Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Matematyczne opowieści

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2115 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne - dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim.

OPRACOWAŁA: mgr EWA NAPORA

I. Wstęp
     W każdej klasie spotyka się uczniów zdolnych, interesujących się określonym przedmiotem, czy też mających zainteresowania wykraczające poza nauczanie szkolne. Obowiązkiem szkoły i nauczycieli jest takie zorganizowanie pracy z tymi uczniami, by mogli we właściwy sposób rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, twórcze myślenie, pracowitość i wytrwałość. Trudno jest tego dokonać w tradycyjnych formach pracy lekcyjnej. Najczęściej uniemożliwia to ilość uczniów w klasie, a związku z tym obiektywna konieczność organizowania procesu nauczania na poziomie przeciętnych wymagań. Dlatego ogromną rolę spełniają koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe oraz indywidualna praca z uczniem zdolnym.
     Praca z uczniem zdolnym powinna odbywać się głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań.

II. Charakterystyka programu
     Program zajęć pozalekcyjnych-koło matematyczne pt. "Matematyczne Opowieści" dotyczy pracy z uczniem na poziomie szkoły podstawowej na II etapie edukacyjnym.
     Program ten zawiera treści, które pozwolą na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, a także pozwoli na wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania i formułowanie wniosków oraz ich uzasadniania, związania teorii z praktyką, korelacji z innymi przedmiotami, posługiwanie się językiem matematycznym itp. Program koła opracowano w oparciu o Podstawę programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458). Pisząc program zajęć pozalekcyjnych-koło matematyczne" skupiłam uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz problemach dotyczących różnych i ciekawych pojęć oraz doświadczeń, z którymi uczniowie nie zetkną się w normalnym toku nauki.

Materiał nauczania składa się z następujących części:

 1. Historia matematyki
  1.1 Z dziejów matematyki
 2. Liczby naturalne
  2.1 Niedziesiątkowe systemy liczenia
  2.2 Liczby i ich własności
  2.3 Elementarne wiadomości z teorii liczb
  2.4 Zadania tekstowe
  2.5 Kombinatoryka
 3. Liczby wymierne
  3.1 Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
  3.2 Obliczenia procentowe
  3.3 Elementy statystyki.
  3.4 Równania i nierówności
 4. Geometria
  4.1 Geometria płaszczyzny
  4.2 Geometria przestrzenna
  4.3 Origami krawędziowe
 5. Różności zadaniowe
  5.1 Zadania z zapałkami
  5.2 Zadania różnego typu
III. Uwagi o realizacji
     Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych działów w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu.
     Treści zawarte w programie proponuje się realizować z grupą nie większa niż 15 uczniów o przynajmniej przeciętnych zdolnościach matematycznych.

IV. Cele edukacyjne ogólne:
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
 • rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.
 • Stosowanie nowoczesnych technologii - kalkulator, program komputerowy
 • Kształtowanie postaw społecznych w zakresie:
  • planowania swoich działań tak, aby osiągnąć sukces,
  • organizacji pracy własnej i pracy w grupie,
  • komunikowania się i zdobywania informacji
  • szacunku dla nauki i dorobku naukowego twórców matematyki.
 • Przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych
V. Cele kształcenia matematycznego:
 • Posługiwanie się własnościami liczb i działań w rozważaniach matematycznych,
 • Kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
 • Analizowanie problemów i twórcze rozwiązywanie,
 • Precyzyjne formułowanie wypowiedzi oraz uzasadnianie wykonywanych operacji matematycznych,
 • Świadome korzystanie z tekstu matematycznego,
 • Samodzielne redagowanie tekstów matematycznych,
 • Matematyzowanie sytuacji przedstawionych słownie oraz obserwowanych w otoczeniu, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania
VI. Procedury osiągnięcia celów
     Ważnym elementem osiągnięcia zakładanych celów jest umiejętność tworzenia warunków sprzyjających powstaniu korzystnej atmosfery uczenia się i nauczania. Szczególnie na zajęciach nadobowiązkowych, gdzie uczeń przychodzi by wiedzieć więcej i nie jest rozliczany z wyników pracy. Ważny jest dobór odpowiednich metod, środków dydaktycznych oraz zasad nauczania

METODY FORMY PRACY
Opowiadanie, wykład
 • opowiadania uczniów z zakresu historii matematyki,
 • wykłady przygotowane przez uczniów
Pogadanka, dyskusja
 • pogadanka nauczyciela wysuwająca problem do rozwiązania w grupach,
 • dyskusja o problemach,
 • dyskusja o poprawności rozwiązań zadania.
Praca z tekstem matematycznym
 • referaty uczniów (ciekawostki matem.)
 • wspólne rozwiązywanie problemów na podstawie tekstu matematycznego.
Pokaz, obserwacja
 • wystawa prac plastycznych, przedstawienie rebusów matematycznych itp.,
 • pokaz prezentacji multimedialnych.
Prace laboratoryjne
 • wykonywanie doświadczeń w celu dokonania uogólnień,
 • konkursy na wykonanie zadań, plakatów .
Ćwiczenia
 • objaśnianie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań, ,
 • rozwiązywanie zadań problemowych i utrwalających, ,
 • praca z zastosowaniem gier, kart dydaktycznych,
 • rozwiązywanie zadań konkursowych,
 • opracowywanie i przeprowadzanie ankiet do zbierania danych oraz prezentacja wyników.
VII. Propozycje oceniania osiągnięć uczniów
     Postępy czynione przez uczniów w czasie zajęć koła nie podlegają ocenie szkolnej, ale zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) uczniowie spełniający pełne wymagania programowe oraz wykazujący się osiągnięciami wykraczającymi zasługują na semestralną lub roczna ocenę celująca.

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności:
 • Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych według terminarza
 • Przygotowywanie i opracowywanie konkursów i rozgrywek matematycznych dla uczniów klasy IV przez uczniów klasy VI
 • Ocenianie prac indywidualnych i grupowych
 • Obserwacja pracy poszczególnych uczniów( uczestnictwa w zajęciach, stopień zaangażowania i włożonego wysiłku
 • Upowszechnianie doświadczeń z pracy koła
 • Samoocena uczestników zajęć
VIII. Treści nauczania
L.p. Zagadnienia Treści Materiały dydaktyczne

I DZIAŁ HISTORIA
1. Z dziejów matematyki. - krótka historia naszego zapisu cyfrowego
- historia cyfry zero Prezentacja-Wielcy matematycy (znaczenie liczb)
II DZIAŁ LICZBY NATURALNE
2.1 Niedziesiątkowe systemy liczenia - System dwójkowy,
- Systemy trójkowy, piątkowy.
- Zapisywanie liczb w systemach niedziesiątkowych
- Działania na liczbach w systemach niedziesiątkowych
2.2 Liczby i ich własności - łamigłówki matematyczne
- szukanie reguł
- kwadraty i trójkąty magiczne
- rebusy literowe
- zadania oparte na działaniach
w zbiorze liczb naturalnych (liczby trójkątne, liczby kwadratowe, liczby palindromiczne, liczby doskonałe, liczby pierwsze i złożone-Sito Eratostenesa)
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/889/ ciekawostki matematyczne:
Liczby zaprzyjaźnione, Liczba doskonała, Palindrom, Zabawa
z trójką http://www.wszpwn.com.pl/files/sito/er6.htm Sito Erastotenesa

2.3 Elementarne wiadomości z teorii liczb. - podzielność liczb – podstawowe definicje i twierdzenia
- zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności, obliczania NWD i NWW
2.4 Zadania tekstowe Problemy matematyczne z życia codziennego, czyli zadania:
- dotyczące zamiany jednostek monetarnych
- dotyczące czasu i kalendarza
- dotyczące odległości między miastami
- zadania z cyklu Z przyrodą za pan brat Korzystanie z tabel: odległości miedzy miastami, czas trwania podróży, długości rzek, waga ssaków chronionych

2.5 Kombinatoryka - rzuty kostka lub monetą
- sadzanie osób na różne sposoby
- numeracja
III DZIAŁ LICZBY WYMIERNE
3.1 Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - zdania logiczne
- wyrażenia ułamkowe (wielopiętrowe)
- układanie zadań do działań z ułamkami
- własności ułamków w zadaniach problemowych
- zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka liczby i liczby, mając dany jej ułamek, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba * symulacje: meno- skracanie i rozszerzanie ułamków
Prezentacja: Matma na wesoło http://www.wszpwn.com.pl/files/ulamki/ulamki-start.htm ułamki okresowe
3.2 Obliczenia procentowe - obliczenia bankowe,
- lokaty i kredyty,
- przykłady procentów z otoczenia człowieka,
- diagramy procentowe.
- zmiany pól i obwodów figur przy zmianie długości boków *symulacje:procenty-szukanie wybranego procentu figury
Prezentacje: Procenty, Obliczanie procentu danej liczby
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/880/ wykład Pana Procencika
Pakiet edukacyjny "Zacznij od dziś"
3.3 Elementy statystyki - zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
- tworzenie i odczytywanie wykresów Microsoft Excel
3.4 Równania i nierówności - rozwiązywanie równań metodą operacji odwrotnych
- Rozwiązywanie prostych równań, w których występuje wartość bezwzględna
- zastosowanie równań i nierówności do rozwiązywania zadań z treścią Microsoft Excel
IV DZIAŁ GEOMETRIA
4.1 Geometria płaszczyzny - własności trójkątów i czworokątów
- obwód i pole prostokąta
- obwód i pole trójkąta
- obwody i pola czworokątów
- tangram * symulacje: wysokość trójkąta
Prezentacje: Trójkąty1, Trójkąty 2, Trójkąty 3, Czworokąty 1, Czworokąty 2,
W krainie czworokątów
4.2 Geometria przestrzenna - sporządzanie modeli wielościanów
- rysowanie siatek wielościanów
- pole powierzchni graniastosłupa w zadaniach praktycznych
- objętość graniastosłupa w zadaniach praktycznych *symulacje: siatki graniastosłupów prostych
Prezentacje: Objętość prostopadłościanu, Jednostki objętości
4.4 Origami krawędziowe - różnorodność wielościanów Prezentacja : Wielościany foremne
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2047/ wielościany składane
V DZIAŁ RÓŻNOŚCI ZADANIOWE
5.1 Zadania z zapałkami - geometria z zapałami
- zapałczana arytmetyka http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3352/ - zapałczane zagadki
5.2 Zadania różnego typu - zadania z odbytych konkursów matematycznych lat ubiegłych;
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/888/ jak liczyli rzymianie
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/889/ ciekawostki matematyczne
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/4240/ zadania z tangram
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/108/ odkrywanka matematyczna
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/109/ przesuwanka
VI DZIAŁ MATEMATYKA INACZEJ
6.1 Zwierzęta widziane okiem matematyka - przedstawianie postaci zwierząt przy użyciu figur płaskich (konkurs) Regulamin konkursu
6.2 Rebusy matematyczne - projektowanie własnych rebusów z zastosowaniem haseł wykorzystujących wiedzę matematyczną ( konkurs) Regulamin konkursu * symulacje możliwe do wykorzystania w czasie zajęć znajdują się na stronie:
http://www.edu-net.pl/subjects/matematyka/sim.htm

IX. Przewidywane osiągnięcia ucznia:
     Opracowany Program zajęć pozalekcyjnych-koło matematyczne pt. "Matematyczne Opowieści" wspomaga uczniów w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień matematycznych.
Realizacja programu daje uczniowi możliwość
 1. Nabycia wiadomości w zakresie:
  • wykonywania działań na liczbach naturalnych, całkowitych i wymiernych
  • rozwiązywanie problemów i łamigłówek logicznych,
  • posługiwanie się językiem matematycznym do rozwiązywania problemów,
  • budowy i rozwiązywania zadań tekstowych
 2. Opanowania umiejętności:
  • posługiwanie się kalkulatorami,
  • rozwiązywanie problemów logicznych, łamigłówek i krzyżówek
  • tworzenia własnych gier i zabaw dydaktycznych,
  • sprawnego wykonywania rachunku pamięciowego,
  • odczytywanie i przetwarzanie danych ze źródeł w postaci tabel i wykresów,
  • rozumienie pojęć matematycznych związanych z geometrią, arytmetyką i algebrą,
  • posługiwanie się jednostkami długości, pola i objętości.
 3. Ukształtowania w uczniach postaw i nawyków:
  • rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań
  • poszukiwania i odkrywania metod rozwiązania problemów
  • współpracy w grupie
  • odnajdowanie w rozwiązywaniu problemów matematycznych sposobu na twórcze i interesujące spędzanie wolnego czasu
X. Obudowa programu
 • przygotowane przez nauczyciela pomoce na poszczególne zajęcia,
 • płyta z zawierająca prezentacje przygotowana przez nauczyciela
 • komputery
 • kalkulatory –można skorzystać z specjalnego programu wypożyczeń kalkulatorów Texas Instruments dla szkół : www.edukacjazti.pl/przetestuj.html
 • kalkulator wirtualny http://www.matematyka.org/main202110,2,yvp.htm
 • zadania z internetowej bazy danych konkursów matematycznych: www.mat.edu.pl http://www.mat.uni.torun.pl/kangur/pol/index.htm
 • zadania z internetowego koła matematycznego http://www.mat.uni.torun.pl/~kolka/
 • prezentacje multimedialne
 • PM- program do przeliczania różnych jednostek fizycznych. Jednych na drugie
 • eduromy (podręczniki multimedialne Yong Digital Poland
 • pakiet edukacyjny " Zacznij od dziś" – Anna Dubiecka, wydawnictwo WSiP.
Literatura:
 • Zadania dla uczniów klas V – VIII uzdolnionych matematycznie – Z. Krawcewicz
 • Nienudna matematyka- Dorota Kolany, G. Żelechower; wydawnictwo "Mac" Kielce
 • Celuj w szóstkę- dla klas IV,V,VI- L.Baczyńska, J. Bury; wydawnictwo "Mac" Kielce
 • Matematyka z wesołym Kangurem – praca zbiorowa; Wydawnictwo "Aksjomat
 • Metrem żaglowcem i na chmurze, czyli matematyczne podróże- K. Gałązka WsiP
 • Matematyczne origami, krawędziowce- A. Wierzbic Wydawnictwo Kleks
 • Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej- Alicja Kozłowka-Brzoza, wydawnictwo Nowik Sp.j
 • W krainie matematyki- Bogusława Kamińska, wydawnictwo Nowik Sp.j
 • Miniatury matematyczne dla szkoły podstawowej- Piotr Nodzyński, Towarzystwo Upowzechniania wiedzy i Nauk Matematycznych Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu ( " Uczymy się myśleć nieszablonowo", "Uczymy się myśleć poprzez rozgrywkę")
 • Jak liczono dawniej a jak liczymy dzis- Włodzimierz Krysicki, wydawnictwo Nasza Ksiegarnia
 • Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego.
XI. Ewaluacja
    Ewaluacja programu prowadzona będzie na podstawie obserwacji, zaangażowania uczniów w działalność koła, wywiadów, ankiet itp.:
 1. Czy stosowane metody i formy pracy są trafne i zaspokajają oczekiwania uczniów. (przykładowy kwestionariusz ankiety- załącznik 1)
 2. Czy zajęcia poszerzają zakres wiadomości matematycznych.
Załącznik 1.
ANKIETA EWALUACYJNA DLA CZŁONKÓW KOŁA MATEMATYCZNEGO "MATEMATYCZNE OPOWIEŚCI"

     Ankieta ta jest anonimowa. Skierowana jest do uczestników zajęć pozalekcyjnych w ramach koła matematycznego pt. "Matematyczne opowieści". Ma na celu zapoznanie opiekuna koła, czy zrealizowany program spełnił Twoje oczekiwania i pozwoli wysnuć wnioski do dalszej pracy.

1. Czy podczas zajęć panowała przyjemna atmosfera, w skali od 1do 5?
1 2 3 4 5

2. Jak oceniasz moje zainteresowanie Twoimi postępami w uczeniu się matematyki, w skali od 1 do 5?
1 2 3 4 5

3. Czy zajęcia w ramach koła skłaniały Cię do aktywnego uczestnictwa?
Tak Nie
Jeśli tak, to w jaki sposób?
................................................................................
................................................................................

4. Które formy działania podobały Ci się najbardziej? Proszę je wymienić.
................................................................................
................................................................................

5. Czy realizowany program koła poszerzył Twoją wiedzę?

Dziękuję za wypełnienie ankiety
Opracowała: Ewa Napora

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie