Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis i analiza przypadku dydaktycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16677 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to opis diagnozy i rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia zdolnego. Pokazuje w jaki sposób nauczyciel zmodyfikował swój warsztat pracy poprzez zastosowanie określonych metod i form pracy z uczniem zdolnym w celu zaspokojenia jego potrzeby edukacyjnej.

Opis i analiza przypadku problemu dydaktycznego
Temat: Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych ucznia zdolnego
Opracowała: Magdalena Kruk
Gimnazjum nr 7 w Lublinie
1.Identyfikacja problemu:
Podczas moich pierwszych lekcji języka angielskiego w klasie II H zauważyłam, że jeden uczeń wyróżnia się ponadprzeciętnymi umiejętnościami i zdolnościami językowymi zarówno na tle klasy, jak i biorąc pod uwagę zakres materiału nauczania języka angielskiego obowiązujący w gimnazjum. Zaobserwowałam, że uczeń wszystkie zadania i polecenia wykonuje bezbłędnie i znacznie szybciej niż inni uczniowie, co powodowało że po wykonaniu moich poleceń siedział bezczynnie lub zajmował się rozwiązywanie zadań przewidzianych na kolejne lekcje. Uczeń zawsze zna odpowiedź na moje pytania zadawane innym uczniom w klasie. Zakres opanowanego przez niego słownictwa wykracza poza program klasy II gimnazjum. Nowe słowa potrafi poprawnie wymówić i szybko je zapamiętuje. Posiada wiedzę na temat zagadnień gramatycznych wchodzących w zakres materiału nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Zna już zagadnienia gramatyczne wprowadzane na lekcjach po raz pierwszy. W związku z tym, zadania ćwiczące materiał gramatyczny zlecane przeze mnie uczniom są dla niego przeważnie zbyt łatwe. Również zadania ćwiczące umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz mówienia i pisania wydają się być poniżej jego możliwości. Wszystkie prace sprawdzające oddaje przed czasem i otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Wszystkie zaobserwowane fakty wskazywały na to, iż mam do czynienia z dzieckiem o wybitnych zdolnościach językowych. Wbrew pozorom, praca z takim uczniem nie jest łatwa, gdyż trzeba mu stworzyć takie warunki rozwoju, aby nie stracił zapału do pracy w poczuciu, iż już wszystko wie. Należy zmodyfikować i zindywidualizować warsztat pracy nauczyciela tak, by po rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych ucznia zdolnego, zaspokoić je poprzez opracowanie programu pracy z uczniem, który będzie rozwijał zdolności językowe ucznia.

2.Geneza i dynamika zjawiska:
Uczeń pochodzi z rodziny, w której kładzie się duży nacisk na znaczenie edukacji w życiu człowieka. Znajduje on dobre wzorce osobowe w postaciach rodziców, którzy uważają, że na obecnym etapie jego życia nauka jest jego najważniejszym obowiązkiem i zdają sobie sprawę ze znaczenia nauki języków obcych w dzisiejszym świecie. W związku z tym, uczeń uczęszcza od wielu lat na pozaszkolne zajęcia z języka angielskiego. Po rozmowie z jego wychowawcą dowiedziałam się, że chłopiec odnosi sukcesy jeśli chodzi o inne przedmioty nauczane w szkole, co świadczy o jego ogólnym wysokim poziomie intelektualnym i łatwości przyswajania informacji. Oba powyższe fakty w połączeniu doprowadziły do zastanej przeze mnie sytuacji: obecności w klasie ucznia o zakresie wiedzy wykraczającym poza program nauczania języka angielskiego w klasie drugiej. Zatem, wyzwaniem dla mnie stał się problem, jak zorganizować pracę z klasą, aby realizując program obowiązujący wszystkich uczniów, rozwijać jednocześnie zainteresowania i umiejętności ucznia uzdolnionego.

3.Znaczenie problemu:
Obowiązkiem nauczyciela jest dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia. W przypadku zdiagnozowania potrzeby edukacyjnej należy podejmować próby zaspokojenia jej poprzez zastosowanie właściwych metod pracy. Jeśli chodzi o wpływ tego zjawiska na jego sukcesy w nauce, to ważne jest rozwijanie wrodzonych uzdolnień i zainteresowań, bo brak dalszego rozwoju i pogłębiania umiejętności powoduje powolne cofanie się w rozwoju. Niepodjęcie prób zindywidualizowania warsztatu pracy zgodnie z potrzebami ucznia doprowadzi do braku przyrostu wiedzy, pomimo uzyskiwania ocen bardzo dobrych. Zjawisko ma też wpływ na prowadzenie zajęć lekcyjnych, gdyż należy pogodzić standardowy program nauczania języka angielskiego z pracą wykonywaną z uczniem zdolnym. Problem ma również znaczenie dla własnego rozwoju nauczyciela i doskonalenia jego warsztatu, gdyż skłania go do modyfikacji i indywidualizowania warsztatu poprzez uwzględnianie potrzeb rozwojowych ucznia, zaspokajanie ich i ewaluowanie efektów podjętych działań.
4.Prognoza:
Negatywna: W przypadku nieuwzględnienia potrzeb edukacyjnych ucznia zdolnego i niepodjęcia odpowiednich działań nastąpi brak przyrostu wiedzy pomimo ponadprzeciętnych zdolności językowych, zahamowanie rozwoju uzdolnień, osiąganie wyników poniżej intelektualnych możliwości, zniechęcenie dziecka do aktywnej pracy, niezadowolenie z lekcji i nauczyciela, co w efekcie zmniejszy jego zapał i zainteresowanie językiem. Możliwe jest również pojawienie się negatywnych zachowań podczas lekcji np. rozmowy, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, związanych z nudzeniem się spowodowanym znajomością omawianych zagadnień i szybkim wykonywaniem zadanych poleceń.
Pozytywna: Wdrożenie odpowiednich metod pracy z uczniem zdolnym spowoduje dalszy przyrost wiedzy i rozwój zdolności językowych ucznia, sprawi satysfakcję dziecku, jego rodzicom i nauczycielom. To z kolei doprowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości uczennicy i być może wpłynie pozytywnie na inne dzieci, które będą miały wzór do naśladowania. Poza tym, mobilizowanie ucznia do dalszego rozwoju poprzez dostarczanie mu specjalnie przygotowanych dla niego zadań i materiałów będzie również doskonałą formą przygotowania go do konkursu języka angielskiego, co w przypadku uzyskania przez niego tytułu laureata tegoż konkursu będzie korzyścią dla niego w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, jak i powodem do dumy dla nauczyciela i szkoły.
5.Propozycje rozwiązania:
Głównym celem moich działań będzie:
• rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych ucznia uzdolnionego ponad poziom obowiązujący wszystkich uczniów, w tym również wiedzy na temat krajów anglojęzycznych
• przygotowanie ucznia do wzięcia udziału w konkursie języka angielskiego
Oto działania jakie postanowiłam podjąć:
• zachęcenie ucznia do udziału w konkursach z języka angielskiego organizowanych w szkole i poza nią
• docenianie osiągnięć, prezentacja wyników na gazetkach
• pobudzenie do aktywności intelektualnej poprzez indywidualny dobór metod pracy oraz materiału i zadań wykraczających poza program nauczania klasy II, a nawet III gimnazjum
• spowodowanie dalszego przyrostu wiedzy poprzez dostarczanie materiałów z zagadnieniami nowymi dla ucznia
• zastosowanie metody uczenia się poprzez nauczanie innych: wykorzystanie ucznia do prezentacji i objaśniania nowego materiału pozostałym uczniom w klasie
• włączenie ucznia do pomocy koleżeńskiej innym uczniom
6. Wdrażanie oddziaływań i ich efekty:
Zamierzone działania realizowałam wielopłaszczyznowo. Były one ukierunkowane zarówno na pracę ucznia na lekcji, jak i w domu. Aby nie doprowadzać do sytuacji, gdzie uczeń nudzi się w trakcie lekcji, zawsze dostarczałam mu zadania dodatkowe ćwiczące dane zagadnienie na poziomie odpowiadającym jego możliwościom lub gdy zagadnienie omawiane w klasie było dla niego zbyt łatwe i nie wymagało dalszych ćwiczeń, gdyż miał je doskonale opanowane, proponowałam mu materiały z zagadnieniami wykraczającymi poza program. Bardzo często prosiłam go o rozwiązywanie w domu ćwiczeń, które pojawiły się w latach poprzednich na konkursie języka angielskiego, aby zapoznać i oswoić go z praktykowaną w tym konkursie formą zadań. Dostarczałam mu materiały dotyczące elementów wiedzy na temat ogólnie pojętej kultury krajów anglojęzycznych lub prosiłam o samodzielne opracowanie danego zagadnienia. Podczas sprawdzianów uczeń zawsze otrzymywał zadania dodatkowe wymagające popisania się umiejętnościami językowymi na wyższym poziomie niż reszta klasy. Jeśli chodzi o umiejętność mówienia, zawsze wymagałam od ucznia tworzenia dłuższych i bardziej złożonych wypowiedzi ustnych. W procesie rozwijania umiejętności pisania na podstawie omawianych, gotowych modeli form pisemnych uczeń zawsze był mobilizowany do komponowania bardziej twórczych prac niż te wymagane od pozostałych uczniów. Bardzo dobre efekty obserwowałam jeśli chodzi o pomysł wykorzystania ucznia do nauczania kolegów w klasie. Ta forma pracy dawała mu dużo satysfakcji i była dobrą przypominania i utrwalania zdobytej przez niego już wcześniej wiedzy. Poza tym, okazała się metodą aktywizującą resztę klasy, która chętniej i z większym zaangażowaniem uczestniczyła w lekcji, a w rezultacie lepiej pamiętała omawiany materiał.
W efekcie podjętych działań uczeń przestał nudzić się na lekcji i szukać sobie dodatkowych zajęć. Systematycznie rozwijał swe zdolności językowe i poszerzał i tak szeroką już wiedzę, mając poczucie, iż nie traci, lecz efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę języka angielskiego. Był nagradzany najwyższymi ocenami cząstkowymi i końcowymi, ale nie za posiadanie wiedzy, którą przyswoił już wcześniej, na zajęciach pozaszkolnych, lecz za faktyczny przyrost umiejętności i czynione postępy w procesie realizacji zadań zaplanowanych przez nauczyciela zgodnie z jego rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednakże najłatwiejszym do zaobserwowania efektem wdrażanych zindywidualizowanych metod i form pracy i najbardziej spektakularnym osiągnięciem ucznia i nauczyciela jest fakt uzyskania przez ucznia tytułu laureata konkursu języka angielskiego w roku szkolnym 2003/2004, co dało mu przywilej wyboru dowolnej szkoły, w której chce kontynuować naukę i jednorazowego stypendium pieniężnego.

Magdalena Kruk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie