Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1258 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to prelekcja przygotowana na zebranie z rodzicami pozwalająca na zapoznanie rodziców z objawami i przyczynami trudności w nauce czytania i pisania. Zawiera wskazówki jak pomóc dziecku w czytaniu i w pisaniu.

1. Objawy i przyczyny trudności w nauce czytania i pisania.

      Pierwsze objawy sygnalizujące, że dziecko jest zagrożone wystąpieniem trudności w nauce czytania i pisania, mogą pojawić się już w czasie zajęć przygotowujących do nauki. W tym okresie trudności wyrażają się w nieumiejętności wyodrębniania w sły-szanych słowach pojedynczych głosek, czyli dźwięków, z których słowo jest złożone oraz w nieprawidłowym rozpoznawaniu i odwzorowywaniu wzorów graficznych po-dobnych do kształtów liter. Po podjęciu, zatem nauki szkolnej dzieci mogą mieć trud-ności z nauczeniem się pojedynczych liter, zapamiętania ich kształtu i odpowiadają-cym im głosek. Kolejną trudnością dla dzieci jest opanowanie umiejętności całościo-wego odczytywania kilkuliterowych słów. Są dzieci, które odczytują słowa po jednej literze, z dużym trudem i często nieprawidłowo składają je w całość. Czytając w ten sposób, nie mogą zrozumieć sensu słów i złożonych z nich tekstów. Niektórym uczniom sprawia trudność zapisywanie wyrazów. Pisząc, mylą litery podobnie wyglą-dające albo odpowiadające podobnie brzmiącym dźwiękom lub mają kłopoty z za-chowaniem właściwej kolejności liter. Są też uczniowie, którzy zapisują litery w spo-sób nieprecyzyjny, ich pismo jest określane jako niestaranne. Na etapie nauki szkolnej trudności w czytaniu mogą się utrzymywać w postaci powolnego, mało płynnego czy-tania, natomiast objawem trudności w pisaniu, jest uporczywe popełnianie błędów or-tograficznych. Aby zrozumieć opisane przyczyny należy zwrócić uwagę na fakt, że czytanie i pisanie są specyficznymi formami posługiwania się mową, czyli słownego porozumiewania się. Czytanie jest odbiorem treści słownych z zaangażowaniem wzro-ku, a pisanie jest przekazywaniem komunikatów słownych przez wykonywanie ru-chów ręki, dzięki którym powstają znaki graficzne.
      Trudności w nauce czytania i pisania mogą, więc być spowodowane obniże-niem tych zdolności dziecka, które są niezbędne, aby potrafiło ono przekładać język mówiony na język pisany. Druga istotną cechą pisania i czytania jest to, że nauka tych czynności przebiega w sposób zorganizowany. Trudności w opanowaniu czytania i pisania mogą być, zatem spowodowane zaburzeniem spostrzegania wzrokowego, ob-niżoną sprawnością manualną oraz nieprawidłowościami w posługiwaniu się mową.
      Zaburzenia spostrzegania wzrokowego są przyczyną trudności w odróżnianiu przez dziecko liter o podobnych kształtach, co powoduje ich mylenie podczas czytania i pisania. Stwarzają również problemy z dokonywaniem analizy wzrokowej kilkulite-rowych słów, co jest jednym z powodów niemożności odczytania w całości dłuższych wyrazów. Dzieci z takimi zaburzeniami gorzej zapamiętują pisane wyrazy i dlatego mają trudności z nauką poprawnej pisowni ortograficznej.
      Obniżona sprawność manualna przejawia się nieprecyzyjnym zapisywaniem liter, nietrzymaniem się w liniaturze i ogólnie brzydkim pismem.
      Dzieci z tymi problemami gorzej od innych układają układanki, mają problemy z za-wiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików itp.
      Posługiwanie się mową jest czynnością angażującą wiele zdolności psychicz-nych, które określa się jako zdolności lingwistyczne. Zaburzenie każdej z tych zdol-ności może mieć niekorzystny wpływ na przebieg nauki czytania i pisania. Każda nie-prawidłowość w mówieniu, czy rozumieniu mowy może się ujawnić w mowie pisanej.
      Szczególne znaczenie w powstawaniu trudności w czytaniu i pisaniu mają zabu-rzenia słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej. Słuch fonematyczny – dzieci z takim zaburzeniem mają trudności z odróżnianiem podobnych głosek np. takich, które różnią się jedynie dźwięcznością: p, b. Podczas czytania i pisania mogą mylić litery odpowiadające dźwiękom, których nie są w stanie odróżnić.
      Świadomość fonologiczna – zdolność wyodrębniania elementów strukturalnych, z których składa się mowa, a więc umiejętność dostrzeżenia pojedynczych zdań składa-jących się na dłuższą wypowiedz, wyrazów w zdaniu, a w wyrazach sylab i głosek. Szczególną trudność sprawia dzieciom dzielenie wyrazów na głoski i sylaby.
      Niekorzystna lateralizacja – czyli przewaga stronna, oznacza większą sprawność w działaniu człowieka jednego z każdej pary narządów oczu, uszu, rąk, nóg. Wśród dzie-ci z trudnościami w nauce pisania i czytania stwierdza się niezgodność między ich ręcznością, a ocznością. Dominuje wówczas ręka prawa i lewe oko, bądź odwrotnie.
      Zaburzenia rozwoju podstawowych zdolności niezbędnych do opanowania czytania i pisania mogą być spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu mózgu (mi-kro uszkodzenia tkanki nerwowej), które spowodowane mogą być działaniem czynni-ków szkodliwych dla rozwoju układu nerwowego we wczesnym okresie życia dziecka lub przez choroby układu nerwowego. Właściwości układu nerwowego wpływające na trudności w czytaniu i pisaniu bywają uwarunkowane niekiedy genetycznie. Trudności te określa się terminami: dysleksja – trudności w czytaniu, dysgrafia – trudności w pisaniu dotyczącej graficznej strony pisma oraz dysortografia – trudności w pisaniu zgodnie z regułami ortograficznymi. Zaburzenia te często współwystępują ze sobą, dlatego dzieci takie nazywa się DYSLEKTYCZNYMI. Takich dzieci jest od 2 do 4 % populacji uczniów. Wszystkich dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu jest ok. 10 – 15 %.
      Trudności w czytaniu i pisaniu mogą być skutkiem zaburzeń emocjonalnych u dzieci, zaniedbań środowiskowych, wolniejszym tempem rozwoju związanym z nie-wystarczającą dojrzałością do nauki.

2. Jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu?
  1. Należy uczynić wszystko, aby zapobiec trudnościom, stosując elastyczne metody nauczania.
  2. Ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami, pedagogiem i psychologiem.
  3. Uczestniczenie z zajęciach reedukacyjnych oraz wyrównawczych.
  4. Zindywidualizować pracę z dzieckiem.
      W miarę dorastania dziecka trudności zmieniają charakter, zmieniają się także same dzieci, ich potrzeby, stosunek do nauki, nauczycieli, własnych niepowodzeń, zatem sposób pomagania im należy do tych zmian dostosować.

Opracowała:
mgr Ewa Gańska
ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Świnoujściu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie