Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program nauczania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 77252 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Wstęp

     Program został opracowany w oparciu o orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w XX, diagnozę pedagogiczną przeprowadzoną w Gimnazjum w XX pod kątem umiejętności uczniów oraz postępu rozwoju społecznego; "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do pracy w zasadniczych szkołach zawodowych" (Rozporządzenie MENiS z 26.02.2002 r. – "Dziennik Ustaw" nr 51 poz.458).

Cele

Główny
Rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja.

Cele szczegółowe:
 1. Zdobywanie przez ucznia maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb.
 2. Nauka zaradności i współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie.
 3. Kształtowanie mowy, umiejętności czytania i pisania.
 4. Doskonalenie sprawności ruchowej (duża i mała motoryka).
 5. Dostarczanie wiadomości o środowisku społecznym, przyrodniczym, technicznym.
 6. Wdrażanie do przestrzegania zasad BHP w różnych sytuacjach życiowych.
 7. Przygotowanie do korzystania z życia kulturalnego i umiejętnego zagospodarowania wolnego czasu.
Charakterystyka programu
      Program został opracowany w celu realizowania potrzeb edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umiarkowanym uczęszczających do Gimnazjum w Niebieszczanach i będzie realizowany podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Zakłada poszanowanie indywidualnych możliwości dziecka i granic jego rozwoju. Treści nauczania są tak opracowane, aby nauczyciel mógł dostosować je do umiejętności uczniów.
Program obejmuje następujące obszary edukacji:
 • Umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie).
 • Umiejętności matematyczne.
 • Umiejętności przyrodnicze (poznawanie przyrody, dbałość o zdrowie, poznawanie najbliższego otoczenia, zasady bezpieczeństwa).
 • Umiejętności artystyczno-ruchowe (plastyczne, muzyczne, ruchowe): aktywność muzyczna, plastyczna, parateatralna, taneczna, zabawy muzyczno-ruchowe, stosowanie środków artystycznego wyrazu, ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne, udział w zawodach sportowych, turystyce, krajoznawstwie.
 • Umiejętności praktyczne: umiejętność samoobsługi, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie, umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, umiejętności techniczne, poznawanie materiałów i produktów codziennego użytku, ich właściwości i zastosowań; posługiwanie się prostymi narzędziami, korzystanie z urządzeń socjalnych i technicznych powszechnego użytku, kształtowanie zachowań proekologicznych.
 • Zachowanie.
 • Religia.
Treści

EDUKACJA JĘZYKOWA
 • Wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa w trakcie realizowania poszczególnych pozycji programowych;
 • Wyrabianie spostrzegawczości wzrokowo – ruchowej oraz sprawności słuchowej;
 • Nazywanie rzeczy, czynności, cech przedmiotów i osób;
 • Czytanie głośne, ciche - ze zrozumieniem;
 • Kształcenie poprawnej dykcji i wyrazistości mowy;
 • Kształcenie umiejętności korzystania z książek, podręczników, poradników, czasopism;
 • Praktyczne ćwiczenia w odczytywaniu instrukcji obsługi urządzeń, ulotek np. o sposobie dawkowania leku; korzystanie z rozkładów jazdy autobusów, pociągów; przepisów kulinarnych, prania; objaśnianie informacji na metkach towarowych;
 • Ćwiczenia w pisaniu: symbole graficzne liter, pisanie po śladzie, odwzorowywanie, pisanie samodzielne, łączenie liter w sylaby (sylaby dwuliterowe i bardziej złożone);
 • Pisanie kilkuzdaniowych form wypowiedzi (opis, opowiadanie, sprawozdanie, notatka, elementy charakterystyki);
 • Pisanie krótkiego listu, życzeń, planu, zaproszenia, ogłoszenia.
 • Używanie form grzecznościowych; załatwianie prostych spraw, rozmowa telefoniczna;
 • Kształcenie umiejętności wyrażania własnych sądów;
 • Pisanie na komputerze;
 • Ćwiczenie pamięci – nauka prostych tekstów na pamięć, następstwo czasu w opowiadaniu, wyróżnianie głównych bohaterów;
 • Znajomość nazw najbliższego miasta, siedziby gminy, i powiatu. Budzenie uczuć przywiązania do własnych okolic;
 • Znajomość nazwy kraju i stolicy. Znajomość symboli narodowych. Kształcenie poczucia przynależności do narodu, dumy narodowej np. poprzez udział w uroczystościach. Wyrabianie postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za małą i dużą ojczyznę.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
 • Wprowadzenie ogólnych pojęć (mało – dużo, wysoko – nisko, cięższy – lżejszy);
 • Orientacja w przestrzeni (góra – dół, wyżej – niżej, w przód – w tył, pod – nad, obok, na, prawa – lewa);
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie stu, liczenie dziesiątkami; elementy tabliczki mnożenia przy pomocy kalkulatora;
 • Rozwiązywanie łatwych zadań tekstowych;
 • Zastosowanie komputera w kształtowaniu pojęć matematycznych;
 • Tworzenie zbiorów, porządkowanie w kolejności wzrastającej i malejącej;
 • Mierzenie długości miarą metrową, metrem krawieckim, taśmą stolarską, linijką;
 • Mierzenie ciężarów bez użycia odważników, ważenie na wadze elektronicznej;
 • Mierzenie objętości;
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych;
 • Znajomość pieniędzy – odróżnianie wartości bilonu od banknotów, siła nabywcza danego nominału, umiejętność odliczania określonej sumy;
 • Utrwalanie umiejętności posługiwania się zegarem.
EDUKACJA PRZYRODNICZA
     Edukacja przyrodnicza obejmujące rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie, kształtowanie umiejętności działań w środowisku przyrodniczym:
 • Znajomość pór roku, kolejność występowania;
 • Znajomość kalendarza (miesiące i dni tygodnia), dopasowywanie miesięcy do pór roku, wyszukiwanie określonej daty w kalendarzu;
 • Zegar – ćwiczenia znajomości pory dnia, łączenia jej z zajęciami i godzinami na zegarze, wprowadzenie pojęcia minuty i sekundy (indywidualnie);
 • Znajomość zjawisk atmosferycznych (deszcz, burza, śnieg itp.), przyporządkowywanie ich do określonej pory roku;
 • Zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie (rodzime i egzotyczne) – umiejętność odróżniania, cel hodowli zwierząt domowych, łączenie zwierzęcia z danym produktem;
 • Odróżnianie ptaków od innych zwierząt, podział (ptactwo domowe i dzikie) tryb życia, pojęcie gniazda;
 • Potrzeba opieki nad zwierzętami;
 • Owoce i warzywa – rozróżnianie nazw, wartości odżywcze, pojęcie witaminy;
 • Podział drzew (iglaste, liściaste), drzewa owocowe;
 • Drzewa, krzewy, kwiaty – umiejętność rozróżniania, nazewnictwo – systematyczne poszerzanie zakresu wiedzy;
 • Poszanowanie środowiska naturalnego, działania proekologiczne.
EDUKACJA ARTYSTYCZNO-RUCHOWA

Muzyka z rytmiką:
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i rozbudzanie zainteresowań muzyką;
 • Wzbogacanie mowy poprzez naukę piosenek;
 • Rozwijanie poczucia rytmu;
 • Rozwijanie słuchu i głosu;
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • Relaks przy muzyce.
Plastyka:
 • Rozwój wyobraźni i aktywności twórczej;
 • Wyrażanie nastroju poprzez pracę plastyczną;
 • Rozwój sprawności manualnych.
Wychowanie fizyczne:
  Zabawy i gry ruchowe, gimnastyka, dyscypliny sportowe: tenis stołowy, jazda na rowerze, piłka nożna, piłka siatkowa.
EDUKACJA PRAKTYCZNA
Samoobsługa:

Utrwalanie i poszerzanie nabytych sprawności z zakresu higieny osobistej; dbałość o porządek w otoczeniu, umiejętność przygotowania posiłków.

Uspołecznienie:
 • Kształcenie pojęcia "ja" osobowego, znajomość własnego imienia i nazwiska, adresu, wieku, daty i miejsca urodzenia, wyrabianie poczucia szacunku do własnej osoby. Doskonalenie umiejętności autokontroli, np. poprzez zabawy, do których trzeba się włączyć w odpowiednim momencie;
 • Znajomość imion rodziców, rodzeństwa, dalszych krewnych, znajomość zawodu i miejsca pracy rodziców, umacnianie poczucia więzi z rodziną, nazywanie i wyrażanie uczuć wobec jej członków, kształcenie poczucia odpowiedzialności i poświęcenia dla rodziny;
 • Znajomość imion, nazwisk kolegów z klasy i z innych oddziałów, a także osób z najbliższego i dalszego otoczenia (np. nauczycieli, pracowników obsługi, księdza sąsiadów i in.); budzenie poczucia integracji z grupą i współodpowiedzialności poprzez wspólne działanie i opiekę nad młodszymi;
 • Kształtowanie uczuć szacunku i sympatii do innych osób, sposobów kulturalnej ekspresji tych uczuć (np. przy okazji imienin, świąt, sytuacji kryzysowych);
 • Umiejętność współczucia i dzielenia się radością;
 • Utrwalanie poczucia swojej i cudzej własności;
 • Nauczenie prawidłowej reakcji w sytuacjach trudnych: obrona siebie i innych przed agresją, radzenia sobie tak w sytuacji porażki, jak i w sytuacji sukcesu;
 • Zapoznanie ze strukturą władzy w zakresie możliwości uczniów. Pojęcia: sołtys, wójt, burmistrz, prezydent, premier, sejm etc. Znaczenie policji i wojska. Orientacja w zakresie działania kilku instytucji, np. urząd gminy, poczta, ośrodek zdrowia, sąd.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec otoczenia przyrodniczego: miłości, szacunku i odpowiedzialności wobec zwierząt i roślin. Wyrabianie nawyków proekologicznych.
Kształcenie techniczne:
 • Dalsze usprawnianie w zakresie małej motoryki;
 • Obsługa prostych urządzeń technicznych, elektrycznych i elektrotechnicznych;
 • Poznawanie materiałów i produktów, ich właściwości i przydatności w życiu codziennym;
 • Zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu różnych materiałów, narzędzi i prostych urządzeń technicznych.;
 • Zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego.
RELIGIA
  Treści przyjęte w podstawie programowej tego przedmiotu i dostosowane przez prowadzącego do możliwości ucznia – ocena wyrażona stopniem.
ZACHOWANIE
  Zgodne z przyjętymi normami społecznymi i regulaminem szkoły - ocena opisowa.
  Procedury osiągania celów (metody, formy, sposoby realizacji)
     Ponieważ program jest przeznaczony dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, pewne metody i formy oraz sposoby realizacji będą dostosowywane do bieżących możliwości uczniów. Nauczyciel będzie decydował z jakich treści zrezygnować, a jakie należy poszerzyć. Należy stosować szeroką indywidualizację zajęć i dostosowywać je do możliwości uczniów; łączyć zadania praktyczne z pracą umysłową; wdrażać do świadomego i planowego działania; uczyć podejmowania decyzji i odpowiedzialności za wyniki swej pracy. Efektem ma się stać bezpieczne i samodzielne funkcjonowanie w środowisku.
     Nauczyciel może stosować następujące metody i formy pracy: poranny krąg, metoda ośrodków pracy, elementy kinezjologii edukacyjnej (metoda Dennisona) oraz metody sytuacyjne, symulacyjne, inscenizacyjne, ekspresyjne, impresyjne i praktycznego działania; malowanie, rysowanie, modelowanie, elementy rzeźby w różnych materiałach i różnymi technikami.

Osiągnięcia
 1. Zdolność koncentracji uwagi – spostrzegawczości słuchowej, która zapewnia prawidłowy odbiór mowy.
 2. Słuchanie cudzych wypowiedzi i umiejętność selekcji informacji.
 3. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
 4. Umiejętność nawiązania kontaktu z innymi w rozmowie; nadawanie wypowiedzi spójności i logicznego układu treści.
 5. Opowiadanie własnych przygód, doświadczeń, przeżyć.
 6. Umiejętność redagowania (w mowie i piśmie) krótkiego opowiadania, opisu, sprawozdania oraz krótkich form użytkowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania zadań w sposób konkretny, na podstawie pomiarów i realistycznych rysunków.
 8. Umiejętność obserwacji świata przyrody, rozpoznawanie stanów pogody, pory roku, dnia.
 9. Ocena własnego stanu zdrowia i wymienienie objawów chorobowych oraz zwrócenie się o pomoc do lekarza.
 10. Umiejętność wyboru właściwych składników w przyrządzaniu posiłków.
 11. Poznanie swych możliwości w zakresie motoryki małej i dużej oraz uczestnictwo w gimnastyce, grach, zabawach sportowych oraz zajęciach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
 12. Posługiwanie się prostymi narzędziami, sprzętem gospodarstwa domowego, elektrycznym i elektrotechnicznym.
 13. Rozumienie prostych informacji - instrukcji (w oparciu o konkrety).
 14. Jazda na rowerze i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 15. Korzystanie z komunikacji autobusowej na terenie swej miejscowości.
Sposoby sprawdzania
     Uczniów należy oceniać, nie za osiągnięcia, a za postępy – jednak bardzo trudno ocenić efektywność metod stosowanych w przypadku uczniów z upośledzeniem, gdyż często wypracowane efekty są bardzo krótkotrwałe. Nie ma uniwersalnego narzędzia kontroli szkolnych osiągnięć uczniów z upośledzeniem.
      Ocena może pełnić funkcję motywującą do dalszej pracy. Uczeń powinien wierzyć w swe możliwości i osiągać w miarę swych możliwości sukces. Kontrola może przybierać formę zróżnicowaną: testem będzie obserwacja poczynań ucznia, ale i forma zabawy, konkursu, gry dydaktycznej; czy też sprawdzenie postępów w sytuacji praktycznej: na poczcie, w sklepie, u lekarza; umiejętność korzystania z kalkulatora, telefonu, obsługa prostych urządzeń technicznych. Umiejętność nieskomplikowanego korzystania z niektórych funkcji komputera. Ocena powinna uwzględniać wkład pracy ucznia, dotyczyć konkretnych umiejętności i wiadomości ucznia. Ma mu dać poczucie sukcesu i przekonanie, że zdobyta wiedza będzie przydatna w życiu.

Ewaluacja
     Oceny skuteczności programu można dokonywać podczas okresowej diagnozy postępu rozwoju społecznego ucznia – przynajmniej raz w roku.

Literatura
 1. Elżbieta M.Minczakiewicz: "Dziecko niepełnosprawne. Rozwój i wychowanie". Oficyna Wydawnicza "Impuls". Kraków 2003.
 2. Janina Wyczesany: Pedagogika upośledzonych umysłowo. Oficyna wydawnicza "Impuls". Kraków 2002.
 3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do pracy w zasadniczych szkołach zawodowych. Rozporządzenie MENiS z 26. 02,2002 r. Dziennik Ustaw nr 51 poz.458.
 4. Barbara Łaska, Paweł Rudnik, Henryk Baniak: "Kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej. Publikacja internetowa z witryny "Edukator".
 5. Marta Jankowska: "Uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w gimnazjum ogólnodostępnym. Publikacja: www.literka.pl.
 6. Elżbieta Uczkiewicz-Bachmińska, Elżbieta Wolsza, Jerzy Turek, Edwarda Maćkowska: "Program nauczania dla gimnazjum specjalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cerekwi. Publikacja http://sosw-cerekiew.republika.pl/.
Opracowała MARTA JANKOWSKA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie