Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka wędkarskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2840 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


"Muzyki nie można słyszeć wtedy,
gdy człowiek nie ma ciszy
wewnętrznej. A cisza wewnętrzna
jest osiągalna tylko tam,
gdzie jest przyroda.
Jan Sabiniarz


AUTORSKI PROJEKT KÓŁKA WĘDKARSKIEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W KOLE

CEL OGÓLNY: Zapoznawanie młodzieży szkolnej z zagadnieniami wędkarstwa rekreacyjnego, propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu.

CEL NADRZĘDNY:
 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
 • zachęcanie uczniów do aktywnej rekreacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas czynnego wypoczynku
 • wdrażanie do przestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb,
 • nauka wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samooceny i samodyscypliny,
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki) oraz umiejętne wykorzystywanie ich,
SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU:
 • zgłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w miesiącu wrześniu 2003 roku propozycji o zawiązaniu Kółka Wędkarskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole,
 • przygotowanie dokumentacji Kółka Wędkarskiego – opracowanie Statutu, Regulaminu, celów i zadań oraz tematyki spotkań w roku szkolnym 2003/2004,
 • przedstawienie do zatwierdzenia przez Dyrektora opracowanej dokumentacji,
 • realizacja zaplanowanej tematyki spotkań w formie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
OCZEKIWANIA:
 • uczeń będzie:
  • znał podstawowe przepisy regulaminu amatorskiego połowu ryb,
  • przestrzegał zasad bezpiecznego połowu ryb,
  • znał metody, techniki połowu ryb i będzie umiał je wykorzystać,
  • znał florę i faunę naszych wód,
 • udział uczniów w wspólnych wyprawach wędkarskich
 • prezentacja działalności kółka poprzez wyeksponowanie prac uczniów na ściennej gazetce tematycznej,
 • organizowanie wycieczek tematycznych i imprez szkolnych,
 • reprezentowanie szkoły na zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie miasta i powiatu,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych organizacji ekologicznych i przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego.
STATUT KÓŁKA WĘDKARSKIEGO przy SOSW w KOLE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 1. Kółko wędkarskie jest organizacją społeczną propagującą wędkarstwo rekreacyjne wśród młodzieży szkolnej jako formę spędzania czasu wolnego.
 2. Siedzibą kółka jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole
 3. Klub działa na terenie SOSW w Kole
Rozdział 2. Cele kółka oraz ich realizacja.
 1. Celem kółka jest:
  • propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego jako formy spędzania czasu wolnego
  • integracja uczniów ze środowiskiem naturalnym
  • propagowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych
  • utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej
 2. Kółko realizuje swoje cele w szczególności przez:
  • co tygodniowe spotkania w SOSW w Kole
  • wspólne wyprawy wędkarskie
  • organizowanie wycieczek tematycznych i imprez szkolnych
  • udział w zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie miasta i powiatu
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych organizacji ekologicznych i przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego
 3. Kółko realizuje swoje zadanie ze współdziałaniu z:
  • kierownictwem i radą pedagogiczną SOSW w Kole
  • organami rządowymi i samorządowymi
  • innymi kółkami, klubami i związkami oraz stowarzyszeniami
 4. Kółko opiera swą działalność przede wszystkim na:
  • społecznej pracy swoich członków i działaczy
  • pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy
Rozdział 3. Członkowie kółka, ich prawa i obowiązki
 1. Do kółka może należeć każdy uczeń SOSW w Kole.
 2. Przynależność i uczestnictwo w pracach kółka wędkarskiego jest dobrowolna.
 3. Przyjęcie w poczet członków kółka dokonuje samorząd kółka na podstawie ustnej deklaracji przystępującego.
 4. Każdy członek kółka wędkarskiego otrzymuje legitymację członkowską.
 5. Członkowie kółka mają prawo:
  • uczestniczyć w zebraniach samorządu kółka i brać udział w głosowaniu
  • wybierać i być wybieranych do samorządu kółka
  • zgłaszać do samorządu i opiekunów kółka wnioski w sprawach związanych z działalnością kółka
  • brać udział w zajęciach zawodach i imprezach organizowanych przez kółko
 6. Wszyscy członkowie kółka zobowiązani są:
  • troszczyć się o dobro i rozwój kółka
  • brać czynny udział w działalności kółka
  • przestrzegać postanowień statutu i regulaminu kółka
 7. Członkostwo w kółku ustaje na skutek:
  • wystąpienia z kółka
  • skreślenia z listy członków
  • rozwiązania kółka
 8. Pozbawienie członkostwa poprzez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
  • nie spełnia wymagań statutowych
  • w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe
  • nie przestrzega regulaminu kółka
  • działa na szkodę kółka
  • nie bierze udziału w działalności statutowej kółka przez okres 6 miesięcy
Rozdział 4. Władze kółka oraz ich organizacja
 1. Władzami kółka jest samorząd wraz z opiekunami.
 2. Kadencja samorządu trwa jeden rok dydaktyczny.
 3. Członkowie samorządu wybierani są przez członków kółka w tajnym glosowaniu.
REGULAMIN KÓŁKA WĘDKARSKIEGO
 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania:
  • regulaminu amatorskiego połowu ryb
  • przepisów kodeksu drogowego
  • zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  • regulaminu wycieczek
 2. Każdy uczeń, który nie przestrzega regulaminu Kółka Wędkarskiego zostanie natychmiast usunięty z listy członków.
 3. Uczeń podczas zajęć, wycieczek i wypraw wędkarskich wykonuje polecenia nauczyciela.
 4. Zabrania się uczniom:
  • samodzielnego oddalania się od grupy podczas wycieczek
  • samodzielnego opuszczania klasy i terenu szkoły podczas zajęć
  • wchodzenia do wody bez zgody nauczyciela
  • pobierania i wynoszenia wędzisk i akcesorii wędkarskich bez zgody nauczyciela
  • niszczenia wędzisk i akcesorii wędkarskich
 5. Uczeń chcący brać udział w wyprawach wędkarskich musi przedstawić prowadzącym kółko pisemną zgodę rodziców.
 6. Uczeń chcący opuścić klasę, szkołę lub teren wyprawy wędkarskiej zobowiązany jest powiadomić o tym nauczyciela.
 7. O wszelkich uszkodzeniach wędzisk i akcesorii wędkarskich należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela
 8. Każdy uczeń odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu przeprowadzanych zajęć.
 9. Uczeń dba o dobre imię Kółka Wędkarskiego
 10. Każde dolegliwości i urazy należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielom.
TEMATYKA SPOTKAŃ KÓŁKA WĘDKARSKIEGO W ROKU 2003/2004
MIESIĄC TEMATY
Wrzesień
 1. Spotkanie organizacyjne. Regulamin K. Wędkarskiego
 2. Regulamin amatorskiego połowu ryb. Wyboru Samorządu
 3. Podstawowy sprzęt wędkarski – podział. Gazetka ścienna Kółka Wędkarskiego
Październik
 1. Cwiczenia – rozpoznawanie łowiska
 2. Przynęty wędkarskie
 3. Zanęty i nęcenie
 4. Gatunki ryb naszych wód
Listopad
 1. Rodzaje wędzisk i kołowrotków
 2. Rodzaje spławików i sposoby ich wyważania
 3. Rodzaje żyłek ( podstawowe węzły ) i haczyków
 4. Uzupełnianie gazetki ściennej
Grudzień
 1. Rozpoznawanie łowisk
 2. Zimowe techniki połowu ryb
 3. Zimowy sprzęt wędkarski
Styczeń
 1. Łowiska i wody
 2. Kultura osobista wędkarza
Luty
 1. Techniki gruntowe połowu ryb
 2. Spotkanie z przedstawicielem PZW
 3. Flora i fauna polskich wód
 4. Ekologia naszych wód
Marzec
 1. Techniki spławikowe połowu ryb
 2. Czasopisma, portale internetowe o tematyce wędkarskiej
 3. Ćwiczenia – połowy technikami spławikowymi
 4. Ćwiczenia – połowy technikami gruntowymi
Kwiecień
 1. Sprzątanie terenów wokół stawu przy internacie SOSW w Kole
 2. Wycieczka
 3. Techniki spinningowe połowu ryb
 4. Przynęty spinningowe – zbrojenie i dociążanie przynęt
Maj
 1. Ćwiczenia – połowy technikami spinningowymi
 2. Techniki powierzchowne połowu ryb
 3. Ćwiczenia – połowy technikami powierzchownymi
 4. Przygotowanie do zawodów wędkarskich
Czerwiec
 1. Udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka
 2. Ćwiczenia – połowy ryb dowolnymi technikami
 3. Spotkanie podsumowujące działalność Kółka Wędkarskiego w roku dydaktycznym 2003/2004
Autor projektu:
Piotr Mroczkowski

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie