Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Autoprezentacja na mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 20304 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to dokument, jaki przygotowałam sobie na dzień przed egzaminem na nauczyciela mianowanego. Wspierałam się nim podczas swojej autoprezentacji, ale też dużo improwizowałam. Pozwoliłam sobie na pominięcie wielu fragmentów, a skupienie większej uwagi przy momentach, które widziałam, że wyraźnie interesują komisję. Mowa poszła mi dobrze, ale w dużym stopniu przyczynił się do tego poniższy plan wypowiedzi, bo w razie nerwów wiedziałam, że mogę się nim posłużyć – dalej po prostu czytać. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Literkom, które pomagały mi podczas pisania sprawozdania i przygotowań do egzaminu.
AUTOPREZENTACJA
WSTĘP
1.Przedstawienie się.
2.Wykształcenie i przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.
3.Uzasadnienie decyzji o podjęciu studiów podyplomowych.
4.Wpływ uzyskania dodatkowych kwalifikacji na dalszą drogę rozwoju zawodowego.
5.Refleksje, wnioski i dalsze działania związane z nowym doświadczeniem zawodowym.
6.Wprowadzenie do omawiania kolejnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

SPEŁNIENIE WYMAGANIA 1
(umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach)
oraz WYMAGANIA 3
(umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej)
1.Wprowadzenie – rola komputera w pracy nauczyciela i związane z nią połączenie omawiania obu wymagań.
2.Prowadzenie dokumentacji w domu dziecka (karty pobytu dziecka, karty odzieżowe, karty obserwacyjne, indywidualne plany pracy z dzieckiem, opinie i sprawozdania).
3.Przygotowywanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w domu dziecka i gimnazjum.
4.Gromadzenie i porządkowanie oprogramowania komputerowego.
5.Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas stażu w gimnazjum (w tym serwisy edukacyjne, grafika komputerowa, tworzenie stron internetowych).
6.Znaczenie procesu samodoskonalenia.
7.Wnioski wyciągane z obserwacji zajęć innych nauczycieli oraz prowadzenia własnych zajęć w ich obecności i poddawania się ocenie innych nauczycieli i dyrektorów.
8.Współpraca z innymi nauczycielami.
9.Wykorzystywanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej przy podejmowaniu działań na rzecz rozwoju szkoły, promocji i doskonalenia jej pracy.
• Arkusz kalkulacyjny – np. tabele do podsumowywania wyników klasyfikacji lub wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych.
• Sieci komputerowe, obsługa sprzętu i oprogramowania - opieka nad pracownią komputerową.
• Grafika komputerowa – opracowywanie materiałów promujących szkołę, dyplomów, podziękowań, środków do przeprowadzanych w szkole imprez i konkursów.
• Tworzenie stron internetowych – opieka nad szkolną witryną.
• Poczta elektroniczna – prowadzenie szkolnej korespondencji e-mailowej.
• Word, Publisher – opieka nad redakcją techniczną gazetki szkolnej.

SPEŁNIENIE WYMAGANIA 2
(umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych)
1.Współpraca podczas pracy w domu dziecka z: rodzicami, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, PCPR-ami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami. Aktywna działalność w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
2.Opieka nad sekcją sportowo-rekreacyjną w domu dziecka.
3.Prowadzenie zajęć koła informatycznego w gimnazjum. Wykonanie na tych zajęciach mini-przewodnika po okolicy zamieszczonego na szkolnej stronie.
4.Zorganizowanie wycieczki do kina dla wychowanków z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego.
5.Analiza i zmiana obowiązującego w gimnazjum programu nauczania informatyki.
6.Poszukiwanie nowych metod i forma pracy z dziećmi (np. zajęcia nauki haftu i szydełkowania w domu dziecka; metoda projektu stosowana w gimnazjum – praca nad kolejnymi numerami gazetki szkolnej; indywidualizacja pracy na lekcjach informatyki).
7.Uwzględnianie w prowadzonych zajęciach problemów współczesnego świata (np. uzależnienia od komputerów i Internetu; problemy związane z nieprawidłowym odżywianiem – anoreksja, bulimia, otyłość, podczas wykonywania ćwiczeń z arkusza kalkulacyjnego; przeprowadzenie cyklu zajęć z pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej).
8.Organizowanie i przeprowadzanie konkursu informatycznego nt. walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych czy historycznych zamieszkiwanego regionu.
9.Zachęcanie i umożliwienie uczniom brania udziału w internetowych akcjach i konkursach (np. Szkoła z Klasą, „Energia elektryczna – bezpieczną energią przyszłości”).

SPEŁNIENIE WYMAGANIA 4
(umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań)

1.W domu dziecka: wykorzystywanie świeżo zdobytej po ukończonych studiów pedagogicznych wiedzy do rozwiązywania napotykanych problemów.
2.Przeanalizowanie zaplanowanego przed okresem stażu w gimnazjum zakresu literatury:
• Planowanie pracy dydaktycznej.
• Metody nauczania.
• Ocenianie osiągnięć uczniów.
• Współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne .
• Czas wolny dzieci i młodzieży.
• Ścieżki edukacyjne w gimnazjum.
• Promocja szkoły.
• Gazetka szkolna.
3.Przeanalizowanie literatury dotyczącej problemów, które wyniknęły w trakcie odbywania stażu w gimnazjum:
• Samokształcenie.
• Praca z dzieckiem zdolnym.
• Dziecko nadpobudliwe psycho-ruchowo.

SPEŁNIENIE WYMAGANIA 5
(Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań)

1.Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
• Karta Nauczyciela (zmieniona 15 lipca 2004 r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2.Znajomość przepisów regulujących pracę szkoły i nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r..
• Karta Nauczyciela.
• Szereg rozporządzeń (np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
• Dokumenty wewnętrzne szkoły: Statut, Program Rozwoju Szkoły, Plan Wychowawczy, itp.

3. Wykorzystywanie znajomości przepisów przy wykonywaniu swoich obowiązków
(np. udział w pracach Rady Pedagogicznej, przygotowywanie rozkładów materiału i kryteriów ocen, udział w pracy komisji klasyfikacyjnej, udział w pracy komisji egzaminacyjnej, itp.)

ZAKOŃCZENIE

1.Określenie kierunków dalszego rozwoju:
• Przeprowadzenie na zajęciach koła informatycznego kursu obsługi programu Flesz i Dreamweawer firmy Macromedia oraz przeprowadzenie prac nad nową stroną internetową szkoły.
• Zgłoszenie szkolnej gazetki do ogólnopolskiego konkursu o tytuł Mistrza Pismaków.
• Modernizacja szkolnej pracowni komputerowej.
• Przeprowadzenie kursu komputerowego dla nauczycieli.

2. Pozytywne zmiany w osobowości, które dokonały się podczas stażu (m.in. wytrwałość w dążeniu do celu, zorganizowanie, wzmocnienie wiary we własne możliwości).

Katarzyna Dałek
Gimnazjum w Czarnym Dunajcu


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie