Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Koło aktywności twórczej.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2783 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Twórcze działanie jest najlepszym i niekiedy jedynym sposobem zaspokajania coraz to nowych potrzeb człowieka. Wewnętrzny świat dziecka stanowi nieustabilizowany i otwarty zespół wyobrażeń, uczuć i przekonań, które z uwagi na swą siłę i intensywność, dążą do uzewnętrzniania się.
Akt twórczy to moment, w którym młody człowiek natrafia na nowe wcześniej mu nie znane działanie i przynosi ono lepsze efekty od uzyskiwanych w wyniku działań tradycyjnych.

Twórcze działanie jest najlepszym i niekiedy jedynym sposobem zaspokajania coraz to nowych potrzeb człowieka. Wewnętrzny świat dziecka stanowi nieustabilizowany i otwarty zespół wyobrażeń, uczuć i przekonań, które z uwagi na swą siłę i intensywność, dążą do uzewnętrzniania się.
Akt twórczy to moment, w którym młody człowiek natrafia na nowe wcześniej mu nie znane działanie i przynosi ono lepsze efekty od uzyskiwanych w wyniku działań tradycyjnych.
Dzięki metodom pedagogiki twórczości człowiek zyskał umiejętność bezpośredniego rozwoju swojego potencjału. Bezpośrednie działanie na dyspozycje sprawcze powoduje, że rozwój człowieka jest szybszy i łatwiejszy. Może on teraz umyślnie i w sposób zamierzony wzbogacać posiadany potencjał.
W dzisiejszym świecie, gdzie ceniona jest postawa twórcza, aktywna, ale gdzie w ogólnym pośpiechu, pogonią za zyskiem czy karierą nie ma znaczącego miejsca dla sztuki, wymaga się inspirowania uczniów do twórczości własnej, rozbudzania ich wyobraźni, rozwijania wrażliwości, aktywizowania twórczego myślenia.
Świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni, ale wspólny.
Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po lekcjach, wziąć udział w zajęciach nadobowiązkowych zgodnych z własnymi zainteresowaniami, uzyskać pomoc w odrobieniu pracy domowej, aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do imprez szkolnych. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych mają szansę wykazać się uczniowie mający problemy z nauką.
Na świetlicy skromny, nieśmiały uczeń zdobywa przyjaciół, kształtuje swoje umiejętności komunikacyjne z drugim człowiekiem, nabiera odwagi również do wspólnego działania, wzmacnia poczucie własnej wartości, tym samym wzbogaca osobisty potencjał twórczy. Uczeń nadpobudliwy, działając twórczo, uspakaja się i wycisza zdobywając nowe umiejętności i dyspozycje prowadzące do efektu końcowego, dającego mu satysfakcje. Tym samym ukierunkowuje własną aktywność realizując korzystne dla niego cele.
Zajęcia świetlicowe dają, więc możność każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału twórczego.
Program przewidziany jest dla młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych. Zakładamy, iż propozycja pracy z młodzieżą w tak trudnym okresie dorastania okaże się wartościową i owocną, a oni sami w dalszych etapach kształcenia będą twórczy i otwarci na świat sztuki, kultury i techniki.

Podstawa prawna

Dokumentami wyznaczającymi kierunki pracy nad programem Koła Aktywności Twórczej były:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum.
Podstawa programowa ścieżek edukacyjnych
Regulamin świetlicy
Plan wychowawczy świetlicy szkolnej
Szkolny Program Wychowawczy

Adresaci programu

Program jest przygotowany dla uczniów gimnazjum dobrowolnie uczestniczących w zajęciach twórczych.
W kole aktywności twórczej działającym przy świetlicy szkolnej Gimnazjum nr 2 pracują uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności oraz przyczynić się do prac na rzecz szkoły i środowiska.
Uczniowie pracują w różnych sekcjach, których zajęcia dostosowane są do potrzeb uczniów i szkoły, są to:
sekcja poetycko- wokalna
sekcja regionalna
sekcja plastyczna
sekcja dekoratorska
sekcja wiedzy o sztuce
sekcja kulinarna
sekcja aktywności ruchowej i turystyki

Uczniowie nie są przypisani do konkretnych sekcji, ale mogą spróbować swoich sił na różnych zajęciach, a ich uczestnictwo nie jest obwarowane ścisłymi regułami, co sprzyja rozwojowi postawy twórczej. Zakładamy, że uczeń, który rozpocznie swoje działania w jednej sekcji chętnie zapisze się do innych.

Cele programu:

Cel ogólny - organizacja sytuacji pobudzających młodzież do aktywności twórczej.

Cele szczegółowe:
Organizowanie czasu wolnego.
Rozwijanie zainteresowań, umiejętności i zdolności recytatorskich.
Kształtowanie nawyków obcowania z pięknem języka.
Integracja treści poetyckich ze sztuką i kulturą.
Ćwiczenie dykcji i pamięci.
Przygotowanie uczniów do występów przed publicznością.
Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu.
Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym (twórcy ludowi).
Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
Kształcenie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.
Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
Stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania.
Zdobywanie szerszych umiejętności w przeżywaniu wartości wizualnych.
Zdobywanie umiejętności posługiwania się wyszukanymi środkami plastyki i różnorodnymi technikami.
Przygotowanie do odbioru sztuki.
Kształcenie umiejętności wykonywania scenografii oraz kostiumów.
Udoskonalanie współpracy w grupie.
Kształtowanie w uczniach odpowiedzialności za estetyczny i piękny wygląd świetlicy i szkoły.
Poszerzenie ponad program szkolny wiedzy z zakresu historii sztuki (przygotowanie do konkursu przedmiotowego).
Podtrzymanie tradycji kulinarnych regionu sieradzkiego.
Wdrażanie do kultury przygotowania posiłków i zachowania się przy stole.
Rozwijanie ukierunkowanej aktywności ruchowej.
Rozwijanie umiejętności wyrażania własnej osobowości poprzez ruch.
Preferowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i turystykę.
Propagowanie turystyki pieszej i rowerowej jako sposobu na rozwijanie zainteresowań poszerzenie wiedzy o danym regionie.

Spodziewane efekty
Kreowanie własnej postawy twórczej.
Twórcza komunikatywność w grupie rówieśniczej.
Umiejętność wyszukiwania i zastosowania wiedzy z różnych źródeł informacji.
Wszechstronny rozwój dzięki kontaktom z artystami, twórcami ludowymi, oraz ich dziełami i instytucjami sztuki i kultury.

Weryfikacja spodziewanych efektów:

Obserwacja uczestników zajęć.
Reportaże zdjęciowe z imprez zorganizowanych przez świetlice ( na gazetce świetlicowej).
Reportaże zdjęciowe ze spotkań, prelekcji, wycieczek, rajdów, w których uczestniczyli członkowie koła ( na gazetce świetlicowej).
Relacje z imprez na stronie internetowej szkoły.
Udział i sukcesy w konkursach szkolnych i poza szkolnych.

Czas trwania
Cały rok szkolny – cyklicznie każdego roku z niewielką weryfikacją w zależności od potrzeb uczniów i szkoły.

Metody i formy pracy:
Gry dydaktyczne
Drama, psychodrama
Metody podające
Dyskusja
Metody oglądowe
Metody problemowe
Metody poszukujące
ćwiczenia z korektą instruktora
Praca w grupach

W zajęciach stosowane są w większości metody aktywne, gdyż, pozwalają one na osobiste przeżywanie treści zajęć przez uczestników grupy i nawiązanie właściwego, bliskiego kontaktu wychowawcy- instruktora z uczestnikami. Powyższa metoda zajęć sprzyja swobodnemu i twórczemu rozwojowi aktywności indywidualnej i grupowej.

Środki dydaktyczne:

Dzieła literackie.
Albumy malarskie.
Wydawnictwa, czasopisma i foldery dotyczące sztuki Ludowej.
Wytwory artystów i twórców ludowych.
Literatura z zakresu historii sztuki.
Literatura o tematyce kulinarnej.
Mapy, foldery, przewodniki
Płyty i taśmy z nagraniami utworów muzycznych i filmowych i ćwiczeń rekreacyjnych.
Kamera i odtwarzacz video.
Komputer z Internetem i odtwarzaczem DVD.
Aparat fotograficzny.
Materiały niezbędne do wykonania scenografii i kostiumów.
Materiały plastyczne.

Zadania poszczególnych sekcji

Sekcja poetycko- wokalna

Nauka tekstów literackich ze szczególnym uwzględnieniem dykcji, gestu i mimiki.
Ćwiczenia wokalne rozwijające skale głosu.
Nauka piosenek, pieśni, kolęd z uwzględnieniem prawidłowej modulacji głosu.
Przygotowanie szkolnych imprez świątecznych.
Przygotowanie wieczorków poezji i poezji śpiewanej.
Andrzejkowe impresje artystyczne (połączenie wieczoru poetycko- muzycznego z pogańskimi tradycjami wróżenia i przepowiadania przyszłości).
Walentynkowy wieczór poezji śpiewanej.
Montaż słowno – muzyczny dotyczący świąt „Dnia Kobiet” i „Dnia Matki”.
Prezentacja zwyczajów świątecznych w krajach Unii Europejskiej na forum społeczności szkolnej.
Prezentacja zdolności i umiejętności poetycko- wokalnych na konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Wyjścia do Biblioteki Powiatowej na wieczory poezji.

Sekcja regionalna

Spotkania i konsultacje z etnografem, twórcami sztuki ludowej, gawędziarzami.
Wywiady z sędziwymi mieszkańcami okolicznych wsi (Chojne, Monice, Męcka Wola, Wożniki,Zapusta).
Udział w regionalnych warsztatach twórczych ,dzięki którym uczniowie mogą poznać twórców i spróbować własnoręcznie wykonać wytwór ludowy.
Przygotowanie imprez regionalnych opartych na tradycyjnych przekazach mieszkańców wsi poprzedzone wywiadami i pracami nad scenariuszami.
Dzień Regionalny „GIMNAZJUM NA LUDOWO”
„Z OPŁATKIEM W RĘKU”
"KOLĘDNICY GIMNAZJUM NR 2 DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”
Montaż słowno muzyczny „JEST TAKI DZIEŃ...”
Przedstawienie wielkanocne „PO DYNGUSIE” zawierające w sobie prezentacje chodzenia z „Pasyjką”, chodzenia z „ Gaikiem” i chodzenia z „Wózkiem dyngusowym”
Zwiedzanie muzeów, skansenów, a w nich również wystaw okolicznościowych związanych z regionem sieradzkim.

Sekcja plastyczna
Zajęcia z rysunku uwzględniające zastosowanie waloru,różnorodnej kreski i plamy oraz perspektywy zbieżnej w dziele rysunkowym (ołówki miękkie, pastele suche i olejne, tusz).
Zajęcia malarskie uwzględniające zastosowanie odpowiedniej plamy barwnej w perspektywie powietrznej, malarskiej (farby plakatowe, akwarelowe, witrażowe na szkle, akrylowe, malowanie z dodatkami kleju, ziarna, piasku, soli).
Wytwarzanie różnorodnych form przestrzennych z wykorzystaniem surowców wtórnych i różnorodnych materiałów (anioły ,zwierzęta, kobiety, szopki bożonarodzeniowe, pająki, mobile, ).
Formy użytkowe wykonywane z masy papierowej, gliny oraz przedmioty szklane i ceramiczne malowane ręcznie farbami witrażowymi ( Wazon z butelki dla Mamy, talerze i kubeczki na aukcje WOŚP, brosza, maski karnawałowe, kukły, lalki)
Prace plastyczne rysunkowe ,malarskie i przestrzenne związane tematycznie z :-ekologią, -pięknem miasta Sieradza i regionu i ciekawych miejsc w Polsce, -uzależnieniami (alkoholizm nikotynizm,narkomania),-świętami, -porami roku, -sztuką ludową i innymi w zależności od potrzeb uczniów.
Prace plastyczne nad projektami scenografii, kostiumów ,rekwizytów i wykonanie ich do konkretnych przedstawień.
Prezentacja prac plastycznych na wystawce świetlicowej i w szkolnej „Galerii młodych twórców”
Udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych.
Wykonanie prac plastycznych oraz ich oprawa z przeznaczeniem na aukcje WOŚP.
Wycieczki do Biura Wystaw Artystycznych oraz do Teatru Miejskiego na ciekawe wystawy.

Sekcja dekoratorska
Dbanie o estetyczny wygląd świetlicy i szkoły poprzez zbieranie materiałów oraz wykonywanie elementów do dekoracji sal, korytarzy, tablic szkolnych i świetlicowych z różnych okazji:

„Inauguracja roku szkolnego” (sala gimnastyczna)
„Wrzesień miesiącem pamięci narodowej”
„Dzień Edukacji Narodowej”
"Święto Zmarłych”
„11 Listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości”
„Boże Narodzenie”
„Dzień Babci i Dziadka”
„Walentynki”
„Dzień Kobiet”
„Powitanie wiosny”
„Wielkanoc”
„Dzień Matki”
„Dzień Dziecka”
„Zakończenie roku szkolnego” (sala gimnastyczna)

Projektowanie scenografii na bal gimnazjalisty do wynajmowanej sali np. w jednostce wojskowej oraz wykonanie elementów i prace przy wystroju.

Sekcja wiedzy o sztuce


„ Nie tylko jest istotne to, jak jednostka ludzka układa swój stosunek do dzieł sztuki, ale także i to, jak sztuka kształtuje całego człowieka”
B. Suchodolski

Gromadzenie bibliografii i materiałów z innych źródeł np.; Internet.
Wypełnianie testów z lat ubiegłych w celu orientacji „co już umiem” oraz oswojenia się z formą konkursu.
Powtarzanie, utrwalanie oraz uzupełnianie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych obejmujące program szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponad program w celu przygotowania do konkursu przedmiotowego wiedzy o sztuce.
Sztuka starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu.
Sztuka średniowiecza- romanizm, gotyk.
Sztuka renesansu i baroku.
Sztuka klasycyzmu.
Malarstwo romantyzmu i realizmu.
Polskie malarstwo historyczne.
Impresjonizm i postimpresjonizm.
Architektura i rzeźba XIX wieku.
Secesja, modernizm i „Młoda Polska”.
Sztuka nowoczesna i współczesna (fowizm, ekspresjonizm, kubizm, abstrakcjonizm, surrealizm, formizm, konstruktywizm, koloryzm, pop-art., op-art., hiperrealizm, happening, neofiguracja, informel ).
Oglądanie i analiza znanych dzieł wybranych artystów w albumach oraz w Internecie.
Pisanie wypracowań na wybrany temat z wiedzy o sztuce w celu przygotowania do konkursu rejonowego.
Wybór tematu do prezentacji w celu przygotowania do etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy o sztuce.
Wyszukiwanie treści wiedzy oraz reprodukcji dzieł do wybranego tematu.
Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.
Udział w prelekcjach organizowanych przez Muzeum Sztuki w Łodzi.

Sekcja kulinarna
Zapoznanie z zasadami higieny w kuchni i przy stole oraz bezpieczeństwem w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem kuchennym.
Poznanie i stosowanie zasad kultury zachowania się przy stole.
Wyszukiwanie wśród znajomych, rodziny przepisów na potrawy regionalne .
Wyszukiwanie w książce Kucharskiej ciekawych przepisów kulinarnych Polskich i z innych krajów Europy .
Przygotowywanie potraw regionalnych i współczesnych w celu pokazu i poczęstunku- degustacji, przy okazji imprez regionalnych i innych okolicznościowych.
Wypiekanie tradycyjnych ozdób choinkowych zwanym ”pieczywkiem” po konsultacji z etnografem lub pod kierunkiem twórczyni ludowej.
Świąteczne wypieki oraz przygotowanie tradycyjnych potraw związanych z „Bożym Narodzeniem” i „Wielkanocą”

Sekcja aktywności ruchowej i turystyki

Ćwiczenia choreograficzne przy okazji przygotowań do imprez szkolnych (współpraca z innymi sekcjami).
Ćwiczenia gestów i mimiki w celu wyrażenia różnych emocji.
Ruchowe zabawy towarzyskie i ćwiczenia relaksacyjne.
Psychodrama jako forma wyrażenia własnych uczuć.
Aerobik jako forma aktywności ruchowej przy muzyce.
Utworzenie grupy turystycznej we współpracy z PTTK.
Analiza przewodników i map na potrzeby wycieczek i rajdów.
Rajdy piesze i rowerowe a podczas nich współzawodnictwo drużynowe.
Wycieczki z przewodnikiem z PTTK do ciekawych miejsc i zabytków Miasta Sieradza.
Śledzenie w Internecie strony PTTK oraz ważnych wydarzeń i imprez.


Wszystkie sekcje mają w założeniu współpracę ze sobą oraz instytucjami takimi jak;
Domy Kultury, Muzea, Teatr, Galeria BWA, Biblioteki, PTTK, Klub Garnizonowy, Urząd Miasta.


Autorzy; Małgorzata Cajdler
Izabela Krzywańska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie