Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocenianie i ocena opisowa w klasach I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 25786 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1999 roku wprowadziło rozporządzeniem ocenę opisową- model bez stopni, ale klasyfikacyjny. Wymogi wprowadzonej reformy oświatowej narzuciły nauczycielowi zweryfikowanie istniejących sposobów oceniania dziecka, zwłaszcza
w pierwszym etapie kształcenia. Tradycyjny sposób oceniania przy pomocy stopni był od dawna krytykowany i uznawany za nie spełniający wymogów współczesnej edukacji. Stopnie były odbierane jako nagroda lub kara, i tylko w niewielkim stopniu informowały ucznia o jego postępach. Ocena opisowa uwzględnia indywidualny rozwój dziecka, co jest bardzo istotne w młodszym wieku szkolnym.


Prawidłowa ocena opisowa powinna :
1. Uwzględniać możliwości dziecka ;
2. Brać pod uwagę wkład pracy dziecka ,jego wysiłek i chęci;
3. Dawać informację o tym , co już dziecko umie, nad czym musi popracować i jak to zrobić;
4. Eliminować niezdrową rywalizację o ocenę cyfrową;
5. Nie etykietować dzieci;
6. Nie zawierać krytyki dziecka;
7. Nie pełnić funkcji nagrody czy kary;


Prawidłowo sformułowana ocena opisowa musi spełniać trzy podstawowe funkcje:

• korekcyjną (co trzeba zmienić w pracy z uczniem , aby uzyskać lepsze efekty);
• informacyjną ( co uczniowi udało się poznać, opowiadać, zrozumieć, jakie zdobył umiejętności);
• motywacyjną ( zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz daje uczniowi wiary we własne siły).

Cele oceniania:
• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i postępach w tym zakresie,
• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
• dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
• motywowanie ucznia do dalszej pracy.

Zasady oceniania:
• ocenianie jawne i systematyczne;
• bieżące informacje na temat aktualnego poziomu osiągnięć uczniów przekazywane są rodzicom w formie i częstotliwości zgodnej
z oczekiwaniami;
• dokumentacja procesu oceniania każdego ucznia jest gromadzona
i przechowywana do końca danego roku szkolnego;
• na ocenę z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu zachowanie ucznia;
• nauczyciel ma prawo do modyfikacji zasad oceniania z ważnych powodów wynikających z procesu planowania pracy ucznia
i nauczyciela.

Sposoby oceniania uczniów:
1.Ocenianie bieżące:
ustna ocena wobec całej klasy lub indywidualna (pochwała lub zachęta do dalszej aktywności),
pisemna ocena w postaci króciutkiej informacji w zeszycie ucznia, albo w postaci stempelka ,
ocena w postaci dużej litery alfabetu w dzienniku lekcyjnym,
A – wspaniale
B – bardzo dobrze
C – ładnie
D – postaraj się
E – pomyśl
F – pracuj więcej
oceny w postaci stempelków w zeszycie ucznia oraz na kartach pracy ( edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodniczo- społeczna ) Z edukacji artystyczno- tecznicznej ocena w postaci stempelka na pracy plastycznej i na końcu zeszytu przedmiotowego (jako informacja dla rodziców).
Z edukacji motoryczno- zdrowotnej ocena w postaci stempelka na końcu zeszytu ( jako informacja dla rodziców).Z edukacji artystyczno- technicznej uwzględnia się przy ocenianiu: estetykę pracy, zaangażowanie dziecka, ilość wykorzystanych materiałów do wykonania pracy ( w zależności od techniki) , ład i porządek na stanowisku pracy. Z edukacji motoryczno- zdrowotnej uwzględnia się przy ocenianiu: stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, aktywność, wysiłek włożony w wykonywane ćwiczenie, grę, zabawę ....... Ze wszystkich wyżej wymienionych edukacji ocena w postaci dużej litery alfabetu w dzienniku lekcyjnym.

Kryteria:

Wspaniale
- otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zintegrowanego w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych zgodnych z programem danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub
- osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych
na szczeblu gminnym lub wojewódzkim.
(Zapis w dzienniku lekcyjnym A)


Bardzo dobrze

- otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zintegrowanego w danej klasie, oraz
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zintegrowanym danej klasy, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
( Zapis w dzienniku lekcyjnym B)


Ładnie
- otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości określone programem nauczania zintegrowanego w danej klasie
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
(Zapis w dzienniku lekcyjnym C)Postaraj się

- otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania zintegrowanego w danej klasie
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności.
(Zapis w dzienniku lekcyjnym D)


Pomyśl

- otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
(Zapis w dzienniku lekcyjnym E)Pracuj więcej
- otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zintegrowanego w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
- nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.
(Zapis w dzienniku lekcyjnym F)Uczniowie piszą sprawdziany, dyktanda, (testy) zaplanowane zgodnie z rozkładem materiału. Sprawdziany dotyczą materiału bieżącego. Pozwalają ocenić osiągnięcia dziecka w danym okresie, sprzyjają pracy, sprawdzają trwałość zdobytych umiejętności, uwidaczniają postępy, wykrywają problemy, uczą dziecka systematyczności, koncentracji, spostrzegawczości, są zapisem pracy dziecka. Pisemne prace sprawdzające gromadzone są w indywidualnych teczkach dzieci. Na zebraniach, wywiadówkach udostępniane są do wglądu rodzicom.
Dla nauczyciela są także wykładnikiem efektywności pracy,
dla rodziców informacją o osiągnięciach dziecka.


Za wykonanie każdego zadania w sprawdzianie (teście) uczniowie zdobywają określoną liczbę punktów. Za cały sprawdzian dzieci otrzymują ocenę opisową lub stempelek
( w zależności od ilości uzyskanych punktów)
100% - 95% bardzo dobrze
94% - 75% ładnie
74% - 51% postaraj się
50% - 31% pomyśl
30% - 0% pracuj więcej

Uczniowie, którzy wykonają poprawnie wszystkie zadania ( w sprawdzianie) i zadanie dodatkowe otrzymają- wspaniale.Kryteria oceny dyktanda

1 bł. wspaniale

1 bł. bardzo dobrze

2- 3 bł. ładnie

4-5 bł. postaraj się

6-7 bł. pomyśl

8 i więcej bł. pracuj więcej


2. Ocenianie okresowe- ocena opisowa.

3. Ocenianie końcowe- opisowa ocena klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego.
Zamiast świadectwa ze stopniami z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczo- społecznej, artystyczno- technicznej, czy motoryczno – zdrowotnej, uczeń i jego rodzice otrzymują świadectwa, na którym zbiór zdań opisuje zachowanie i postępy w nauce.


Ocenie bieżącej, okresowej i końcowej podlegać będzie również zachowanie ucznia.
Ocenie tej podlegać będą następujące aspekty:

1. Kontakty z rówieśnikami;
nawiązywanie kontaktów;
jakość kontaktów.
2. Współdziałanie w grupie rówieśniczej:
pozycja w grupie;
działanie w grupie.
3.Kontakty z dorosłymi:
wyczucie dystansu;
przyjmowanie uwag i poleceń.
4. Zachowanie w różnych sytuacjach na terenie szkoły;
bezpieczne poruszanie się na terenie szkoły;
dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów;
kulturalne zachowanie podczas przerw, uroczystości szkolnych, wycieczek, spożywania posiłków;
wzorowe pełnienie obowiązków dyżurnego;
unikanie używania brzydkich słów;
stosowanie zwrotów grzecznościowych;
dbanie o porządek na ławce i w plecaku.
5. Aktywność podczas zajęć, a także uczestnictwo w konkursach, uroczystościach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych.
6. Frekwencja i punktualność.
7. Wkład pracy i wysiłek wkładany w wykonywanie powierzonych zadań.

Prace domowe

Uczeń zobligowany jest do rzetelnego i systematycznego odrabiania prac domowych. Uczeń powinien usprawiedliwić brak pracy domowej przed lekcją. Nie zgłoszenie braku pracy domowej skutkuje ustnym upomnieniem. Nauczyciel systematycznie kontroluje prace domowe. Nauczyciel decyduje o sprawdzeniu i ocenie pracy ucznia. Sprawdzane prace domowe zaznaczone są znaczkiem (V). Praca sprawdzona oceniona jest stempelkiem.
Opracowała:
Jolanta Szymańska

Nauczycielka Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie