Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Matematyka z elementami ekonomii

 

Innowacje pedagogiczne realizowane w klasach IV – VI na lekcjach matematyki, wprowadzone w klasach IV z kontynuacją w klasach V i VI


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W CHOJNICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH


„Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę,
ale i najwyższe piękno – piękno chłodne i surowe,
podobne do piękna rzeźby.”

Autorzy innowacji pedagogicznej:
· mgr Ewa Uske
· mgr Hanna Wyrowińska
· mgr Małgorzata PastwaChojnice, marzec 2003

1. Karta innowacji pedagogicznej dotyczącej programu nauczania matematyki
„Matematyka 2001” DKW – 4014 – 37/99
realizowanej na lekcjach matematyki w klasach IV – VI na temat:
„Matematyka z elementami ekonomii w szkole podstawowej
w klasach IV – VI”.2. Wstęp

Dorosły człowiek na każdym kroku staje przed koniecznością dokonywania pewnych wyborów ekonomicznych: co kupić dziś, a zakup czego odłożyć na później; czy zaryzykować i wziąć pożyczkę, która pozwoli na zwiększenie dynamiki działania i rozwój firmy, ale którą trzeba będzie wraz z odsetkami spłacić w ustalonym terminie, czy też postawić na powolny rozwój i radzenie sobie we własnym zakresie; co zrobić z posiadanymi pieniędzmi, żeby przyniosły one możliwie największy zysk. Wiedzę potrzebną do podejmowania tego typu decyzji dzieci mogą zacząć zdobywać już bardzo wcześnie. Robienie zakupów to okazja do dokonania najlepszego wyboru ekonomicznego. Gospodarowanie otrzymanym kieszonkowym to szansa na opanowanie sztuki rozsądnego oszczędzania i na wyrobienie pewnych nawyków, które przydadzą się w dorosłym życiu.

3. Rozpoczęcie i koniec innowacji:

1 września 2003 roku – czerwiec 2006 roku

4. Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

5. Autorzy innowacji:

· mgr Ewa Uske – nauczyciel matematyki
· mgr Hanna Wyrowińska – nauczyciel matematyki
· mgr Małgorzata Pastwa – nauczyciel matematyki i nauczania zintegrowanego

6. Opis innowacji

Proponowana przez nas innowacja programu nauczania matematyki „Matematyka 2001”
DKW – 4014 – 37/99 ma na celu wprowadzenie możliwości zdobycia przez uczniów większej wiedzy i umiejętności praktycznych.
Najważniejszym zadaniem zreformowanej szkoły jest stworzenie uczniom warunków, które umożliwiałyby im osiągnięcie umiejętności i ukształtowanie postaw pozwalających sprawnie funkcjonować w świecie szybko i stale zachodzących zmian. Zatem edukacja szkolna powinna być harmonijną realizacją zadań stawianych przez podstawę programową w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, wspieranie rozwoju osobowego ucznia. Dlatego istotne jest, aby kształcenie było dokonywane w sytuacjach, które zapewniają uczniowi samodzielność myślenia, zachęcają do poszukiwania, pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Planujemy zajęcia dydaktyczne w formie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, zajęć praktycznych w supermarketach, bankach, na poczcie. Planujemy nawiązanie kontaktów ze specjalistami do spraw inwestycji.
W klasach IV – VI chcemy realizować następujące zagadnienia:
1. Działania na liczbach naturalnych w kontekście historycznym (umiejętność zbierania najprostszych danych o otaczającym ucznia świecie).
2. Podróż dookoła świata
· rodzaje walut, kursy walut
· organizowanie wycieczek (najkorzystniejsza oferta, planowanie trasy wycieczki).
3. Lokujemy pieniądze
· gromadzimy oszczędności
· funkcjonowanie giełdy
· ekonomiczne operowanie „własnymi dochodami”
· nieprzewidziane wydatki.
4. Inwestycje w domu, w szkole.
5. Funkcjonowanie rynku lokalnego.
Uczniowie objęci innowacją podczas jej realizacji będą gromadzić materiały, dane statystyczne, prowadzić ankiety, prezentować ekonomiczne rozwiązania. Badanie i ocenianie opłacalności pewnych przedsięwzięć oraz poznawanie mechanizmów rządzących gospodarką ma na celu pomóc uczniom wykorzystać dane podczas prezentacji na forum klasy i szkoły.
W trakcie realizacji innowacji będziemy organizować: konkursy wiedzy ekonomicznej, spotkania międzyklasowe na terenie naszej szkoły, w celu wymiany nabytych doświadczeń. Organizowane będą wyjścia do różnych instytucji, obiektów handlowych, miejsc rządzącym lokalnym rynkiem.
Mając na uwadze pełną realizację zadań szkoły zastosujemy nowe procedury oceniania. Będziemy informować w sposób ciągły ucznia o tym co już wie, ale również jak zdobywać wiedzę i jak można ją spożytkować.


7. Treści innowacji

W celu przeprowadzenia innowacji w klasie piątej chcemy poświęcić więcej czasu na działanie na liczbach dziesiętnych i ich zastosowanie praktyczne w operacjach ekonomicznych. Aby zamierzony cel został osiągnięty, niezbędna będzie umiejętność mnożenia i dzielenia ułamków. Na zrealizowanie planowanych zagadnień przeznaczamy więcej proponowanych godzin lekcyjnych, niż dotychczas. W związku z tym planujemy zrezygnować z niektórych haseł programowych.
Propozycja rezygnacji z następujących zagadnień:

1. Klasa IV:
· oś liczbowa (1h) - rezygnacja z tematu oś liczbowa –pozostaje zaznaczanie na osi liczb o podanych własnościach.
· pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w zakresie 100 (1h)
· ćwiczenia umiejętności stosowania kalkulatora w obliczeniach wielodziałaniowych (1h)
· przypomnienie pisemnego dodawania liczb naturalnych w kontekście odległości (1h)
· różne sposoby mnożenia i dzielenia liczb naturalnych (z 3h na 2h)
· lustrzane odbicie figury (1h)
· rozpoznawanie par figur symetrycznych (1h)
· wielokąty na geoplanie (1h)
· tangram – budowanie różnych kształtów (1h)
· rozpoznawanie, budowanie prostych wielokątów (1h)
· budowanie wzorów z zapałek według podanej reguły (1h)
· próby słownego wyrażenia zauważonych prawidłowości (1h)
· umowne znaki i symbole (1h)
· kwadraty magiczne – rachunek pamięciowy (1h)
· odkrywanie i formułowanie sposobów szybkiego dodawania i odejmowania liczb naturalnych (1h)
· zliczanie klocków jednostkowych w budowlach różnych kształtów (1h)
· określanie zdarzeń niemożliwych, możliwych i pewnych przy rzucie kostką zwyczajną (1h)
Zaoszczędzone jednostki lekcyjne proponujemy przeznaczyć na rozszerzenie następujących zagadnień:
· rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem pisemnego dodawania i odejmowania (2h) – (zagadnienie: dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w kontekście historycznym i w podróżach dookoła świata)
· zastosowanie mnożenia i dzielenia pisemnego w rozwiązywaniu zadań (1h) – (zagadnienie: funkcjonowanie rynku lokalnego)
· obliczenia związane z czasem (1h)
· ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych (1h) – (zagadnienie: ekonomiczne operowanie „własnymi dochodami” i inwestycje w domu i w szkole)
· mnożenie i dzielenie wielkości zapisanych w postaci dziesiętnej przez 10, 100, 1000 (1h)
· rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z działaniami w postaci dwumianowanej i dziesiętnej (1h) – (temat: Do czego służą pieniądze?)
· plan, czytanie i sporządzanie planu (1h) – (zagadnienie: inwestowanie w szkole i w domu)

2. Klasa V:
· figury przystające (1h)
· odcinki i proste na płaszczyźnie (1h)
· kąty naprzemianległe (1h)
· maszynki liczbowe – użycie symboli literowych jako skróconej formy zapisu (1h)
· maszynki liczbowe i kompozycje – formułowanie i zapisywanie prawidłowości (1h)
· posadzki i wielokąty foremne (1h)
· konstrukcje sześciokąta foremnego (1h)
· ćwiczenia w badaniu sytuacji losowych (1h)
Zaoszczędzone jednostki lekcyjne proponujemy przeznaczyć na rozszerzenie następujących zagadnień:
· wizyta w markecie – dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych (2h)
· mnożenie liczb dziesiętnych (2h)
· dzielenie liczb dziesiętnych (2h)
· rozwiązywanie zadań tekstowych (1h)
· rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z edukacją ekonomiczną (co i gdzie warto kupować; wyjeżdżamy na wycieczkę – najkorzystniejsza oferta) – (2h)
· rozwiązywanie zadań typu: obniżka, rabat, podwyżka, odsetki (2h)
· lokujemy pieniądze – operacje bankowe (1h)
· nieprzewidziane wydatki i remont mieszkania – pole powierzchni graniastosłupa (1h)

3. Klasa VI:
Rozszerzenie następujących zagadnień:
· ekonomika obliczeń przy działaniach na ułamkach zwykłych (1h)
· obliczenia procentowe, operacje bankowe, promocje – analiza ofert handlowych (4h)
· obliczenie liczby na podstawie jej ułamka – ćwiczenia: zakupy na miarę naszych możliwości (3h)
· inwestowanie w domu, w szkole; planujemy remont; pole powierzchni i objętość graniastosłupa (2h)


8. Cele innowacji

Cele ogólne :
1. Wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego w nauczaniu klas IV – VI.
2. Przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnymi środkami finansowymi.
3. Nabywanie przez uczniów umiejętności dostosowania wydatków do dochodów.
4. Poznawanie podstawowych pojęć ekonomicznych np. usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, inwestycja.
5. Zapoznanie z tajemnicami, jakie kryją w sobie pieniądze: banknoty i monety.
6. Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi inwestowania, lokowania, oszczędzania.

Cele kształcenia i wychowania:
a) wiadomości
uczeń powinien zdobyć podstawowe wiadomości dotyczące:
· pojęć ekonomicznych:
- klasa IV typu: usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, inwestycja
- klasa V typu: dochód, premia, emerytura, konsument, popyt, podaż, detal, hurt, rabat
- klasa VI typu: rynek, giełda towarowa, gwarancja, reklamacja, import, eksport, bank, konto bankowe, kredyt, odsetki, saldo, przelew.
· funkcjonowania giełdy
· funkcjonowania rynku lokalnego
· funkcjonowania instytucji finansowych
b) umiejętności
uczeń powinien opanować umiejętności w zakresie:
· dokonywania zakupów i towarzysząca temu potrzeba dokonywania możliwie najbardziej opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia wyborów
· krytycznej oceny różnego rodzaju ofert i sprawnego porównania ich opłacalności
· korzystania z różnych sposobów rozwiązywania zadań poprzez wybór najbardziej ekonomicznej metody postępowania
· poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy, jak również z najbliższego otoczenia
· szybkiego i rozsądnego szacowania pewnych wielkości: wysokości rachunku do zapłacenia, odległości, czasu
· wykorzystanie języka i technik matematycznych do badania, analizowania i opisu zagadnień ekonomicznych

c) postawy
uczeń powinien ukształtować postawy i przejawiać zachowania ekonomiczne takie jak:
· odpowiedzialne operowanie posiadanymi środkami
· twórcze analizowanie źródeł
· podejmowanie działań ekonomicznych na najbliższym rynku
· odpowiedzialne rozwiązywanie zadań ekonomicznych
· przestrzeganie zasad rynku
· aktywny udział w planowanych zadaniach
· przestrzeganie zasad takich jak ład i porządek w miejscu publicznym
· operatywność i elastyczność posiadanej wiedzy
· podejmowanie działań ekonomicznych w najbliższym otoczeniu
· sprostanie wyznaczonych lub podjętych przez siebie zadań


9. Metody pracy

a) oparte na obserwacji i pomiarze
· obserwacja zmian zachodzących na rynku walutowym
· obserwacja zmian zachodzących na giełdzie
· rejestrowanie danych założonych zadań
· organizowanie zajęć na poczcie, banku i innych instytucjach finansowych
· obserwacja pracy obiektów handlowych
· oglądanie reklam sklepowych i bankowych
b) oparte na posługiwaniu się słowem
· spotkania z osobami zajmującymi się ekonomią
· rozmowy oraz wymiana doświadczeń na temat wyznaczonych zadań
· organizacja konkursu wiedzy ekonomicznej
c) oparte na działalności praktycznej
· prezentacja wykonanych zadań w formie plakatów
· zastosowanie praktyczne poznanych umiejętności podstaw ekonomicznych w formie testu
· udział w konkursie wiedzy ekonomicznej
· udział w konkursie plastycznym o tematyce ekonomicznej
· analizowanie reklam; ofert handlowych, bankowych, biur podróży.


10. Przewidywane osiągnięcia uczniów

· stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach życiowych
· potrafi interpretować zebrane dane
· potrafi wykorzystać informację do rozwiązania problemu
· potrafi zastosować wiadomości matematyczne w innych dziedzinach nauki
· dostrzega związki matematyki z innymi przedmiotami
· wyjaśnia pojęcia związane z ekonomią typu: usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, inwestycja, dochód, premia, emerytura, konsument, popyt, podaż, detal, hurt, rabat, rynek, giełda towarowa, gwarancja, reklamacja, import, eksport, bank, konto bankowe, kredyt, odsetki, saldo, przelew
· współpracuje w grupie niezależnie od jej składu
· rozwiązuje problemy w sposób twórczy
· oszczędnie gospodaruje własnymi środkami pieniężnymi
· obserwuje i omawia zmiany zachodzące na rynku walut oraz wyjaśnia ich przyczyny
· planuje własne wydatki.


11. Sposoby sprawdzania stopnia osiągnięć celów ewaluacyjnych


· konkursy – w ciągu roku szkolnego
· test wiedzy podstaw ekonomicznych


12. Bibliografia


1. Wilczyńska K., Fryska M., Matematyka 2001. Mierz zamiary na siły: Część 1 – Pieniądze, Część 2 – Dochody i wydatki, Część 3 – Rynek i bank, WSiP, Warszawa 1999.
2. Rygał G., Ciekawe zadania. Ciekawe pomysły, Wyd. NOWIK, Opole 2000.
3. Lewicka H., Jędrasik E., Sprawdziany 4. Matematyka wokół nas, WSiP, Warszawa 2002.
4. Kozłowska – Brzoza A., Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej, Wyd. NOWIK, Opole 2003.
5. Uliasz R., Kamińska B., Matematyka w praktyce, czyli – Po co ja się tego uczę?, Wyd. NOWIK, Opole 1999.
6. Lewicka H., Zalewska A., Zawal – Jarosik M., Ścieżki przedmiotowe w matematyce, Wyd. Podkowa, Gdańsk 2000.
7. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6. Matematyka 2001, WSiP, Warszawa 2002.
8. Jędrasik E., Zaprzyjaźnij się z matematyką!, Wyd. NOWIK, Opole 1999.
9. Bryński M., Lewicka H., Nauka o liczbach, WSiP, Warszawa 1995.
10. Schab U., Kalisz S., Kulbicki J., Rudzki H., Czy chcesz mieć szóstkę?, Wyd. NOWIK, Opole 1994.


AUTORZY:E. Uske, H. Wyrowińska, M. Pastwa

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:18:23
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:18:23) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie