Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Oddziaływania wychowawcze na uczniów klas I-III gimnazjum

 

Obecnie uczniowie coraz bardziej są zagrożeni uzależnieniami oraz gorzej radzą sobie w trudnych sytuacjach. W związku z tym opracowałam i wdrożyłam do realizacji program autorski "Odziaływania wychowawcze na uczniów klas I-III gimnazjum", aby skuteczniej zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży.

PROGRAM AUTORSKI

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE NA UCZNIÓW
KLAS I-III GIMNAZJUMI WSTĘP
Program „ Oddziaływania wychowawcze na uczniów klas I-III gimnazjum” powstał na podstawie „Programu Wychowawczego Szkoły” oraz „Szkolnym Programie Profilaktyki” Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku. Program został dostosowany do potrzeb i problemów uczniów na poziomie kształcenia w gimnazjum.
W celu ustaleniu działań wychowawczych opracowano ankietę diagnozującą środowisko klasowe uczniów, a także przeprowadzono ankietę wśród rodziców, badającą ich oczekiwania wobec szkoły. Następnie na podstawie analiz ankiet opracowano cele i cykle tematyczne programu. Sprawdzanie i ocenianie dokonywane będzie na bieżąco w formie techniki obserwacji dorywczej codziennych zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią. Efektem końcowym oceniania będą stopnie oceniające zachowanie uczniów na I- sze półrocza i na koniec roku każdej klasy.
Adresatem programu są uczniowie obecnej klasy I c oraz ich rodzice. Realizatorami wychowawca klasy, nauczyciele pracujący w tej klasie oraz pedagog szkolny.

II DIAGNOZA

PRZEKRÓJ SOCJOLOGICZNY SPOŁECZNOŚCI KLASOWEJ

W klasie I c uczy się 27 osób. Są to przede wszystkim absolwenci szkól podstawowych z naszego rejonu SP 2, SP 4 i SP18. Zatem w chwili tworzenia zespołu klasowego pewne grupy uczniów znały się wzajemnie. Spoza rejonu jest 5 osób, czyli nie mieszkają w pobliżu swoich kolegów z klasy, ale nie powinni mieć problemów adaptacyjnych
13 osób otrzymało świadectwo z wyróżnieniem w klasie szóstej. Jest też jeden uczeń drugoroczny, który nie otrzymał promocji do klasy drugiej ze względu na trzy oceny niedostateczne. Pozostałe osoby miały dość słabe oceny na świadectwach.
Sytuacja ekonomiczno-społeczna społeczności klasowej jest bardzo zróżnicowana. Jest spora grupa dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a z drugiej strony wielu uczniów ma zapewnione ze strony rodziców bardzo dobre warunki sprzyjające rozwojowi dziecka. Natomiast dwóch uczniów przebywa pod opieką pełnoletniego rodzeństwa podczas pobytu rodziców za granicą.WYNIKI ANKIETY „OBRAZ SZKOŁY” PRZEPROWADZONEJ WE WRZEŚNIU WŚRÓD UCZNIÓW KLASY I C PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU

Ankieta badająca odczucia uczniów dotyczących szkoły została przeprowadzona na początku roku szkolnego w klasie pierwszej, w celu zdiagnozowania stopnia poczucia bezpieczeństwa ich w szkole i chęci zaangażowania się w przedsięwzięcia szkolne oraz sprawdzenia, czy odbierają szkołę jako miejsce, w którym mogą rozwijać swoją kreatywność i zainteresowania, czy jako miejsce nudne i zagrażające ich indywidualności. Na zawarte w niej pytania anonimowo odpowiedziało 25 osób (jedna osoba była nieobecna na zajęciach).
Wyniki ogólne przedstawiają się następująco:

Wyraźnie pozytywny obraz szkoły - 17%
Zrównoważone nastawienie do szkoły i przeciętne zadowolenie z doświadczeń związanych ze szkołą - 70%
Wyraźnie krytyczny obraz szkoły - 13%

Zadowalający jest fakt, iż łącznie 87% uczniów jest dobrze nastawiona do szkoły. Istnieje możliwość nawiązania przez młodzież dobrego kontakty z wychowawcą i grupą rówieśniczą. Choć istnieje ryzyko, że pojawić się może opór przed angażowaniem się w trudniejsze zadania oraz niechęć do otwarcia się przed grupą.
Niepokoić może fakt , że jednak jest grupka 3-osobowa, która posiada negatywny obraz szkoły. Mogą czuć się w niej zagrożeni i zniechęceni do współpracy z nauczycielami i do udziału w życiu klasy.


WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WE WRZEŚNIU WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I C PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU


Z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na pierwszym zebraniu wynika, że 85% uczniów klasy I c chętnie chodzi do szkoły. Ponad 80% rodziców odpowiedziało, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Natomiast prawie 12% uczniów ( 3osoby) obawia się agresji ze strony starszych kolegów. Poza tym zostały wymienione dwa inne zagrożenia, o których istnieniu informowały dzieci rodziców tj. palenie papierosów (20%) i narkotyki (8%). O atmosferze panującej w klasie wszyscy , którzy odpowiedzieli na to pytanie, wypowiedzieli się pozytywnie. Z ankiet wynika, że uczniowie najczęściej spędzają czas przed komputerem i na zajęciach sportowych po 46%, na spotkaniach z przyjaciółmi i czytając książki po 23%. Tylko 12% (3 osoby) chodzą na dodatkowe zajęcia organizowane poza szkołą (można było podać więcej niż jedną odpowiedź).
Rodzice proponowali różne formy pomocy szkole np. pracę na rzecz szkoły 19%, współorganizację imprez 12%, każdą formę w zależności od potrzeb 31%. Proponowano utrzymanie dotychczasowych wywiadówek i rozmów indywidualnych jako formy spotkań z wychowawcą. Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziało anonimowo 26 rodziców.

WNIOSKI
- utrzymać dobrą atmosferę w klasie
- wzmóc poczucie bezpieczeństwa uczniów, którzy czują się zagrożeni zachowaniem starszych kolegów
- wskazać różne możliwości spędzania wolnego czasu
- przeprowadzić zajęcia na temat zachowań ryzykownych m.in. o paleniu papierosów i zażywaniu narkotyków
- uspołecznić uczniów poprzez zachęcenie do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę np. chór, harcerstwo, samorząd uczniowski itp.
- zaangażować rodziców do pracy na rzecz szkoły.
- zapewnić pomoc materialną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
- otoczyć szczególną opieką pedagogiczno- psychologiczną uczniów z rodzin dysfunkcyjnych

III CEL OPRACOWANIA PROGRAMU
Program opracowano w celu:

1. integrowania zespołu klasowego i włączenia go do społeczności szkolnej;
2.promowania i kształtowania zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych;
3.kształtowania i utrwalania wartości moralnych;
4.stymulowania rozwoju ucznia i przygotowania go do życia w społeczeństwie;
5.wprowadzenia młodzieży w problematykę dojrzałego i trafnego wyboru
szkoły średniej, która będzie podstawą wyboru zawodu;
6.kształcenia umiejętności asertywnych, prawidłowego komunikowania się i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.


IV CYKLE TEMATYCZNE
1.Integracja zespołu klasowego.
2.Komunikacja, czyli sztuka porozumiewania się.
3.Przeciwdziałanie przemocy.
4.Profilaktyka uzależnień.
5.Rozwój osobisty.
6.Tolerancja i patriotyzm.
7.Preorientacja zawodowa


Zadania do realizacji oraz spodziewane umiejętności i efekty – cele szczegółowe

1. Integracja zespołu klasowego

Wykształcenie postaw wzajemnej akceptacji i życzliwości.
Uczniowie znają się wzajemnie i przestrzegają zasad kontraktu klasowego.
Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami funkcjonowania szkoły.
Uczeń:
- zna teren szkoły i pracowników;
- i rodzic znają dokumentację szkoły;
- przestrzega regulaminu szkoły;
- rozumie sens tworzenia zbiorów zasad, które obowiązują w określonych społecznościach.
Rozwijanie samorządności uczniowskiej na forum klasy i szkoły .
Wybranie samorządu uczniowskiego.
Uczniowie:
-opiekują się pracownią;
- organizują imprezy klasowe;
- biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych i w imprezach szkolnych;
- organizują pomoc koleżeńską.
Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami.
Uczeń:
- przestrzega zasad kulturalnej dyskusji i nieagresywnego rozwiązywania konfliktów;
- potrafi współdziałać z grupą.

2. Komunikacja czyli sztuka porozumiewania się.

Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania.
Uczeń:
- rozumie sens mowy ciała;
- stosuje techniki aktywnego słuchania;
- zna różne czynniki wpływające na efektywne komunikowanie się.
Zapoznanie z barierami komunikacyjnymi.
Uczeń:
- zna rodzaje sygnałów niewerbalnych;
- zna podstawowe bariery w porozumiewaniu się
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Uczeń:
- zna pojecie i przyczyny powstawania konfliktu;
- stosuje wypowiedzi „ja”
- zna metody rozwiązywania konfliktów.

3. Przeciwdziałanie przemocy.

Usuwanie bądź minimalizowanie zjawiska agresji.
Uczeń:
- zna przyczyny zachowań agresywnych
- zna rodzaje agresji;
- zna moralne i prawne konsekwencje zachowań agresywnych;
- zna pojecie cudzej i wspólnej własności;
- zna i rozumie pojecie wandalizmu.
Opanowanie technik radzenia sobie z agresją własną i innych.
Uczeń:
- posiada umiejętności społecznie akceptowanego sposobu postępowania w sytuacjach konfliktowych;
- zna inne niż agresja możliwości reagowania;
- zna związek pomiędzy przynależnością do grupy a zachowaniami agresywnymi;
Kształcenie umiejętności asertywnych.
Uczeń:
- zna pojecie asertywności;
- rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne;
- posiada umiejętności asertywnego odmawiania.
Wpływ mediów na zachowania agresywne.
Uczeń:
- potrafi wybiórczo oglądać telewizję;
- uświadamia sobie negatywne skutki pokazywania scen przemocy i agresji w filmach;
-wskazują kilka skutków negatywnych związanych z rozwojem człowieka, zwłaszcza młodego, który codziennie ogląda sceny przemocy;
-wymieni kilka przyczyn epatowania widzów scenami przemocy;
- potrafi krytycznie podchodzić do informacji i programów prezentowanych przez środki masowego przekazu, zwłaszcza do programów czy filmów, których podstawą jest agresja;
-ocenia wpływ środków masowego przekazu na życie człowieka i jego zachowanie.


4. Profilaktyka uzależnień.

Promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych.
Uczeń:
- zna naturalne sposoby osiągania dobrego samopoczucia;
- umie podejmować odpowiedzialne decyzje.
Przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań ryzykownych.
Uczeń:
- posiada wiedzę na temat szkodliwego oddziaływania używek, narkotyków i negatywnego wpływu nieodpowiedniego towarzystwa.
Zapoznanie z zadaniami, strukturą i formami pracy Miejskiego Ośrodka Terapii i Readaptacji „ETAP”
Uczeń:
- wie do kogo może zwrócić się o pomoc;
- zna zakres i rodzaje pomocy proponowanej przez „ETAP”
Wzmacnianie pozytywnych postaw uczniów, którzy nie ulegają modzie „na palenie”.
Uczeń:
- umie powiedzieć „nie” na niewłaściwe propozycje;
- umie dokonać właściwego doboru kolegów.
Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.
Uczeń:
- dostrzega swoje pozytywne cechy;
- uświadamia sobie znaczenie pozytywnego myślenia o sobie i dobrych kontaktów z innymi ludźmi.

5. Rozwój osobisty.

Rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowań uczniów
Uczeń:
- umie zagospodarować swój wolny czas;
- korzysta z zajęć pozalekcyjnymi w szkole zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
- układa rozkład dnia, który będzie realizował.
Kształtowanie umiejętności okazywania życzliwości, sympatii i tolerancji.
Uczeń:
- uczestniczy w akcjach charytatywnych;
- organizuje pomoc koleżeńską;
- odwiedza chore osoby z klasy.
Budowanie poczucia własnej wartości.
Uczeń:
- uświadamia sobie swoje mocne strony;
- potrafi dokonać autoprezentacji;
- uczestniczy w samoocenie;
- rozumie, że wady i zalety są nieodłączną cechą każdego człowieka;
- ma potrzebę samodoskonalenia się.
Zapoznanie z zasadami i normami społecznymi, których musimy przestrzegać.
Uczeń:
-zna normy dobrego zachowania się wg nich postępuje;
- kulturalnie zwraca się do pracowników szkoły i rówieśników;
- godnie zachowuje się na uroczystościach szkolnych
Wzmacnianie postaw aktywnych.
Uczeń:
- zna przyczyny popularności i sukcesów sławnych ludzi;
- ma świadomość większej wartości działań twórczych od działań naśladowczych;
- bierze aktywny udział w procesie nauczania-uczenia się;
- wykazuje inicjatywę;
- zna różne style uczenia się.
Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć.
Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa uczucia;
- wyraża swoje uczucia i rozróżnia emocje, których doświadczają inni.

6. Tolerancja i patriotyzm.

Przedstawienie sylwetki Patrona Szkoły księdza Stanisława Konarskiego.
Uczeń:
- zna najważniejsze wydarzenia z życia S. Konarskiego;
- wyjaśnia znaczenie sztandaru szkoły jako jej symbolu;
- wymienia wartości i cechy charakterystyczne S. Konarskiego, które warto zachować i przekazać innym.
Kształcenia postaw patriotycznych u uczniów.
Uczeń:
- szanuje godło państwa i symbole narodowe;
- godnie uczestniczy w obchodach świąt państwowych w szkole i poza nią.
Poznanie dziedzictwa kulturowego i historii regionu.
Uczeń:
- patrona ulicy, na której mieszka;
- zna historię i tradycje Podlasia.
Przedstawienie postaci Polaków godnych naśladowania. Uczeń:
- zna dorobek narodowy, kulturalny i naukowy wybitnych Polaków.
Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodowości i religii.
Uczeń:
- zna pojęcia: tolerancja, godność, sprawiedliwość.
- zna historię i kulturę mniejszości narodowych zamieszkujących nasz region
- akceptuje różnice pomiędzy wyznawcami różnych religii i obywatelami różnych narodowości.

7.Preorientacja zawodowa.

Zapoznanie uczniów i rodziców ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Uczeń i rodzic:
- znają strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego i kryteria przyjęć do szkół średnich.
Przedstawienie uczniom wybranych szkół średnich Uczeń:
-zna lokalizację, osiągnięcia i profile klas wybranych szkół.
Pogłębianie wiedzy o interesujących uczniów zawodach.
Uczeń:
- świadomy jest własnych zainteresowań i możliwości;
- zna specyfikę i wymogi zdrowotne interesujących go zawodów.
Wyzwalanie własnej aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny.
Uczeń:
- zna możliwości dalszego kształcenia i swoje predyspozycje zawodowe.

V METODY I FORMY PRACY
Program będzie realizowany przy zastosowaniu aktywizujących metod pracy:
- dyskusje
- praca w grupach
- uroczystości klasowe
- uroczystości ogólnoszkolne
- prelekcje
- wycieczki
- psychodramy
- krótkie wykłady
- zabawy integracyjne
- zabawy edukacyjne
- „burza mózgów”
- prace plastyczne

VII EWALUACJA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Ewaluacja programu „Oddziaływań wychowawczych” dokonywana będzie w fazie kształtującej oraz w fazie podsumowującej w następujących formach:
- obserwacja uczestnicząca
- wywiady z uczniami i rodzicami
- studium przypadku
- ankiety
- testy socjometryczne
- samoocena dokonana przez wychowawcę.

Opracowała
Agnieszka Rybołowicz

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:30:56
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:30:56) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie