Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program nauczania technologii informacyjnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 947 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM NAUCZANIA TECHNOLOGIA INFORMACYJNA DLA PIERWSZEJ KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

1. Wstęp.
     Program powstał na drodze ewaluacji programu przeznaczonego dla klas szkół zawodowych. Jest również wynikiem potrzeby modyfikacji treści i metod nauczania związanych z coraz szybszym rozwojem teleinformatycznym. Celem jego jest przybliżenie technologii informacyjnej w taki sposób, aby przedmiot nauczania przygotowywał przede wszystkim uczniów do jego praktycznego wykorzystania w danym zawodzie.
     Wychodząc naprzeciw ukierunkowaniu działań edukacyjnych na sferę praktyczną zawarte w programie zagadnienia uwzględniają potrzeby i oczekiwania uczniów. Jednocześnie są zgodne z treściami zawartymi we właściwym programie nauczania.

2. Założenia ogólne.
     Wychodząc naprzeciw ukierunkowaniu działań edukacyjnych na sferę praktyczną zawarte w programie zagadnienia uwzględniają potrzeby i oczekiwania uczniów. Jednocześnie są zgodne z treściami zawartymi we właściwym programie nauczania. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne. Nie przewiduję się zajęć teoretycznych.
     Proces kształcenia można podzielić na dwa etapy. Pierwszy przewiduje wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia na tle grupy poprzez stopniowanie skali trudności ćwiczeń na stanowisku komputerowym. Wynikiem takiego działania może być komfort późniejszej jego pracy i pracy nauczyciela.
     Drugi etap kształtuje przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na przykładach ściśle związanych z danym zawodem. Ma to na celu ukształtowanie efektów oddziaływań, które stanowią o wykorzystaniu wiedzy w życiu codziennym, pracy.

3. Cele kształcenia i wychowania
     Szybki rozwój technik informatycznych oraz coraz większy jej wpływ na życie codzienne. Wyznacza potrzebę selektywnego doboru treści kształcenia i wychowania. Winien on być związany z oczekiwaniami uczniów, a jednocześnie wdrażać ich do ukierunkowywania wiedzy i dostosowywania jej do własnych potrzeb.
     Podstawowymi celami kształcenia i wychowania dla uczniów I klasy szkoły zawodowej są:
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego myślenia i działania,
 • poznanie i ukierunkowywanie ich zainteresowań,
 • wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy w życiu codziennym,
 • wskazywanie kierunków rozwoju teleinformatycznego,
 • wskazanie na oczekiwania społeczne związane z uzyskanym zawodem,
 • znajomość podstaw prawa w korzystaniu z oprogramowania,
 • wskazanie na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem.
4. Treści nauczania.
     Ewaluacja treści kształcenia i nauczania wynika z postępu technicznego. Oparta jest na praktycznym doświadczeniu w pracy pedagogicznej. Zawiera niezbędne elementy właściwych programów nauczania, które nauczyciel może dostosować do zaplecza dydaktycznego.
     Niezbędna jest współpraca uczniów i nauczyciela w szczególności na etapie wyrównywania poziomu wiedzy.

 1. Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej:
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy:
   • uwzględnienie ergonomii pracy na stanowisku pracy,
   • zwrócenie uwagi na zagrożenie zdrowotne,
   • wpływ czynników atmosferycznych;
  • zasadnicze elementy budowy stacji roboczej komputera:
   • klasa PC,
   • przedstawienie rozwiązań komputerów przenośnych;
  • rodzaje i nazewnictwo urządzeń peryferyjnych:
   • drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne,
   • aparaty cyfrowe,
   • mobilne rozwiązania;
  • możliwości rozbudowy i przyszłość urządzeń informatycznych:
  • własność intelektualna,
  • prawo autorskie,
  • licencja,
  • piractwo komputerowe.
 2. Obsługa komputera reprezentowana przez graficzny interfejs systemu Windows:
  • pojęcia związane z systemem operacyjnym Windows:
   • elementy budowy graficznego interfejsu: Pulpit, Ikony, Pasek zadań, okna dialogowe,
   • poznanie aplikacji i opcji systemu (Akcesoria, Kosz, Mój Komputer, Eksplorator Windows);
  • struktura plików i katalogów,
  • posługiwanie się myszą komputerową,
  • wykorzystanie klawiszy funkcyjnych i skrótu,
  • kopiowanie plików i folderów, zmiana nazw i usuwanie,
  • formatowanie dyskietki,
  • dyskietka startowa,
  • kopiowanie danych i usuwanie,
  • drukowanie plików.
 3. Wykorzystanie praktyczne aplikacji (działania edukacyjne powinny odzwierciedlać sferę zawodową i praktyczne wykorzystanie poszczególnych aplikacji do rozwiązywania popartych przykładami ćwiczeń):
  • tworzenie dokumentów tekstowych (Word):
   • uruchomienie programu,
   • zasady tworzenia dokumentów (np.urzędowych),
   • formatowanie tekstu,
   • tworzenie tabel,
   • wykorzystanie plików graficznych;
  • drukowanie dokumentów,
  • prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym (Excel):
   • uruchomienie programu,
   • budowa arkusza,
   • wprowadzanie tekstu i danych,
   • adresowanie i kopiowanie komórek,
   • wykorzystanie prostych funkcji,
   • tworzenie tabel;
  • tworzenie prezentacji multimedialnych (PowerPoint):
   • uruchomienie programu,
   • wykorzystanie tekstu i grafiki w slajdach,
   • animacje,
   • prezentacja przenośna;
  • elementarne zasady budowy baz danych i sposobów ich wykorzystania (Access):
   • uruchomienie programu,
   • tworzenie tabel i pól,
   • generowanie formularza;
 4. Sieci komputerowe i Internet:
  • wymiana danych w sieci (udostępnianie plików i katalogów),
  • zakładanie konta poczty elektronicznej,
  • przeglądanie stron WWW,
  • elementarne wiadomości z zakresu tworzenia stron WWW,
  • bezpieczeństwo danych,
  • ochrona przed wirusami,
 5. Grafika komputerowa (PhotoEditor):
  • zmiana formatu plików,
  • transformacje obrazu,
 6. Narzędzia do osiągnięcia celów kształcenia i wychowania.
Metody nauczania
 • świadome i aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach dydaktycznych,
 • zróżnicowanie stopnia trudności dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczniów,
 • wykłady tematyczne ograniczone do niezbędnego minimum i poparte przykładami,
 • praca własna uczniów odbywa się przy pomocy komputera,
 • ćwiczenia przeprowadzane są poprzez prezentację przykładu przez nauczyciela, następnie na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów postawionych zadań,
 • przykłady i zadania bezpośrednio dotyczą życia codziennego,
 • ćwiczenia powinny być powiązane ze sobą tematycznie i stanowić odzwierciedlenie poszczególnych bloków materiału,
 • zajęcia maja charakter pracy grupowej lub w zależności od potrzeb indywidualnej,
 • notatki i Internet jako element pozyskania i poszerzenia przekazywanych wiadomości.
Zasady nauczania
 • związek teorii z praktyką: ćwiczenia, przykłady powinny być tak skonstruowane, przekazywana wiedza mogła służyć w życiu codziennym,
 • stopniowanie trudności: polegająca na ustaleniu wiedzy wyjściowej i stopniowym jej pogłębianiu, począwszy od tematyki najprostszej do bardziej złożonej,
 • przystępności w nauczaniu: zagadnienia muszą być tak przekazywane, aby były zrozumiałe dla ucznia,
 • poglądowości: wykłady należy prowadzić w oparciu o przykłady i prezentacje,
 • zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania - uczenia się: oparta na poznaniu indywidualnych zainteresowań uczniów i ich rozwijaniu, postrzeganiu problemów i podjęciu próby ich rozwiązywania w oparciu o posiadaną wiedzę przez ucznia.
Kontrola i ocena wyników nauczania.
     Ocena jest środkiem kontroli nad efektami pracy i miernikiem osiągniętych celów kształcenia i wychowania. Może też stymulować do osiągania lepszych wyników.
     Założenia programu przewidują etap stopniowania trudności poszczególnych zadań co wpływa na częstotliwość oceniania.
    Program nie zakłada sprawdzianów teoretycznych. Natomiast głównie ukierunkowuje do poznania indywidualnych predyspozycji ucznia oraz ich rozwijania.

Środki dydaktyczne.

    Realizacja zadań ujętych w programie wiąże się z wykorzystaniem zaplecza dydaktycznego pracowni komputerowej.
 • 15 uczniowskich komputerowych,
 • komputer do wyłącznej dyspozycji nauczyciela,
 • serwer sieci komputerowej,
 • lokalna sieć komputerowa,
 • dostęp do Internetu z każdego stanowiska,
 • drukarka atramentowa,
 • skaner,
 • oprogramowanie.
6. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
     Program został utworzony na podstawie programowej szkół średnich dla przedmiotu. Coraz większy dostęp do komputerów, uniwersalność oprogramowania użytkowego oparta na uniwersalnej, intuicyjnej obsłudze j zwiększa wymagania oraz zaciera granice między sferami zawodowymi w procesie kształcenia. Jednak poziom trudności i stopień zaawansowania zadań do wykonania pozostaje. W grupie klas zawodowych uwzględnia się tylko stronę użytkową w pracy na komputerze.
     Stopniowanie skali ocen pozostaje, nadal jak w poprzednim programie, ten sam.
     Oddzielne wymagania na ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne), oddzielne – na ocenę dostateczną (wymagania podstawowe), oddzielne – na dobrą (wymagania rozszerzone), bardzo dobrą (wymagania dopełniające) i celującą (wymagania dodatkowe). Nie ustala się wymagań na ocenę niedostateczną.

     Wymagania konieczne: Spełnienie wymagań koniecznych na stępuje, gdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności wynikające z treści nauczania programu w ograniczonym zakresie. Ocena pozytywna informuje, więc o bardzo słabym poziomie wiedzy ucznia.
     Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który np.:
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze,
 • umie wskazać na przeznaczenie podstawowych urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner),
 • potrafi utworzyć folder katalog, odnaleźć plik,
 • przy pomocy nauczyciela utworzyć dokument tekstowy i go wydrukować.
Wymagania te dotyczą również opanowania umiejętności:
 • uczeń potrafi wykonać podstawowe-proste operacje dotyczące uruchomienia samodzielnego stanowiska komputerowego i systemu Windows,
 • zna podstawy obsługi systemu,
 • uczeń potrafi wykonać proste operacje, pod ścisłą kontrolą nauczyciela, związane z obsługą zasobów dyskowych, tworzeniem plików i katalogów.
     Wymagania podstawowe: Ze spełnieniem wymagań podstawowych mamy do czynienia, gdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wystarczającym.
Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje wówczas, gdy:
 • dokonuje prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać operacje edytorskie w edytorze tekstu,
 • uruchomić programy z grupy Akcesoria zgodnie z ich przeznaczeniem
 • wykonać prosty rysunek,
 • zna podstawowy schemat budowy strony WWW,
 • korzysta z sieci Internet.
     Wymagania rozszerzone dotyczą samodzielnego wykorzystania przez ucznia nabytych wiadomości i umiejętności. Zawierają również wszystkie poprzednie założenia. Uczeń potrafi korzystać zarówno z literatury informatycznej jak również z innych źródeł informacji. Tak, więc uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy:
 • swobodnie obsługuje system Windows (m.in. uruchamianie aplikacji i programów),
 • potrafić utworzyć dokument tekstowy,
 • umie wprowadzać dane do arkusza kalkulacyjnego i dokonywać na nich działań,
 • potrafi wykorzystywać grafikę w dokumentach,
Ponadto uczeń posiada następujące umiejętności:
 • umie samodzielnie dokonać wyboru aplikacji zgodnie z postawionym przed nim zadaniem,
 • umie przy pomocy nauczyciela wyszukiwać informacje w Internecie i zapisywać wybrane elementy strony internetowej,
 • potrafi korzystać z konta poczty elektronicznej,
 • potrafi zbudować i uruchomić prostą stronę WWW.
Wymagania dopełniające dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach
 • samodzielnie tworzy dokumenty tekstowe na dowolny temat,
 • umie wykorzystać w nich grafikę komputerową,
 • swobodnie porusza się po zasobach internetowych.
Wymagania te dotyczą również opanowania umiejętności i są spełnione, gdy uczeń:
 • umie utworzyć arkusz do obliczeń, adresować komórki, generować wykresy,
 • tworzy proste tabele i formularze w Accesie,
 • umie instalować aplikacje systemowe,
 • buduje strony internetowe wykorzystując różnorodne elementy jężyka HTML,
 • umie udostępniać pliki i katalogi w sieci,
 • odbiera i wysyła pocztę elektroniczną,
Wymagania dodatkowe
     Uczeń może otrzymać ocenę celującą jeżeli m.in.:
 • jego wiedza przekracza znacząco wymagania dopełniające,
 • bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • rozszerza swoją wiedzę przygotowując prezentacje, referaty,
7. Przykładowe zadania.

Cwiczenie: Korzystając z różnych wielkości i krojów czcionek napisz poniższy tekst:

Ćwiczenie: Wykorzystując pliki graficzne Clipart programu Word zaprojektuj i wykonaj ulotkę reklamową dla sklepu spożywczego.

Ćwiczenie: W programie Excel zaadresuj odpowiednio komórki do realizacji poniższego wzoru.

8. Ewaluacja.

     Program winien się dostosowywać do potrzeb uczniów z uwzględnieniem kierunków rozwoju technik informatycznych i oczekiwań społecznych. Szybki postęp w tej dziedzinie wymusza dokonywanie zmian w treściach kształcenia i nauczania. Praktycznie raz w roku (nawet częściej), schematyczne podstawy pozostają niezmienne, może zaistnieć potrzeba zmiany choćby stopnia trudności ćwiczeń.

Marek Gajewski

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie