Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy świat z Kubusiem Puchatkiem

 

Przedszkole jako instytucja wychowawcza jest jednym z wielu etapów w życiu dziecka. Nauczyciele, rodzice i dzieci na okres czterech lat stają się "terenem" wzajemnych oddziaływań. Aby proces wychowawczy przebiegał harmonijnie wspólne działania powinny być przemyślane, zaplanowane, zorganizowane, oparte na jasnych zasadach, które w efekcie pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych celów.

Mając na względzie skuteczność oddziaływań wychowawczych, dobro dziecka został opracowany program wychowawczy " Poznajemy świat z Kubusiem Puchatkiem".
"Kluczem do dobrego
wychowania jest zrozumienie,
że cała rzecz w tym, by mieć trochę Względów,
trochę Troski o Innych"
A.A Milne

POZNAJEMY ŚWIAT Z KUBUSIEM PUCHATKIEM
PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA PRZEDSZKOLA NR 33 W LUBLINIE

PROGRAM AUTORSKI: mgr BOGUMIŁA ZAMOJSKA
mgr BOGUMIŁA PRZECH
Program zatwierdzony do realizacji
LUBLIN 2004

1.WSTĘP
      Dzieci niezależnie od wieku i stopnia swej dojrzałości przejawiają sobą wielorakie wartości, dzięki którym zasługują w pełni na akceptację.
      Każde dziecko, jako istota ludzka, ma nam do zaoferowania dużo więcej, niż można by się spodziewać. Przede wszystkim są w nim niewyczerpane pokłady dobra. Dziecko charakteryzuje nadzwyczajna ciekawość otaczającego świata i gotowość do współbrzmienia z innymi. Dlatego jego zachowanie, myślenie, odczuwanie są nierzadko wynikiem tego, co postrzega wokół siebie oraz czyni przedmiotem własnych doświadczeń i przeżyć. Biorąc pod uwagę różne aspekty oddziaływań wychowawczych, nie ulega wątpliwości, że wychowawcom i nauczycielom jest potrzebna nie tylko wiedza stricte pedagogiczna, lecz także z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, etyki.
      Wychowanie jako proces - zgodnie z większością definicji - jest utożsamiane z oddziaływaniem na psychikę i zachowanie człowieka, przy czym przez oddziaływanie rozumie się szczególnie wywieranie wpływu na zmiany czy przeobrażenia w osobowości i zachowaniu.
      Ostatnio w wielu definicjach wychowania akcentuje się nie tyle wywieranie bezpośredniego wpływu na wychowanków, ile wspomaganie ich w naturalnym i spontanicznym rozwoju. Zgodnie z takim postulatem wychowywać oznacza wyzwalać, dodawać odwagi, usuwać wpływy zagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi dzieci, przygotowywać ich do przyszłego życia przez mobilizację do własnej aktywności, pobudzać do zachowań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, zasadami moralności. W tak rozumianym wychowaniu ważna jest rola współdziałania i współpracy pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, a nade wszystko sposób wzajemnego porozumiewania się w warunkach autentycznego partnerstwa i demokratyzmu.
      Efektywność oddziaływań wychowawczych zależy od umiejętności psychopedagogicznych nauczyciela. To one są warunkiem realizowania konstruktywnego procesu wychowania, czyli takiego, który jest być może bodźcem do rozwijania aktywności i dyspozycji twórczych przedszkolaka. Otwartość, empatia, samoświadomość, autentyczność i akceptacja samego siebie otwierają nauczycielowi drogę do mądrego prowadzenia procesu wychowania. Nauczyciel musi odznaczać się wysokim poziomem rozumienia uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych, oraz określania źródeł emocji w interakcji z wychowankiem.
      Nauczyciel powinien prezentować postawę głębokiego zainteresowania dobrem dziecka, wyrażać szacunek dla jego indywidualności i wartości jako osoby.
      Przedszkole jako instytucja wychowawcza jest jednym z wielu etapów w życiu dziecka. Nauczyciele, rodzice i dzieci na okres czterech lat stają się "terenem" wzajemnych oddziaływań. Aby proces wychowawczy przebiegał harmonijnie wspólne działania powinny być przemyślane, zaplanowane, zorganizowane, oparte na jasnych zasadach, które w efekcie pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych celów.
      Mając na względzie skuteczność oddziaływań wychowawczych, dobro dziecka został opracowany program wychowawczy " Poznajemy świat z Kubusiem Puchatkiem".
      W programie przygotowano szereg działań, które mają za zadanie wspierać rodziców w wychowaniu swoich dzieci, zapewnić wszechstronną opiekę nad rozwojem dzieci, przygotować ich do życia w społeczności przedszkolnej, rówieśniczej i środowiskowej, a także prowadzić współpracę nauczycieli z domem rodzinnym dziecka. Przewodnikiem w poznawaniu otoczenia jest także bohater dziecięcych opowiadań Kubuś Puchatek ze Stumilowego Lasu.
"Kubuś znany w całym świecie.
Owszem znany nie inaczej.
(O kim mowa?)
O Puchatku. O Kubusiu. O Niedźwiadku.
O tym Misiu, mężnym, znanym,
Co miał Rozum Niesłychany.
O tym, co jak głosi wieść,
Ponad wszystko lubił jeść
Przecież ja go dobrze znam!
Tak, to Kubuś, Miś Puchatek,
Wielki mędrzec i bohater."
A.A. Milne "Kubuś Puchatek"
    Program wychowawczy powstał w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 - Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 ), mającą stanowić zgodnie z zaleceniami MEN dokument podstawowy przy opracowywaniu innowacyjnych programów edukacyjnych.

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
      Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne w danym poziomie wiekowym.
Główny cel programu: to stworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych w celu kształtowania pożądanych postaw etycznych, moralnych, religijnych z zachowaniem zasady podmiotowości, indywidualności oraz odmienności.
Wedle tak postawionego celu głównego programu należy wyróżnić następujące cele szczegółowe:
 1. nawiązanie bliskiego kontaktu emocjonalnego z każdym dzieckiem
 2. nabywanie świadomości przynależności do środowiska przedszkolnego
 3. budowanie właściwych relacji dziecko - nauczyciel - rodzic
 4. nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości
 5. rozbudzanie dociekliwości poznawczej z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu , w jakim dziecko wzrasta
 6. budowanie więzi społecznych takich jak: koleżeńskość, zaufanie, tolerancja, otwartość, współdziałanie, poszanowanie dla odmienności
 7. przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie i wchodzenia w relacje interpersonalne
 8. kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 9. stwarzanie warunków do wzrastania w atmosferze przynależności do narodu polskiego
 10. znajomość i wypełnianie praw i obowiązków zawartych w Kubusiowym Kodeksie Przedszkolaka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
     Działania wychowawcze będą zmierzały do tego, aby dzieci sześcioletnie stawały się:
 • kulturalne , znające zasady dobrego wychowania
 • odpowiedzialne
 • tolerancyjne
 • świadome swojej tożsamości narodowej i regionalnej
 • szanujące wartość życia i dbające o własne zdrowie
 • potrafiące sprostać wyzwaniom dnia codziennego
Korzyści dla dzieci:
 • uczestniczenie dzieci w nowych sytuacjach wychowawczych, edukacyjnych
 • poznanie zasad dobrego wychowania
 • kształtowanie poczucia własnej wartości dzieci
 • poznanie świata wspólnoty rówieśniczej
 • ukształtowanie zachowań społecznie akceptowanych
 • kształtowanie świadomości narodowej i regionalnej
 • wspieranie dziecka w trudnych chwilach, pozwalanie na okazywanie uczuć
Korzyści dla rodziców:
 • wspieranie pracowników, warunków i bazy dydaktycznej przedszkola
 • wspomaganie działań wychowawczych
 • poznanie wymagań stawianych dzieciom przez przedszkole
 • systematyczna obserwacja linii rozwojowej dziecka na tle rówieśników
 • nawiązywanie aktywnej współpracy z przedszkolem
Korzyści dla nauczyciela:
 • poznanie środowiska domowego dzieci
 • wypracowanie grupowego kontaktu z jasno i przejrzyście określonymi normami
 • planowanie pracy wychowawczej w oparciu o systematyczną obserwację zachowań dziecka
 • indywidualne bądź grupowe pedagogizacje rodziców (w miarę potrzeb)
 • poznawanie i rozumienie rodziców w stosunku do przedszkola
3. PROCEDURY REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW
     Dla osiągnięcia realizacji założonego głównego celu programu wychowawczego i celów szczegółowych jednocześnie pamiętając, że każde dziecko uczy się odkrywając, przezywając i działając, wskazane jest stosowanie wielu poprawnych metod i technik.
Są to:
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • elementy metody Pedagogika Zabawy
 • elementy metody C. Freineta
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy metody Przedszkolaki Krok Pierwszy
 • elementy metody Przedszkolaki Krok Drugi
a także
 • Drama – scenki rozwojowe i gry dramatyczne, pantomima
 • Twórczość plastyczna i artystyczna dzieci
 • Pokaz, demonstracja, symulacja
 • Prace z tekstu
 • Kreatywne: mówienie, działanie – synektyka
 • Analiza interpretacji określonych zdarzeń
 • Tworzenie linii czasowych
 • Wycieczki tematyczne i turystyczno-krajoznawcze
 • Samodzielne doświadczenia
 • Technika "śniegowej kuli"
 • Technika "burzy mózgów"
 • Snucie fantastycznych historii
Formy pracy:
      Zadania proponowane w treściach kształcenia realizowane będą przez różnorodne formy:
 • gry i zabawy
 • prace domowe i społecznie użyteczne
 • czynności samoobsługowe
 • spacery, wycieczki, uroczystości okolicznościowe
 • zdjęcia planowane przez nauczyciela z całą grupą, w zespołach, w grupach, indywidualne
     Propozycje zawarte w programie pozwolą nauczycielom na swobodę działania i nie określają sztywno ram, zapewniają pełną inwencję pedagogicznego działania.

4. MATERIAŁ KSZTAŁCENIA

WYCHOWANIE ZDROWOTNE
"Pewien Miś, chociaż nie chciał tego, był coraz grubszy.
Nic dziwnego, żeby figurę mieć patyka,
potrzebna dobra gimnastyka."
A.A Milne
Cel ogólny:
 • Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do promocji zdrowia.
 • Rozumienie, że zdrowie to najcenniejszy dar człowieka.

TEMATYKA PROPONOWANA PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
"Razem z Puchatkiem dbam o swoje zdrowie"
 • Wie, czemu służy właściwe odżywianie i konieczność dbania o własne zdrowie;
  "Przyjaciele ze Stumilowego Lasu dbają o zęby"
 • Zna sposoby dbania o zęby;
  "Jeśli chodzi o mnie, to nie znoszę tego całego mycia. Nowoczesna bzdura i tyle"
 • Wie, co to są nawyki – dobre lub złe;
  "Dowiedziesz braku dobrego wychowania, jeśli pochłoniesz czyjeś Wzmacniające Lekarstwo"
 • Rozumie zakaz używania lekarstw bez dozoru dorosłych;
  "Dzień można witać słowami: co też dziś będzie na śniadanie"
 • Wie, czemu służy właściwe odżywianie;
  "Jeśli masz wrażenie, że osoba do której mówisz wcale cię nie słucha, nie denerwuj się może wpadło jej do ucha trochę Puchu"
 • Wie, co to jest higiena narządów zmysłu, układu nerwowego i ruchowego – nie używa jeszcze właściwego nazewnictwa;
  "Byłoby na raźniej we dwóch" - Prosiaczek
 • Rozumie swoje uczucia pozytywne i negatywne;
  "Jeśli zranisz czyjeś uczucia, albo jakąkolwiek jego część - przeproś"
 • Potrafi powiedzieć, kiedy jest zmęczone;
  "Nie można tkwić uparcie w swoim kącie Lasu, czekając aż inni do nas przyjdą. Czasami trzeba pójść do nich"
 • Rozumie potrzebę nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  "Kiedy nie wiesz jak zacząć, zacznij od Tu leży kasztan a potem się zobaczy co będzie dalej"
 • Wie, czemu służy aktywność ruchowa;
  "Jeśli Twój dom wygląda jak rozwalone drzewo kasztanowca, to znak, że trzeba to zmienić"
 • Potrafi przewidywać zagrożenie w najbliższym otoczeniu;
 • Umie dbać o bezpieczeństwo własne i innych;
  "Zawsze jest dobrze wiedzieć, gdzie jest jaki krewny- i - znajomy"
 • Wie, co to znaczy bezpieczny kontakt z nieznajomymi;

  WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE
  "Bo Wypadek to dziwna rzecz.
  Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."
  Kłapołuchy
  "Chatka Puchatka"
  
  Cel ogólny:
  • Uczy się zasad przestrzegania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Uświadamia sobie zagrożenia istniejące na drodze.
  TEMATYKA PROPONOWANA PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
  "W Stumilowym Lesie przyjęte jest wpadanie w odwiedziny bez zapowiedzi"
 • Rozpoznaje i nazywa trzy barwy sygnalizatora świetlnego;
 • Rozpoznaje znaki drogowe znajdujące się w pobliżu przedszkola, wyjaśnia ich treść i rolę;
 • Uświadamia sobie niebezpieczeństwa w drodze do przedszkola, poznaje sposoby ich unikania lub pokonania;
  "Mały spacer zdecydowanie lepiej nadaje się do odbycia przyjacielskiej pogawędki niż wyprawa Całą Bandą"
 • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych (chodnik, przejście dla pieszych, pobocze drogi, itp.);
 • Utrwala prawidłowe zachowania na ulicy poprzez zabawy naśladowcze;
 • Przestrzega zakaz poruszania się po drogach bez opieki dorosłych;
  "Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Ani z misiami, prosiakami czy królikami"
 • .Poznaje bezpieczne miejsca do zabawy, np. ogród przedszkolny, podwórko;
 • Rozpoznaje zjawiska akustyczne związane poruszaniem się pojazdów;
 • Zna zasady bezpieczeństwa zachowania się w różnych sytuacjach, np. w Sali podczas zabaw i zajęć w ogrodzie przedszkolnym;
  "Bądź ostrożny, kiedy pochłonięty jesteś swoimi sprawami"
 • Poznaje prace i rolę policjanta w ruchu drogowym;
 • Przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji publicznej;
  "Dla kogoś, kto leży na dnie rzeki kasłanie czy brykanie to wszystko jedno"
 • .Organizuje zabawy z dala od dróg publicznych;
 • Potrafi skorzystać z pomocy osoby dorosłej w ustalaniu właściwego miejsca do zabawy;
  "Sowa przyleciał tu wczoraj, czy przedwczoraj i zauważyła mnie. To bardzo uprzejmie z jej strony" - Kłapouchy
 • Kształtuje nawyk podejmowania rozważnych decyzji i bezpiecznych zachowań w czasie zabaw;

  WYCHOWANIE EKOLOGICZNE
  "Chcąc uczynic spacer wybitnie ekscytującym,
   włóż WysokieButy, zwołaj wszystkich i nazwij go Wyprawą"
   Krzyś
  Cel ogólny:
  • Obserwowanie zmian zachodzących w środowisku dziecka.
  • Uświadomienie, ze wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska.
  TEMATYKA PROPONOWANA PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
  "Spacer jest w każdym miejscu i o każdej porze wyśmienitym treningiem całego ciała. Spaceruj z werwą, oddychając głęboko"
 • Dostrzega piękno przyrody w różnych porach roku, wczuwa się w nastrój panujący w przyrodzie wywołany pogodą, krajobrazem, porą dnia;
 • Interesuje się najbliższym środowiskiem przyrodniczym, szanuje zieleń;
  "Nie rezygnuj ze spaceru z powodu złej pogody. W rzeczy samej, spacer pod wiatr jest szczególnie pożyteczny"
 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie wraz ze zmiana pory roku;
 • Podejmuje działania pozwalające poznać świat przyrody;
 • Podejmuje proste prace na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego, np. happening
  "Sprzątanie Świata";
 • Dostrzega skutki niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;
  "Przespaceruj się do przyjaciela, wypraw na poszukiwanie Bieguna Północnego"
 • Dostrzega i rozumie związek człowieka z przyrodą;
 • Zwraca uwagę na dbałość o środowisko, segregowanie odpadów
  "Brykanie nie powinno się mylić ze skakaniem"
 • Poznaje różnorodne dźwięki występujące w najbliższym otoczeniu;
 • Rozumie konieczność posługiwania się umiarkowanym głosem, unikania hałasu, słuchania muzyki o umiarkowanej sile;
  "Nie desperuj, jeśli okaże się, że królik wie co to jest powietrze"
 • Rozumie znaczenie powietrza dla życia na Ziemi;
 • Poznaje właściwości powietrza i przyczyny zanieczyszczenia powietrza;
 • Wie, że powietrze jest obecne w każdym z nas i jest niezbędne do życia;
 • Dostrzega pozytywne i negatywne skutki promieni słonecznych;
  "Zaraz będzie deszcz... woda, woda, woda"
 • Zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin;
 • Poznaje zasady korzystania z wody;
 • Poznaje sposoby oczyszczania wody;
 • Eksperymentuje w poznawaniu właściwości wody;
  "Oset nie ma żadnego pożytku, kiedy się na nim siedzi. To odbiera mu życie"
 • Rozpoznaje niektóre gatunki roślin występujących na naszych terenach;
 • Aktywnie uczestniczy w wycieczkach przyrodniczych (łąka, las, park);
 • Obserwuje zmiany szaty roślinnej w zależności od pory roku;
 • Inspiruje ciekaw zabawy badawcze ;
 • Potrafi systematycznie śledzić wzrost roślin zarówno "gołym" okiem, jak też przy użyciu lup, mikroskopu;
 • Potrafi prowadzić hodowlę wybranych roślin;
  Jedyny powód bzykania to ten, że jest się pszczołą
 • Rozpoznaje wygląd niektórych zwierząt dziko żyjących (jeż, wiewiórka, motyl, sroka, żaba) zna ich sposób odżywiania się;
 • Poznaje niektóre zwierzęta hodowlane (krowa, owca, kura, kaczka, pies, kot);
 • Uczy się potrzeby szanowania zwierząt i dbania o nie;
  "Zajadanie się miodem jest Niezwykle Miłe"
 • Rozumie konieczność opieki nad zwierzętami w okresie zimowym;

  WYCHOWANIE RODZINNE
  "Popularnym przedmiotem rozmów jest rodzina.
  Należy pamiętać, że zaciekawić może wyłącznie najbliższych,
   krewnych – i – znajomych."
  A.A Milne
  Cel ogólny:
  • Dostrzeganie wartości rodziny w życiu człowieka.
  • Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie
  (prawa – obowiązki).
  TEMATYKA PROPONOWANA PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
  "Właściwe jest życzyć solenizantowi Wszystkiego Najlepszego z okazji Urodzin"
 • Potrafi sprawiać radość poprzez obdarowywanie przyjaciół samodzielnie wykonanymi upominkami;
 • Potrafi składać życzenia;
 • Dostrzega wartości wynikające z okazywania sobie szacunku i radości w czasie grupowych uroczystości;
  "Na szczęście w gronie najukochańszych przyjaciół nie trzeba się martwić tematem rozmowy. Z nimi można porozmawiać o wszystkim albo o niczym."
 • Uczy się okolicznościowych wierszy, piosenek, faktów związanych z obchodzonymi świętami;
 • Docenia wartość rodziny w życiu człowieka w czasie świąt i nie tylko;
 • Interesuje się związkami panującymi w rodzinie związanymi z odpowiednimi świętami i czynnie uczestniczy w przygotowaniach do nich;
 • Wykonuje prace plastyczne (elementy dekoracyjne, ornamenty zdobnicze występujące w sztuce ludowej) tematycznie związane z obchodzonymi świętami;
 • Obserwuje zachowania ludzi w najbliższym otoczeniu podczas przygotowań do świąt;
  "Kluczem do dobrego wychowania jest zrozumienie, że cała rzecz w tym, by mieć trochę Względu, trochę Troski o innych"
 • Uczestniczy w uroczystościach związanych z obchodami świąt (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Rodziny);
 • Uczy się miłości do siebie i innych;
  "Wpadając do przyjaciół i znajomych, szarmancko jest zapytać, jak się mają. Powinno się jednak być szczerze ciekawym odpowiedzi"
 • Uczy się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich sobie osób;
 • Dzieli się z rodzina swoimi przeżyciami z przedszkola;
 • Okazuje przywiązanie do rodziny;
 • Rozumie znaczenie rodziny w życiu człowieka;
  "Prawdziwy z Puchatka przyjaciel. Nie to co inni" -Kłapouchy
 • Zna swoje prawa i obowiązki (Konwencja Praw Dziecka z dnia 20.11.1989r.);

  WYCHOWANIE MEDIALNE I CZYTELNICZE
  "Hejże ha! Niech Kubuś żyje, niechaj tyje, je i pije!
  Czy przy środzie czy przy wtorku, On w miodowym jest humorku."
  A.A Milne (Kubuś Puchatek)
  Cel ogólny:
  • Rozwijanie emocjonalnego kontaktu małego dziecka z tekstem literackim, sztuką.
  TEMATYKA PROPONOWANA PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
  Kubuś Puchatek proponuje jak spędzać wolny czas
 • Wie o szkodliwości dla zdrowia przy zbyt dużym spędzaniu czasu przed mediami (telewizor, komputer);
  Akcja czytelnicza "Cała Polska czyta dzieciom"
 • Aktywnie uczestniczy w rozmowach na tematy utworów literackich
 • Podejmuje zabawy na podstawie znanych bajek, baśni, opowiadań;
  Puchatek przewodnikiem po ulubionych bajkach
 • Potrafi wybierać programy telewizyjne przeznaczone dla dzieci;
  Przyjaciele ze Stumilowego Lasu proponują ciekawe zabawy
 • Tworzy swobodne teksty (wiersze, opowiadania) zapisywane lub nagrywane przez nauczyciela i wykorzystywane do zabaw, prac plastycznych inscenizacji;
  "Stumilowy Las" pełen przygód
 • Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym nie tylko przedszkola poprzez udział w koncertach przedstawieniach teatralnych, biesiadach literackich, wycieczkach do muzeum;

  5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
       Program wychowawczy "Poznajemy świat z Kubusiem Puchatkiem" proponując określoną tematykę przewiduje dla dzieci różne kompetencje.
   Dzięki temu programowi dziecko:
  • nawiązuje kontakty emocjonalne z rówieśnikami
  • rozwija dociekliwość poznawczą
  • potrafi budować więzi społeczne takie jak: koleżeńskość, współdziałanie, otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy, poszanowanie dla odmienności, tolerancja
  • posiada świadomość przynależności do wspólnoty przedszkolnej
  • rozwija pozytywne uczucia, miłość do rodziców i najbliższych
  • jest przygotowanego życia w społeczeństwie i wchodzi w relacje międzyludzkie – interpersonalne
  6. EWALUACJA PROGRAMU
       Bardzo ważna jest ewaluacja wdrażanego programu. To jeden z elementów procesu uczenia się. Ewaluacja ma na celu zbieranie danych, ich analiza, interpretacja i formułowanie wniosków.
  Metody, które zostaną zastosowane:
  • obserwacje
  • analiza dokumentacji – arkusze monitoringu
  Badania mają przynieść informacje na temat:
  • skuteczność programu
  • atrakcyjność programu
  • jakość prowadzonych zajęć
  OCENA REALIZACJI PROGRAMU
       Wychowanie stanowi integralna część działalności każdego nauczyciela. Dlatego w swojej codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej staram się motywować dzieci do tworzenia swojej koncepcji zajęć, pomagać w zabawie i uczeniu się.
        Wolny program wychowawczy "Poznajemy świat z Kubusiem Puchatkiem" w dużym stopniu uatrakcyjnił zajęcia dydaktyczne oraz pozytywnie wpłynął na dzieci poprzez uczenie się właściwej hierarchii wartości moralnych.
       Dzieci poznały wartości życia ludzkiego, swoje miejsce w rodzinie i środowisku, a także rozumieją sens własnego rozwoju, poznają znaczenie pracy, mają poczucie przydatności do określonej grupy kulturowej i regionalnej.
       Już po kilku miesiącach prowadzenia pracy wychowawczej w oparciu o nasz program widzę pozytywne efekty tych działań, zwłaszcza częściowe wyciszenie się i złagodzenie konfliktów dziecięcych.
       Program wychowawczy "Poznajemy świat z Kubusiem Puchatkiem" jest z pozostałymi programami, co dodatkowo zwiększa możliwości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
       Jako nauczyciel z wieloletnim stażem pracy widzę celowość opracowania i wdrożenia do realizacji tego programu. Mam nadzieję, że jego realizacja przyczyni się do lepszych efektów pomocy pedagogicznej.
       Mimo, iż program został zatwierdzony i przyjęty do realizacji i jest realizowany, to jednak mam świadomość, że nie jest on tworem w pełni doskonałym, ani niezmiennym.
 • Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
  INFORMACJE O PREZENTACJI

  Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
  IP autora: 83.21.195.174
  Data utworzenia: 2008-09-01 21:26:41
  Edycja: Edytuj prezentację.

  HISTORIA PREZENTACJI

  Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:26:41) - Edytuj prezentację.

  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie