Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program integracji społecznej uczniów szkoły specjalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1105 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
O programie

     Pojęcie integracji funkcjonuje w wielu dziedzinach, w tym w naukach ekonomicznych, biologicznych, społecznych, językoznawstwie oraz psychologii i pedagogice. Pojęcie integracji w pedagogice funkcjonuje w obrębie dydaktyki ogólnej oraz w pedagogice specjalnej. Integracja w nauczaniu rozumiana jest jako scalanie wiedzy w wyniku łączenia treści programowych w bloki interdyscyplinarne
     W pedagogice specjalnej i rehabilitacji integracja rozumiana jest jako wielokierunkowe działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, a także jako cel kształcenia ogólnego oraz specjalnego bądź wynik procesu rehabilitacji niepełnosprawnych (J.Kossewska 2000) Integracja traktowana jest jako niezbędny warunek pomyślnego przebiegu rewalidacji osób niepełnosprawnych. Stanowi ona istotną wartość dla niepełnosprawnych i dla społeczeństwa, gdyż pozwala im na optymalny rozwój w naturalnym środowisku społecznym, w warunkach umożliwiających zaspokojenie ich różnorodnych potrzeb, przygotowuje osoby niepełnosprawne do radzenia sobie w świecie osób sprawnych. Integrację można ograniczyć do problematyki kształcenia i traktować ją jako dążenie do zespolenia w procesie nauczania osób niepełnosprawnych wraz z osobami sprawnymi w naturalnym dla nich środowisku. Polega to na włączeniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół, co umożliwia dzieciom niepełnosprawnym rozwój w gronie zdrowych rówieśników .Tak więc w pedagogice specjalnej termin "integracja" może mieć szeroki i wąski zakres znaczeniowy. W szerokim znaczeniu wyraża umiejętność harmonijnego współżycia i współdziałania osób niepełnosprawnych we wszystkich formach życia społecznego. Wąskie znaczenie tego terminu dotyczy integracji szkolnej, czyli włączania niepełnosprawnych do nauki w szkołach masowych
     Kształcenie integracyjne może przybierać różne postaci. W zakresie szkolnictwa specjalnego wyróżnia się:

 • integrację pełną - czyli uczęszczanie dzieci niepełnosprawnych do zwykłych klas w szkole masowej.
 • integrację częściową - organizowanie klas specjalnych w szkołach masowych (J.Kossewska) oraz organizowanie na terenie szkół specjalnych bądź masowych wspólnych zajęć dla uczniów obydwóch tych placówek.
     Tworzenie nowego integracyjnego modelu edukacji opiera się na tworzeniu nowego modelu życia społecznego, gdzie wszyscy mają równe prawa bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Integracja stwarza więc szansę tworzenia świata mniej rywalizacyjnego i bardziej pokojowego.

Cele edukacyjne

Cele główny to przygotowanie społeczeństwa na przyjęcie osób niepełnosprawnych

Cele szczegółowe:
 1. Zaspakajanie potrzeby kontaktu i bycia ważnym.
 2. Stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez współdziałanie ze zdrowymi rówieśnikami.
 3. Dostarczanie wychowankom wzorów właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
 4. Stwarzanie sytuacji dostarczających podopiecznym pozytywnych emocji i przeżyć.
 5. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
 6. Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się w nowych sytuacjach.
 7. Włączanie w tok pracy dydaktyczno-wychowawczej metod aktywnych, wyzwalających emocje i wyobraźnię, integrujących grupę.
 8. Rozbudzanie procesów psychofizycznych dzieci poprzez stwarzanie możliwości ukierunkowanej i swobodnej wypowiedzi plastycznej.
 9. Usprawnianie czynności umysłowych i kinestetycznoruchowych poprzez włączenie w proces oddziaływań elementów kinezjologii edukacyjnej.
 10. Wyrabianie w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości, serdeczności oraz wzajemnej akceptacji.
 11. Uczenie zasad współistnienia społecznego –poszanowania godności osobistej drugiego człowieka.
Założenia programowe

     Dzieci niepełnosprawne znacznie lepiej rozwijają się, gdy mają możliwość współdziałania ze zdrowymi rówieśnikami. Wspólna nauka i zabawy motywują je do większej aktywności, rozbudzają zmysły i chęć działania. Dzieci zdrowe również wynoszą z tych kontaktów wiele dobrego. Uczą się pomagać, nabywają wrażliwości, stają się bardziej uważne w stosunku do innych. Te walory integracji są wystarczającą przesłanką do podjęcia trudu współpracy.

Formy współpracy
 • Zajęcia dydaktyczne z elementami edukacji plastycznej.
 • Działalność zabawowa.
 • Imprezy okolicznościowe.
 • Zabawy swobodne i kierowane
 • Wycieczki
     Zajęcia dydaktyczne integracyjne pozwolą dzieciom pogłębiać i utrwalać wiedzę w konkretnych dziedzinach, kształcić i rozwijać umiejętności, zdolności. Zajęcia te zawierać będą elementy wiadomości o środowisku społeczno-przyrodniczym, nawiążą do elementarnej nauki pisania i czytania, pojęć matematycznych, znajdzie się w nich muzyka, ruch i działalność plastyczna.
     Działalność plastyczna naszych podopiecznych będzie nieodłącznym elementem większości zajęć. Plastyka jest tą dziedziną, która daje możliwość wyjątkowo swobodnego działania, pozwala rozbudzić zainteresowania i wyrazić siebie, swoje marzenia, potrzeby, emocje. Ćwiczenia manualne angażują nie tylko rękę, ale i całe ciało usprawniając poszczególne grupy mięśniowe, co w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest bardzo ważne.
     Formy działalności zabawowej posłużą w korygowaniu różnego rodzaju zaburzeń w zachowaniu dzieci, będą pomocą w nauce i kształceniu umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi. Przyczynią się one do pobudzenia rozwoju fizycznego, psychicznego. Skłonią dzieci do nawiązywania relacji grupowych, prawidłowego komunikowania interpersonalnego. Aktywność zabawowa zaspokoi tak ważną szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych potrzebę kontaktu fizycznego. Metody pedagogiki zabawy pobudzają przede wszystkim dzieci z zaburzeniami do większej aktywności, dostarczają im satysfakcji i pozytywnych emocji. Mają znaczenie kompensacyjne i integracyjne.
     Imprezy okolicznościowe to okazja do zapoznania dzieci z tradycjami, obrzędami. Oprócz waloru dydaktycznego podkreślić należy wychowawcze znaczenie tych kontaktów. Zabawy okolicznościowe dają możliwość wspólnej swobodnej zabawy, odstresowują i rozluźniają. Dostarczają dzieciom niepełnosprawnym wzorów właściwego zachowania. Wspólna zabawa zaspakaja potrzebę ruchu, daje radość, poczucie przynależności do grupy i wewnętrzną harmonię. Pozwala wyrazić swoje uczucia i emocje. Dostarcza pozytywnych przeżyć.
     Zabawy swobodne stanowią uzupełnienie wymienionych wyżej form pracy. Realizowane będą w sposób dowolny według inwencji i pomysłów dzieci np. gry i zabawy stolikowe, budowanie z klocków, układanie puzzli itp. Umożliwią one nawiązanie bliższych kontaktów między naszymi wychowankami. Będą włączane w miarę potrzeb i możliwości czasowych.

Realizacja treści programowych

     Treści przekazywane podczas zajęć, jak również skala trudności proponowanych zabaw dostosowana będzie do możliwości intelektualnych i fizycznych dzieci. Czas trwania spotkań, obejmujących także zabawy swobodne, przewidujemy od półtorej do dwóch godzin. Ponieważ dzieci szczególnie z grupy edukacyjno-terapeutycznej mają problem z koncentracją uwagi, dlatego tez scenariusze zajęć będą tak skonstruowane, aby jednostki dydaktyczne były atrakcyjne, wciągały i zaciekawiały uczestników.

Przewidywane osiągnięcia

Dzieci :
 • utrwalą poczucie bezpieczeństwa
 • wzmocnią przekonanie o własnej wartości
 • poznają i utrwalą pozytywne formy społecznie akceptowanych zachowań
 • zaspokoją potrzebę kontaktu z rówieśnikami
 • nabiorą pewności siebie m.in. w sytuacjach nowych
 • będą otwarte na kontakty i zawieranie nowych znajomości
 • poznają i będą przestrzegać ogólnie przyjęte normy życia społecznego zachowując prawo do swej inności.
opracowała mgr Małgorzata Czyż

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie