Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka teatralnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3995 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Edukacja teatralna ma ogromną przyszłość, szczególnie w nauczaniu zintegrowanym, jest zgodna z duchem reformy i nadaje kształt nowoczesnej polskiej szkole. Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury.
Inspiracją do podjęcia działań w zakresie opracowania programu edukacji teatralnej na zajęciach kółka teatralnego stały się moje doświadczenia pedagogiczne w pracy z dziećmi, które zawsze wyrażały chęć poznania sztuki teatralnej, bardzo chętnie bawiły się w „teatr”, inscenizowały znane bajki, recytowały utwory poetyckie i wykazywały potrzebę aktywnego działania. Bardzo chętnie też brały udział w konkursach recytatorskich oraz w przeglądach teatralnych na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym, gdzie zdobywały główne nagrody.


Małgorzata Staniaszek
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Gazomi
PROGRAM KÓŁKA TEATRALNEGO
DLA KLAS I-III


Teatr szkolny pełni rolę szermierza języka polskiego oraz polskiej kultury, zapewnia rozrywkę kulturalną , jest animatorem wszelkich artystycznych poczynań, pobudzających do samokształcenia. Uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi.
Edukacja teatralna ma ogromną przyszłość, szczególnie w nauczaniu zintegrowanym, jest zgodna z duchem reformy i nadaje kształt nowoczesnej polskiej szkole. Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury.
Inspiracją do podjęcia działań w zakresie opracowania programu edukacji teatralnej na zajęciach kółka teatralnego stały się moje doświadczenia pedagogiczne w pracy z dziećmi, które zawsze wyrażały chęć poznania sztuki teatralnej, bardzo chętnie bawiły się w „teatr”, inscenizowały znane bajki, recytowały utwory poetyckie i wykazywały potrzebę aktywnego działania. Bardzo chętnie też brały udział w konkursach recytatorskich oraz w przeglądach teatralnych na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym, gdzie zdobywały główne nagrody.

I .CEL I GŁÓWNE ZADANIA :

- kształtowanie wrażliwości na sztukę teatralną, refleksyjność w odbiorze
- rozwijanie zainteresowań teatrem
- percepcja sztuk teatralnych oraz uczestniczenie w różnych formach dramy
- wyławianie utalentowanych uczniów, którzy poprzez pracę w kole teatralnym kształtowaliby swoją wyobraźnię i wyzwalali w sobie twórczą aktywność
- przeciwdziałanie nudzie szkolnej
- wyzwalanie uczniowskiej wyobraźni, zdolności do improwizacji
- nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji
- kształtowanie intelektu młodego człowieka, bogacenie jego osobowości
- nauka współdziałania w grupie podczas wykonywania zadań aktorskich, dorastania do pełnienia ról społecznych
- nabycie umiejętności odczytywania informacji przekazanej gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracją, strojem, charakteryzacją aktorów; dynamiki i przebiegu akcji przedstawionej w balecie, pantomimie, w sztuce teatralnej, w teatrzyku kukiełkowym
- rozwijanie zainteresowań różnorodną twórczością
- uczestnictwo w konkursach recytatorskich, w przeglądach teatrzyków, w prezentowaniu przygotowywanych przedstawień na choince szkolnej, na terenie klasy, szkoły, gminy, powiatu , dla rodziców, dziadków, nauczycieli, kolegów i koleżanek
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie uczuciowego stosunku do książek, czasopism dziecięcych
- kształtowanie świadomej dyscypliny , poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej [ udział jednostki w sukcesie zespołu ]
- utrwalenie więzi międzypokoleniowej podczas wystawiania przedstawień dla rodziców, dziadków, kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich z okolicznych wiosek
- kompensacyjna i terapeutyczna rola kółka teatralnego w stosunku do dzieci mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych, z wadami wymowy, niezdyscyplinowanych, a nawet nadpobudliwych psychoruchowo.


II. GŁÓWNE PROBLEMY I ZAGADNIENIA ANALIZOWANE
NA ZAJĘCIACH KÓŁKA TEATRALNEGO

• Wybór i analiza utworu literackiego
• Udramatyzowanie tekstu: określenie tematu utworu, sformułowanie głównej myśli – idei, morału, wyodrębnienie kolejności zdarzeń, określenie czasu, miejsca akcji, występujących osób, ocena postępowania bohaterów
• Ćwiczenia w czytaniu treści utworu: czytanie rolami, wyraziste, ekspresyjne, z naturalną intonacją, akcentami i interpunkcją, wyodrębnienie dialogów, monologów, słowa od autora w tekście ciągłym
• Dobór dzieci do poszczególnych ról z uwzględnieniem cech charakterystycznych przedstawionych postaci
• Przepisywanie ról, uczenie się ról na pamięć, dobre pamięciowe opanowanie ról
• Doskonalenie wymowy, znajomość techniki mówienia[ oddech, artykulacja, dykcja, emisja]
• Wybór przez uczniów techniki wykonania inscenizacji np. teatrzyk cieni, teatrzyk kukiełkowy, żywy plan itd.
• Projektowanie i wykonywanie scenografii, rekwizytów, kostiumów dla żywego aktora lub lalek
• Praca z lalką, kukiełką, przygotowanie lalek, uczenie się manipulowania lalką, synchronizacja ruchu ze słowem
• Przygotowanie części muzycznej[ podkładu muzycznego] i strony ruchowej
• Przygotowywanie zaproszeń na uroczystość wystawienia sztuki np. dla rodziców, p.dyr, nauczycieli, młodszych kolegów itp.
• Projektowanie i wykonywanie plakatów teatralnych do baśni, bajek, przedstawień itp.
• Przedstawienie imprezy- wystawienie sztuki, inscenizacji…
• Próby pisania [ wygłaszania]mini recenzji nt. oglądanej inscenizacji- wrażenia i odczucia nt. gry „aktorów” i ogólnego wystroju scenograficznego
• Wspólne pisanie scenariuszy do wystawienia na scenie
• Poznanie historii teatru
• Zabawa w teatr grecki-teatr Hellenów- przygotowanie i wystawienie krótkiej sztuki „Kastor i Polideukes” w oparciu o tekst „Mitologii” Jana Parandowskiego
• Zapoznanie uczniów z rodzajami teatru: teatr żywego aktora, kukiełkowy, teatr cieni, operetkowy, pantomima, teatr muzyczny, balet, teatr uliczny
• Bogacenie czynnego i biernego słownika uczniów związanego z teatrem np. teatr, spektakl, sztuka, scena, kurtyna, gong, widownia, loża, antrakt, akt, rekwizyty, garderoba, plakat, odsłona, premiera, prapremiera, afisz
• Poznanie pracowników teatru: dyrektora, reżysera, aktora, charakteryzatora, scenografa, rekwizytora, suflera, operatora światła, kostiumologa, inspicjenta, muzyka, garderobianej, kasjera, bileterki, szatniarza itd.
• Poznanie drogi sztuki na scenę
• Rozwiązywanie krzyżówek teatralnych i rebusów
• Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w teatrze
• Organizowanie wycieczek do teatrów do Łodzi i do Warszawy (atmosfera panująca w teatrze, odświętny strój, podziwianie wspaniałej gry profesjonalnych aktorów ,charakteryzacji aktorów, scenografii, strojów, rekwizytów, gry świateł na scenie)
• Aktywne uczestnictwo – występy członków kółka teatralnego na terenie klasy, szkoły, miejscowości, gminy, powiatu np. w Gminnych Przeglądach Małych Form Teatralnych w Moszczenicy, w Regionalnych Przeglądach Teatrów Szkolnych w MOK w Piotrkowie Tryb.
• Wystawianie teatrzyków przed publicznością z Domu Dziecka, przedszkola, szkoły podstawowej z sąsiedniej gminyIII. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:

1. Wykazuje zainteresowanie różnorodną twórczością, m.in. teatrem.
2. Z radością podejmuje twórcze działania.
3. Wykazuje gotowość do udziału w różnych konkursach, imprezach i spotkaniach o charakterze teatralnym, tanecznym, muzycznym, plastycznym.
4. Zawsze chętnie jedzie do teatru i potrafi kulturalnie zachować się w teatrze.
5. Aktywnie uczestniczy w konkursach recytatorskich, przeglądach teatrzyków.
6. Rozwija swoje zainteresowania czytelnicze.
7. Zna krótką historię teatru, rozróżnia rodzaje teatru, posługuje się czynnie słownikiem związanym z teatrem , wie czym zajmują się poszczególni pracownicy teatru.
8. Potrafi improwizować, mówić o swoich uczuciach i przeżyciach oraz okazywać je innym.
9. Zna i potrafi wykorzystywać swoje mocne strony, pracuje nad słabymi.
10. Zna i stosuje zasady prawidłowej wymowy, właściwie operuje głosem, potrafi zapanować nad przestrzenią sceniczną.
11. Pracuje wytrwale, cierpliwie, umie skoncentrować się na pracy i nauce.
12. Potrafi współdziałać w grupie.
13. Ma poczucie własnej wartości, radzi sobie z tremą i nieśmiałością.
14. Potrafi zaprojektować i wykonać scenografię, potrzebne rekwizyty, a nawet kostiumy dla kukiełek.
15. Umie wykonać zaproszenie na premierę przygotowywanego przedstawienia dla rodziców, dla p. dyr. itp.
16. Potrafi projektować i wykonywać plakaty teatralne do wystawianych sztuk teatralnych.
17. Zna doskonale drogę sztuki na scenę i aktywnie uczestniczy w przygotowaniu widowiskIV.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Cele założone w programie będą osiągane za pomocą następujących metod, form i środków:
- zabawy rozwijające zmysły, wyobraźnię, fantazję, refleks
- gry koncentrujące się na rozwijaniu sprawności intelektualnej i fizycznej, umiejętności koncentracji, pamięci i aktywności
- inne formy artystyczne, np. taniec, śpiew, ruch twórczy, pisanie tekstów, tworzenie opowiadań twórczych
- wyjazdy do teatru do Łodzi, analiza spektakli
- działalność praktyczna z zakresu operowania „żywym słowem” oraz umiejętności poruszania się na scenie
- działalność praktyczna z zakresu działań plastycznych związanych z wykonywaniem strojów, rekwizytów, elementów scenografii, dekoracji
- działalność muzyczna związana z poznaniem nowych piosenek, tworzeniem melodii do tekstu, opracowaniem choreografii do wybranych tańców
- techniki dramy, np. POZA, RZEŹBA, ŻYWY OBRAZ, PANTOMIMA, SCENKA IMPROWIZOWANA, PŁASZCZ EKSPERTA, TECHNIKA OTWARTYCH MYŚLI, STOP-KLATKA, FILM
- obserwacja mimowolna i ukierunkowana
- pokaz i samodzielne czynności uczniów
- pogadanka i dyskusja
- rozwiązywanie problemów
- ćwiczenia praktyczneV.UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Program dostosowany jest do warunków i możliwości szkoły. Realizowany będzie w trakcie specjalnie organizowanych spotkań na zajęciach kółka teatralnego w klasach nauczania zintegrowanego. Program jest w swym zarysie możliwy do realizacji przez kolejne lata, a przynajmniej przez trzy lata.
W czasie trzyletniej realizacji programu przewiduje się przygotowanie inscenizacji, spektakli teatralnych, prezentację ich na przeglądach teatrzyków, prezentację utworów literackich w konkursach recytatorskich, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych i muzycznych organizowanych przez placówki szkolne i GOK oraz wyjazdy do teatru.
Planuje się, że w zajęciach kółka uczestniczyć będzie 12 uczniów, tj. tylu, ile liczy klasa druga, której jestem wychowawcą. Zajęcia prowadzić będę społecznie. Odbywać się będą zazwyczaj 4 razy w miesiącu za zgodą rodziców i we współpracy z nimi, z ich zaangażowaniem i pomocą.


VI. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu będzie polegała na przeprowadzeniu ankiet wśród uczestników zajęć pod koniec każdego roku szkolnego, co stanowić będzie materiał do wnioskowania i wprowadzenia ewentualnych korekt.
Istotnym elementem ewaluacji będzie także obserwacja postępów dzieci na zajęciach oraz podczas przygotowanych przez nie przedstawień.


BIBLIOGRAFIA:

1 Jerzykowska K. : Teatrałki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje, Łódź 2004,

2. Krzyczkowska A. : Szkoła uśmiechnięta na co dzień i od święta. Scenariusze imprez szkolnych dla II i III etapu kształcenia , Kielce 2002,

3. Kołodziejska I.: Teatrzyk dla klas młodszych, Płock 1997,

4. Klus- Stańska D. : Scenariusze przedstawień szkolnych. Między wzruszeniem a śmiechem, Kraków 1998,

5. Pr. zbiorowa pod red. Fechner- Sędzickiej I.:Szkolne teatrzyki na cztery pory roku, Toruń 2003,

6. Kubeczek M. :Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum, Warszawa 2003,

7. Hausbrandt A.: Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990,

8. Awgulowa J., Świętek W.: Inscenizacje w klasach początkowych,
Warszawa 1985,

9. Broszkiewicz B. , Jarek J.: Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy, Wrocław 2003,

10.Broszkiewicz B. , Jarek J.: Warsztaty edukacji teatralnej – teatr dziecięcy, Wrocław 2004.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie