Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka matematycnego dla uczniów klas 4-6

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18227 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program zajęć koła matematycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej. TERESA WYBRANIEC

"JEŚLI W MATEMATYCE NIE BYŁOBY PIĘKNA TO, ZROZUMIAŁE, ŻE NIE BYŁOBY I SAMEJ MATEMATYKI. JAKAŻ BOWIEM SIŁA PRZYCIĄGNĘŁABY DO TEJ NIEŁATWEJ NAUKI NAJWIĘKSZYCH GENIUSZY RODZAJU LUDZKIEGO? "

. M. A. Czajkowski

Wstęp

  Szczególne uzdolnienia i zainteresowania matematyczne trzeba rozwijać jak najwcześniej, już w szkole podstawowej. Jest to ważny element pracy szkoły i nauczycieli, bo cóż gorszego można uczniowi wyrządzić niż zaprzepaścić jego talent i zdolności ? W każdym zespole uczniów znajdą się uczniowie uzdolnieni matematycznie. Uczniów takich należy otoczyć opieką. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów, wdrażaniu ich do samodzielnej pracy. Pracę w tym kierunku powinno się prowadzić:
 • na lekcjach,
 • na zajęciach kółka matematycznego,
 • poprzez różne formy pracy pozalekcyjnej, np. przygotowanie i udział w konkursach, zabawach, turniejach matematycznych i.t.p.

   Największe efekty pracy z uczniem zdolnym uzyskuje się jednak na zajęciach pozalekcyjnych. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Praca w małych grupach uczniów o zbliżonych zainteresowaniach, oparta na dobrowolności, swobodzie i samodzielności, gdzie nauczyciel i uczeń pracują na zasadach partnerskich, gdzie panuje klimat twórczych poszukiwań, dyskretne kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia przynosi wiele korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej a na lekcjach są efektywniejsi.

   Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania zdolności ukrytych, wcześniej nieujawnionych. Z myślą o uczniach starszych klas szkoły podstawowej opracowałam program kółka matematycznego, który realizuję w Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śl.

  Cele edukacyjne

 • Rozwijanie zdolności oraz zainteresowań matematycznych.
 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego.
 • Poszerzenie zakresu swoich umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program nauczania.
 • Rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania.
 • Kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej.
 • Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji i analizowania danych.
 • Przyswajanie przez uczniów języka matematycznego.
 • Kształcenie umiejętności komunikowania i argumentowania.
 • Zwrócenie uwagi na ścisłość i precyzję wypowiedzi przy opisie różnych sytuacji i prawidłowości w otaczającym świecie.
 • Rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości.
 • Przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz szukania informacji.
 • Rozwijanie potrzeby i umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami z innymi uczniami.
 • Przygotowanie uczestników kółka matematycznego do różnorodnych konkursów.

  Przewidywane osiągnięcia

  Uczeń powinien umieć:
 • Wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów
 • Znajdować różne drogi rozwiązań tego samego problemu
 • Łączyć zdobytą wiedzę na lekcjach z nowymi elementami wykraczającymi poza program nauczania
 • Posługiwać się sprawnie językiem matematycznym
 • Korzystać ze źródeł informacji i tekstów matematycznych

  Procedury osiągnięcia celów

  Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy z uczniami nauczyciel powinien:
  Stosować możliwie różnorodne formy pracy takie, które wymagają aktywnej postawy ucznia, np.:
 • praca w grupach
 • działania praktyczne i manualne,
 • dyskusje między nauczycielem a uczniami oraz między uczniami w grupie,
 • pokazy i prezentacje,
 • referaty uczniów,
 • zawody , konkursy i turnieje matematyczne,
 • gry i zabawy dydaktyczne oraz łamigłówki i zagadki logiczne,
 • konsultacje,
 • inscenizacje teatralne,
 • gry dydaktyczne.
 • "burza mózgów",
 • metaplan,
 • metoda projektów
 • dobierać interesujące przykłady zadań i problemów matematycznych, które rozbudzą naturalną ciekawość ucznia.
 • Zadbać o odpowiednie wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych.
 • Stosować inne nośniki wiedzy, np. encyklopedie, publikacje popularnonaukowe, internet, itp.
 • Zadbać o odpowiednią atmosferę i klimat na zajęciach.
 • Wzmacniać poczucie satysfakcji i własnej wartości uczniów, motywować ich do dalszej pracy i systematycznego udziału w zajęciach kółka matematycznego.

  Uwagi o realizacji programu kółka matematycznego

   Podczas zajęć rozwiązywane są zadania oraz omawiane problemy o różnych poziomach trudności, nietypowe ale ciekawe, oparte na wiadomościach uczniów zdobytych na lekcjach. Nauczyciel może zmieniać kolejność realizacji proponowanych haseł i treści programowych i dostosowywać je do potrzeb wynikających z pracy szkoły i zainteresowań uczestników kółka matematycznego. Należy zachęcać uczniów, aby sami proponowali tematykę, czas i formę realizacji treści programowych.
   Praca ucznia podczas kółka matematycznego powinna być oceniana zawsze pozytywnie. Pozwala to na wzmocnienie motywacji poznawczych i zainteresowań matematycznych. Formę oceny oraz sposób nagradzania pozostawia się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, mogą to być np.: pochwały, oceny słowne i pisemne, dyplomy uczestnictwa, nagrody rzeczowe.

  Informacji do ewaluacji osiągnięć uczniów dostarczają nauczycielowi:

 • Obserwacje uczniów pod kątem Przyswajania nowego, nadobowiązkowego materiału Rozwiązywania zagadnień matematycznych
 • Sposobów rozwiązywania zadań problemowych współpracy z innymi uczniami (wspólna dyskusja, dzielenie się pomysłami)
 • Udział uczniów w różnych konkursach

  Wyniki przeprowadzonej wśród uczniów ankiety:

  LP HASŁO PROGRAMOWE TREŚĆ KSZTAŁCENIA LITERATURA
  I Z dziejów matematyki Wybitni matematycy starożytności: Archimedes, Pitagoras, Diofantos, Tales Historia zapisu cyfrowego (hindusko-arabskiego) Wybitni matematycy polscy -SKulczyński- "Opowieści z dziejów liczb" W. Krysicki "Jak liczono dawniej, a jak dziś" -E.Kofter "Z dziejów matematyki"
  II Dziesiątkowy system pozycyjny Ogólny zapis liczby naturalnej w dziesiątkowym systemie pozycyjnym np. zapis liczby trzycyfrowej: 100x+10y+z gdzie x, y, z są liczbami naturalnymi Z. Krawcewicz "Zadania dla kl. V – VIII uzdolnionych matematycznie"
  III Niedziesiątkowe systemy liczenia oraz działania w tych systemach. Niedziesiątkowe systemy liczenia-system dwójkowy, trójkowy, piątkowy. Zapisywanie w innych systemach liczb danych w systemie dziesiątkowym i odwrotnie Działania na liczbach w innych systemach Z. Semadini –"Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci" T.Abramowicz - "Zadania konkursowe" S. Jeleński – "Śladami Pitagorasa"
  IV Elementarne wiadomości z teorii liczb. Liczby pierwsze i złożone, sito Eratostenesa. Związki między NWW i NWD. Algorytm Euklidesa Wykorzystanie cech podzielności do rozwiązywania różnych zadań(w tym prostych zadań na dowodzenie),podzielność przez 6, 7, 8, 11, 12, 13,15 Ułamki : łańcuchowe, proste(egipskie), rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych Znajdowanie liczb wymiernych gdy dane są ich rozwinięcia dziesiętne Zapisywanie ułamków przy pomocy ułamków prostych Działania na liczbach wymiernych Dowodzenie twierdzeń i przeprowadzanie rozumowań Z. Krawcewicz "Zadania dla kl. V – VIII uzdolnionych matematycznie A. Białas –"O podzielności liczb" T. Abramowicz – "Zadania konkursowe" K. Gałązka "Konkursy matematyczne" St. Durdiwka "Zbiór zadań dla asa" Zadania z konkursów matematycznych z poprzednich lat
  V Obliczenia zegarowe i czasowe Zagadnienia związane z zegarem Zadania rozwijające umiejętność obliczeń kalendarzowych St. Kowal "Przez rozrywkę do wiedzy" Sz. Jeleński "Uliwati"
  VI Zadania na prędkość, drogę, czas Zadania praktyczne związane z "prędkością, drogą, czasem." Z. Krawcewicz "Zadania dla kl. V – VIII uzdolnionych matematycznie"
  VII Obliczenia procentowe Zadania praktyczne na obliczanie procentowe Diagramy procentowe- korzystanie z danych statystycznych, wykresów, ich interpretacja. Dróbka,Szymański "Matematyka w szkole podstawowej"
  VIII Skala i plan Mapa i plan: obliczanie rzeczywistych odległości gdy dana jest skala mapy. W. Łęska "Zbiór zadań dla asa"
  IX Figury geometryczne na płaszczyźnie Oś symetrii figury Pola i obwody wielokątów Rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych Zastosowanie własności figur geometrycznych do rozwiązywania zadań Z. Krawcewicz "Zadania dla kl. V – VIII uzdolnionych matematycznie
  X Figury geometryczne w przestrzeni Kreślenie siatek i sporządzanie modeli brył (w tym gwiaździstych) Obliczanie pól i objętości brył A Ehrenfeucht" "Ciekawy sześcian" K. Dworecka "Konkursy matematyczne"
  XI Niekonwencjonalne, szybkie metody liczenia w pamięci Tabliczka mnożenia od 11 do 19. Dzielenie przez 5, 25 i 125. Mnożenie liczb wielocyfrowych przez 11. Szybkie dodawanie i odejmowanie ułamków oraz liczb mieszanych o różnych mianownikach. Mnożenie pisemne bez pokazywania pracy. Dodawanie listy liczb w pamięci Odejmowanie przez dodawanie Podnoszenie do kwadratu liczb dwucyfrowych M.Szczęśniak, D. Szczęśniak.,
  XII Zadania na wykorzystanie elementów algebry Przekształcanie wyrażeń algebraicznych Układanie i rozwiązywanie równań do zadań z treścią Z. Krawcewicz "Zadania dla uczniów uzdolnionych matematycznie" T. Abramowicz – "Zadania dla kółek matematycznych"
  XIII Matematyka na wesoło Tworzenie i rozwiązywanie krzyżówek matematycznych, rebusów i zagadek logicznych Zapoznanie z różnorodnością zabaw i gier matematycznych, tworzenie nowych z wykorzystaniem pomysłów uczniów. Czasopisma "Matematyka", "Nauczyciele i matematyka" S. Kowal "Przez rozrywkę do wiedzy", W. Suchocka "Zagadki logiczne", Z. Bobiński "Matematyka z wesołym kangurem", M. Pawłowicz, A. Cewe "Kangur europejski i inne konkursy z matematyki w Polsce i na świecie" K. Russell, Ph. Carter "Lamigłuwki rysunkowe" i "Łamigłówki liczbowe"
  XIV Inne prace w kole Rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych Opieka nad klasopracownią matematyczną Organizowanie konkursów matematycznych
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie