Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czynniki wpływające na rozwój potrzeb zdrowotnych dziecka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4151 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Baeta Baran
Edyta Rembisz
PM 6 w Mielcu

Czynniki wpływające na rozwój potrzeb zdrowotnych dziecka

Umacnianie zdrowia wychowanków powinno być celem każdego wychowawcy, bez względu na jego specjalność, zdrowie, bowiem wiąże się ściśle z pojęciem osobowości czło-wieka, jest elementarnym warunkiem funkcjonowania osobowości wszechstronnej – takiej, do jakiej powinien zmierzać każdy wychowawca. Trudno przecenić znaczenie zdrowia dla życia i społecznego funkcjonowania człowieka. Trafnie wyraża tę myśl J. Kuczyński, pisząc o zdrowiu: „stanowi ono niezbędną podstawę działalności twórczej osoby”.
Zadajemy sobie pytania, m.in., kiedy i jak tę postawę należy budować. Wszystkie współczesne koncepcje wychowania zdrowotnego, m.in. Demela, Wiliamsa, Woynarowskiej, Mazurkiewicza, polegają na możliwie wczesnym uświadomieniu ludziom, że środowisko naturalne i społeczne oraz własne zachowanie zdrowotne i styl życia są głównymi determi-nantami zdrowia człowieka. Proces rozbudzania świadomości w tym względzie należy rozpo-cząć odpowiednio wcześnie, w domu rodzinnym, w przedszkolu i w szkole.
Rozwój dziecka, od jego urodzenia do uzyskania pełnej dojrzałości psychofizycznej, przebiega w sposób ciągły i obejmuje kilka okresów. Każdy z nich charakteryzuje się pew-nymi znamiennymi cechami wspólnymi dla danego wieku dziecka i podobnymi prawidło-ściami w rozwoju psychicznym i fizycznym, pomimo istnienia różnic genetycznych związa-nych z płcią i środowiskiem.
W okresie przedszkolnym rozwój, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, jest szczegól-nie intensywny. Tempo rozwoju narządów zmysłów i narządów wewnętrznych jest zdecydo-wanie szybsze w porównaniu z okresem szkolnym czy młodzieńczym. Im dziecko jest młod-sze, tym tempo rozwoju jego narządów i ośrodkowego układu nerwowego jest intensywniej-sze. U dzieci w wieku przedszkolnym intensywnie rozwijają się: serce, wątroba, płuca, układ nerwowy, narządy zmysłów – wzroku i słuchu. Tempo rozwoju tych organów warunkuje szybki rozwój procesów poznawczych, kształtowanie się sprawności ruchowej, uczuć, mowy, myślenia, spostrzegania, orientacji. Wzrasta zależność używania i rozumienia mowy. Wyraź-nie kształtują się procesy psychiczne, świadomość i sprawność ruchowa zależą od cech wro-dzonych, czynników dziedziczno-genetycznych, własnej aktywności, wpływu środowiska i sposobów wychowania.
Dominującym rodzajem działalności dziecka w okresie od 3 do 7 roku życia jest za-bawa, a główną instytucją wychowawczą jest przedszkole. Wychowanie zdrowotne w przed-szkolu realizują nauczycielki przedszkola we współdziałaniu z personelem służby zdrowia, sprawującym opiekę z zewnątrz przez instytucje służby zdrowia, władze oświatowe i organi-zacje społeczne. Systematyczne wychowanie zdrowotne sprawia, że dziecko staje się podmio-tem, przechodząc na pozycję współpracy zdrowia własnego i swoich najbliższych i realizując w dalszym etapie określone cele przez samokształcenie i samowychowanie.
Proces wychowania zdrowotnego w przedszkolu stanowi długi łańcuch systematycz-nych, planowych i zamierzonych działań wychowawczych, skorelowanych z rozwojem oso-bowości i uspołecznienia dziecka. W procesie tym zespół wychowawczy powinien uwzględ-niać potrzeby zdrowotne dziecka i uwarunkowania higieniczne środowiska przedszkolnego i domowego. Nauczycielkom przedszkola przypada rola umiejętnego sterowania długofalo-wym procesem wychowania zdrowotnego. One stwarzają określone sytuacje wychowawcze, zmieniają psychikę i nastawienie dzieci, kształtują ich postawy, poglądy i zachowania w sprawach zdrowia i higieny, wdrażają nawyki i określone sposoby postępowania.
Wychowanie zdrowotne, jako proces złożony i długotrwały, determinują różne czyn-niki – pochodzące od wychowanka i wynikające ze środowiska. Ze strony wychowanka na proces ten wywierają określony wpływ następujące czynniki: zdrowie, rozwój i stan psycho-fizyczny dziecka, zasób wiadomości i umiejętności, właściwości psychiki i cechy osobowo-ści, sprawność i doświadczenie. Hamująco na przebieg procesu oddziałują złe nawyki, mylne poglądy i przekonania, niewłaściwa postawa w sprawach zdrowia i higieny, będące odbiciem zaniedbań wychowawczych w środowisku domowym.
Ze strony środowiska proces wychowania zdrowotnego kształtują: wzorce osobowe (nauczycielka, inne dzieci), organizacja życia w przedszkolu, funkcjonowanie urządzeń, sprzęt i wyposażenie w pomoce dydaktyczne do zajęć, zdobycze techniki, środowisko przy-rodnicze.
Wszechstronne włączenie elementów wychowania zdrowotnego do planu pracy wy-chowawczej przedszkola – przekazywanie wiedzy, wyrabianie nawyków, kształtowanie wła-ściwej postawy – stosunkowo wcześnie przynosi korzystne zmiany w postępowaniu i zacho-waniu się dzieci w sprawach zdrowia i higieny.
Dobry przykład stanowią w przedszkolu dzieci starsze, mające już pewne doświad-czenie, ukształtowane nawyki i postawę. Dzieci uczęszczające do przedszkola przynoszą do środowiska domowego dobre nawyki i pozytywną postawę. Ten wpływ przedszkola na dom jest szczególnie pożądany w środowiskach o niskim poziomie kultury i zaniedbanych pod kątem higienicznym. Dzieci ze stażem przedszkolnym wyróżniają się dość wysokim pozio-mem kultury osobistej.
Zadaniem nauczyciela przedszkola jest czuwanie nad zdrowiem, prawidłowym rozwo-jem psychofizycznym i bezpieczeństwem dziecka. Wiemy, –bowiem, że tylko przez wycho-wanie uda się zmienić poglądy, postawy i zachowania przyszłego społeczeństwa w pożąda-nym kierunku. Dziecko już w wieku przedszkolnym przyzwyczaja się do utrzymania ładu, porządku i czystości w pomieszczeniach, do należytego wietrzenia, do prawidłowego oświe-tlenia, naturalnego i sztucznego, do utrzymania odpowiednich warunków mikroklimatycz-nych, do troski o higienę urządzeń sanitarnych, o estetykę i funkcjonowanie pomieszczeń, mebli, sprzętu i wyposażenia, do ostrożności, właściwego zachowania się oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze.
O rezultatach wychowania zdrowotnego decydują nie tyle hasła programowe, choćby mądre i trafne, co umiejętności, metody i twórcza inicjatywa nauczyciela. Przejawem tej ostatniej jest intelektualizacja wychowania zdrowotnego poprzez analizę literatury dziecięcej.
Literaturę dziecięcą można wykorzystać w codziennej pracy wychowawczej, w trakcie naturalnych lub stworzonych sytuacji. Przedszkolaków można przygotować do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach opierając się na utworze J. Porazińskiej „Hej z drogi”. Inne zagadnienia ujęte w programie wychowania zdrowotnego w przedszkolu to wyrobienie umiejętności i przyzwyczajanie dziecka do systematycznego dbania o czystość osobistą. Po-mocna w realizacji tego zagadnienia jest bajka „O wróżce z ogonem” (Miś 22/76). Wyrabia-nie nawyku posługiwania się chustką do nosa powiązać można z pokazaniem skutków kicha-nia przeziębionej Katarzyny dowcipnego wiersza J. Brzechwy „Katar”.
Nie sposób w pracy z dziećmi przedszkolnymi pominąć wielu przyjemnych doznań, gdy przedszkolak zaspokaja potrzebę ruchu. Dzieci pozbawione możliwości długiego i ak-tywnego przebywania na świeżym powietrzu nie mogą się prawidłowo rozwijać. Aby zabawa na powietrzu stała się radosnym przeżyciem, okazją do ruchowego wysiłku i czynnikiem wzmacniającym zdrowie, wino się ją urozmaicać wprowadzając stopniowo naukę jazdy na nartach i łyżwach. Wiosną można organizować różne imprezy na świeżym powietrzu.
Ruch stanowi podstawę wszystkich zajęć prowadzonych z dziećmi, występuje w za-bawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, a także podczas spacerów i wycieczek. Najwięcej korzyści daje ruch na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimna-styczne mają duży wpływ na kształtowanie osobowości, na rozwój cech charakteru. Wyrabia-ją szybką orientację, opanowanie i zręczność, pobudzają energię, odwagę, inicjatywę, wyra-biają umiejętność radzenia sobie, pokonywania trudności, współdziałania w zespole.
W toku zabaw i ćwiczeń następuje celowa koordynacja ruchów, która wyraża się w dążeniu do precyzyjnego ich wykonania, w kulturze ruchów oraz wyeliminowania ruchów zbędnych. Ma to ogromne znaczenie w życiu codziennym, w kontaktach z innymi dziećmi i umiejętności zachowania się, siadania, wstawania i poruszania się w kręgu ludzi i w świecie przedmiotów.
Na nauczycielach wychowania przedszkolnego spoczywa ogromny ciężar. Jednak praca wychowawcza nauczyciela przedszkola nie przyniesie pożądanych rezultatów bez uzy-skania jedności wychowania rodzinnego i przedszkolnego. W tym celu nauczyciel powinien usilnie zabiegać o ścisłą współpracę z rodzicami, dla dobra dziecka – w tworzeniu zgodnego i wspólnego frontu wychowania.


Literatura:
Bartkowiak Z. – Higiena dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1974,
Demel M. – O wychowaniu zdrowotnym, Warszawa 1974,
Kuczyński J. – Kultura fizyczna, osobowość, wychowanie. Zagadnienia metodologiczne, Wy-dawnictwo AWF, Warszawa 1986
Wiliams T. – Szkoła promująca zdrowie – rzeczywistość czy mit. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 7-8/89.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie