Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Żyj zdrowo i bezpiecznie

 

PROJEKT EDUKACYJNY
„ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE”
realizowany
w Publicznej szkole Podstawowej w Dziurowie.
Autorzy projektu:
EWA WÓJCIK, ELŻBIETA PIÓRKOWSKA, HALINA TUREK


WSTĘP
Największym darem, jaki można dać dziecku jest ZDROWIE. Dzięki niemu może ono rosnąć i rozwijać się, być twórcze, niezależne i cieszyć się życiem. Podczas nauki w szkole uczniowie powinni zdobyć wiadomości i posiąść umiejętności, które pozwolą zrozumieć, jak ważne jest zdrowie i jego poszanowanie. Opracowany projekt uwzględnia wiadomości
i przedsięwzięcia zachęcające uczniów do zachowań prozdrowotnych szczególnie w zakresie higieny osobistej, żywienia i umiejętności zachowania bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. Projekt zawiera zamierzone i realizowane działania, które mają na celu kształtowanie u uczniów umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń i postaw pozwalających na zachowanie zdrowia oraz przestrzeganie zasad higieny. Uwzględnia również możliwości intelektualne dziecka na tym etapie rozwoju. Wspomaga i ukierunkowuje zainteresowania uczniów własnym zdrowiem. Ponadto ma doprowadzić do wzrostu odporności na działanie niekorzystnych dla zdrowia warunków życia. Dzięki temu projektowi poszerzy się wiedza uczniów o bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym, o zachowaniu ostrożności wobec przedmiotów w domu i poza nim. Uczniowie poznają sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego i profilaktykę uzależnień. Dowiedzą się również o konieczności dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i swój prawidłowy rozwój w środowisku szkolnym
i rodzinnym.

CEL OGÓLNY
Formowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.


ZADANIA SZKOŁY
1. Pomaganie w nabywaniu umiejętności zgodnych z zasadami zdrowego stylu życia.
2. Przygotowanie do samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych
dla zdrowia własnego i innych ludzi.CELE PROJEKTU
1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie:
a) uświadomienie uczniom, że troska o własne zdrowie stanowi największą wartość,
b) kształtowanie wrażliwości na potrzeby własnego ciała i troski o nie,
c) zachęcanie uczniów do zachowań prozdrowotnych w zakresie higieny osobistej, higieny żywienia,
d) zainteresowanie uczniów profilaktyką uzależnień,
e) poznanie z instytucjami związanymi ze zdrowiem psychicznym i fizycznym człowieka.
2. Umiejętne przekazywanie wiedzy o zachowaniu bezpieczeństwa w szkole, w drodze
do i ze szkoły:
a) wyrobienie nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach,
b) rozwijanie umiejętności integralnego i aktywnego uczestnictwa w grupie uczniowskiej,
c) poszerzanie wiedzy uczniów o zachowanie ostrożności i stosowaniu się do zasad BHP,
d) wdrażanie do poznania profilaktyki pożarowej.
3. Podniesienie jakości oddziaływań na rzecz zdrowia przez rodziców.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
· rozumie potrzebę zachowania higieny osobistej,
· wie, dlaczego należy dbać o czystość otoczenia,
· potrafi promować higieniczny tryb życia,
· zna i przestrzega zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
· zna podstawowe znaki drogowe,
· zna zagrożenia związane z poruszaniem się w drodze do szkoły i ze szkoły, w autobusie, w domu i podczas zabawy,
· wie, gdzie można bawić się bezpiecznie,
· zna przyczyny powstawania pożarów,
· rozpoznaje sygnały alarmu pożarowego,
· wie jak zachować się w przypadku pożaru w szkole,
· wymienia numery pogotowia ratunkowego, straż pożarnej i policji,
· rozumie, dlaczego nie wolno wypalać traw,
· potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
· zna znaczenie właściwego odżywiania się,
· wie, na co należy zwracać uwagę dokonując zakupu żywności,
· rozumie potrzebę higienicznego przygotowania posiłków,
· potrafi, propagować zasady zdrowego stylu życia w swoim środowisku.
· rozumie wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia i samopoczucie.

Konstrukcja projektu oparta została na następujących założeniach:
1. Zajęcia prowadzone będą w ramach szkolnej edukacji zdrowotnej.
2. Treści, zakres i metody uwzględniają oczekiwania odbiorców działań.
3. Działania dotyczyć będą uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Do realizacji i przebiegu projektu wdrożeni zostaną specjaliści.

Projekt będzie realizowany:
· w korelacji z różnymi przedmiotami,
· na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego,
· w ramach zajęć pozalekcyjnych,
· na zebraniach z rodzicami,
· podczas spotkań ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Ośrodka Zdrowia, Policji, Straży Pożarnej

W czasie realizacji projektu będą stosowane następujące formy pracy:
· indywidualna,
· zespołowa,
· zbiorowa

Zajęcia w znacznej mierze opierają się na aktywności uczniów. Podczas realizacji projektu będą wykorzystywane różne metody:
· praca z tekstem,
· zabawy i gry dydaktyczne,
· dyskusja,
· mini wykład,
· burza mózgów,
· odgrywanie scenek.
Te metody mają na celu zwiększenie zainteresowania uczniów zajęciami, jak też uzyskania lepszej efektywności i aktywności uczniów.

Miejsce i czas trwania:
Projekt realizują uczniowie klas 0- VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie
w okresie dwóch miesięcy pod kierunkiem wychowawców.

Ewaluacja projektu:
· wypowiedzi uczniów,
· obserwacja uczestników zajęć,
· ankieta ewaluacyjna,
· wyniki uczniów w ogólnoszkolnym konkursie z udziałem dyrektora szkoły, przedstawicieli policji, straży pożarnej, służby zdrowia i rodziców.

Przygotowanie:
I. Apel, podczas którego uczniowie i wychowawcy poszczególnych klas zapoznają się
z celami i wymaganiami projektu przygotowanego przez organizatorów. Zadania realizowane będą w zespołach klasowych nadzorowanych przez wychowawców klas.
Zadania dla każdej klasy:
1. Wzbogacenie wiadomości z czterech bloków tematycznych:
· Przestrzeganie zasad higieny.
· Bezpieczeństwo na co dzień.
· Właściwie się odżywiamy.
· Ruch i wypoczynek.
2. Wiersz promujący higieniczny tryb życia.
3. Hasło dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły.
4. Gazetka propagująca właściwe odżywianie się.
5. Plakat „Żyjemy bez nałogów”
6. Poszerzenie wiedzy ta temat szkodliwości używania i nadużywania leków, tytoniu, alkoholu, narkotyków.
7. Przygotowanie wiosennych kanapek.
8. Udział przedstawicieli klas w konkursie ogólnoszkolnym podsumowującym realizację założonych celów.
Wszystkie grupy mogą skorzystać z konsultacji z autorkami projektu.

II. Do realizacji i przebiegu projektu wdrożeni zostaną specjaliści:
1. Cykl pogadanek policjanta na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Spotkanie z higienistką szkolną- pogadanka o charakterze propagującym higienę osobistą.
3. Zdrowy styl życia- pogadanka lekarza.
4. Strażak- pogadanka o nie wypalaniu traw.

Podsumowanie i ocena realizacji projektu:
1. Uroczyste rozpoczęcie i powitanie zaproszonych gości.
2. Spotkanie na placu szkolnym dzieci z przedstawicielami straży pożarnej:
- pokaz wozu bojowego i sprzętu strażackiego,
- prezentacja ubrań strażackich.
3. Montaż słowno- muzyczny w wykonaniu dzieci klas 0 „O ruchu drogowym dla pieszych”.
4. Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o zdrowym i bezpiecznym życiu z udziałem dyrektora szkoły, przedstawicieli policji, straży pożarnej, służby zdrowia i rodziców.
Podział na grupy wiekowe:
- dzieci klas „0” – I – zagadki, rozsypanki, układanie haseł,
- dzieci klas II – III - zagadki, rozsypanki, układanie haseł,
- dzieci klas IV – VI – odpowiadają z pięciu kategorii:
· „Z Agatką na drodze”
· „Żyj zdrowo”
· „Baw się bezpiecznie”
· „Ostrożnie z ogniem”
· „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.
Z każdej kategorii uczniowie losują po dwa pytania. Za każdą odpowiedź otrzymują punkty
w skali 0 – 1. Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, członkowie komisji informują dziecko
na czym polegał błąd. Każdy zespół klasowy otrzymuje „karty startowe”, na których będą wpisywane punkty za udzielane odpowiedzi.
Uroczysty charakter konkursu oraz jego powagę powoduje fakt, że dzieci odpowiadając na pytania wykazują się swoją wiedzą przed specjalistami. Podczas konkursu dzieciom towarzyszą rodzice.
5. Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy oraz konkursów na wiersz, hasło, gazetkę i plakat.
6. Wręczenie nagród i wyróżnień.
7. Degustacja wiosennych kanapek przygotowanych przez uczniów i rodziców.
8. Zakończenie imprezy – podziękowanie zaproszonym gościom, rodzicom, nauczycielom
i dzieciom.
projekt opracowały i przeprowadziły:
mgr Elżbieta Piórkowska, mgr Ewa Wójcik, mgr Halina Turek

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:23:28
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:23:28) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie