Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Od roku w Europie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1116 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz Quizu Europejskiego dla uczniów szkół podstawowych..

TEMATYKA: wiedza o Unii Europejskiej i jej rozwoju,
wiedza z zakresu geografii, historii i kultury 9 krajów,
przyjętych do Unii w 2004 roku (bez Polski),

UCZESTNICY: trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe
gminy,

CELE: - poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu geografii, historii i kultury
państw, przyjętych do Unii Europejskiej w V rozszerzeniu,
- kształtowanie zainteresowania kulturą i sztuką Europy,
- kształtowanie poczucia wspólnoty z narodami Europy,
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
- rozwijanie zdolności organizacyjnych, poczucia odpowiedzialności za
swoją pracę,
- wdrażanie uczniów do autonomii,

SCENARIUSZ: Teresa Dziedzic – Kabdani,

PYTANIA KONKURSOWE: Teresa Dziedzic - Kabdani i Natalia Pigan
z Klubu Europejskiego „NET” przy Gimnazjum
w Piskorowicach

PROWADZENIE: dziewczęta z Klubu Europejskiego,

KOMISJA: dyrektor szkoły,
- przedstawicielka Klubu Europejskiego,
- nauczyciel jednego z powyższych przedmiotów,

POMOCE: tablica do zapisywania punktacji,
- rozsypanka z 10 państw i ich stolic w kopertach dla każdej
z drużyn,
- magnetofon i kaseta z hymnem Polski i Unii Europejskiej,
- papier czysty i paczka kredek woskowych dla każdej drużyny.
PRZEBIEG QUIZU:

1. Rozpoczęcie:
- uroczyste rozpoczęcie Quizu przez Dyrektora Szkoły,
- wysłuchanie hymnu Polski.
Prowadząca przypomina, że w „ubiegłym roku poznawaliśmy tzw. „starą piętnastkę” Unii Europejskiej: Włochy, Hiszpanię, Holandię, Austrię, Wielką Brytanię, Irlandię itd. W tym roku, w pierwszą rocznicę V poszerzenia Unii, czas poznać 9 mniejszych krajów, które wraz z Polską wstąpiły do wspólnoty, a o których znacznie mniej wiemy. Jesteśmy razem z nimi „od roku w Europie”, więc jest to znakomita sposobność, aby poznać naszych sąsiadów. Witamy w naszym quizie drużyny reprezentujące szkoły podstawowe naszej gminy wraz z opiekunami. Witam komisję, która będzie nadzorowała przebieg konkursu.”
Prowadząca przedstawia uczestniczące drużyny i członków komisji. Publiczność oklaskuje przedstawiane osoby.
Prowadząca proponuje wysłuchanie na stojąco hymnu Unii Europejskiej.

2. Pierwsza część konkursu poświęcona będzie wiedzy o rozwoju wspólnoty europejskiej. Przedstawiciele drużyn kolejno, pojedynczo odpowiadają na pytania. Odpowiedzi są krótkie, więc drużyny otrzymują 1 lub 0 pkt. za jedną odpowiedź. Po wyczerpaniu pytań prowadząca podaje i zapisuje na tablicy wyniki zespołów.

3. Przechodząc do pytań dotyczących poszczególnych państw, prowadząca poleca liderom zespołów prezentację i omówienie pracy plastycznej, poświęconej wybranemu spośród tematycznych dziewięciu państw. Komisja przyznaje max. 4 pkt. za pracę, oceniając wartość merytoryczną, pomysłowość, pracochłonność i estetykę pracy.

4. Kolejnym punktem konkursu jest geografia. Prowadząca zadaje pytania kolejno poszczególnym reprezentantom grup. Po wyczerpaniu pytań (po 3-5 na grupę, w zależności od ilości grup) podsumowuje wyniki grup i zapisuje na tablicy wyników.

5. Prowadząca rozdaje grupom po kopercie z rozsypanką. Na sygnał „Zaczynamy!” zespoły wyjmują z kopert karteczki z nazwami państw
i stolic. Ich zadaniem jest jak najszybsze dobranie stolic do państw.
Najszybszy zespół otrzymuje największą ilość punktów (w zależności od
ilości zespołów), następne w kolejności każdy o jeden punkt mniej.
6. Temat: historia. Prowadząca zadaje kolejno pytania historyczne, na końcu podaje wyniki i zapisuje na tablicy.

7. Prowadząca rozdaje grupom po czystej kartce formatu A2 i paczkę kredek woskowych. Liderzy losują jeden z dziewięciu krajów. Zadanie zespołów polega na narysowaniu flagi wylosowanego państwa. Komisja punktuje od 0 do 3 pkt. za prawidłowe elementy flagi i staranność.

8. Ostatni etap konkursu to sport i kultura. Uczestnicy odpowiadają na pytania. Prowadząca podsumowuje wyniki zespołów.

Przy dźwiękach piosenek Heleny Vondračkovej lub łotewskiego zespołu Brainstorm komisja podsumowuje wyniki. Dyrektor ogłasza zwycięzców i wręcza dyplomy i nagrody.Opracowała:
Teresa Dziedzic-KabdaniZESTAWY PYTAŃ:

UNIA EUROPEJSKA.
1. Podaj tytuł hymnu Unii Europejskiej.
„Oda do radości”
2. Kto jest autorem muzyki?
Ludwig van Beethoven
3. Kto jest autorem słów?
Fryderyk Schiller
4. Czym była Wspólnota Węgla i Stali?
Zalążkiem wspólnoty, mającą na celu stworzenie wspólnego rynku węgla
i stali.
5. W którym roku powstała Wspólnota Węgla i Stali?
1951
6. Wymień 3 z sześciu państw członkowskich.
Włochy, Francja, Holandia, RFN, Belgia, Luksemburg.
7. W którym roku powstał traktat z Maastricht?
1992/93
8. W którym roku weszła w życie wspólna waluta, euro?
1.01.2002 r.
9. W których krajach obowiązuje euro – wymień przynajmniej trzy. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Portugalia, Austria.
10. W których krajach euro nie obowiązuje?
Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Czechy, Słowacja, Litwa, Węgry,
Słowenia, itd.
11. Czy Szwajcaria należy do Unii Europejskiej?
Nie.
12. Maroko zgłosiło akces do Unii. Nie zostało przyjęte. Dlaczego?
Nie jest krajem europejskim.
13. Wymień jednego z ojców wspólnej Europy. Parady jego imienia odbywają się corocznie w maju.
Robert Schuman
14.Opisz flagę Unii.
Dwanaście żółtych gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim tle.
15.Podaj siedzibę Parlamentu Europejskiego.
Strasburg,
16.Wymień instytucje Unii Europejskiej.
Parlament Europejski, Rada Europejska, Komisja Europejska, Trybunał
Europejski
17.Kiedy powstała EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza?
W 1957
18.Kto jest polskim komisarzem Unii Europejskiej?
Danuta Huebner

19.Podaj datę wstąpienia Polski do Unii?
1.05.2004 r.
20.Które kraje prowadzą negocjacje na temat przystąpienia do Unii?
Turcja, Rumunia, Bułgaria

GEOGRAFIA
1. Jak nazywa się najwyższy szczyt Tatr?
Gerlach
2. W jakim państwie znajduje się najwyższy szczyt Tatr?
Na Słowacji.
3. Wymień państwa bez dostępu do morza.
Słowacja, Czechy, Węgry
4. Jezioro, nazywane „węgierskim morzem” nazywa się…
Balaton
5. Wymień przynajmniej 2 państwa zamieszkane przez Słowian.
Czechy, Słowenia, Słowacja, częściowo Litwa, Łotwa, Estonia.
6. Zatoka Ryska znajduje się na terenie …
Łotwy.
7. Które państwa leżą nad Morzem Śródziemnym?
Słowenia, Malta, Cypr
8. Które państwa leżą nad Morzem Bałtyckim?
Litwa, Łotwa, Estonia
9. Dunaj płynie przez…
Węgry
10.Hajduszoboszlo i Debreczyn leżą w …
Węgry
11.Wyspy przyjęte do Unii wraz z Polską to…
Cypr i Malta
12.Jezioro Pejpus leży w …
Estonii
13.Dźwina jest największą rzeką w…
Łotwie
14.Zatoka Fińska oblewa od północy…
Estonię
15.Jaskinię Demianovską można oglądać w ….
Słowacji
16.Jak podzielony jest Cypr?
Na część północną turecką i grecką
17.Samochód marki Skoda był produkowany w….
Czechach
18.Które z państw posiada dostęp do Alp?
Słowenia

19.Które państwo znajduje się na Bałkanach?
Słowenia
20.Chorwaci i Serbowie tworzą mniejszości narodowe w ….
Słowenii

STOLICE
1. Estonia – Tallin
2. Łotwa – Ryga
3. Litwa – Wilno
4. Polska - Warszawa
5. Słowacja – Bratysława
6. Czechy – Praga
7. Węgry – Budapeszt
8. Słowenia - Ljubliana
9. Cypr – Nikozja
10. Malta – la Valetta

HISTORIA
1. W jakim kraju miała miejsce „Aksamitna rewolucja” w 1993 roku?
W Czechach
2. Jakie państwo tworzyły po II wojnie światowej Czechy, Morawy i
Słowacja?
Czechosłowacja
3. Wymień przynajmniej 2 kraje, należące do Monarchii Austro-Węgierskiej?
Węgry, Słowacja, Słowenia, Czechy
4. Mendog, Giedymin, Olgierd, Kiejstut byli pierwszymi władcami ….
Litwy
5. Wymień dynastię litewską, panującą w Polsce w okresie renesansu.
Jagiellonowie
6. Malta była siedzibą Zakonu Kawalerów …
Maltańskich
7. Na terenie którego państwa urodził się Józef Piłsudski?
Na Litwie
8. Które państwa tworzyły Unię Lubelską?
Polska i Litwa
9. W których państwach socjalistycznych po II wojnie światowej miały
miejsce protesty stłumione przez wojska Związku Radzieckiego i Układu
Warszawskiego?
Na Węgrzech i w Czechach
10.Jak nazywał się wybitny pierwszy król litewski król Polski?
Władysław Jagiełło
11.Skąd Polska przyjęła chrześcijaństwo?
Z Czech
12.Jak miała na imię czeska żona Mieszka I?
Dobrawa (Dąbrówka)
13.Na terytorium jakiego państwa zginął młody polski król Władysław
Warneńczyk?
Na terytorium węgierskim
14.Częścią jakiego państwa była po II wojnie światowej Słowenia?
Jugosławii
15.Które państwa po II wojnie światowej były częścią Związku
Radzieckiego?
Litwa, Łotwa, Estonia
16.W którym kraju działał Harnaś Juraj Janosik?
Na terenie Słowacji
17.Dzięki działalności św. Pawła z Tarsu, którego statek rozbił się na tej
wyspie, powstała tu pierwsza gmina chrześcijańska.
Malta
18.Wymień przynajmniej jedno z państw, które stanowiły historyczne
Inflanty.
Łotwa i Estonia
19.Państwo to miało burzliwą historię. Było pod panowaniem Egipcjan,
Grecji, Persji, Rzymu, Bizancjum, Arabów, Krzyżowców,Turków. Jakie
to państwo?
Cypr
20.Na terenie którego państwa istniała rzymska prowincja Panonia, a w
miejscu obecnej stolicy było rzymskie Aquincum?
Na terenie Węgier i Budapesztu

KULTURA I SPORT
1. Popularną czeską potrawą są ….
Knedliki
2. Filmy o rozbójniku Rumcajsie były produkowane w …
Czechosłowacji (Czechach)
3. Jakiej narodowości był dzielny wojak Szwejk, opisany przez Jarosława Haška?
Czechem
4. Jaka rzeka płynie w tytule powieści Elizy Orzeszkowej?
„Nad Niemnem”
5. Wymień popularną potrawę węgierską.
Gulasz, leczo
6. Kto napisał „Litwo, Ojczyzno moja” ?
Adam Mickiewicz

7. Estoński i rosyjski są głównymi językami używanymi w …
Estonii
8. Jakiej narodowości jest skoczek narciarski Rok Benkovič ?
Jest Słoweńcem
9. Hokej jest najpopularniejszym sportem w …
Czechach
10.Karel Got i Helena Vondračkova są popularnymi czeskimi…
piosenkarzami
11.Warzywo kojarzone z kuchnią węgierską, to…
Papryka
12.Most Karola znajduje się w …
Pradze w Czechach
14. Na terytorium jakiego kraju urodził się noblista Czesław Miłosz?
Litwy
15.Co znaczy po węgiersku „Nem tudom”
„Nie wiem”
16.Jak nazywa się najlepszy czeski skoczek narciarski?
Jakub Janda
17.Wymień piosenkę popularnego łotewskiego zespołu Brainstorm.
„Maybe”, „Waterfall”
18.Polacy jeżdżą na narty do …
Słowacji, Czech
19.Krecik pochodzi z….
Czech
20.Który znany polski zespół wystąpił w konkursie piosenki Eurowizji
w Tallinie?
Ich Troje

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie