Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program nauczania informatyki dla Gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8156 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program informatyki zawiera określone przez MEN „Podstawy programowe systemu kształcenia ogólnego”. Przedmiotem kształcenia jest zarówno uczeń interesujący się już informatyką i ten, który utrwala i pogłębia swoją wiedzę. Wszelkie działania w procesie edukacji, powinny być skierowane na zaspokojenie potrzeb intelektualnych i przygotowanie do życia w nowych warunkach, zgodnie z wymaganiami współczesnego świata.

Autor: Agnieszka Terebus
Studentka IV roku Pedagogiki Specjalnej W Warszawie
Specjalność: Pedagogika zdolności i informatyka


PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI DLA GIMNAZJUM (III etap edukacyjny)

I. WPROWADZENIE

Każdy kolejny rok cechuje się szybkim rozwojem techniki komputerowej i nowymi zastosowaniami komputerów, to z kolei stwarza sytuację, w której umiejętność posługiwania się tymi narzędziami, nawet w podstawowym zakresie, staje się nie tyle luksusem, ile niezbędną koniecznością.
Komputery używane są nie tylko jako inteligentne maszyny o pisania, źródło gromadzenia i przechowywania informacji, elementy systemu zarządzania i wspomagania przedsiębiorstw, w coraz większym zakresie stosowane są w urządzeniach powszechnego użytku, które każdy z nas musi umieć obsłużyć.
Program informatyki zawiera określone przez MEN „Podstawy programowe systemu kształcenia ogólnego”. Przedmiotem kształcenia jest zarówno uczeń interesujący się już informatyką i ten, który utrwala i pogłębia swoją wiedzę. Wszelkie działania w procesie edukacji, powinny być skierowane na zaspokojenie potrzeb intelektualnych i przygotowanie do życia w nowych warunkach, zgodnie z wymaganiami współczesnego świata.
Uczniowie mogą uczyć się stosowania nabytych umiejętności informatycznych do rozwiązywania problemów z innych dziedzin wiedzy i w życiu codziennym, a także mogą rozwijać swoje zainteresowania informatyczne.
Optymalnym rozwiązaniem jest realizacja treści tego programu w ciągu dwóch kolejnych lat nauczania informatyki, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.


II. CELE EDUKACYJNE

W nauczaniu informatyki na poziomie gimnazjum osiągnięcie głównego celu
tj. „Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym” wymaga od nauczyciela starannego przemyślenia każdego tematu i takiej organizacji lekcji, by realizować różne cele kształcenia w ramach danego tematu.
Wśród celów nauczania informatyki wyróżnić możemy zadania związane z kształceniem i wychowaniem.

Ogólne zadania związane z kształceniem dotyczą:
- uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,
- rozwijania pamięci oraz umiejętności abstrakcyjnego oraz twórczego myślenia;
- zainteresowania uczniów rozwojem informatyki oraz możliwościami dostępu do komunikowania się;
- przygotowania do korzystania z nowych technologii informacji;
- wspomagania uczniów w rozpoznawaniu swoich uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Szczegółowe cele kształcenia dotyczą:
- pojmowania i stosowania etycznych i prawnych aspektów informatyki, w tym zasad zakupu programów,
- doskonalenia umiejętności bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technologii informacyjnej,
- poznania podstawowych norm posługiwania się komputerem – zrozumienie na czy polega działanie komputera,
- zdobycia sprawności w posługiwaniu się Systemem operacyjnym Windows,
- zrozumienia organizacji pamięci komputera
- przeprowadzenia instalacji prostego programu,
- stosowania odpowiedniego oprogramowania ułatwiającego wykonywanie operacji na plikach i katalogach,
- przedstawienia korzyści i zagrożeń wynikających z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji,
- posługiwania się edytorami grafiki,
- stosowania techniki komputerowej do tworzenia i przetwarzania dokumentów tekstowych,
- opanowania podstawowych metod tworzenia dokumentu tekstowego,
- tworzenia dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele,
- stosowania techniki komputerowej do przetwarzania danych liczbowych;
- wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania i codziennego życia,
- zrozumienia i stosowania zasad ochrony dokumentów,
- poznawania podstawowych zasad pracy w sieci lokalnej i rozległej,
- korzystania z różnych możliwości dostępu do informacji i komunikowania się,
- poznania znaczenia Internetu w komunikacji na odległość,
- sprawnego posługiwanie się Internetem,
- wykorzystania programów do tworzenia prezentacji multimedialnych,
- poznania zasad działania i obszarów zastosowań programów baz danych,
- nauczenia myślenia algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera,
- podania przykładów algorytmów z różnych dziedzin,
- opisania algorytmu w języku potocznym i za pomocą schematów blokowych,
- skorzystania z języka programowania w celu zapisania algorytmu w postaci procedur,
- tworzenia prostych modeli i symulacji,
- posługiwania się programem do tworzenia grafiki wektorowej,
- wykorzystania komputer w sposób twórczy i kompetentny w uczeniu się na innych przedmiotach,
- ocenienia konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej dla osób i społeczeństw,
- zaplanowania i świadomego wyboru kierunku kształcenia.


W nauczaniu uczniów informatyki, należy zwrócić uwagę również na cele wychowawcze. Realizacja celów wychowawczych przez nauczanie informatyki to:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,
- uświadamianie zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
- stosowanie zasady korzystania z licencjonowanego oprogramowania,
- nauczanie dobrej organizacji przy pracy przy komputerem, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

Stosowane na lekcjach metody nauczania informatyki, powinny przyczynić się do kształtowania pozytywnego stosunku emocjonalnego i aktywnej postawy wobec tego przedmiotu.


III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Nauczanie informatyki ma przyczynić się do wypełniania zadań przypisanych zreformowanej szkole. Konieczna jest, więc zmiana metod pracy z uczniami. Głównym zadaniem nauczyciela jest pobudzenie aktywności uczniów, rozbudzanie i rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań, organizowanie nauki i samokontrola.
W klasach, których uczniowie interesują się informatyką sposoby osiągania celów edukacyjnych powinny być możliwie różnorodne, by ucznia nie zniechęcić.
Na początku należy powtórzyć wiadomości dotyczące regulaminu pracowni, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami zestawu komputerowego, przeznaczenia i funkcji poszczególnych elementów zestawu, prawidłowego nazewnictwa, obsługi i możliwości klawiatury, wykorzystania edytora tekstu i edytora graficznego, funkcji systemu operacyjnego.
W dalszej kolejności wiadomości te należy poszerzyć o umiejętność obsługi bardziej skomplikowanych programów użytkowych, których znajomość pozwoli na informatyczne wspomaganie działalności szkoły, uzmysłowi uczniom, jak komputer może być narzędziem pomocnym w różnych dziedzinach życia szkolnego i pozaszkolnego.
Uświadomi także zagrożenia spowodowane nieracjonalnym wykorzystaniem komputera, a jednocześnie pomoże w rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań, co pozwoli świadomie wybrać dalszy kierunek kształcenia.
Rola nauczyciela w realizacji zadań informatycznych szkoły jest niezmiernie ważna i pomimo tego, że dydaktyka jest najwdzięczniejszym polem zastosowania komputera w szkole, jest także polem najtrudniejszym. Komputer źle użyty jako środek dydaktyczny traci na wartości w tej roli. Przez samo pojawienie się komputera na lekcji nie powstaje jeszcze żadna nowa wartość dydaktyczna. Przyczynia się on do jej powstania dopiero wówczas, gdy stanie się czynnikiem stymulującym zdobywanie wiedzy czy umiejętności, gdy występuje w procesie dydaktycznym jako niezbędny jego element.
Spełnienie przez komputer takiej funkcji wymaga od nauczyciela doskonałej znajomości zarówno przedmiotu nauczania, jak i możliwości komputera, a ściślej jego oprogramowania. Potrzebne jest także rozumienie pedagogicznych aspektów środków informatyki. Nietrudno jednak wskazać takie zastosowania, w których komputer może spełnić funkcję środka dydaktycznego, a także przyboru szkolnego, wprawdzie nie niezbędnego, lecz wnoszącego nową jakość dydaktyczną do szkoły. Chodzi tu przede wszystkim o wykorzystanie komputera jako nowego środka wyrazu na zajęciach wychowania plastycznego czy muzycznego, gdzie potrafi zastąpić kartkę papieru, kredki i farby lub instrument muzyczny.
Odpowiednio użyty, dzięki funkcjom oprogramowania, może stanowić twórczy impuls i uruchomić wyobraźnię ucznia.
Kolejnym, równie prostym zastosowaniem komputera w dydaktyce jest użycie go do opracowywania wyników statystycznych a także graficznej ich prezentacji.
Rozwijanie umiejętności stosowania informatyki przeprowadzamy poprzez przykłady związane z życiem codziennym.
Osiąganie celów edukacyjnych nie może się odbywać bez sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Ocenianie jest ważnym elementem pracy nauczyciela.
Umożliwia ono nie tylko ustalenie stopnia opanowania wiedzy przez uczniów, ale także wykrywanie trudności, na jakie napotkał uczeń w nabywaniu umiejętności. Oceniać powinniśmy nie tylko po to, by sprawdzić postępy ucznia, ale także po to by zachęcić do systematycznej pracy.
Dlatego na ocenę końcową składać się powinny oceny:
- z krótkich kartkówek,
- za aktywność na lekcjach,
- za rozwianie dodatkowego zadania nieobowiązkowego,
- za zrealizowane projekty,
- za prace domowe,
- za prace klasowe, które są sprawdzianem większej umiejętności i wiedzy ucznia.
Ocena powinna odzwierciedlać aktualny stan kompetencji informatycznych ucznia i dokonane przez niego postępy.


IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Ogólnie rzecz biorąc uczeń w dwuletnim okresie kształcenia informatycznego, powinien osiągnąć następujące umiejętności:
- bezpiecznej i samodzielnej pracy z komputerem,
- opisywania czynności wykonywanych przy korzystaniu z komputera i stosowaniu poprawnej terminologii,
- praktycznego działania na programach użytkowych i edukacyjnych,
- komunikacji i łączenia różnych programów użytkowych,
- samodzielnego redagowania, zapisywania w pamięci, drukowania tekstów i rysunków,
- tworzenia dokumentów zawierających tekst, grafikę, tabele, wykresy,
- tworzenia prezentacji multimedialnych,
- zbierania, gromadzenia, wyszukiwania i prezentowania informacji,
- wykonywania obliczeń i zestawień rachunkowych,
- wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych,
- zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość.
- obsługi Internetu,
- wybierania i łączenia różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia,
- rozwiązywania typowych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych,
- rozumienia i stosowania norm prawnych dotyczących ochrony: danych i używanych programów.
- umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do rekreacji i relaksu,
- Dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów.

V. PROPOZYCJA OCENY OSIĄNIEĆ

Wymagania na oceny
• Spełnienie wymagań podstawowych oznacza wymagania na ocenę dostateczną
• Spełnienie wymagań podstawowych i dopełniających oznacza wymagania na ocenę
dobrą
• Spełnienie wymagań podstawowych, dopełniających i rozszerzonych oznacza
wymagania na ocenę bardzo dobrą
• Ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który potrafi świadomie korzystać z lekcji
w zakresie wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dostateczną (przy
kierowanej pomocy nauczyciela).
• Ocenę celującą otrzyma ten uczeń, który oprócz wymagań na ocenę bardzo dobrą wykaże się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zrealizowany program nauczania (zalicza się do nich także efektywną umiejętność pomocy słabszym uczniom w zakresie treści programowych)

OCENY

1. W zakresie skorzystania z edytora graficznego uczeń:

Dopuszczający:
- potrafi odszukać w systemie komputerowym i uruchomić edytor graficzny;
- potrafi otworzyć istniejący dokument graficzny;
- potrafi utworzyć prosty rysunek używając podstawowych narzędzi graficznych: ręczne rysowanie
z wykorzystaniem myszki, używanie kolorów;
- sporządzony dokument potrafi zapisać na dyskietkę lub dysk do wskazanego katalogu;
Ćwiczenia nie są w pełni samodzielne. Uczeń z pomocą nauczyciela w sposób zadawalający rozwiązuje zadania.
Dostateczny:
- rozwiązuje (wykonuje) zadania o średnim stopniu trudności;
- potrafi odszukać na dysku i uruchomić dokument;
- umiejętnie korzysta ze wszystkich narzędzi paska narzędzi edytora graficznego;
- wprowadza do rysunku tekst, dobiera czcionkę - krój, wielkość;
- korzysta z wycinka do przesunięcia narysowanych obiektów;
- potrafi przygotować rysunek do druku i wydrukować go;
Dobry:
- samodzielnie wykonuje typowe zadania praktyczne;
- korzystając ze schowka lub tylko z klawiatury i myszki kopiuje wybrane elementy graficzne;
- potrafi skorzystać z tablicy znaków;
- potrafi skorzystać ze skanera;
- potrafi przeprowadzić konwersję pliku graficznego;
Bardzo dobry:
- modyfikuje środowisko pracy dostosowując je do własnych upodobań;
- nadaje dokumentowi estetyczną formę poprzez wykorzystanie funkcji graficznych (odbicie, obrót,
obiekty 3D,..);
- pozyskuje obrazki z bibliotek innych programów i umieszcza je na własnym projekcie;
- zapisuje i odczytuje grafikę w standardach innych edytorów graficznych;
- korzysta z programów obróbki zeskanowanych zdjęć w celu poprawy ich wyglądu;
- umiejętnie ustawia parametry drukowania.
2. W zakresie posługiwania się edytorem tekstu uczeń:
Dopuszczający:
- potrafi wymienić z nazwy i krótko scharakteryzować podstawowe edytory tekstu;
- potrafi odszukać i uruchomić z dysku edytor tekstu;
- potnfi otworzyć istniejący dokument;
- potrafi utworzyć dokument - za pomocą klawiatury wprowadza krótki tekst i zapisuje go na dysku;
Dostateczny:
- potrafi istniejący na dysku dokument odszukać i otworzyć;
- definiuje stronę dokumentu: format i układ;
- redaguje dowolny tekst, porusza się po nim i poprawia błędy;
- potrafi dzielić tekst na akapity i wyrównywać akapity;
- korzysta z różnych rodzajów czcionek - zmienia wygląd tekstu;
- potrafi kopiować, usuwać i przesuwać wybrane fragmenty tekstu korzystając z paska narzędzi;
- potrafi przygotować dokument do wydruku;
Dobry:
- zmienia wygląd wyróżnionego fragmentu tekstu (interlinia, czcionka);
- używa podstawowe funkcje przetwarzania tekstu wykorzystując skróty klawiaturowe;

- używa programu sprawdzania pisowni, dokonuje zmiany w tekście, zastępuje wybrane słowa
innymi;
- potrafi wprowadzić do tekstu elementy grafiki, dzielić dokument na kolumny;
- samodzielnie potrafi zapisać w tabeli np. tygodniowy rozkład zajęć;
- potrafi zeskanować dokument tekstowy;
- korzysta z drukarki, potrafi wydrukować dokument;
Bardzo dobry:
- modyfikuje środowisko pracy dostosowując je do własnych potrzeb;
- potrafi zdefiniować stronę: stopkę, nagłówek, numer strony;
- nadaje dokumentowi estetyczną formę poprzez wykorzystanie poznanych funkcji edytorskich;
- formatuje dokument do korespondencji seryjnej;
- opracowuje formularze;
- potrafi zapisać i odczytać dokument w standardzie innych edytorów;
- potrafi skorzystać z programu OCR;
- potrafi zdefiniować parametry wydruku.

3. W zakresie obsługi Internetu uczeń:
Dopusczaajacy:
- potrafi odszukać na dysku i uruchomić program do obsługi Internetu;
- potrafi wyszukać informację na zadany temat;
- potrafi zachować daną informację na dyskietce;
Dostateczny:
- potrafi przesyłać informacje na odległość, korzystając z usług poczty elektronicznej,
- potrafi wyszukiwać informacje w Internecie podając adres strony WWW,
Dobry:
- potrafi porównać wysyłanie listów zwykłą pocztą do poczty elektronicznej – wskazać podobieństwa i różnice;
- potrafi wyszukiwać informacje w Internecie Internecie korzystając z przeglądarek internetowych;
- uświadomił sobie zagrożenia związane z Internetem,
Bardzo dobry:
- potrafi swobodnie przeglądać i wyszukiwać informacje w nieznanych wcześniej programach,
- potrafi omówić znaczenie poszczególnych skrótów i nazw w adresie e - mail
- potrafi korzystać z dodatkowych usług w sieci, np. wziąć udział w dyskusji w tzw. grupach dyskusyjnych na wybrany temat,
- wymienić kilka zasad etykiety;


4. W zakresie grafiki prezentacyjnej uczeń:
Dopusczaajacy:
- potrafi odszukać na dysku i uruchomić program PowerPoint;
- potrafi uruchomić gotową prezentacje;
- potrafi utworzyć slajd dobierając odpowiednio układ i projekt szablonu;
- potrafi zachować prezentację na dyskietkę;
Dostateczny:
- potrafi utworzyć prostą prezentację na zadany temat zawierającą minimum 3 slajdy:
1. tytułowy,
2. zawierający tekst z listą wypunktowaną,
3 zawierający rysunek;

- potrafi formatować tekst - zmieniać czcionkę, układ ...;
- potrafi przesuwać wybrane elementy slajdu;
- powiela wstawiony do slajdu rysunek;
- potrafi przygotować pokaz slajdów sterowany ręcznie;
do rozwiązania problemu potrafi skorzystać z funkcji pomocy; Dobry:
- potrafi opracować prezentację składającą się z 6-8 slajdów;
- potrafi modyfikować szablon, zmieniać tło;
- wprowadza dowolny rysunek z pliku, ze skanera;
- wprowadza efekty wizualne z WordAtr;
- potrafi zastosować grafikę własnego pomysłu (narzędzie rysowanie i autokształt);
- potrafi przygotować pokaz limitowany czasem wprowadzając efekty wizualne przy przejściu slajdów;
Bardzo dobry:
- samodzielnie opracowuje prezentację składającą się z 8-15 slajdów;
- wprowadza pełną animację towarzyszącą pokazowi slajdów;
- potrafi dobierać efekty akustyczne, zmieniać kolejność obiektów na slajdach oraz kolejność
slajdów.

5. W zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym uczeń:
Dopusczaajacy:
- potrafi odszukać na dysku i uruchomić program Microsoft Excel;
- potrafi uruchomić gotowy dokument;
- potrafi wskazać dowolny przykład zastosowania arkusza w życiu codziennym i uzasadnić jego użycie;
- potrafi zachować dokument na dyskietce;
Dostateczny:

- potrafi wprowadzić do komórki napis tekstowy lub liczby postaci dziesiętnej,
- potrafi właściwie użyć klawiszy nawigacyjnych i edycyjnych;
- potrafi zademonstrować jeden ze sposobów zaznaczenia bloku komórek;
- potrafi opisać operacje wycinania i kopiowania komórek z wykorzystaniem mechanizmów schowka;
- potrafi dodać nowe dane do utworzonego wcześniej arkusza,
- do rozwiązania problemu potrafi skorzystać z funkcji pomocy; Dobry:
- potrafi wskazać przykłady zastosowania arkusza w dziedzinach życia społecznego;
- potrafi wykorzystać w edycji arkusza skróty klawiszowe;
- potrafi samodzielnie opracować i zrealizować w arkuszu prosty przykład obliczeń z matematyki lub geografii – z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego;
- potrafi podać różne przykłady zastosowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;
- potrafi samodzielnie zmodyfikować utworzony arkusz;
- potrafi włączać tabele arkusza do tekstu z wykorzystaniem mechanizmu OLE;
Bardzo dobry:
- potrafi wskazać przykłady zastosowania arkusza w różnych dziedzinach nauki i techniki;
- potrafi wykorzystać w kopiowaniu komórek własności adresu mieszanego;
- potrafi samodzielnie utworzyć wykres, złożony z wielu serii danych;
- potrafi wykorzystać pole tekstowe do wprowadzenia różnych elementów (tekstowych, graficznych) do arkusza;
- potrafi samodzielnie modyfikować arkusze wykorzystując elementy innych arkuszy lub inne obiekty;
- potrafi wydrukować arkusz z wstawionym wykresem.

6. W zakresie posługiwania się bazami danych uczeń:
Dopusczaajacy:
- potrafi odszukać na dysku i uruchomić program Microsoft Access;
- potrafi uruchomić gotowy dokument;
- potrafi wskazać dowolny przykład zastosowania baz danych w życiu codziennym;
- potrafi zachować dokument na dyskietce;
Dostateczny:

- potrafi wyszukiwać informacje w gotowej bazie danych stosując proste kryterium wyboru;
- potrafi porządkować informacje w przykładowej bazie danych;
- potrafi zmienić informacje w prostej bazie danych (wg. wskazówek nauczyciela);
- potrafi wydrukować dokument korzystając z gotowego raportu;
Dobry:
- potrafi wskazać przykłady zastosowania baz danych i omówić ich przeznaczenie;
- potrafi wyszukiwać informacje w gotowej bazie stosując kryteria wyboru;
- potrafi przeprowadzić analizę prostego zadania i zaprojektować własną bazę danych;
- potrafi wydrukować wybrane rekordy bazy danych;
Bardzo dobry:
- potrafi podać przykłady relacyjnych baz danych;
- potrafi wyszukiwać informacje w relacyjnych bazach danych;
- potrafi uporządkować informacje dobierając złożone kryterium sortowania i selekcji;
- potrafi włączyć dowolne obiekty do projektu formularza;7. W zakresie posługiwania się multimediami uczeń:
Dopusczaajacy:
- potrafi powiedzieć czym są programy multimedialne;
- potrafi uruchomić prosty program multimedialny;
Dostateczny:

- potrafi omówić funkcje programów multimedialnych;
- potrafi zainstalować program multimedialny;
- potrafi wymienić kilka programów multimedialnych;
Dobry:
- potrafi wskazać przykłady zastosowania programów multimedialnych w życiu codziennym np. w nauce;
- potrafi omówić kilka programów multimedialnych;
- potrafi wymienić korzyści i zagrożenia jakie niosą za sobą różnego rodzaju gry komputerowego;
Bardzo dobry:
- potrafi podać przykłady gier edukacyjnych używanych w swojej nauce;
- potrafi sprawnie korzystać z poznanych programów multimedialnych;
- potrafi wskazać wady i zalety programów multimedialnych;
- potrafi wskazać wybrane fragmenty prawa autorskiego, które dotyczą zasad korzystania z oprogramowania komputerowego;

8. W zakresie rozwiązywania problemów algorytmicznych uczeń:
Dopusczaajacy:
- potrafi wymienić przykłady działań z życia codziennego, które uważa za algorytmy;
- potrafi odszukać na dysku i uruchomić program Lokomocja lub Logo Komeniusz;
- potrafi zachować dokument na dyskietce;
Dostateczny:

- potrafi sformułować problem, określać dane do zadania;
- potrafi analizować algorytmy, w których występują powtórzenia i określać, od czego zależy liczba powtórzeń;
- potrafi wyjaśnić na czym polega strukturalny zapis algorytmu orz znaczenie stosowania procedur;
Dobry:
- potrafi wyróżnić postępowania z różnych przedmiotów szkolnych: matematyki, biologii;
- potrafi przedstawić w postaci listy kroków, schematu blokowego i w symbolicznym języku programowania algorytmy;
- potrafi dla czynności wielokrotnie powtarzanych zastosować działania w pętli;
Bardzo dobry:
- potrafi uzasadnić, czy istnieją postępowania, które nie mają cech algorytmów;
- potrafi określać liczbę działań wykonywanych przez algorytm;
- potrafi przedstawić algorytm rozwiązania zadania;
- potrafi prezentować złożone algorytmy;

9. W zakresie posługiwania się programem CorelDraw uczeń:

Dopuszczający:
- potrafi odszukać w systemie komputerowym i uruchomić program CorelDraw;
- potrafi otworzyć istniejący dokument graficzny;
- potrafi utworzyć prosty rysunek używając podstawowych narzędzi graficznych
- sporządzony dokument potrafi zapisać na dyskietkę lub dysk do wskazanego katalogu;
Ćwiczenia nie są w pełni samodzielne. Uczeń z pomocą nauczyciela w sposób zadawalający rozwiązuje zadania.
Dostateczny:
- wykonuje zadania o średnim stopniu trudności;
- potrafi wskazać zastosowanie programu w żuciu codziennym
- potrafi odszukać na dysku i uruchomić dokument;
- umiejętnie korzysta ze wszystkich narzędzi paska narzędzi programu CorelDrw;
- wprowadza do rysunku tekst, dobiera czcionkę - krój, wielkość;
- potrafi przygotować rysunek do druku i wydrukować go;
Dobry:
- samodzielnie wykonuje typowe zadania praktyczne;
- korzystając ze schowka lub tylko z klawiatury i myszki kopiuje wybrane elementy graficzne;
- potrafi z ClipArtów;
- potrafi skorzystać ze skanera;
- potrafi wyedytować rysunek, korzystać z większości dostępnych narzędzi;
Bardzo dobry:
- modyfikuje środowisko pracy dostosowując je do własnych upodobań;
- nadaje dokumentowi estetyczną formę poprzez wykorzystanie funkcji graficznych (odbicie, głębia, cienie, obrót, obiekty 3D,..);
- pozyskuje obrazki z bibliotek innych programów i umieszcza je na własnym projekcie;
- zapisuje i odczytuje grafikę w standardach innych edytorów graficznych;
- korzysta z programów obróbki zeskanowanych zdjęć w celu poprawy ich wyglądu;
- umiejętnie ustawia parametry drukowania.
VI. ROZKŁAD NAUCZANIA

Optymalnym rozwiązaniem jest realizacja treści tego programu w ciągu dwóch kolejnych lat nauczania informatyki, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA INFORMATYKI
DLA KLASY I GIMNAZJUM (1 godzina tygodniowo)

Zagadnienia podstawowe
1. Zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej. Organizacja zajęć z informatyki oraz zapoznanie z programem nauczania. Zaznajomienie ze sprzętem komputerowym pracowni.
2. Zasady zgodnego z prawem wykorzystania komputera (prawa autorskie, licencja, piractwo komputerowe). Obszary zastosowań komputerów i urządzeń opartych na technice komputerowej.
3. Ogólna budowa komputera osobistego, jednostki pojemności.
4. System operacyjny Windows. Podstawowe działania w oknach.
Edytor grafiki
5. Edycja rysunku – tworzenie pierwszego dokumentu (Paint)
6. Edycja rysunku – ćwiczenia (Paint).
7. Edycja rysunku - Paint Shop Pro
8. Edycja rysunku – ćwiczenia (Paint Shop Pro)
9. Łatwe zarządzanie plikami – Eksplorator Windows.
10. Sprawdzian wiadomości – edytor grafiki – zagadnienia podstawowe
Edytor tekstu
11. Praktyczna obsługa edytora tekstu Microsoft Word, budowa okna programu. Funkcje i zadania paska formatowania tekstu.
12. Redagowanie tekstu – Microsoft Word.
13. Klawisze skrótu – Microsoft Word.
14. Praca z gotowym tekstem – Microsoft Word.
15. Zarządzanie dokumentami – Microsoft Word. (projekt grupowy)
16. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu – Microsoft Word.
17. Wzbogacone formy dokumentu – praca z tabelami i rysunkami – Microsoft Word.
18. Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej - Microsoft Word
19. Microsoft Word – powtórzenie wiadomości.
20. Sprawdzian wiadomości - edycja tekstu – Microsoft Word.
Internet
21 Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i internetowej. Tworzymy słownik.
22 Internet Eksplorer – i inne przeglądarki.
23 Internet – wyszukiwanie informacji. (projekt grupowy)
24 Elektroniczna skrzynka pocztowa. Komputer i etyka.
25 Tablica w sieci – White Board.
26 Internet- prezentacja grupowych projektów. Inne metody wyszukiwania informacji w Internecie.
27 Sprawdzian wiadomości - Internet
28 Microsoft PowerPoint – zagadnienia wstępne.
29 Moja pierwsza prezentacja – Microsoft PowerPoint.
30. Prezentacje multimedialne – efekty animacji - Microsoft PowerPoint.
31. Prezentacje multimedialne – korzystanie z hiperłączy – MS PowerPoint.
32. Tworzenie prezentacji do Internetu – Microsoft PowerPoint
33. Sprawdzian wiadomości – prezentacje multimedialne – MS PowerPoint
34. Mistrz klawiatury – zajęcia wstępne.
35. Mistrz klawiatury – ćwiczenia.
36. Quiz co i jak – Komputery i Internet
37. LEKCJE DYSPOZYCYJNE:
- Wykorzystanie komputera na innych zajęciach szkolnych – wg. propozycji uczniów.
- Powtórki
- Testy
Zakończenie zajęć


PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA INFORMATYKI
DLA KLASY II GIMNAZJUM (1 godzina tygodniowo)


Zagadnienia podstawowe
1. Przypomnienie regulaminu pracowni komputerowej. Organizacja zajęć z informatyki oraz zapoznanie z programem nauczania dla klasy II. Zaznajomienie uczniów z nowym sprzętem komputerowym pracowni.Kierunki i dynamika rozwoju sprzętu komputerowego.
Ocenienie pożytków i konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej dla osób i społeczeństw.
Arkusz kalkulacyjny
2. Wiadomości ogólne o arkuszach kalkulacyjnych. Wprowadzenie do programu Microsoft Excel. Podstawowe techniki pracy w Excelu. Wykonywanie prostych obliczeń.
3. Podstawy wykorzystania funkcji i formuł w programie Microsoft Excel. Adresowanie względne i bezwzględne.
4. Prezentacja danych z arkusza w postaci wykresu. Graficzna prezentacja wyników.
5. Wstawianie tabel i wykresów do dokumentów tekstowych z zachowaniem połączeń.
6. Arkusz kalkulacyjny jako baza danych.
7. Arkusz na lekcji matematyki – Jaki to dzień tygodnia ?
8. Arkusz na lekcjach geografii – zaludnienie na świecie.
9. Sprawdzian wiadomości – arkusz kalkulacyjny – Microsoft Excel
Bazy danych
10. Wiadomości ogólne o bazach danych. Podstawowe pojęcia o bazach danych.
Wprowadzenie do programu Microsoft Access.
11. Tabele w programie MS Access. Projektowanie tabel za pomocą kreatora.
12. Tworzenie i usuwanie klucza podstawowgo. Tworzenie relacji pomiędzy tabelami.
13. Formularze w programie MS Access. Tworzenie formularzy za pomocą kreatora. Tworzenie przycisków poleceń na formularzu.
14. Filtry i kwerend w programie MS Access.
15. Raporty w programie MS Access.
16. Tworzenie własnej bazy danych – wg. Zainteresowań uczniów.
17. Współpraca programu MS Access z innymi aplikacjami.
18. Sprawdzian wiadomości – bazy danych – Microsoft Access
Multimedia
19. Praca z multimedialnymi programami encyklopedycznymi.(Słowniki, encyklopedie, leksykony)
20. Rekreacja z komputerem: gry zręcznościowe i symulacyjne.
Jak powstają gry komputerowe ?
Algorytmy
21. Algorytmy wokół nas – przykłady algorytmów z różnych dziedzin.
Metody zapisywania algorytmów.
22. Podstawowe pojęcia dotyczące programowania. Języki programowania.
23. Grafika żółwia – Lokomocja (Logo Komeniusz)
24. Definiowanie procedur z parametrami. procedury złożone, współdziałanie procedur. Lokomocja (Logo Komeniusz)
25. Projektujemy łąkę z dmuchawcami.
26. Programujemy animację – Lokomocja (Logo Komeniusz)
27. Programowanie w Baltie – inny sposób programowania.
Modelowanie i symulacje
28. Modelowanie przyrody – Modelus.
29. Modelowanie zjawisk fizycznych- Modelus.
Corel Draw
30. Podstawowe wiadomości o programie CorelDraw. Budowa okna programu. Tworzenie nowego rysunku.
31. Elementy pracy z rysunkiem – obiekty i ich cechy, grupy. Praca z szablonami.
32. Wykonanie zaproszenia urodzinowego przy użyciu programu CorelDraw – praca z Clipartami.
33. Utworzenie trójwymiarowego logo i wizytówki.
34. Zaawansowane operacje w CorelDraw (kształtowanie, efekty, kadrowanie, dopasowywanie kolorów.
35. Metamorfoza sławnego dzieła przy użyciu narzędzi CorelDraw.
36. Współpraca programu CorelDraw z i innymi programami.
37 Quiz co i jak – Komputery i Internet cz.II

Zakończenie zajęć

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie