Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocenianie szkolnych osiągnięć ucznia w klasach I - III Szkoły Podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 67842 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest zapewnienie dziecku warunków optymalnego rozwoju, wśród których mieści się ocenianie.
Przedmiotem oceniania szkolnego są postępy w rozwoju ucznia.
Ocenianie polega na gromadzeniu informacji o uczniach, będących inte-gralną częścią procesu nauczania, uczenia się i wychowania.
Rola nauczyciela sprowadza się do dokonywania stałej obserwacji uczniów, do rozpoznawania poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno – moralnych w stosunku do wyma-gań edukacyjnych.

W klasach I – III szkoły podstawowej oceniamy funkcje:
· informacyjną – stan opanowania wiadomości umiejętności, co już potrafi, jak kontroluje to co robi, jaki był wkład pracy;
· korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty;
· motywującą – dodaje dziecku wiary we własne siły, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu.

Aby ocena była jak najpełniejszą informacją o jego aktywności, postę-pach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach nauczyciel powinien brać pod uwagę następujące obszary:
· indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego,
· stopień opanowania wiadomości i umiejętności,
· stopień zaangażowania ucznia, wkład pracy,
· umiejętność rozwiązywania problemów,
· postępy dziecka w rozwoju społeczno – moralnym.

Wynikiem procesu oceniania powinna być rzetelna charakterystyka dziecka, przeznaczona dla niego samego i rodziców, informująca o tym, jak dziecko funkcjonuje w szkole, które umiejętności już opanowało, a które się jeszcze nie ujawniły.

Możliwość indywidualizowania pracy dydaktyczno – wychowawczej zagwarantowana przez program daje sposobność rozwoju każdemu uczniowi:
· zdolnemu bardziej intensywnego,
· mniej zdolnemu umiarkowanego, nastawionego na uczenie się przez do-świadczenia.

Oto przykłady oceny opisowej uczniów
dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III
zamieszczone na świadectwie szkolnym:

Uczniowie zdolni

Klasa I
Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia. Nawiązuje kontakt z nauczycielem. Jest trochę nieśmiała. Akceptuje zasady współżycia w grupie.
Zajęcia edukacyjne: Uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela. Wypo-wiada się pełnymi zdaniami. Posiada bogaty zasób słownictwa. Czyta biegle wyrazami, zdaniami, wyuczone i nowe teksty. Pisze kształtne, staranne litery. Bezbłędnie pisze dyktanda z pamięci i ze słuchu.
Sprawnie liczy w zakresie 20, 100. Rozumie i oblicza mnożenie i dzielenie do 30. Rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe.
Posiada bogatą wiedzę o otaczającym środowisku. Zna pory roku, nazwy mie-sięcy.
Starannie wykonuje prace plastyczno – techniczne. Zna piosenki, śpiewa z klasą. Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

Klasa II
Zachowanie; Jest pracowita i obowiązkowa. Wobec kolegów jest miła, otwarta i uczynna. W klasie doskonale wywiązuje się z roli skarbnika. Potrafi dokonać samooceny swojego postępowania. Bierze aktywny udział w życiu klasy. Wystę-puje w przedstawieniach teatralnych.
Zajęcia edukacyjne: Wypowiada się zdaniami na dany temat. Posiada bogaty zasób słownictwa. Pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu. Czyta płynnie zdania-mi. Wyodrębnia postacie i zdarzenia w tekstach. Rozpoznaje rzeczowniki, cza-sowniki, przymiotniki.
Bardzo dobrze dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100. Rozwiązuje zło-żone zadania tekstowe.
Zna organizmy żyjące w ogrodzie, parku, łące, sadzie i określa warunki, w jakich żyją.
Śpiewa poznane piosenki, umie tworzyć rytmy i melodie do tekstów. Potrafi wy-konać ciekawe i estetyczne prace plastyczno – techniczne. Uczestniczy w zabawach i grach zespołowych.

Klasa III
Zachowanie: Uczennica wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia. Jest pracowita i obowiązkowa. Szanuje godność innych osób. Wykazuje życzliwość i uprzejmość dla drugich. Potrafi dokonać samooceny swojego postępowania. Jest uczynna i koleżeńska w stosunku do swoich kolegów i koleżanek.
Zajęcia edukacyjne; Samodzielnie tworzy wielozdaniowe, poprawne grama-tycznie wypowiedzi na temat utworów literackich. Ocenia postępowanie bohate-rów i uzasadnia swoje zdanie. Czyta głośno, z odpowiednią intonacją, uwzględ-niając pauzy logiczne i gramatyczne. Pisze starannie i przestrzega poprawności ortograficznej.
Sprawnie liczy w zakresie 1000. Stosuje algorytm pisemnego dodawania, odej-mowania, mnożenia i dzielenia przez liczbę jednocyfrową. Rozwiązuje zadania tekstowe złożone, kilkoma sposobami.
Wskazuje strony świata, dobrze posługuje się mapą. Zna rośliny i zwierzęta nie-których ekosystemów(las, łąka, pole).
Prace plastyczno – techniczne wykonuje pomysłowo. Ładnie śpiewa, gra na dzwonkach. Chętnie wykonuje ćwiczenia fizyczne.

Uczniowie mniej zdolni

Klasa I
Zachowanie: Uczeń nadpobudliwy, dokucza kolegom na przerwach. Nie wywią-zuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia. Pracuje niesystematycznie. Stara się być miły, nawiązuje kontakt z nauczycielem. Inicjuje działania na rzecz innych dzieci.
Zajęcia edukacyjne: Ma rozbieżną uwagę, nie zawsze słucha poleceń nauczy-ciela. Wymaga wielokrotnych powtórzeń. Wypowiada się pojedynczymi wyra-zami. Posiada ubogi zasób słownictwa. Czyta wyrazami w wolnym tempie. Pi-sząc z pamięci ze słuchu robi liczne błędy ortograficzne.
Bardzo słabo liczy w zakresie 20, przeważnie na konkretach. Nie rozumie ta-bliczki mnożenia i dzielenia. Proste zadania tekstowe rozwiązuje z pomocą na-uczyciela.
Interesuje się otaczającym środowiskiem.
Niechętnie wykonuje prace plastyczno – techniczne. Śpiewa piosenki z całą kla-są, często nie zna słów. Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

Klasa II
Zachowanie: Jest życzliwa i uprzejma. Przestrzega zasad kulturalnego zacho-wania się. Uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela. Nie zawsze odra-bia prace domowe. Bierze aktywny udział w życiu klasy. Potrafi poprawnie re-agować w sytuacjach konfliktowych.
Zajęcia edukacyjne: Wypowiada się wyrazami, prostymi zdaniami. Posiada ubogi zasób słownictwa. Czyta dość płynnie, ale w wolnym tempie. Robi liczne błędy ortograficzne w dyktandach pisanych z pamięci i ze słuchu.
Bardzo słabo liczy w zakresie 100, przeważnie na konkretach. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela.
Zna wybrane gatunki roślin i zwierząt oraz ich środowisko życia. Słabo zna się na zegarze.
Prace plastyczno – techniczne wykonuje dość starannie i ciekawie. Potrafi za-śpiewać poznane piosenki. Chętnie uczestniczy w grach sportowych.

Klasa III
Zachowanie: Uczeń spokojny, akceptuje zasady współżycia w grupie. Słabo wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia. Potrafi dokonać samo-oceny swojego postępowania, ale nie dotrzymuje obietnic. Wykazuje życzliwość i uprzejmość dla innych.
Zajęcia edukacyjne: Posiada ubogi zasób słownictwa. Wypowiada się prostymi zdaniami. Czyta w bardzo wolnym tempie, często głoskuje, zniekształca wyrazy. Układa i zapisuje teksty na podany temat, ale nie stosuje poprawnych form gra-matycznych i ortograficznych. W pisaniu z pamięci i ze słuchu robi bardzo dużo błędów ortograficznych.
Słabo dodaje i odejmuje oraz mnoży i dzieli w zakresie 1000. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, lecz robi błędy w obliczeniach. Stosuje algorytm pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
Słabo posługuje się mapą.
Prace plastyczne są ubogie w środki wyrazu artystycznego. Śpiewa piosenki. Chętnie ćwiczy.

Nauczyciel oceniając postępy ucznia w nauce musi wziąć pod uwagę mocne i słabe strony aktywności dziecka. Dziecko nie powinno odczuć lęku przed oceną, musi wiedzieć, że ma prawo do popełniania błędów.

Właściwe rozumienie przez nauczyciela funkcji oceny szkolnej spra-wi, że:
· zostanie ograniczona rywalizacja w stopniu między uczniami,
· zniknie uczenie się dla oceny,
· atmosfera w klasie stanie się bardziej przyjazna, nastawiona na współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów.

Przedstawiając powyższe oceny opisowe uczniów klas I – III na koniec roku szkolnego chciałam przedstawić propozycje formułowania postępów ucznia w zależności od jego indywidualnych predyspozycji. Mimo, że ocena opisowa jest stosowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej już od dawna, uważam, że każdy kolejny wzorzec oceny ucznia zdolnego, czy mniej zdolnego jest przydatny w pracy, gdyż rozszerza wiedzę o charakterach osobo-wości wychowanków i możliwościach zdobywania przez nich wiedzy.
Nauczyciel kreatywny, to taki, który potrafi w sposób twórczy wykorzystać zdobytą wiedzę.
BIBLIOGRAFIA

1. J. Hanisz, E. Grzegorzewska, S. Łukasik, H. Petkowicz: Ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia, Wesoła Szkoła, WSiP, Spółka Akcyjna, Warszawa 2001.
2. B. Jasińska, I. Jóźwik: Szkolny System Oceniania, klasy 1 – 3, Juka, War-szawa 2000.
3. Program Edukacji Wczesnoszkolnej I etapu dla klas 1 – 3, Nowa Era, Warszawa 2003.
4. Program Nauczania Zintegrowanego w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej, Juka, Warszawa 1999.

(Opracowała nauczycielka Szkoły Podstawowej w Jarostach – mgr Elżbieta Ogrodniczak)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie