Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program szkolnego koła przyrodniczego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12377 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Romana Serafin
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Woli Soleckiej

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO

WSTĘP

Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.
Samo przekazanie wiedzy nie wywoła u uczniów nastawienia emocjonalnego ani nie pobudzi motywacji do działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Przede wszystkim własne przeżycia oraz praca w tym środowisku mają trwały wpływ na zachowanie uczniów.
Doskonałą okazję ku temu stwarzają zajęcia koła przyrodniczego. Organizacja i przebieg takich zajęć znacznie różnią się od zajęć lekcyjnych. Nauczyciel w większym stopniu może być partnerem, inspiratorem samodzielnej pracy uczniów. W sposób bardziej pośredni kieruje ich pracą jako doradca, ekspert i przewodnik. Sprzyja to kształtowaniu postawy odpowiedzialności i zaangażowania uczniów, co czyni proces dydaktyczny bardziej skutecznym.
Powyższe przesłanki i wyrażana przez uczniów chęć do uczestniczenia w tego typu zajęciach były argumentami, które skłoniły mnie do zorganizowania i prowadzenia koła oraz opracowania tego programu.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szczególnie zainteresowanych badaniem wzajemnych relacji człowiek - środowisko przyrodnicze. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.

Treści zawarte w programie są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. z późniejszymi zmianami) i Programem Wychowawczym Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej.

Realizacja programu przewidziana jest na czas jednego roku szkolnego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W kolejnych latach program będzie dostosowywany do oczekiwań dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły.
Proponowane metody, techniki i formy pracy umożliwiają realizację założonych celów.

ZADANIA PROGRAMU

I. Pogłębienie przez uczniów wiedzy z zakresu przyrody i ekologii.
II. Doskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia obserwacji oraz poprawnego wnioskowania.
III. Wykształcenie u uczniów właściwych postaw i zachowań wobec otaczającego środowiska.

CELE PROGRAMU

CEL OGÓLNY
Nadrzędnym celem programu jest budowanie u uczniów postawy szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- pogłębianie wiedzy przyrodniczej,
- budzenie wrażliwości na piękno przyrody,
- poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego i ocena jego stanu,
- poznanie zagrożeń najbliższego środowiska i sposobów zapobiegania im,
- poznanie form ochrony przyrody w gminie i powiecie
- określenie bliższych i dalszych skutków niewłaściwego postępowania człowieka względem przyrody.
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w swoim otoczeniu
- pobudzanie młodzieży do samodzielnego działania na rzecz naszego środowiska
- zmiany postaw, stylu życia i utrwalenia nawyków ukierunkowanych na właściwe korzystanie ze środowiska


SPODZIEWANE EFEKTY

Po programie uczniowie będą:
- umieć scharakteryzować najbliższe środowisko przyrodnicze,
- umieć oceniać jego stan i zagrożenia,
- proponować planować i podejmować działania na rzecz ochrony środowiska,
- znać formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy,
- rozumieć potrzebę i sposoby ich ochrony,
- samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze przy wykorzystaniu różnych źródeł,
- świadomie i aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach ekologicznych,
- w codziennym życiu zachowywać się w sposób proekologiczny,
- poprzez swoją wiedzę i postawę propagować ekologiczny styl życia w swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu.


METODY

- pogadanki, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi,
- zajęcia terenowe, wycieczki, spacery,
- obserwacje, doświadczenia i eksperymenty,
- drama, inscenizacje,
- wystawy, gazetki tematyczne
- pokazy filmów wideo, prezentacji i programów multimedialnych,
- metody aktywizujące: burza mózgów, metaplan, drzewo decyzyjne, itp.


ZAKRES TREŚCI
Program obejmuje 6 bloków tematycznych, w ramach, których realizowane będą treści programowe:

A. Krajobraz najbliższej okolicy (2 godz.)

Opisujemy naszą miejscowość
Poznajemy walory przyrodnicze naszej najbliższej okolicy

Uczeń:
- wskazuje położenie swojej miejscowości na mapach: fizycznej, topograficznej, turystycznej.
- opisuje krajobraz najbliższej okolicy,
- rozpoznaje warunki życia ludności,
- analizuje wpływ człowieka na kształtowanie krajobrazu
- wymienia i rozpoznaje naturalne elementy krajobrazu występujące w okolicy
- rozpoznaje ekosystemy charakterystyczne dla najbliższej okolicy
- charakteryzuje i analizuje zależności między organizmami w przyrodzie
- dostrzega i analizuje wpływ przyrody na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka

B. Zagrożenia i ocena stanu środowiska w najbliższej okolicy (6 godz.)

Zanieczyszczenia wód
Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia gleb

Uczeń:
- opisuje zbiornik wodny
- bada właściwości fizyczne wody
- ocenia jakość wody
- wnioskuje o jej przydatności
- podaje definicję powietrza
- wylicza źródła zanieczyszczeń powietrza
- ocenia czystość powietrza za pomocą skali porostowej
- podaje definicję gleby
- wylicza źródła zanieczyszczenia gleb
- ocenia stan gleby na podstawie doświadczeń


C. Wpływ człowieka na środowisko (10 godz.)

Przykłady negatywnego wpływu człowieka na środowisko
Przykłady korzystnych działań człowieka w środowisku
Wycieczka na wysypisko śmieci
Rady na odpady
Wycieczka do oczyszczalni ścieków
Jak oszczędzać wodę w domu i gospodarstwie rolnym


Uczeń:
- podaje przykłady negatywnego wpływu człowieka na środowisko najbliższej okolicy
- podaje przykłady korzystnych oddziaływań ludzi na środowisko najbliższej okolicy
- opisuje lokalizację najbliższego wysypiska
- analizuje sposoby zabezpieczenia podłoża przed negatywnym wpływem składowanych odpadów
- wie, co to jest recykling
- wyjaśnia sposób segregowania śmieci
- analizuje korzyści jakie daje recykling
- opisuje najbliższą oczyszczalnię ścieków
- wyjaśnia konieczność oczyszczania ścieków
- wylicza i opisuje metody oczyszczania ścieków
- wylicza sposoby oszczędzania wody
- wyjaśnia konieczność oszczędzania wody
- zachęca do oszczędzania wody


D. Ochrona przyrody (6 godz.)

Kto jest odpowiedzialny za ochronę przyrody?
Formy ochrony przyrody w Polsce
Formy ochrony przyrody w gminie i powiecie
Opis najbliższego pomnika (ów) przyrody

Uczeń:
- wie, kto ustanawia prawo dotyczące ochrony przyrody
- wyjaśnia potrzebę ochrony przyrody
- zna formy ochrony przyrody
- wylicza i wskazuje na mapie polskie parki narodowe
- wylicza i opisuje obiekty chronione w najbliższej okolicy
- wyjaśnia konieczność ich ochrony
- wylicza i charakteryzuje najbliżej położone pomniki przyrody
- wskazuje na mapie topograficznej ich położenie


E. Przyroda wokół nas (10 godz.)

Zapoznanie z techniką wykonania zielnika
Pospolite gatunki roślin zwierząt i grzybów występujące w najbliższym otoczeniu
Zbiór i przygotowanie roślin do zasuszenia, wykonanie metryczek roślin
Prezentacja i ocena zielników
Zachęcamy do pomocy zwierzętom w czasie zimy
Dokarmianie zwierząt zimą
Pielęgnacja roślin doniczkowych

Uczeń:
- zna czynności niezbędne do przygotowania zielnika
- wylicza i rozpoznaje pospolite gatunki występujące w najbliższej okolicy
- wykonuje kolejne czynności niezbędne do sporządzenia zielnika
- wylicza zwierzęta zimujące w Polsce i w najbliższym otoczeniu
- opisuje sposób odżywiania się tych zwierząt
- gromadzi karmę dla zwierząt
- systematycznie dokarmia zwierzęta
- wyjaśnia potrzebę systematycznego dokarmiania zwierząt
- wylicza i opisuje najczęściej uprawiane rośliny doniczkowe
- opisuje ich wymagania
- wykonuje zabiegi pielęgnacyjne przy roślinach doniczkowych


F. Akcje, imprezy i konkursy ekologiczne (10 godz.)

Sprzątanie Świata
Nie daj się zapuszkować
Eko – Song
Dzień Ziemi
Szkolny konkurs ekologiczny
Turniej Wiedzy Ekologicznej

Uczeń:
- propaguje tematykę ekologiczną
- zachęca innych do postawy proekologicznej
- zna i wyjaśnia motto: „myśl globalnie – działaj lokalnie”
- wylicza korzyści, jakie uzyskuje się ze zbiórki puszek aluminiowych
- zna historię i ideę obchodów „Dnia Ziemi


EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja niniejszego programu odbywać się będzie poprzez obserwację zaangażowania dzieci podczas zajęć, pozytywną zmianę ich postaw oraz analizę prac dzieci, ankiet, testów badających przyrost wiedzy.


BIBLIOGRAFIA
1. Łopata K., Rudnik E., Nowak E. - Tajemnice gleby - WSiP, 1997.
2. Łopata K., Salamon P., Tyszkiewicz K. - Tajemnice powietrza i wody - WSiP, 1998
3. Mierzwiński A. - 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska- Bellona, 1991.
4. Elkington J., Hailes J. - Zielony poradnik młodego konsumenta - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 1992
5. Chrapczyńska L., Grudzień A., Kozłowska E., Łożyńska W., Rotuska U. - Zajęcia terenowe z przyrody - ODN Radom - 2001

opracowała: Romana Serafin

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie