Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Godzina wychowawcza w kl 4-6

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6201 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz zajęć nt. praw dziecka - propozycja (godzina wychowawcza w kl. 4 – 6)
Temat: Mam prawa i obowiązki.
Scenariusz powstał na podstawie materiałów wypracowanych podczas konferencji szkoleniowej oraz materiałów wyszukanych w Internecie.
Cele lekcji:
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:
• Znać pojęcia: prawa, obowiązki, godność osobowa i godność osobista.;
• Odróżniać prawa od obowiązków;
• Umieć wymienić przynajmniej kilka praw i obowiązków ucznia;
• Wskazać sytuacje, kiedy łamane są prawa dziecka i ucznia.

Metody:
• Pogadanka, burza mózgów, praca w grupach.

Środki:
• Konwencja o prawach dziecka;
• Konstytucja RP;
• Katalog praw i obowiązków ucznia – wyciąg ze statutu;
• Słownik języka polskiego;
• Arkusze papieru, mazaki, taśma.

Przebieg zajęć:
„Wszystkim nam przysługują prawa człowieka tylko dlatego i aż dlatego, że jesteśmy ludźmi”

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
2. Próba sprecyzowania przez uczniów pojęć: „prawa”, „obowiązki” – burza mózgów. Wyszukanie przez uczniów tych pojęć w słowniku języka polskiego (obowiązek – konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu wewnętrznego , administracyjnego, prawnego; to, co ktoś musi zrobić powodowany tą koniecznością; powinność, zobowiązanie.
prawo – uprawnienie przysługujące osobie fizycznej lub prawnej; słuszne roszczenie, przywilej).

3. Pogadanka na temat: co to są prawa dziecka?

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć.

Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje siły motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu. Wola i rozum charakteryzują człowieka jako człowieka właśnie. Dzięki nim człowiek w sposób wolny i świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W naturę tą wpisane są swoiste prawa. To właśnie prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go.

Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego płynie prawo do pełnego - na miarę człowieka - rozwoju.

Ale prawa natury należy dobrze rozpoznać i zabezpieczyć. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wówczas, gdy dobrze służy człowiekowi a więc dobrze służy jego aktualizacji.

Dzieci posiadają szczególne prawa. Aktualizacja ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

W Polsce Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowią najważniejsze odnoszące się do dziecka stanowione.

PRAWNĄ OCHRONĘ DZIECKA ZAPEWNIAJĄ PRZEPISY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ PRAWO KRAJOWE.

1. Dokumenty bezpośrednio dotyczące praw dziecka:
• „Konwencja o prawach dziecka” przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ w 1989r.
• „Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci” uchwalona przez Rade Europy w 1996r. (umocniła podmiotowość osoby niepełnoletniej dając jej określone uprawnienia proceduralne).
2. Dokumenty dotyczące praw człowieka zawierające postanowienia pośrednio lub bezpośrednio odnoszące się do dzieci:
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948r.)
• Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności (od 1953r. przyjęta przez Radę Europy)
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych
• Konwencje, Rekomendacje i Zalecenia Rady Europy regulujące szczegółowe kwestie (np. przysposobienie, tworzenie rodzin zastępczych, alimentację)

4. Próba wypisania przez uczniów w grupach praw i obowiązków ucznia – wyniki pracy uczniów przyczepiamy do tablicy i omawiamy wspólnie;
(przykładowe zapisy uczniów):
Grupa 1 – prawa dziecka, ucznia Grupa 2 – obowiązki dziecka, ucznia
Prawo do nauki Przestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły
Prawo do jawnej i sprawiedliwej oceny Przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły
Prawo do wypoczynku Punktualne przychodzenie na zajęcia lekcyjne
Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania Kulturalne wypowiadanie się
Prawo do organizacji, np. SU Dbanie o ład i porządek w szkole

Zapisy uczniów należy porównać z zapisami w statucie szkoły.
5. Próba wyjaśnienia uczniom pojęć: godność osobowa i godność osobista
 GODNOŚĆ OSOBOWA – posiadamy ją od poczęcia do śmierci, dlatego, że jesteśmy ludźmi. Każdy ma godność osobową, nawet przestępca, bo każdemu człowiekowi przysługują prawa i wolności.
Godność osobowa dotyczy relacji: jednostka władza, np. nauczyciel – dyrektor, uczeń – nauczyciel.
 GODNOŚĆ OSOBISTA – to inaczej cześć, honor, dobre imię; trzeba sobie na nią zasłużyć swoim postępowaniem; są to relacje typu uczeń – uczeń, nauczyciel – nauczyciel.

Przy tej okazji należy również zwrócić uczniom uwagę, że często oni sami łamią prawa dziecka i ucznia swoich kolegów, kiedy niewłaściwie wobec nich postępują, można uczniów poprosić o podanie kilku przykładów.
6. Zakończenie zajęć – krótkie wypowiedzi uczniów nt. zajęć, poruszanych treści itp.

opracowała mgr Mariola Grabiec

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie