Baśnie słupskie”
- „W krainie Gryfitów”, M.Zaborowska „O Baszcie Czarownic…”
- plan miasta Słupska.

F. WARUNKI WDRAŻANIA PROGRAMU

Program jest realizowany w ramach części godzin wychowawczych, jedynie trzy wycieczki podsumowujące moduły wymagają uwzględnienia w budżecie szkoły kosztów realizacji programu.

III. EWALUACJA

By uzyskać informację o stopniu zadowolenia uczniów z udziału w programie oraz potrzebie wdrażania takiego programu planujemy dwie ankiety (po I półroczu dotyczącą satysfakcji z udziału, po II semestrze – oceniającą celowość programu). Innym sposobem ewaluacji będzie obserwacja pracy i zachowań dzieci oraz analiza i prezentacja zebranych prac uczniów.

autorzy:

mgr Ewa Lipnicka
mgr Aleksandra Minda
Szkoła Podstawowa nr 8
w Słupsku

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:33:43
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:33:43) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie