Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jestem Przedszkolakiem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1746 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

"JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM"

PROGRAM ADAPTACYJNY PRZYGOTOWANY DLA PRZEDSZKOLA NR 33 W LUBLINIE

Program autorski opracowany przez nauczycielki:
mgr Bogumiłę Zamojską
mgr Bogumiłę Przech

Lublin 2003

1. WSTĘP

     Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, jest bardzo ważny w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo z różnymi problemami.
     Z psychologii rozwojowej wiadomo, że poziom dziecka 3-letniego nie predysponuje go do samodzielnego pokonywania progów zorganizowanej instytucji, jaką jest przedszkole. U wielu dzieci wywołuje to sytuację stresową – lęk, złość, upór, gniew, którą bardzo często przenoszą na pracowników przedszkola, rodziców lub inne dzieci.
     Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają, bowiem oddać swoje dziecko, swój największy skarb, pod opiekę instytucji i osób obcych. Nie znają założeń i wymagań przedszkola, warunków, w jakich będzie przebywać dziecko, osób, które będą się nim zajmować. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie często przenoszą na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy przedszkola uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola.
     Nauczyciele przyjmując pod opiekę nowe dzieci nie znają indywidualnych potrzeb swoich wychowanków, ich zainteresowań, sytuacji rodzinnej jak również oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkolaka.
     Przedszkole jako profesjonalna placówka wychowawcza może udzielić rodzicom wsparcia przygotowując ich do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego.
     Żeby proces adaptacji przebiegł sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami przedszkola. Współpraca ta powinna byś przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów.
     Na tej podstawie opracowano program adaptacyjny przedszkola włączając w swoje środowisko dziecko przy współpracy jego rodziców. Został on przygotowany jako system działań organizacyjnych i pedagogicznych, oparty na wiedzy o rozwoju dzieci oraz oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.
     Program powstał na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 – Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001), mającej stanowić zgodnie z zaleceniami MEN dokument podstawowy przy opracowaniu innowacyjnych programów wychowania przedszkolnego.

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

     Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3-letnich.
Główny cel programu: to stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu.
W obrębie postawionego celu głównego wyróżnić można następujące cele szczegółowe:
 1. przystosowanie dziecka do nowego środowiska
 2. nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości
 3. stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania wśród dzieci i rodziców
 4. efektywna współpraca nauczycieli i rodziców
 5. znajomość i respektowanie praw i obowiązków wynikających z Kubusiowego Kodeksu Przedszkola oraz Konwencji o Prawach Dziecka
Osiągnięcie celu głównego wiąże się z uzyskaniem określonych korzyści dla wszystkich stron procesu.

Korzyści dla dzieci:
 • szybkie przystosowanie się do nowego środowiska
 • poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola
 • uczestniczenie w nowych sytuacjach
 • przezwyciężenie lęku i obaw przed zmianą środowiska
 • ukształtowanie sobie pozytywnego wizerunku przedszkola
 • kojarzenie pobytu przedszkola z radosnym działaniem, ciekawą i wesołą zabawą
Korzyści dla rodziców:
 • poznanie pracowników, warunków i bazy przedszkola
 • poznanie wymagań stawianych dzieciom przez przedszkole
 • zdobycie zaufania do pracowników przedszkola
 • przezwyciężenie obaw przed zmianą środowiska swojego dziecka
 • możliwość obserwacji zachowań dziecka na tle rówieśników
 • zrozumienie znaczenia samoobsługi i samodzielności dziecka jako warunków lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym
 • nawiązywanie aktywnej współpracy z przedszkolem
Korzyści dla nauczyciela:
 • lepsze poznanie dzieci
 • poznanie środowiska domowego dzieci
 • planowanie pracy w oparciu o obserwację zachowań dziecka
 • poznanie oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkola
     Działania adaptacyjne podzielone zostały w programie na dwie części.
Pierwsza część dotyczy adaptacji wstępnej, czyli okresu poprzedzającego pobyt dziecka w przedszkolu. Działania tam zawarte dotyczą głównie dyrektora, nauczycieli i rodziców, tworząc proces przygotowawczy.

Druga część programu to zagadnienia dotyczące adaptacji właściwej. Tworzą one cykl działań skierowanych na dziecko i rodziców, realizowany w ciągu całego roku szkolnego.

METODY PRACY WYKORZYSTYWANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU

    Dla osiągnięcia realizacji założonego głównego celu programu, czyli zapewnienie warunków szybkiej adaptacji dziecka w przedszkolu wskazane jest stosowanie kilku proponowanych metod.
Są to:
 • elementy metody Pedagogika Zabawy
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy metody Przedszkolaki Krok Pierwszy
 • elementy metody Przedszkolaki Krok Drugi
 • wybrane techniki relaksacyjne
     Dziecko za pomocą tych metod, poprzez podstawową formę aktywności, jaką jest zabawa, zdobywa nowe umiejętności, uczy się współżycia w grupie rówieśników i współdziałanie z nimi, mając jednocześnie zapewnione poczucie bezpieczeństwa.
Program zapewnia nauczycielom dużą swobodę działania i nie ogranicza ich inwencji.

3. FORMY I CELE DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH
 1. ADAPTACJA WSTĘPNA
  1. Umieszczenie plakatów i ogłoszeń na zewnątrz przedszkola i na osiedlu. (Marzec)
   Cel:
   • zachęcenie do odwiedzenia przedszkola oraz informacje o procedurze zapisów
  2. Aktualizacja opracowanych folderów informacyjnych. (Marzec-Kwiecień)
   Cel:
   • informowanie o wizji i misji przedszkola, rodzajach zajęć dla dzieci
  3. Rozmowy indywidualne z rodzicami i z dziećmi podczas zapisywania dziecka do przedszkola. Pokaz sal przedszkolnych, udzielanie informacji. (Kwiecień)
   Cel:
   • nawiązanie pierwszych kontaktów, obserwacja środowiska przedszkolnego
  4. Wywieszenie list przyjętych do przedszkola dzieci z podziałem na grupy i nauczycieli prowadzących. (Maj)
   Cel:
   • poznanie organizacyjnej strony przedszkola
  5. Wywieszenie informacji dotyczących wyprawek przedszkolaka z kolejnych grup wiekowych. (Czerwiec)
   Cel:
   • zachęcenie rodziców do przygotowania przyborów do przedszkola wspólnie z dzieckiem
  6. Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola o charakterze informacyjno-edukacyjnym. (Maj)
   Cel:
   • przedstawienie programu działań wychowawczo-edukacyjnych przedszkola, rytmu dnia przedszkolnego, charakterystyka dziecka 3-letniego
   Ankieta dla rodziców. (Maj)
   Cel:
   • zebranie informacji o dziecku, jego przyzwyczajeniach, upodobaniach oraz o oczekiwaniach dzieci i rodziców w stosunku do przedszkola
  7. Kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami (wg potrzeb). (Maj-Czerwiec)
   Cel:
   • wskazanie rozwiązań pozytywnego nastawienia dziecka do przedszkola
  8. Organizacja dni otwartych dla dzieci z rodzicami (w salach i ogrodzie przedszkolnym). (Czerwiec)
   Cel:
   • wprowadzenie dzieci w atmosferę przedszkola
   • zwiedzanie pomieszczeń przedszkola
   • uświadomienie rodzicom i dzieciom, że pobyt w przedszkolu jest ciekawą formą działania
   • pokazanie kompetencji nauczyciela
  9. Udział dzieci nie uczęszczających do przedszkola w koncertach muzycznych, spotkaniach teatralnych, uroczystościach okazjonalnych (Dzień Dziecka, Kiermasze Świąteczne, Bal Karnawałowy). (Cały rok)
   Cel:
   • kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola
   • poznawanie nowego środowiska
   • uświadomienie, że pobyt w przedszkolu może być formą
   • radosnego działania
  10. Organizacja imprezy "Mikołaj dzieciom" dla dzieci z osiedla nie uczęszczających do przedszkola. (Grudzień)
   Cel:
   • współpraca ze środowiskiem lokalnym
   • promocja przedszkola w środowisku
   • przybliżenie dzieciom i rodzicom działalności przedszkola
 2. ADAPTACJA WŁAŚCIWA
  1. Odpowiednie zagospodarowanie i wystrój sal oraz pomieszczeń przedszkola. (Sierpień)
   Cel:
   • stworzenie otoczenie przyjaznego dziecku
   • dostosowanie do potrzeb i możliwości dzieci
  2. Witanie każdego dziecka w progu sali. (Wrzesień)
   Cel:
   • stworzenie atmosfery serdeczności, otwartości
  3. Umożliwienie rodzicom przebywania z dziećmi w sali w czasie pierwszych dni. (Wrzesień)
   Cel:
   • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku
  4. Indywidualne regulowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu do jego możliwości. (Wrzesień)
   Cel:
   • stopniowe wprowadzanie w nowe środowisko
   • niwelowanie lęków i oporów
  5. Zapewnienie możliwości uczęszczania do jednej grupy rodzeństwom (na stałe lub wg potrzeb)
   Cel:
   • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
  6. Zapewnienie dzieciom możliwości przynoszenia swojej ulubionej zabawki lub przytulani. (Cały rok)
   Cel:
   • rozwijanie autonomii i tożsamości dzieci w grupie
   • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
  7. Stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej zabaw integracyjnych ułatwiających adaptację dziecka. (Cały rok)
   Cel:
   • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
   • zapewnienie dziecku poczucia autonomii i tożsamości
  8. Stopniowe włączanie dzieci do wspólnych działań grupowych. (Wrzesień)
   Cel:
   • integracja w grupie
   • przystosowanie do określonego rytmu dnia
  9. Wprowadzenie zasad Kubusiowego Kodeksu Przedszkolaka. (Wrzesień-Październik)
   Cel:
   • ustalanie i przestrzeganie zasad, norm i reguł funkcjonowania
   • w grupie przedszkolnej
  10. Zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w miarę jego potrzeb (kącik odpoczynku, ciszy). (Cały rok)
   Cel:
   • zaspokojenie potrzeb odpoczynku i relaksu
  11. Stosowanie technik relaksacyjnych w trakcie odpoczynku oraz jako element zabaw i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. (Cały rok)
   Cel:
   • rozładowanie napięć i negatywnych emocji
  12. Uwzględnienie przez nauczyciela w trakcie prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej zainteresowań i potrzeb dzieci. (Cały rok)
   Cel:
   • zaspokojenie indywidualnych potrzeb i pragnień dzieci
  13. Propagowanie utworów literackich, zabawek i zabaw podkreślających pozytywne wartości: dobro, przyjaźń, pomoc, życzliwość. (Cały rok)
   Cel:
   • wprowadzenie w świat wartości ogólnoludzkich
  14. Stworzenie zbioru (katalogu) utworów na temat uczuć i emocji. (Październik)
   Cel:
   • rozwijanie empatii
   • kształtowanie sfery emocjonalnej
  15. Kultywowanie określonych świąt dzieci: urodziny, imieniny. (wg kalendarza)
   Cel:
   • rozwijanie autonomii i tożsamości dzieci w grupie
   • wdrażanie do pełnienia ról społecznych
  16. Pasowanie na przedszkolaka – uroczystość z udziałem rodziców. (Październik lub listopad)
   Cel:
   • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
   • nawiązanie więzi rodziny z przedszkolem
  17. Pasowanie na zerówkowicza – uroczystość z udziałem rodziców. (Październik)
   Cel:
   • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
   • nawiązanie więzi rodziny z przedszkolem
  18. Uroczystości okazjonalne z udziałem rodziców i członków rodzin. (wg kalendarza)
   Cel:
   • pełnienie przez dzieci roli gospodarzy
   • współorganizowanie i uczestniczenie rodziców
   • w uroczystościach przedszkolnych
   • promocja osiągnięć dzieci
  19. Zajęcia otwarte z udziałem rodziców. (Cały rok)
   Cel:
   • obserwowanie rozwoju i zachowania dziecka na tle rówieśników
  20. Systematyczna i planowa obserwacja dzieci pod względem adaptacji. (Cały rok)
   Cel:
   • diagnoza rówieśników zapobieganie ewentualnym problemom adaptacyjnym
  21. Stworzenie możliwości do częstego konsultowania się rodziców z nauczycielami (ustalenie dni i godzin konsultacji). (Wrzesień, Październik)
   Cel:
   • ustalenie wspólnych działań ułatwiających adaptację dziecka w przedszkolu
  22. Zebranie z rodzicami. (Październik, Styczeń, Maj)
   Cel:
   • uzyskanie od rodziców informacji zwrotnych dotyczących problemu adaptacji dziecka
  23. Badanie opinii rodziców na temat dotychczasowych działań; przeprowadzenie ankiety. (Wrzesień)
   Cel:
   • uzyskanie opinii rodziców na temat celowości działań adaptacyjnych podjętych przez przedszkole
  24. Uwzględnienie przez wszystkich pracowników przedszkola założeń zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
   Cel:
   • zapewnienie dziecku poszanowania jego osobowości
4. EWALUACJA PROGRAMU

     Celowość i efektywność proponowanych przez program działań należy monitorować przez cały okres procesu adopcyjnego.

Proponowane sposoby monitoringu:
 1. ankieta dla rodziców " Przedszkole mojego dziecka"
 2. kwestionariusz wywiadu z rodzicami
 3. arkusz badania samopoczucia dziecka w przedszkolu
 4. arkusz obserwacji nastroju dzieci
 5. karty obserwacji dzieci
 6. arkusze monitoringu rozwoju osobistego dziecka
  • Adaptacja w przedszkolu
  • Rozwijanie samodzielności
  • Stworzenie zasad Kubusiowego Kodeksu Przedszkolaka
 7. zdjęcia
 8. protokoły zebrań z rodzicami
 9. kronika przedszkolna
5. ANEKS

WYKAZ LITERATURY POMOCNICZEJ W REALIZACJI PROGRAMU:
  Bogdanowicz M.: "Metody Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka"
  Kohnstamm R.: "Praktyczna psychologia dziecka"
  Nastowska H.: "Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego"
  Faber A. i Mazlish E.: "Ja mówić, żeby dzieci nas słuchały" "Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
  Polska Fundacja dzieci i Młodzieży; "Przedszkolaki Krok Pierwszy" oraz "Przedszkolaki Krok Drugi"
  Gruszczyk-Kolczyńska E. i Zielińska E.: "Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się"
  Vopel K. W.: "Dzieci bez Stresu" tom I i II

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie