Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ja i moja nowa szkoła

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 997 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNY DLA KL. III
"Ja i moja nowa szkoła"

Opracowała:
Danuta Matysiak
Szkoła Filialna w Popławach

WPROWADZENIE

     Nauczycielem kształcenia zintegrowanego jestem od 23 lat. Wiem, że konsekwentnie i systematycznie prowadzona praca wychowawcza pomoże moim uczniom w przyszłości prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Realizowałam, więc programy wychowawcze, współpracowałam z Poradnią Psychologiczną w Łukowie, rodzicami i innymi nauczycielami, czytałam literaturę fachową, a wszystko po to, aby kształtować i wspierać prawidłowy rozwój moich wychowanków.
     Analizując moje wieloletnie działania zauważyłam, że pracę wychowawczą w klasach młodszych należy rozszerzyć o więcej elementów, które będą wspierały rozwój podstawowych, pozytywnych cech osobowości dziecka szczególnie w klasie trzeciej. Kończą oni pierwszy etap edukacyjny, rozstają się ze swoją "małą szkołą", a w klasie czwartej i nowej szkole spotka ich zupełnie obcy, nieznany świat. Nowi nauczyciele, program, system oceniania, organizacja nauki w szkole oraz wkraczanie w wiek dojrzewania powodują, że uczniowie na początku klasy czwartej stają się zagubieni, łatwo ulegają emocjom, zachowują się impulsywnie, podejmują pochopne decyzje – nie zdając sobie sprawy z ich konsekwencji. Często dzieci, które dotychczas były aktywne – wycofują się, stają się bierne i nie potrafią zaprezentować swojej osoby. Dochodzi również do konfliktów wewnątrz klasowych, co jeszcze potęguje i tak trudną dla ucznia sytuację.
      Obecnie jestem wychowawczynią klasy trzeciej. Moi uczniowie w przyszłym roku rozpoczną naukę w klasie czwartej w nowej szkole. W trosce o to, aby ułatwić im przekroczenie progu edukacyjnego i odnalezienie się w trudnych sytuacjach, postanowiłam opracować program profilaktyczny, który będzie wspierał ich pozytywne cechy osobowości, kształtował charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną, wyposaży w potrzebną wiedzę i umiejętności społeczne oraz da pełniejszy, lepszy obraz siebie.

I Wstęp.

     Program profilaktyczno – edukacyjny "Ja i moja nowa szkoła" opracowany został w oparciu o Podstawy Programowe Kształcenia Ogólnego oraz szkolny program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie.
     Program realizowany będzie w kl. III Szkoły Filialnej w Popławach w ramach zajęć dodatkowych, które będą prowadzone raz w miesiącu dla wszystkich uczniów chętnych i będą trwały od 60 do 90 minut.

II Cele programu.
     Program profilaktyczny "Ja i moja nowa szkoła" szczególny nacisk kładzie na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju zarówno poprzez proponowane treści programowe jak też osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi. Program ten zgodny jest z ogólną koncepcją prowadzenia grup socjoterapeutycznych, dlatego też założone cele pracy z grupą uwzględniają wszelkie elementy procesu socjoterapeutycznego. Są nimi:

 • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w szkole, poprzez satysfakcjonujące kontakty z rówieśnikami i dorosłymi (zmiana sposobu zachowań);
 • zmniejszanie napięć i niepokojów związanych z różnymi sytuacjami szkolnymi (odreagowanie emocjonalne);
 • zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia, poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie (zmiana sądów o rzeczywistości).
Cele ogólne wynikające z Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego.
     Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:
 1. Umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi.
 2. Poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 3. Umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego.
     Rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwianie nabywania podstawowych umiejętności dbania o zdrowie:
 1. Edukacja do życia w społeczności (psychospołeczne aspekty zdrowia).
 2. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.
 3. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w tym koleżeństwa i przyjaźni.
Cele szczegółowe dotyczące kształcenia i doskonalenia umiejętności:
 • budowania poczucia własnej wartości
 • akceptowania swych rzeczywistych ograniczeń
 • dostrzegania i spełniania potrzeb własnych i drugiego człowieka
 • efektownego komunikowania się
 • zachowania tolerancji i akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka
 • wzmacniania zaufania do siebie i innych
 • współdziałania i współpracy
 • nawiązywania przyjaźni
 • znajdowania oparcia w otoczeniu
 • stawania się bardziej otwartym i szczerym.
     Zwiększanie świadomości dziecka, dotyczącej podejmowanych przez nie działań, zachowań w stosunku do innych ludzi, a także siebie samego (edukacja psychologiczna), służy jego rozwojowi oraz wytworzeniu postawy odpowiedzialności za własne życie.
     Głównym celem tego programu jest taki wpływ na dziecko, by radziło sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia emocjonalnego, aby nauczyło się rozpoznawania, akceptowania i rozumienia własnych stanów emocjonalnych, żeby potrafiło prawidłowo współżyć z innymi, wyraźnie czuło, co jest dla niego dobre, miało odwagę podejmowania samodzielnych decyzji w przyszłości na podstawie własnego zdania, a nie presji kolegów, a także umiało wybrać, co jest dla niego dobre i zdrowe. Ponadto każde dziecko musi być całkowicie pewne, że osoby dorosłe w jego otoczeniu (nie tylko rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy obsługi) troszczą się o nie i zawsze można zwrócić się do nich o pomoc.

III Treści programu.
     Program obejmuje 10 bloków tematycznych, w ramach, których realizowane będą treści programowe.
 • Nasza klasa:
  Tworzymy fajną grupę.
  Ustalamy nasze normy grupowe.
  Jestem niepowtarzalny, jesteś niepowtarzalny.
 • Rozumiemy uczucia cudze i swoje:
  Wzmacniamy poczucie własnej wartości.
  Poznajemy oraz nazywamy własne uczucia.
  Umiemy wyrażać swoje uczucia.
  Czy uczucia potrafią się zmieniać?
 • Panujemy nad złością i gniewem:
  Złość – jak radzić sobie ze złością.
  Złość bez wyrzutów sumienia.
  Złość szkodzi – długie i piękne życie bez złości.
 • Uczymy się empatii:
  Jakie to uczucie – założyć czyjeś ubranie?
  Jestem człowiekiem z plakatu.
  Planujemy przedsięwzięcia.
 • Szanujemy innych i jesteśmy tolerancyjni dla inności drugiego człowieka:
  Doceniam siebie i innych.
  Są sytuacje, w których czuję się bardzo ważny.
  Jestem wspaniały, jesteś wspaniały.
 • Odpowiedzialność i samodyscyplina to nasze cechy:
  Znam swoje obowiązki.
  Kłamać i być okłamywanym.
 • Umiemy porozumiewać się ze wszystkimi ludźmi:
  Komunikacja słowna i bezsłowna.
  Doskonalimy mowę ciała.
  Mój głos – mój nastrój.
 • Nowej szkoły nie będziemy się bać:
  Chętnie chodzę do nowej szkoły.
  Za i przeciw szkole.
  Nie boimy się nowej szkoły.
 • Zawsze potrafimy mówić "nie":
  Stanowczo odmawiamy - nie, dziękuję.
 • Dbamy o swoje zdrowie:
  Prawidłowo odżywiam się.
  Zawsze dbamy o higienę osobistą.
  Aktywnie spędzamy czas wolny.
IV Metody pracy z grupą.
     Dzieci w młodszym wieku szkolnym nie potrafią w bezpośredni, werbalny sposób wyrażać i komunikować swoich emocji, stąd też inne sposoby informowania o swoich przeżyciach: gry i zabawy, twórczość plastyczna i artystyczna dzieci, scenki rodzajowe – są niezwykle ważne.
     Podczas zabawy dziecko potrafi nieraz wyrzucić z siebie dręczące je konflikty i niepokoje.
     Obserwując reakcję innych dzieci oraz nauczyciela może znaleźć sposób na złagodzenie swoich napięć i zrozumienie siebie samego. Sam fakt, że takie działania są akceptowane wystarcza, aby zredukować napięcia i problemy bądź sprowadzać je do takiego poziomu, na którym dziecko samo daje sobie radę.
     Wykorzystywane metody i techniki pracy z grupą: uzupełnianie zdań, krąg uczuć, prace plastyczne, śpiew i muzykowanie, burza mózgów, inscenizacje, psychodramy, wizualizacja, krótkie opowiadania, gry symulacyjne, zabawy ruchowe, zabawy tematyczne.

V Ewaluacja programu.

Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco po każdych zajęciach oraz na zakończenie programu.

Narzędzia ewaluacji:
 1. Zakończenie każdych zajęć.
  Uzupełnianie zdań:
  Najbardziej utkwiło mi w pamięci..........
  Cieszę się, bo..........
  Określanie nastroju uśmiechem
  • zadowolony
  • obojętny
  • smutny
  Zajęcia rozpoczynam – dziecko podnosi kartonik z uśmiechem.
  Zajęcia kończę – dziecko podnosi kartonik wybranego koloru.
 2. Praktyczne działanie uczniów na zakończenie programu.
  Podczas ostatnich zajęć, każdy uczestnik tego programu samodzielnie wykonuje książeczkę o sobie. Zawierać ona będzie swój portret – technika dowolna – oraz list do przyszłego wychowawcy klasy czwartej.
  I grupa – praca samodzielna "Taki jestem. Moje dobre strony".
  II grupa – uzupełnianie zdań:
  Łatwo mi być..........
  Trudno mi być..........
  Dzięki takim cechom jestem lubiany..........
  Teraz najważniejsze jest dla mnie, aby być..........
  Uważam, że w całym moim życiu będą ważne te cechy..........
 3. Ankieta dla rodziców na zakończenie programu
      W klasie, do której uczęszcza Państwa dziecko był prowadzony program profilaktyczno – edukacyjny "Ja i moja nowa szkoła".
      W celu poznania państwa opinii na temat jego przebiegu i efektów zwracam się z prośbą o zaznaczenie odpowiedzi na podane niżej pytania.
  Dziękuję.
  1. Program "Ja i moja nowa szkoła" zwraca uwagę na:
   1. lepsze poznanie przez dziecko samego siebie TAK/NIE
   2. wzmocnienie pozytywnych cech dziecka TAK/NIE
   3. stawanie się bardziej otwartym i szczerym TAK/NIE
   4. postawy asertywne TAK/NIE
   5. radzenie sobie w sytuacjach trudnych TAK/NIE
   6. kształtowanie właściwego stosunku do emocji TAK/NIE
  2. Moje dziecko nabyło w trakcie realizacji programu umiejętności dotyczące:
   1. zmniejszanie napięć i niepokojów związanych z różnymi sytuacjami TAK/NIE
   2. prawidłowego współżycia w grupie TAK/NIE
   3. pozytywnego patrzenia na siebie TAK/NIE
  3. Kto z Państwa rozmawiał z dzieckiem na temat przebiegu zajęć? (proszę podkreślić) mama – tata – rodzeństwo – nikt
  4. Z tego, że moje dziecko uczestniczyło w programie "Ja i moja nowa szkoła" jestem (proszę wybrać jedną odpowiedź).
   1. bardzo zadowolona(y)
   2. zadowolona(y)
   3. trudno powiedzieć
   4. niezadowolona(y)
   5. bardzo niezadowolona(y)
  5. Czy program "Ja i moja nowa szkoła" może być polecany do realizacji w innych klasach?TAK/NIE
Literatura:
  Ostrowska K., 2000, W poszukiwaniu wartości. Ćwiczenia z uczniami, Gdańsk.
  Malicka M., 1999, Bajki terapeutyczne, Poznań.
  Chomczyńska – Maliszkiewicz M., Pankowska D., 1995, Polubić szkołę, Warszawa.
  Bodanko A. (red), 1999, Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno – edukacyjnymi, Kraków.
  Sawicka K., (red), 1999, Socjoterapia, Warszawa.
  Vopel K.W., 1999, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży.
  Część 1: Kontakty/Postrzeganie/Tożsamość
  Część 2: Uczucia/Rodzina i przyjaciele
  Część 3: Komunikacja/Ciało/Zaufanie
  Część 4: Szkoła/Feedback/Współpraca, Kielce.
  Watson D.Ch., Weston M.S., 2000, Co dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka, Warszawa.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie