Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocena aktualnych potrzeb Szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1047 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Do zakresu obowiązków pedagoga należy diagnozowanie środowiska wychowawczego szkoły. Często w takim przypadku posługuję się ankietą. Zebrane za jej pośrednictwem opinie i oczekiwania respondentów, a następnie ich wnikliwa analiza pozwalają mi na projektowanie i wprowadzanie zmian lub kontynuowanie pomysłów sprawdzonych, wpływających pozytywnie na podniesienie poziomu funkcjonowania placówki.


Poniżej prezentuję krótką charakterystykę szkoły, w której jestem pedagogiem oraz wyniki ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów w szkole.
Mam nadzieję, że moja publikacja będzie przydatna w opracowaniu np. analizy porównawczej lub pomoże w interpretacji wyników badań własnych.


1. Opis placówki

Szkoła, w której pracuję to typowa „tysiąclatką” położona jest wśród zieleni, pięknie i bezpiecznie, z dala od wielkomiejskiego zgiełku .
Liczy 374 uczniów w wieku 6 - 13 lat, 32 nauczycieli, 10 pracowników administracji i obsługi.
Szkoła posiada 14 sal dydaktycznych, salę do gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny, pracownię komputerową wyposażoną w 8 komputerów, bibliotekę.
Lekcje wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w nowoczesnej sali gimnastycznej, doskonale wyposażonej w sprzęt sportowy lub na otoczonych zielenią boiskach.
Szkoła posiada zaplecze socjalne tj. świetlicę szkolna, świetlicę środowiskową, stołówkę, sklepik.
W szkole, 3 razy w tygodniu dyżuruje pani pielęgniarka, pani stomatolog – 2 razy w tygodniu. Organizowane są również badania ortopedyczne, okulistyczne, stomatologiczne dla różnych grup wiekowych.
Codziennie, porad udziela pedagog szkolny, logopeda.
Misją szkoły jest rozwijanie w uczniach ich zdolności, ciekawości poznawczej, zdolności interpersonalnych.
Od 1998 r. należy ona do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nauczycielom i rodzicom bardzo zależy, aby panowała tu sympatyczna, życzliwa, partnerska atmosfera, rozwijająca zdolności, zaangażowanie twórcze, pobudzająca zainteresowania dzieci.
Grono Pedagogiczne posiada wyższe wykształcenie, często dodatkowe kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów lub prowadzenia zajęć terapeutycznych. Ponadto, stale doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. Większość to nauczyciele mianowani. W szkole działa Samorząd Uczniowski. Prowadzone są ciekawe zajęcia pozalekcyjne.
Pewną grupę stanowią dzieci spoza rejonu szkoły, niezwiązane ze środowiskiem lokalnym. Wśród uczniów są dzieci żyjące w rodzinach patologicznych, z rodzin rozbitych, z rodzin o niskim statusie materialnym. Pojawiają się także zagrożenia związane z patologicznymi zachowaniami starszej młodzieży: agresją, nadużywaniem alkoholu, stosowaniem narkotyków, paleniem tytoniu.
Środowisko lokalne szkoły charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem statusu ekonomicznego. Około 10 % uczniów korzysta z bezpłatnych obiadów, sponsorowanych głównie przez MOPS.
Szkoła współpracuje z Radą Osiedla, Osiedlowym Domem Kultury, Przedszkolem, dzielnicowymi oraz ks. Proboszczem i Radą Parafialną
Obserwacje, rozmowy z nauczycielami i rodziców wykazały, że poważny problem w szkole stanowią zachowania agresywne wśród uczniów. Niepokojąco, systematycznie zwiększa się liczba wypadków dzieci na terenie placówki, szczególnie w czasie przerw międzylekcyjnych.
Zaobserwowane nasilenie się przemocy wśród dzieci wpłynęło na widoczne obniżenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Przeprowadzona w klasach IV-VI ankieta miała ukazać zakres tego zjawiska

2. Ankieta „„Bezpieczna szkoła”

W październiku 2004 r. została przeprowadzona w szkole ankieta "Bezpieczna szkoła” , opracowana przez dolnośląskie Kuratorium. Miała ona charakter anonimowy, jej celem było poznanie opinii uczniów na temat bezpieczeństwa w szkole. Pytania ankiety były tak skonstruowane, że wymagały wybrania przez ucznia jednej z podanych odpowiedzi, w przypadku niektórych pytań można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Na pytania ankiety odpowiedziało w sumie 164 uczniów
a. 64 uczniów klas IV,
b. 48 uczniów klas V
c. 52 uczniów klas VI.

2.1 Analiza ogólna

Diagnoza w zakresie bezpieczeństwa w szkole pokazała, że prawie wszyscy nasi uczniowie (85 %) zawsze lub często czują się u nas bezpiecznie . Są oni zintegrowani z całą klasą, a swoje relacje z nauczycielami określają jako życzliwe.
5 % ankietowanych odpowiedziało, że są zastraszeni lub zagubieni.
Poczuciu bezpieczeństwa sprzyjają w opinii respondentów:
- dyżury nauczycieli na przerwach (75 % pozytywnych odpowiedzi)
- dobry kontakt z wychowawcą (70 % pozytywnych odpowiedzi)
- dobry klimat szkoły (58 % pozytywnych odpowiedzi)
- przyjaźń pomiędzy uczniami (60 % pozytywnych odpowiedzi)
- obecność w pobliżu szkoły policji i straży miejskiej (87 % pozytywnych odpowiedzi)
35 % uczniów obawia się starszych kolegów, 10 % - kradzieży w szkole . 40 % przejawia strach przed dealerami narkotyków na terenie szkoły (jest to zdumiewające, ponieważ nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, szkoła znajduje się na uboczu, nie przychodzą do nas osoby z zewnątrz, osoby nieznane). 37 % czuje się w czasie przerw zagrożonymi, 40 % boi się niektórych nauczycieli. 60 % spotkało się z wyśmiewaniem przez innych, częstym zaczepianiem i popychaniem, a 10 % ze zmuszaniem do wykonywania różnych poleceń
Osobami, które najczęściej powodują zagrożenie poczucia bezpieczeństwa są:
- grupy uczniów z klas starszych lub równoległych (30 % pozytywnych odpowiedzi)
- nauczyciele (20 % pozytywnych odpowiedzi)
- inni pracownicy szkoły (25 % pozytywnych odpowiedzi)

2.2 Analiza szczegółowa ankiety „Bezpieczna szkoła”

Pyt. 1
a. Około 3/4wszystkich ankietowanych uczniów czuje się zintegrowanych z całą klasą:
- najwięcej, bo aż 85% szóstoklasistów (45 uczniów),
- 79% piątoklasistów (38 uczniów)
- 63% czwartoklasistów. (40 uczniów)
Wyjątkiem jest klasa IV a, w której tylko 50% (11) uczniów czuje się dobrze we własnej klasie.
b. Dobrze, w małej grupie czuje się około 80% uczniów, przy czym najwięcej, bo niemal połowa szóstoklasistów.
c. Lepiej w szkole niż w domu czuje się 15 % ankietowanych. W klasach IV prawie co czwarty uczeń czuje się lepiej w szkole niż w domu, w klasach V już tylko 5 % uczniów, a w klasach VI - 1%.
d. Zagubionych, zastraszonych w szkole czuje się 9 osób (5%), w tym 6 osób w klasach IV, 1 w klasie V i 2 w klasach VI.

Pyt. 2
a. Na pytanie, czy czujesz się w szkole bezpiecznie, niemal 95% uczniów wybrało odpowiedzi tak- zawsze i tak - często.
- Zawsze bezpiecznie czuje się w szkole około 65 % uczniów klas VI
- Około 50%- IV b i c oraz klas V.
- W klasie IV a tylko co czwarty uczeń czuje się zawsze bezpiecznie.
b. 9% uczniów często czuje się w szkole zagrożonych. Niepokoi, że w klasach IV aż 15% uczniów często czuje się zagrożonych, a 5% nigdy nie czuje się bezpiecznie.
W klasach V często czuje się zagrożonych 10% dzieci, a w klasach VI – 4%.
W sumie 10% wszystkich uczniów, czyli 16 osób nie czuje się w szkole bezpiecznie. Nigdy nie czuje się w szkole bezpiecznie 3 uczniów z klasy (1 z kl. IV a i 2 z kl. IV c)

Pyt. 3
a. 75% badanych czuje się w szkole bezpiecznie dzięki dyżurom nauczycieli na przerwach.
b. Około 80% uczniów klas: VI, V i IV b, 60% z klas IV c i 50% z klasy IV a poczucie bezpieczeństwa zawdzięcza dobremu kontaktowi z wychowawcą. W sumie 70% ankietowanych uważa, że ma dobry kontakt z wychowawcą.
c. Około 58% wszystkich badanych (95)uważa, że w szkole panuje dobry klimat
d. Natomiast 60% łączy poczucie bezpieczeństwa z tym, że uczniowie przyjaźnią się ze sobą.
e. 87% ankietowanych swoje poczucie bezpieczeństwa łączy z częstą obecnością w pobliżu szkoły policji i straży miejskiej.

Pyt. 4
a. Zdecydowanie najwięcej uczniów (35%) brak poczucia bezpieczeństwa w szkole łączy z tym, że uczniowie starszych klas straszą młodszych, w klasach IV – 45%, a w V – 25%. Największy problem istnieje w kl. IV a, gdzie aż 57% dzieci obawia się starszych uczniów.
b. Kradzieży w szkole boi się 10% ankietowanych: 10% czwartoklasistów, 15% piątoklasistów i 5 % szóstoklasistów.
c. Około 40% uczniów boi się dealerów narkotyków.
d. Podczas przerw czuje się zagrożonych 37% uczniów (najwięcej bo aż 58 % z klas IV)
e. Niektórych nauczycieli boi się około 40% wszystkich ankietowanych, przy czym najwięcej, bo 60% w klasach IV
f. Problem wyśmiewania uczniów przez innych na lekcjach wydaje się bardzo poważny, gdyż w sumie 60 % dzieci o tym pisze.
g. 50 % uczniów było popychanych lub zaczepianych
h. Żaden uczeń nie zgłosił faktu zmuszania do oddawania pieniędzy
i. W sumie 10 % spotkało się ze zmuszaniem do wykonywania różnych poleceń (do mówienia nieprawdy zmuszanych było 4% , 6 % osób zmuszanych jest do milczenia.

Pyt. 5
a. 13 % uczniów z wszystkich klas czuje się zagrożonych przez kolegę lub koleżankę z klasy, przy czym jest to 20 % dzieci z klas IV, 5% z klas V . Największy problem jest w klasie IV a. Dotyczy on 35% uczniów. W klasach szóstych taki problem w ogóle nie występuje.
b. Bardzo wysokie jest poczucie zagrożenia ze strony starszego kolegi /kolegów lub koleżanki /koleżanek. W klasach IV takie zagrożenie odczuwa aż 40 % dzieci, w klasach V – 20%.
c. Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa przez kolegę lub koleżankę z młodszej klasy nie występuje. Poczucie zagrożenia wywołane prze osoby dorosłe jest najmniejsze w przypadku osób spoza szkoły (5% badanych).
d. Jeśli chodzi o nauczycieli charakterystyczne jest, że uczniowie klas młodszych odczuwają większe zagrożenie: w klasach IV – 31%, w klasach V – 8 % i w klasach VI – tylko 1%. Może to świadczyć o tym, że czwartoklasiści dopiero poznają swoich nauczycieli, uczą się nowego sposobu oceniania i to wszystko budzi w nich obawy. Lepsze poznanie nauczycieli pozwala zdecydowanie ten lęk obniżyć.
e. Niepokoi, że inni pracownicy szkoły , w odczuciu uczniów, zaburzają ich poczucie bezpieczeństwa, przy czym w największym stopniu dotyczy to klas IV – 25 %, w klasach V – 15%, a w klasach VI – tylko 10 %. Może to wynikać z problemów z zachowaniem uczniów i uwagami zwracanymi przez tych pracowników.

Pyt. 6
a. Ponad połowa uczniów ocenia relacje między nauczycielami a uczniami jako życzliwe, przy czym sądzi tak 40% czwartoklasistów, 55% piątoklasistów i 60% szóstoklasistów.
b. Jako nieżyczliwe określają relacje między uczniami i nauczycielami tylko uczniowie klas IV a i IV b – 16% (4 osoby w kl. IV b, 3 w IV a).

Pyt. 7
Ocena samopoczucia uczniów we własnej klasie w skali od 1 do 6 generalnie jest dobra, gdyż we wszystkich klasach co najmniej dobrą ocenę wystawiło ponad 80% ankietowanych, przy czym w klasach IV i VI – 90%, a w klasach V – 82%.
Jednak w klasie IV a 8% uczniów wystawiło oceny 1 i 2, w klasach VI – 3%.
Na ocenę dostateczną swoje samopoczucie w klasach ocenia: 7% uczniów klas IV, 8% uczniów klas V i 4% uczniów klas VI.

3. Wnioski

Zdecydowana większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, pomimo, że na co dzień spotyka się z wyśmiewaniem, popychaniem lub zaczepianiem, boi się starszych kolegów, niektórych nauczycieli i innych pracowników szkoły .

Z badań wynika, iż stan zabezpieczeń przed atakami agresji i przemocy jest niewystarczający. Dobre zabezpieczenie przed owymi zjawiskami jest wyzwaniem dla wszystkich członków społeczności szkolnej.

Należy organizować spotkania, na których uczniowie uczyliby się sposobu unikania agresji i pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz by nabywali wiedzę jak uniknąć bycia ofiarą. Wychowankowie powinni być świadomi tego, iż nikt nie ma prawa ich bić i poniżać oraz, że w każdej chwili mają prawo do pomocy.

Konieczna jest poprawa poczucia bezpieczeństwa uczniów ze strony starszych kolegów i koleżanek oraz promowanie postaw koleżeńskich, altruistycznych.

Widoczne są pewne indywidualne problemy dotyczące poszczególnych zespołów klasowych, co powinno być impulsem dla każdego z wychowawców do opracowania programów naprawczych. W niektórych klasach należy zmienić relacje rówieśnicze, pracować nad integracją.

Beata Wolańska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie