Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy rewalidacyjnej dla uczennicy z obustronnym niedosłuchem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 40361 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

KLASA DRUGA SZKOŁA PODSTAWOWA

Opracowanie i realizacja:
mgr Elżbieta Głaz
      W oparciu o szczegółowe wskazówki z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej do pracy z dzieckiem niedosłyszącym, własne obserwacje, lekturę literatury fachowej oraz rozmowy i wskazówki rodziców opracowałam program pracy rewalidacyjnej z uczennicą klasy drugiej szkoły podstawowej.

      ZASADY PRACY Z DZIECKIEM NIEDOSŁYSZĄCYM

      Warunkiem powodzenia pracy z dzieckiem z upośledzonym słuchem jest przestrzeganie pewnych zasad postępowania w czasie ćwiczeń indywidualnych o których należy pamiętać. Zasady te przedstawiają się następująco:
 1. Podstawą rozpoczęcia pracy z dzieckiem jest całkowita akceptacja dziecka przez nauczyciela oraz zaakceptowanie nauczyciela przez dziecko.
 2. Podstawą każdego prawidłowego działania dziecka jest zrozumienie, utrwalenie w pamięci, przypominanie i odtwarzanie.
 3. Dziecko poznaje świat wszystkimi zmysłami, należy więc je wszystkie wykorzystywać i rozwijać.
 4. W doborze ćwiczeń należy kierować się zasadą stopniowania trudności i zawsze rozpoczynać od tych ćwiczeń, które dziecko dobrze opanowało.
 5. Systematyczność jest warunkiem osiągnięcia trwałego efektu.
 6. Każde zajęcie rozpoczynamy od ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń narządów artykulacyjnych.
 7. Ćwiczenia winny mieć charakter zabawowy, a nie formy typowej lekcji, gdyż dziecko lepiej zapamiętuje to co jest atrakcyjne.
 8. Każda forma zajęć traci swą wartość jeżeli powoduje zmęczenie i znudzenie.
 9. Koncentracja uwagi dziecka jest krótkotrwała, trzeba więc zmieniać rodzaje zadań. Trzeba je zmieniać również wtedy, gdy dziecko nie ma ochoty na przeprowadzenie ćwiczeń.
 10. W czasie ćwiczeń należy korzystać z estetycznych wyraźnych pomocy, które ułatwiają przyswajanie i zrozumienie słownictwa.
 11. gdy uczymy dziecko nowego słowa, posługujemy się w miarę możliwości obrazem, bądź odwołujemy się do przeżyć i doświadczeń dziecka.
 12. Należy rozwijać każdy przejaw spontanicznej mowy dziecka, nawet wtedy, gdy rozpoczęta rozmowa nie wiąże się z tematem zajęć.
 13. Należy mówić do dziecka poprawnie, nie dzieląc wyrazów na sylaby, bez przesady w mimice i artykulacji.
 14. Rodzice powinni brać czynny udział w działaniu rewalidacyjnym, kontynuując je w domu.

PLAN PRACY REWALIDACYJNEJ

CEL OGÓLNY:
 1. Rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Kształcenie właściwego oddechu.
 • Modulowanie głosu.
 • Usprawnianie narządów mowy.
 • Kształcenie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek.
 • Kształcenie słuchu fonematycznego.
 • Kształcenie umiejętności rozróżniania siły dźwięków, ich wysokości i rytmu.
 • Rozwijanie umiejętności odczytywania mowy z ust.
 • Wdrażanie do poprawnego użycia znanych już słów w odpowiedniej formie gramatycznej i stylistycznej.
 • Doskonalenie umiejętności przekazywania wiadomości.
 • Doskonalenie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci słowno – logicznej.
 • Rozwijanie umiejętności kojarzenia sytuacyjnego i zapamiętywania pewnych wiadomości.
RODZAJ ĆWICZEŃ:
 • Ćwiczenia oddechowe usprawniające aparat oddechowy i wydłużające fazę wydechową: np. wydmuchiwanie skrawków papieru z chropowatej powierzchni za pomocą rurki.
 • Ćwiczenia oddechowe połączone z fonacją, np. wdech krótki, wydech z gwizdkiem.
 • Ćwiczenia oddechowe połączone z zatrzymaniem oddechu np. przenoszenie przy pomocy rurki kawałków waty.
 • Ćwiczenia głosowe na samogłoskach: a, o, u, e, i, y,
 • Ćwiczenia usprawniające ruch języka na głoskach: r, s, z, z, s, z, c itp. na samogłoskach.
 • Ćwiczenia wzrokowe polegające na porównaniu własnego układu narządów mowy z demonstrowaniem przez nauczyciela i odtwarzanie go pod kontrolą wzroku.
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Ćwiczenia usprawniające umiejętność odczytywania mowy z ust.
 • Próba opowiadania jednego wydarzenia lub określonej części tekstu.
 • Wspólne redagowanie zdań.
 • Ćwiczenia słownikowe.
 • Kończenie zdań rozpoczętych przez nauczyciela.
 • Założenie słowniczka niezrozumiałych wyrazów.
 • Tworzenie zasobu słownictwa na określony temat np. święta, tradycje, wycieczka, urodziny itp.
 • Korzystanie ze słowniczków ilustrowanych, encyklopedii.
POMOCE: Słomki do napojów, wata, papier, gwizdek, tekst, tablice ilustrowane tematyczne, encyklopedie ilustrowane.

CEL OGÓLNY:
 1. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Bogacenie słownictwa czynnego i biernego.
 • Wdrażanie do formułowania odpowiedzi na pytania i budowania zdań.
 • Rozwijanie zainteresowania treścią książek.
 • Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego.
 • Rozwijanie uwagi, wyobraźni, pamięci słowno - logicznej oraz umiejętności kojarzenia.
RODZAJ ĆWICZEŃ:
 • Dobieranie treści wyrazów, zdań do treści obrazka.
 • Dobieranie treści zdań do historyjki obrazkowej.
 • Segregowanie wyrazów wg znaczenia.
 • Uzupełnianie luk w podanych zdaniach.
 • Układanie rozsypanek wyrazowych i zdaniowych.
 • Szukanie odpowiedzi na pytania w opracowywanym tekście.
 • Wyszukiwanie w treści określonych informacji.
 • Porządkowanie zdań.
 • Rozwiązywanie zagadek.
 • Wspólne czytanie bogato ilustrowanych tekstów o treści bliskiej dziecku (dom, podwórko, szkoła).
 • Wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów w oparciu o doświadczenia, przeżycia dziecka oraz ilustracje.
POMOCE: Ilustracje, historyjki obrazkowe, rozsypanki zdaniowe, wyrazowe, loteryjki wyrazowe, zagadki.

CEL OGÓLNY:
 1. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Wskazanie uczniowi liter – odpowiedników głosek, które myli najczęściej.
 • Zwrócenie dziecku uwagi na różnice w artykulacji głosek, które dziecko w pisowni myli najczęściej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej oraz "motorycznej".
 • Doskonalenie samokontroli i rozwijanie czujności ortograficznej.
RODZAJ ĆWICZEŃ:
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Ćwiczenia artykulacyjne.
 • Ćwiczenia manualne: ugniatanie kulek z gazet, bibuły, mocne zaciskanie dłoni, zamalowywanie konturów, lepienie z plasteliny, wydzieranie, wycinanie.
 • Układanie i przekształcanie wyrazów z liter ruchomego alfabetu.
 • Uzupełnianie brakujących części wyrazów.
 • Ułatwienie zdobywania potrzebnej informacji (tablice ortograficzne, minisłowniczki, loteryjki).
 • Pisanie z pamięci – porównywanie z wzorem, samokontrola.
 • Pisanie ze słuchu w oparciu o znane dziecku słownictwo – analiza tekstu.
 • Uzupełnianie zdań z lukami.
 • Wielokrotne powtarzanie i zapisywanie wyrazów – sprawdzanie siebie.
POMOCE: Gazety, plastelina, kolorowy papier. kredki, farby, blok, zeszyt, ołówek, ruchomy alfabet, słowniczek ortograficzny ilustrowany, tablice ortograficzne.

CEL OGÓLNY:
 1. Przezwyciężanie trudności z matematyki.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Kształcenie umiejętności orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Utrwalenie i zrozumienie pojęć abstrakcyjnych takich jak: suma, różnica, dodać, odjąć, podzielić , pomnożyć, mniej , więcej, tyle samo, dłuższy – krótszy itp.
 • Kształcenie umiejętności klasyfikacji elementów wg określonej cechy, obliczania grafów, tabelek funkcyjnych.
 • Utrwalenie liczenia w zakresie 20.
 • Utrwalenie dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
 • Utrwalenie istoty mnożenia w zakresie 30 – jako wielokrotnego dodawania tych samych czynników oraz dzielenia – jako działania odwrotnego.
 • Doskonalenie rachunku pamięciowego.
RODZAJ ĆWICZEŃ:
 • Ćwiczenia w orientacji w schemacie własnego ciała: prawa, lewa strona.
 • Rozróżnianie i określanie położenia przedmiotów względem siebie na różnych płaszczyznach.
 • Określanie kierunków.
 • Porządkowanie elementów wg określonego warunku.
 • Liczenie przedmiotów
 • Posługiwanie się liczbą porządkową.
 • Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania przez doliczanie i odliczanie.
 • Czynnościowe porównywanie liczebności zbiorów.
 • Przeliczanie elementów.
 • Wykonywanie czterech podstawowych działań.
 • Kolejność wykonywania działań.
 • Wykorzystywanie sytuacji życiowych do układania i rozwiązywania zadań.
 • Przedstawianie treści zadań na rysunku, grafy, drzewka.
POMOCE:Patyczki, klocki logiczne, ilustracje, liczydło, tablica.

LITERATURA:
 1. Eckert U. – Pedagogika niesłyszących i słabosłyszących – surdopedagogika w: Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik. Poznań 1997
 2. Góralówna M. Hołyńska B. – Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa, PZWL 1984
 3. Kobosko J., Kosmalowa J. – Dzieci z uszkodzonym słuchem, centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogiczne MEN Warszawa 1997
 4. D. Olczykowska - Wskazówki metodyczne do pracy z dzieckiem z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej , Opole 2002
 5. Wyczesany J. – Dziecko z wadą słuchu w szkole podstawowej, Kraków 1992

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie