Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opracowanie i wdrożenie programy z uczniem słabym w klasach I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 20286 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Małgorzata Jaworska
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubinie
Program autorski

OPRACOWANIE I WDROZENIE PROGRAMU Z UCZNIEM SŁABYM W KLASACH I-III

WSTĘP
     W celu doskonalenia własnej pracy i podniesienia jakości pracy szkoły oraz w trosce o uczniów z trudnościami w nauce, zadecydowałam się na napisanie własnego programu. Działania te nurtowały mnie od wielu lat, ponieważ prowadziłam w szkole terapię pedagogiczną w klasach I – III. Znając specyfikę tej pracy i rozumiejąc kłopoty borykające dzieci na progu swojej szkolnej kariery, postanowiłam wyjść im "naprzeciw" i pomóc.
     Opracowany program określa rodzaje ćwiczeń, które uczeń wykonuje systematycznie pod kierunkiem nauczyciela i pozwolą mu nadrobić braki w nauce. W oparciu o opracowany program własny dodatkowo układam indywidualne rozkłady zajęć dla każdego dziecka. Swoje obserwacje zapisuję na bieżąco po odbytych zajęciach.
     Utrzymuję ścisłą współprace z rodzicami, którym udzielam wskazówek i dostarczam materiały ćwiczeniowe potrzebne do pracy w domu.
     Nauka prowadzona jest w sposób efektywny i powoduje, że dziecko dzięki wytrwałej pracy nadrabia zaległości programowe.

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM SŁABYM ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE

     Praca dydaktyczno – wychowawcza w kasach I-III, prowadzona w okresie szczególnej plastyczności psychiki dziecka i jego podatności na oddziaływania pedagogiczne jest wielostronną działalnością, w której procesy nauczania-uczenia się powinny kształtować wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia. Szkoła ma obowiązek zatroszczyć się zarówno pracą z uczniem zdolnym, jak też pracą z uczniem słabym.
     Wśród szerokiej populacji szkolnej spotykamy często uczniów, którzy od początku nauki napotykają różnorakie problemy przystosowawcze do środowiska szkolnego i wymagań programowych. Są to dzieci, u których badania wykazują na istnienie dysharmonii rozwojowych i zaburzeń, przy prawidłowo rozwiniętych funkcjach intelektualnych.
     W swojej wieloletniej pracy dydaktyczo – wychowawczej zawsze szczególną opieką otaczałam uczniów, którzy przejawiali dysharmonie rozwojowe i były one przyczyną kłopotów w nauce. Aby lepiej poznać przyczynę tych trudności, ukończyłam kurs terapii pedagogicznej by fachowo pomóc dzieciom. Na skutek tych działań , które miały na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, czyli zmniejszenia liczby uczniów zagrożeniem niepromowaniem do następnej klasy.
     Z myślą o tych uczniach, po latach doświadczeń ( prób i błędów) opracowałam własny PROGRAM PRACY, który realizuję w codziennej pracy oraz udostępniam nauczycielom, aby doskonalili swój warsztat pracy.

CELE
     Głównymi celami moich działań terapeutycznych nauczania i wychowana dzieci z trudnościami szkolnymi w nauce jest :
 • Rozbudzanie zainteresowań i wyrabianie właściwej motywacji do nauki,
 • Zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych i w zachowaniu,
 • Ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i manualnej,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej,
 • Odnoszenie graficznego poziomu pisania i czytania,
 • Kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
KONSTRUKCJA PROGRAMU

     Program opracowałam poświęcając dziecku 1 godzinę w tygodniu na realizację treści, które nie zrozumiało podczas zajęć lekcyjnych oraz na wyrównywanie istniejących zaburzeń.
     Czas, jaki poświęciłam uczniowi mogłam dowolnie dobierać w zależności od jego potrzeb i trudności przerabianego materiału na prowadzonych przeze mnie zajęciach ZESPOŁU WYRÓNWCZEGO.
     Wszyscy uczniowie, z którymi realizowałam swój program byli przebadani w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY PSTCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DORADCTWA METOTYCZNEGO W LUBINIE.
     Opracowałam całościowe programy dla uczniów klas I-III. W oparciu o takie zestawy konstruowałam indywidualne programy zajęć dla każdego dziecka oraz wskazówki do pracy dla rodziców w domu

NABYTE UMIEJETNOSCI:
  UCZEŃ:
 • Usprawnia funkcje słuchowe,
 • Potrafi wytworzyć związki wzrokowo-słuchowe i słuchowo-wzrokowe,
 • Ćwiczy funkcje wzrokowe,
 • Ćwiczy sprawność manualną,
 • Ćwiczy koncentrację uwagi,
 • Podnosi graficzny poziom pisma,
 • Kształtuje umiejętności porównywania, segregowania.
NAUCZYCIEL:
 • Prowadzi ćwiczeni usprawniające zaburzone funkcje u uczniów,
 • Ułatwia dziecku opanowanie umiejętności czytania i pisania,
 • Wdraża dziecko do samokontroli,
 • Zapobiega wtórnych zaburzeń.
RODZICE:
 • Otrzymują ścisłe wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
 • Utrzymują stały kontakt z nauczycielem.
SZKOŁA:
 • Wdraża program własny,
 • Troszcz się o ucznia z trudnościami w nauce.
EWAŁUACJA:
 • Systematyczna obserwacja ucznia,
 • Monitorowanie pracy nauczyciela,
 • Analiza wyników na dalszym etapie nauki.
PROGRAM PRACY DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

PRACA NA MATERIALE BEZSŁOWNYM
I Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową
 1. Na materiale geometrycznym:
  • Różnicowanie figur geometrycznych pod względem wielkości, kształtu, koloru, kierunku położenia, ilości boków, grubości,
  • Tworzenie różnych układów figur geometrycznych,
  • Obrysowywanie i scalanie figur,
  • Dzielenie większej figury na kwadraty i ponowne jej scalanie,
  • Różnicowanie figur literopodobnych.
 2. Na materiale ilustrowanym:
  • Układanie całości obrazka,
  • Różnicowanie obrazków.
 3. Ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową:
  • Układanie z pamięci wyrazów,
  • Rysowanie demonstrowanych przedmiotów,
  • Analiza ilustracji,
  • Spostrzeganie zmian w układzie przedmiotów,
  • Klasyfikowanie według rodzaju, kształtu, ilości.
 4. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową:
  • Naśladowanie ruchów na podstawie rysunków,
  • Nawlekanie, np. koralików na nitkę,
  • Wykonywanie ruchów na podstawie rysunków.
PRACA NA MATRRIALE LITEROWYM
I Ćwiczenia wzrokowe utrwalające strukturę graficzną litr
 • Obrysowywanie liter,
 • Wyszukiwanie podobieństw i różnic między znakami graficznymi,
 • Wyszukiwanie odmiennej litery,
 • Rozpoznawanie i różnicowanie liter o podobnym kształcie,
 • Utrwalenie kolejnych liter w sylabach, wyrazach, zdaniu, tekście,
 • Określenie pozycji litery w wyrazie, uzupełnienie luk.
II Utrwalenie wzrokowego obrazu sylaby
 • Wyszukiwanie sylab, tworzenie sylab otwartych, różnicowanie sylab,
 • Tworzenie wyrazów jednosylabowych, dwusylabowych,
 • Przekształcanie sylab, wyrazów.
III Ćwiczenia funkcji słuchowych – praca na materiale bezliterowym
 • Poprawne różnicowanie dźwięków z otoczenia,
 • Odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych,
 • Tworzenie układów na podstawie dźwięków.
IV Ćwiczenia w utrwalaniu głosek
 • Różnicowanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • Wysłuchiwanie głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu,
 • Oznaczanie określonej głoski, ustalanie kolejności ilości głosek.
V Ćwiczenia w syntezie słuchowej wyrazów i zdań
 • Scalanie wyrazu głoskowanego rytmicznie,
 • Tworzenie wyrazów przez odpowiednie sylaby.
VI Ćwiczenia usprawniające naukę czytania i pisania
 • Analiza i synteza wzrokowo- ruchowa wyrazów,
 • Czytanie wyrazów różnymi sposobami,
 • Doskonalenie koncentracji uwagi,
 • Rozwijanie spostrzegawczości,
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej,
 • Podnoszenie graficznego poziomu pisma
 • Kształtowanie umiejętności porównywania, klasyfikowania i samokontroli,
 • Dobieranie sylab do wyrazów- wykorzystanie domina,
 • Przekształcanie i układanie wyrazów,
 • Stosowanie krzyżówek sylabowych, loteryjek,
 • Głośne i ciche czytanie krótkich tekstów poetyckich,
 • Swobodne wypowiadanie się na temat treści poznanych utworów.
VII Ćwiczenia funkcji słuchowych
 • Wyszukiwanie obrazków na daną głoskę,
 • Lokalizacja głoski w wyrazie, wyrazu w zdaniu, analiza słów, układanie wyrazów z alfabetu ruchomego, sylab, rozsypanek wyrazowych i zdaniowych,
 • Analiza zdania na sylaby, wyrazy, litery.
VIII Ćwiczenia funkcji wzrokowych
 • Wyszukiwanie identycznych liter i sylab,
 • Segregowanie, wypisywanie i uzupełnianie liter w wyrazie,
 • Odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych wzorów i liter,
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej,
 • Odczytywanie wyrazów z tablicy sylabowej,
 • Uzupełnianie liter w wyrazie,
 • Wyszukiwanie i skreślanie liter,
 • Odgadywanie liter.
IX Ćwiczenia sprawności manualnej
 • Pisanie po "śladzie",
 • Wykonywanie kształtu liter i cyfr z wykorzystaniem metody "DOBREGO STARTU",
 • Drukowanie liter za pomocą stempli,
 • Lepienie z plasteliny, modeliny, gliny,
 • Wycinanie liter i cyfr z makulatury,
 • Obrysowywanie konturów, malowanie,
 • Kopiowanie całych wyrazów i zdań,
 • Pisanie liter drukowanych, a obok pisanych.
X Ćwiczenia zmierzające do wytworzenia związków wzrokowo- słuchowych i słuchowo-wzrokowych na materiale sylabowym
 • Odczytywanie sylab,
 • Rozpoznawanie wzrokowych obrazów sylab wypowiadanych głośno przez nauczyciela,
 • Rozpoznawanie wzrokowych obrazów sylab składających się na dwusylabowe słowa wypowiadane głośno przez nauczyciela,
 • Zestawienie sylab za pomocą zegara sylabowego,
 • Loteryjki obrazkowo- sylabowe.
XI Ćwiczenia w czytaniu
      Wykorzystując wykonane pomoce do ćwiczeń w pisaniu, takie jak: kartoniki z sylabami, wyrazami, zdaniami na ogół polecam uczniom odczytywać sylaby, łączyć je w wyrazy, a te z kolei w zdania.
     Dzieciom, które nie mają trudności z odczytaniem sylab, polecam czytanie w tzw. "okienku" lub "z ramką".
     W dalszym etapie ćwiczeń w czytaniu polecam, aby dziecko czytało z jednoczesnym zakreślaniem "łuków" pod sylabami.
     Dobre efekty daje równoczesne czytanie z dzieckiem jednego i tego samego tekstu. Po czytaniu równoczesnym polecam, aby dziecko ten sam tekst przeczytało samodzielnie. Stosuję również tzw. czytanie selektywne, które polega na odczytywaniu przez dziecko tylko jednej litery w wyrazie, potem tylko jednej sylaby, wyrazów z tekstu zawierających określony element.
XII Ćwiczenia w pisaniu
 • Kreślenie w liniaturze różnych linii i figur literopodobnych,
 • Układanie i pisanie wyrazów ze znanych liter,
 • Pisanie liter i wyrazów z uwzględnieniem poprawnego odtwarzania kształtów i ich połączeń,
 • Przepisywanie wyrazów i krótkich tekstów.
XIII Ćwiczenia w mówieniu
 • Przygotowanie uczniów do komunikatywnego i poprawnego mówienia poprzez słuchanie wypowiedzi,
 • Prowadzenie rozmów na podstawie bliskich dzieciom wydarzeń z życia, lektury, ilustracji,
 • Ćwiczenia formy wypowiedzi ustnej na podstawie historyjek obrazkowych,
 • Bogacenie słownika czynnego w oparciu o wycieczkę, obserwację środowiska.
EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:
  UCZEŃ:
 • Usprawni analizę i syntezę wzrokową,
 • Utrwali strukturę graficzną liter,
 • Utrwali wzrokowy obraz sylaby,
 • Ćwiczy funkcję słuchową,
 • Utrwalani głoski,
 • Ćwiczy syntezę słuchową wyrazów i zdań,
 • Usprawni naukę czytania i pisania,
 • Ćwiczy funkcję słuchową i wzrokową,
 • Usprawni sprawności manualnej,
 • Wytwarza związki wzrokowo- słuchowe i słuchowo wzrokowe,
 • Ćwiczy czytani, pisanie i mówienie.
NAUCZYCIEL:
 • Usprawnia zaburzone funkcje,
 • Zachęca do samodzielnej pracy,
 • Stosuje nowoczesne metody pracy,
 • Stwarza dobry klimat zajęć,
 • Pobudza do działania.
RODZICE:
 • Dobra współpraca z nauczycielem terapeutą ,
 • Praca z dzieckiem w domu na przygotowanych ćwiczeniach przez nauczyciela,
 • Pozytywne efekty pracy.
SZKOŁA:
 • Mniejsza liczba uczniów z trudnościami w nauce,
 • Promowanie uczniów do następnej klasy.
EWALUACJA ZAJĘĆ:
 • Ankiety,
 • Obserwacja,
 • Analiza dokumentacji ucznia, rozmowa z uczniami, nauczycielami i rodzicami
PROGRAM DO PRACY Z UCZNIEM SŁABYM W KLASIE DRUGIEJ

I Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową
 • Układanie całości obrazka z jego części,
 • Różnicowanie obrazków: identyfikowanie, por5ównywanie,dobieranie parami, wyszukiwanie różnic, rozpoznawanie przedmiotów na obrazku,
 • Wykorzystywanie puzzli tematycznych.
II Ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową
 • Układanie z pamięci wzorów,
 • Analiza ilustracji i wyliczanie przedmiotów,
 • Spostrzeganie zmian w układzie przedmiotów,
 • Klasyfikowanie przedmiotów, Układanie historyjek obrazkowych.
III Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
 • Uzupełnianie obrazków przez dorysowywanie brakujących części,
 • Śledzenie przedmiotów o ruch wahadłowym.
IV Ćwiczenia wzrokowe utrwalające strukturę graficzną wyrazów i zdań
 • Przekształcanie wyrazu jednosylabowego w dwusylabowy,
 • Łączenie sylab, tworzenie wyrazów wielosylabowych,
 • Przekształcanie sylab i wyrazów,
 • Podział, cięcie zdań na wyrazy i ich składnie,
 • Tworzenie nowych zdań,
 • Uzupełnienie wyrazów, zdań obrazkami,
 • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
V Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe
 • Podział zdania na wyrazy,
 • Rytmiczne powtarzanie wyrazów, zdań za nauczycielem,
 • Wyklaskiwanie sylab, wyrazów w zdaniach.
VI Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowo-kinestetycznej
 • Całościowe ujmowanie sylaby,
 • Praca z wykorzystaniem rozsypanek i historyjek sylabowych,
 • Scalanie wyrazów w zdania, czytanie.
VII Ćwiczenia przy opracowaniu zmiękczeń
 • Utrwalanie wyrazów ze zmiękczeniami przez "i",
 • Różnicowanie: ś-si, ć-ci, dz- dź, dz-dzi, ż-zi, ń-ni.
VIII Ćwiczenia w pisowni dwuznaków
 • Tworzenie wyrazów z dwuznakami: na początku, na końcu i w środku wyrazu.
IX Trening w czytaniu
 • Odczytywanie ułożonych z rozsypanek wyrazów, zdań, krótkich testów,
 • Propagowanie akcji "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM".
X Ćwiczenia w mówieniu
 • Wypowiadanie się na tematy przeczytanych lektur,
 • Zwracanie uwagi na stosowanie pauz, tempa, siły głosu i odpowiedniej intonacji,
 • Prowadzenie rozmów na podstawie bliskich dzieciom wydarzeń z życia, obrazków i ilustracji.
XI Gramatyka i ortografia
 • Ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu alfabetu,
 • Umiejętności korzystania z encyklopedii i słowników.
EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:
  UCZEŃ:
 • Usprawni analizę i syntezę wzrokową,
 • Usprawni pamięć wzrokową,
 • Usprawni koordynację wzrokowo-ruchową
 • Utrwala strukturę graficzną wyrazów i zdania,
 • Usprawnia funkcję słuchową,
 • Ćwiczy analizę i syntezę słuchowo-wzrokowo-kinestetyczną,
 • Ćwiczy opanwanie zmiękczeń
 • Ćwiczy pisownię dwuznaków,
 • Usprawnia technikę czytania,
 • Ćwiczy słownik czynny ,
 • Ćwiczy ortografię i gramatykę.
NAUCZYCIEL:
 • Usprawnia zaburzone funkcje,
 • Zachęca do samodzielnej pracy,
 • Usprawnia technikę czytania,
 • Stosuje niekonwencjonalne metody pracy,
 • Stwarza dobry klimat zajęć,
 • Pobudza do działania.
RODZICE:
 • Dobra współpraca z nauczycielem terapeutą ,
 • Praca z dzieckiem w domu na przygotowanych ćwiczeniach przez nauczyciela,
 • Pozytywne efekty pracy,
 • Udział w spotkaniach, prelekcjach na temat: "Trudności ucznia w czytaniu i pisaniu".
SZKOŁA:
 • Zmniejsza liczbę uczniów z trudnościami w nauce,
 • Promocja uczniów do następnej klasy,
 • Comiesięczna współpraca z rodzicami,
 • Wdraża program własny.
EWALUACJA ZAJĘĆ:
 • Ankiety,
 • Systematyczna obserwacja,
 • Analiza dokumentacji ucznia,
 • Rozmowa z uczniami, nauczycielkami i rodzicami.

PROGRAM DO PRACY Z UCZNIEM SŁABYM W KLASIE TRZECIEJ

I Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej utrwalenie wzrokowego obrazu struktury zdań
 • Dobieranie zdania do danego obrazka,
 • Podział, cięcie zdań na wyrazy,
 • Tworzenie zdania z rozsypanek wyrazowych jako:
  • Podpis do ilustracji,
  • Uzupełnianie zdań obrazkami,
  • Uzupełnianie luk w zdaniach,
  • Komponowanie tekstu w oparciu o ilustrację,
  • Tworzenie tekstu z rozsypanki wyrazowej,
II Zaburzenia analizy i syntezy słuchowej
 • Tworzenie wyrazów przez dopowiadanie sylab,
 • Porównywanie wyrazów krótkich z długimi,
 • Podział wyrazów na sylaby, liczenie sylab,
 • Podział zdania na wyrazy, liczenie wyrazów,
 • Ćwiczenia wymowy.
III Analiza i synteza słuchowa głosek specyficznych dla języka polskiego
 • Różnicowanie głosek podobnych dźwiękowo (dźwięcznych i bezdźwięcznych),
 • Różnicowanie słuchowe wyrazów poprzez wymawianie wyrazów z parami określonych głosek,
 • Wskazywanie na różnicę w wymawianiu wyrazów.
IV Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej zdań
 • Wyróżnianie w zdaniach poszczególnych wyrazów, liczenie ich, scalanie wyrazów w zdania, zastosowanie loteryjek wyrazowych, nauka wierszyków, przepisywanie i pisanie z pamięci,
 • Ćwiczenia przy opracowaniu zmiękczeń:
  • Tworzenie sylab poprzez połączenie samogłoski zmiękczonej ''i'' z samogłoską,
  • Utrwalenie wyrazów ze zmiękczeniami,
  • Zmiękczenia wyrazów przez kreskę,
  • Różnicowanie i-j,
  • Pisownia ''i'' i ''j'' po spółgłoskach,
 • Ćwiczenia przy opanowywaniu dwuznaków
  • tworzenie sylab otwartych,
 • Ćwiczenia na utratę dźwięczności:
  • Wysłuchiwanie utraty dźwięczności na końcu wyrazu i w środku
  • Zmiana na liczbę mnogą
V Trening w czytaniu
 • Odczytywanie tekstów ułożonych z rozsypanek wyrazowych,
 • Rozpoznawanie danych wyrazów i zdań w tekście
 • Ćwiczenia wdrażające do czytania cichego ze zrozumieniem.
VI Ćwiczenia usprawniające analizator kinestetyczno-ruchowy
 • Kształtowanie płynności i precyzji ruchów ręki:
  • Malowanie pędzlem lub patykiem wzorów,
  • Rysowanie wybranych kompozycji,
  • Kropkowanie, wydzieranie.
VII Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną i kierunkową oraz orientację w schemacie własnego ciała
EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:
  UCZEŃ:
 • Ćwiczy analizę i syntezę wzrokową,
 • Utrwala wzrokowy obraz struktury zdań,
 • Usprawni analizę i syntezę słuchową
 • Usprawni analizę i syntezę słuchową głosek specyficznych dla języka polskiego,
 • Ćwiczy analizę i syntezę słuchowo- wzrokową zdań ,
 • Usprawnia funkcję słuchową,
 • Ćwiczy analizę i syntezę słuchowo-wzrokowo-kinestetyczną,
 • Ćwiczy opanowanie zmiękczeń
 • Ćwiczy analizator kinestetyczno-ruchowy
 • Usprawnia technikę czytania,
 • Ćwiczy słownik czynny,
 • Ćwiczy ortografię i gramatykę,
 • Ćwiczy orientację przestrzenną i kierunkową oraz orientację w schemacie własnego ciała.
NAUCZYCIEL:
 • Usprawnia zaburzone funkcje,
 • Zachęca do samodzielnej pracy,
 • Usprawnia technikę czytania,
 • Stosuje niekonwencjonalne metody pracy,
 • Stwarza dobry klimat zajęć,
 • Pobudza do działania,
RODZICE:
 • Dobra współpraca z nauczycielem terapeutą ,
 • Praca z dzieckiem w domu na przygotowanych ćwiczeniach przez nauczyciela,
 • Pozytywne efekty pracy,
 • Udział w spotkaniach, prelekcjach na temat: "Trudności ucznia w czytaniu i pisaniu"
SZKOŁA:
 • Mniejsza liczba uczniów z trudnościami w nauce,
 • Promocja uczniów do następnej klasy,
 • Comiesięczna współpraca z rodzicami
EWALUACJA ZAJĘĆ:
 • Ankiety,
 • Obserwacja,
 • Analiza dokumentacji ucznia,
 • Rozmowa z uczniami, nauczycielkami i rodzicami

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie