Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program współpracy z rodzicami

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4765 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W KLASACH MŁODSZYCH

Opracowała: A. Brach- nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej
w Sądowie

Motto:
„Szkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego, powinno podejmować i kontynuować zachowania z którymi dziecko oswoiło się już w domu.”

John DeweyGENEZA PROGRAMU

Wychowawca, który chce skutecznie realizować założenia reformy i efektywnie towarzyszyć uczniom w ich rozwoju, musi pozyskać sobie rodziców. Bez współpracy z rodzicami nie będzie miał wpływu na rozwój osobowości i psychiki ucznia. Aby ta współpraca przyniosła oczekiwane rezultaty nie tylko rodzice, ale przede wszystkim nauczyciele muszą być świadomi zmiany stylu i charakteru współdziałania.
Rodzice są koniecznym i nieodzownym filarem, od którego zależy sprawne funkcjonowanie szkoły. Pozyskanie sobie rodziców, nawet jeśli wymagałoby to długiego czasu i zabiegów, jest jedyną możliwością na skuteczne oddziaływania wychowawcze na terenie szkoły.
W klasach młodszych gdy dziecko jest całkowicie zależne od dorosłego, kiedy dorośli tworzą dobre lub złe warunki rozwoju i wychowania ważne jest, aby ich ukierunkować na prawidłowe działania wspomagające wielostronny rozwój dziecka.
My jako nauczyciele powinniśmy pobudzać zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, tym co się dzieje w szkole, zmieniać ich świadomość pedagogiczną. Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, dzięki któremu jest lepszy przepływ informacji o uczniu, możliwość szczerej rozmowy i dokładnej opinii o szkole, o pracy nauczyciela.
Program ten ma nam ułatwić zaangażowanie rodzica na płaszczyźnie- rodzic-dziecko-wychowawca. Uważam, że im lepsza jest wiedza rodziców o pracy nauczyciela, jego zadaniach oraz problemach z jakimi się spotyka, tym wzmocni to efekt wychowawczy i pomoże zrozumieć dziecko i jego sytuacje przez obie strony. Ponadto oczekiwania rodziców mają decydujący wpływ na tworzenie planu wychowawczego na danym etapie kształcenia.
Dziecko powinno mieć przekonanie o autentycznym i trwałym zainteresowaniu nim i jego postępami, powinno wiedzieć, że nie jest to działanie okazjonalne i przypadkowe, a zatem nie może ono budzić lęku i poczucia zagrożenia.
Obecność rodzica w życiu szkoły, w jej różnych formach działalności mobilizuje nauczycieli do poszukiwania różnorodnych metod i środków umożliwiających współpracę. Zależy nam, aby ukazać rodzicom szkołę i nauczyciela jako środowisko profesjonalne, przyjazne i kompetentne.KONSTRUKCJA PROGRAMU

Program napisany został z myślą dla rodziców klas I-III , w związku z tym realizowany będzie przez okres 3 lat . Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły, który zawiera ogólne zadania współpracy z rodzicami będące podstawą do planowania zadań szczegółowych .


W pracy swojej kieruję się 10 zasadami współpracy nauczyciela z rodzicami :
1. W kontaktach z rodzicami ufaj swojej intuicji, ale tylko wtedy , gdy poznasz swoje reakcje i potrzeby.
2. Nie rezygnuj z prawa ostatecznej decyzji dotyczącej ucznia na rzecz poprawnych stosunków z rodzicami.
3. Słuchaj uważnie uczniów, wnioski wyciągaj na końcu .
4. Od pierwszej chwili spotkań z rodzicami dbaj o porozumienie na płaszczyźnie wspólnych wartości
5. Podkreślaj w rozmowie z rodzicami znaczenie dobrych chęci ucznia, wysiłku i motywacji do pracy .
6. Bądź wychowawcą – nauczycielem, ale nie kolegą – partnerem.
7. Wyznacz granice poufałości i partnerstwa. Nie daj się wciągnąć w zbyt bliski kontakt uniemożliwiający utrzymanie autorytetu wychowawcy.
8. Podtrzymuj rodziców w ich roli opiekuna i wychowawcy dziecka, nie krytykuj ich działań i nie narzucaj własnego punktu widzenia.
9. Rozmawiaj , a nie wygłaszaj mowy. Nie przekazuj samych komunikatów.
10. Zajmuj zdecydowane stanowisko w sprawach zagrożeń, np. alkoholu , narkotyków.

CELE PROGRAMU

1.Pobudzanie zainteresowania rodziców życiem ich dzieci.
2.Zmiana świadomości pedagogicznej rodziców.
3.Wywołanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę.
4.Wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami.
5.Angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy, szkoły.
6.Kształtowanie u rodziców postawy odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI :

1.Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i klasy. Świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.
2.Uczestniczą w zebraniach rodziców, dniach otwartych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
3.Współpracują ze szkołą poprzez Radę Rodziców.

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:
- wywiadówki,
- indywidualne spotkania (wyznaczone dni i godziny),
- dni otwarte,
- imprezy okolicznościowe,
- szkolenia.

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

v PROFILAKTYKA


ZAGADNIENIA PROGRAMOWE ZADANIA DLA RODZICÓW
Poprawa bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i wycieczkach szkolnych. -udział w spotkaniach ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa, policjant, pedagog szkolny,- rozmowy rodziców z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań (na podstawie artykułu „Bezpieczeństwo dzieci- dziesięć ważnych rad”).
Chronimy nasze zdrowie. - rozmowy z dziećmi na temat zdrowego stylu życia,- pomoc w organizowaniu imprez klasowych o charakterze sportowym, rekreacyjnym.v ŚRODOWISKO NATURALNE I SPOŁECZNE

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE ZADANIA DLA RODZICÓW
Sprzątanie Świata. - pomoc w sprzątaniu wybranego terenu, wywóz śmieci, zorganizowanie ogniska,
Praca społeczna na rzecz klasy , szkoły. - pomoc w urządzaniu klasopracowni remonty, naprawa sprzętu, przygotowanie pomocy dydaktycznych na rzecz klasy,
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Dolicach. - wspólna biesiada z pensjonariuszami.


v ORGANIZACJA IMPREZ KLASOWYCH, SZKOLNYCH, ŚRODOWISKOWYCH


ZAGADNIENIA PROGRAMOWE ZADANIA DLA RODZICÓW
Ślubowanie klas pierwszych. - wsparcie w przygotowaniu imprezy,
Andrzejki, Mikołajki, wigilia klasowa, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka. - przygotowanie poczęstunku, pomoc w dekoracji sali, w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprez,
Wycieczki turystyczno- krajoznawcze. - pomoc w organizacji wycieczek i pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
Imprezy sportowo- rekreacyjne - wsparcie finansowe ( nagrody),
Festyn- Sądów 2003. - powołanie grup odpowiedzialnych za poszczególne zadania, realizacja przyjętych założeń.


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

1. Spotkania konsultacyjne
- spotkania indywidualne,
- wywiadówki.

2. Pedagogizacja rodziców
- spotkania z ekspertami,
- ankietowanie uczniów i rodziców.

3. Lekcje otwarte

4. Imprezy szkolne i klasowe ( przedstawione powyżej)

KONTAKTY INDYWIDUALNE:

Żadne formy współpracy nauczyciela i rodzica nie zastąpią kontaktu indywidualnego tych dwóch odpowiedzialnych za wychowanie i rozwój dziecka osób dorosłych . Dzięki rozmowie z rodzicem wychowawca ma możliwość rzetelnego przedstawienia osiągnięć i trudności ucznia. Dlatego kontakty telefoniczne i korespondencyjne należy, moim zdaniem , ograniczyć na korzyść bezpośrednich spotkań. Dają one możliwość ustalenia sposobu pracy z dzieckiem w domu , poruszenia konkretnych spraw dotyczących wychowanka.
Podczas rozmowy z rodzicem pomocne jest kierowanie się następującymi zasadami:
1. Zaczynać rozmowę od stwierdzenia pozytywnego .
2. Być konkretnym.
3. Eksponować to, co można zmienić, doskonalić.
4. Proponować alternatywne rozwiązania.
5. Zamiast sądów wartościujących, podawać stwierdzenia opisowe.
6. Pozostawić wybór rozwiązania problemu rodzicowi.
7. Stworzyć odpowiednie warunki, miejsce spotkania ( poczucie intymności).

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW:

Realizując tę formę spotkań z rodzicami , często w oparciu o fachową literaturę przygotowuję prelekcje i referaty dotyczące zagadnień dydaktycznych . Zachęcam do stawiania pytań i wymiany spostrzeżeń proponuję literaturę , prezentuję nowości , np.
gry dydaktyczne , edukacyjne programy multimedialne .

PRZYKŁADOWE TEMATY PEDAGOGIZACJI RODZICÓW NA POSZCZEGÓLNE LATA SZKOLNE:


KLASA I
1.Obowiązki rodzica pierwszoklasisty, potrzeby dziecka wstępującego do szkoły.
2.Jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności w nauce czytania, pisania i liczenia.
3.Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD).
4.Organizacja pracy domowej uczniów klas początkowych.

KLASA II
1.Czytanie- trudna sztuka.
2.Spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie.
3.Agresja wśród dzieci i młodzieży.
4.Dysleksja (ryzyko dysleksji w młodszym wieku szkolnym).

KLASA III
1.Sylwetka absolwenta klasy III.
2.Jak mówić, żeby dzieci nasłuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły?
3.Mamo tato pobaw się ze mną.

LEKCJE OTWARTE:
Okazją do zobaczenia jak zatwierdzone programy nauczania i program wychowawczy są realizowane przez nauczyciela , są lekcje otwarte. Tę formę współpracy z rodzicami stosuję od lat i muszę przyznać , że cieszy się ona zainteresowaniem rodziców (zwłaszcza klas I-III , w których uczę ). Umożliwiają one rodzicom obserwacje swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w gronie rówieśników , skłaniają do refleksji. Dają nauczycielowi możliwość pokazania metod pracy z uczniem, które rodzic z powodzeniem może zastosować w pracy i zabawie dzieckiem w domu.

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE:
W klasach I-III organizuję wiele spotkań okolicznościowych z opiekunami dzieci ; są to : Dzień Babci i Dziadka, spotkanie opłatkowe połączone z wystawieniem jasełek , Dzień Mamy i Taty , Dzień Dziecka , przedstawienia .
Spotkania tego typu dają możliwość pokazania umiejętności, które nabyli uczniowie podczas zajęć w szkole. Zwykle są to umiejętności artystyczne związane z muzyką , plastyką , teatrem . Dzieci eksponują swoją twórczość i talenty artystyczne. Podczas tych uroczystości każdy uczeń ma możliwość pokazania swojej mocnej strony. Ważną rolę pełni tu atmosfera , przygotowanie pomieszczenia ( nakrycie stołów , dekoracja, poczęstunek dla gości ).Rodzice także włączają się do organizowania spotkań.

METODY :

- problemowo-aktywizująca,
- eksponująca,
- zabawowa,
- warsztatowa,
- praktyczna,
- podająca.

PROGNOZA: Jakie przewidywałam skutki swoich oddziaływań?

PROGNOZA NEGATYWNA ( pozostawienie sprawy swojemu biegowi) :
1.Brak związku między domem, a szkołą.
2.Bark komunikatów zwrotnych typu: rodzic- nauczyciel, nauczyciel- rodzic.
3.Brak ujednoliconych zasad postępowania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowawczych.
4.Brak integracji grupy rodziców.
5.Bierność rodziców w stosunkach z nauczycielami, dyrekcją.
6.Poczucie niedowartościowania rodziców i dzieci.

PROGNOZA POZYTYWNA ( wprowadzenie programu współpracy z rodzicami):
1.Wzrost poczucia własnej wartości rodziców.
2.Poprawa relacji między nauczycielem, dyrekcja a rodzicami.
3.Lepsze zrozumienie przez rodziców i nauczycieli potrzeb dziecka.
4.Wspólne tworzenie planu wychowawczego na danym etapie kształcenia- ujednolicenie zasad postępowania w sprawach wychowawczych.
5.Zintegrowanie grupy rodziców.
6.Pedagogizacja rodziców.

EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

* ankieta,
* skrzynka oczekiwań,
Ewaluacja powinna mieć miejsce po każdych zajęciach. Dzięki temu nauczyciel ma możliwość właściwego ukierunkowania dalszej współpracy.
Opracowała: mgr Anetta Brach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie