Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Co każdy powienien wiedzieć o dyslekcji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2318 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 


      Występujące u dzieci i młodzieży o normie intelektualnej fragmentaryczne zaburzenia w rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych- zwłaszcza, gdy są wielozakresowe i nasilone- to pewnego rodzaju niepełnosprawności. Dlatego tacy uczniowie wymagają odmiennego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym. Dotyczy to zarówno doboru odpowiednich środków zaradczych, jak dostosowania wymagań i sposobu oceniania do ogólnych możliwości ucznia i jego ograniczeń percepcyjnych.
      Zakłócenia funkcji percepcyjno- motorycznych i ich integracji wywołują specyficzne kłopoty w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, a w okresie nauki późniejszej manifestują się też innymi charakterystycznymi objawami. Dla określenia rodzaju poszczególnych trudności funkcjonują trzy pojęcia: dysleksja, dysortografia i dysgrafia.
 • Dysleksja jest to zaburzenie w opanowaniu umiejętności czytania, polegająca na niemożności powiązania dźwięków z prawidłowo rozpoznaną literą. Dysleksja wyraża się w zniekształcaniu odczytywanych wyrazów, przestawianiu kolejności liter w wyrazie, opuszczaniu i dodawaniu liter podobnych wzrokowo, trudnościach w rozumieniu i zapamiętywaniu treści czytanego tekstu.
 • Dysortografia jest to zaburzenie poprawności pisania polegające na występowaniu w pisaniu błędów ortograficznych i innych, takich jak opuszczanie, dodawanie i przestawianie liter w wyrazach, mylenie liter będących odpowiednikami głosek zbliżonych słuchowo i wzrokowo, łączna lub rozdzielna pisownia wyrazów, stosowanie dużej lub małej litery , opuszczanie drobnych elementów liter.
 • Dysgrafia jest to zaburzenie strony graficznej pisma- wzmożona męczliwość ręki, wolne tempo pisania, litery zniekształcone, chwiejne, różnej wielkości, liczne skreślenia poprawki, pismo trudne do odczytania.
Przyczyny występowania trudności dyslektycznych:
 • dysharmonie rozwojowe
 • podłoże emocjonalne
 • mikrouszkodzenia układu nerwowego
 • uwarunkowania genetyczne
     Ze względu na bezpośrednią przyczynę w postaci dysfunkcji analizatorów korowych można mówić o różnych trudnościach dyslektycznych dzielących się na trzy podstawowe grupy: zaburzenia typu: słuchowego, wzrokowego, ruchowego, oraz zaburzenia mieszane.
Symptomy przejawiających się trudności w nauce

  Zaburzenia w pisaniu
 • trudności w pisaniu ze słuchu
 • mylenie liter b- p, d- b, u- n, m- w, s- z, dz- c, sz- z, o- a, ł-1-1, ę-e
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność
 • nie różnicowanie ę- en- e, ą- om
 • opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter, opuszczanie końcówek cząstek wyrazów
 • przestawianie liter w wyrazach
 • przestawianie szyku dyktowanych wyrazów
 • błędy typowo orograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej
 • zniekształcanie graficznej strony pisma
 • wolne tempo pisania H.
Zaburzenia w czytaniu
 1. wolne tempo
 2. błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, zmiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów
 3. trudności we właściwej intonacji czytanej treści
 4. trudności w zrozumieniu przeczytanej treści
 5. odpoznawanie napisów po cechach przypadkowych
 6. opuszczanie całego wiersza
 7. zmiana kolejności liter i wyrazów
 8. niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego
Trudności występujące w nauce innych przedmiotów
 1. Trudności w rysowaniu jako czynności
  • trudności w rozplanowaniu rysunku
  • zbyt silny lub zbyt słaby nacisk ołówka
  • zmiany kierunku w rysunkach
 2. Trudności w nauce języków obcych, które cechuje znaczna rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów
  • symptomy takie jak w języku polskim
 3. Trudności w uczeniu się pamięciowym
  • tabliczka mnożenia
  • nauka wierszy –
  • ciągi słowne (np. nazwy miesięcy, dni tygodnia)
 4. trudności w nauce geografii
  • utrudnione czytanie mapy
  • niewłaściwa orientacja w stronach świata
 5. Trudności w nauce geometrii
  • zmiany kierunku w rysunkach geometrycznych
  • zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej
  • trudności w rozumieniu pojęć geometrycznych
 6. Trudności występujące na lekcjach wych. Fizycznego
  • błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą orientacją w schemacie ciała przestrzeni
  • obniżona sprawność ruchowa
 7. nierównomierna koncentracja uwagi i wolne tempo pracy (nienadążanie na klasówkach i dyktandach za tempem klasy )
     Ogólnie słowem dysleksja określa się zespół zaburzeń percepcji: wzrokowej, słuchowej i ruchowej , oraz pamięci i uwagi, z którymi wiążą się trudności w nauce.
     Dziecko wykazujące wyżej wymienione objawy powinno zostać przebadane przez psychologa lub pedagoga i poddane terapii. Reedukacja oznacza pracę wyrównawczą z dziećmi dyslektycznym, mająca na celu wyrównanie braków w rozwoju psychomotorycznym dziecka, oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności czytania i pisania, by umożliwiało to dalszą naukę dziecka w szkole.
     W czasie ćwiczeń reedukacyjnych realizuje się następujące działania terapeutyczne:
 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych
 • usuwanie wad wymowy ( ćwiczenia logopedyczne )
 • ćwiczenia sprawności czytania i pisania
 • oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające a równocześnie aktywizujące
 • dziecko do nauki.
      W czasie terapii bardzo ważna jest akceptacja rodziców dla starań dziecka, oraz systematyczne uczęszczanie na na zajęcia reedukacyjne. Opinie o stwierdzonej dysfunkcji należy zanieść do szkoły — a nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne i dostosować je do możliwości ucznia - według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19. 04. 1999 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych -DZIENNIK USTAW 1999 NR 41 POZ. 413, & 6 PUNKT 1.
      Wskazania do pracy z dzieckiem dyslektycznym w klasie:
W CZYTANIU:
 1. Nie zwracać uwagi na dykcję i interpunkcję - ważne by dziecko czytało.
 2. Nie oceniać tempa czytania ( często występuje nierytmiczność ).
 3. Ograniczać ilość tekstu zadawanego do domu
 4. Nie polecać do przeczytania nowego tekstu w klasie - nie stwarzać sytuacji stresujących dziecko.
 5. Nie zwiększać napięć emocjonalnych wywołaniem do tablicy
W PISANIU:
 1. Nie wracać uwagi na stronę graficzną pisma.
 2. Umożliwiać dziecku pisanie w tempie dostosowanym do możliwości.
 3. Nie ponaglać, nie oceniać tempa pisania.
 4. przy pisaniu ze słuchu wskazane jest dyktowanie indywidualne.
 5. Ograniczać ilość tekstu do pisania zarówno w szkole , jak i w domu.
 6. Nie omawiać błędów wobec całej klasy.
OGÓLNE:
 1. Okresowo zaniechać wystawiania ocen cząstkowych.
 2. Stosować wiele pochwał jako czynnika motywującego.
 3. nie porównywać wyników pracy dziecka z wynikami innych, natomiast porównywać z jego poprzednimi.
 4. Umożliwiać dziecku wykazanie się dobrymi wynikami w zakresie innych umiejętności (plastycznych, muzycznych, sport
Opracowanie: mgr Beata Czapska
logopeda
BIBLIOGRAFIA
  Bogdanowicz M. : O dysleksji. Lublin 1994, "Linea"
  Danielewicz T., Koźmińska A., Magnusa J.: Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych. Warszawa 1974, PTHP.
  Gąsowska T.: Dziecko dyslektyczne - problem dla nauczyciela. Biuletyn ,Języka Polskiego", nr 3/ 4 , Kielce 1968.
  Gąsowska T., Pietrzak- Stępkowska Z. : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1994, WSIP.
  Markiewicz J. Zakrzewska B. : Dwutorowa reedukacja dysleksji. "Zagadnienia Wychowawcze " 1971, nr 1.
  Welchman M.: Dysleksja — odpowiedzi na pytania. Polskie Towarzystwo Dysleksji. Zeszyt nr 1, Gdańsk 1991.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie