Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy z patronem szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6215 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Program wykorzystania postaci Maksymiliana Golisza, patrona szkoły podstawowej nr 2 w Sztumie, jako wzorca osobowego godnego naśladowania, w planach wychowawczych klas.

Program opracowany przez:
Ksawera Lewandowska,
Danuta Cieślicka
Nauczycielki nauczania zintegrowanego W Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie.

WSTĘP.
     Wychowanie polega na świadomym i celowym kształtowaniu osobowości człowieka. Chcemy,aby uczniowie akceptowali i naśladowali określone postawy życiowe. Patron szkoły jest niewątpliwie wzorem osobowościowym, modelem wychowawczym, znakomitym wzorem do naśladowania. Praca wokół bohatera szkoły jest procesem długofalowym i wymagającym systematyczności. Należy korzystać z każdej okazji, aby osiągnąć cele wychowawcze. W pracy wychowawczej ważna jest nie tylko znajomość ideału wychowawczego, ale umiejętność przybliżenia tego ideału wychowawczego dzieciom. Duże znaczenie ma okres, w którym zaczynamy zapoznawać uczniów z patronem szkoły. Nauczyciele muszą mieć możliwość zapoznania się zarówno z życiem, pracą i działalnością patrona, jak również cechami jego charakteru, które powodowały, ze wyróżniał się pośród innych ludzi. I to jest głównym celem tego programu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
     Program jest tak zaplanowany, aby nauczyciel począwszy od pierwszych miesięcy klasy I mógł realizować pracę wychowawczą wykorzystując patrona szkoły. Zamieszczone treści pozwolą również dokładnie poznać najbliższe środowisko, w przystępny sposób przybliżą historię regionu, wydarzenia z okresu plebiscytu, przybliżą inne postacie, których nazwiska są nazwami sztumskich ulic.

CELE GŁÓWNE:
 • Absolwent szkoły powinien szanować i kultywować tradycje narodowe, lokalne i rodzinne.
 • Przybliżenie uczniom i nauczycielom postaci patrona szkoły.
 • Wykorzystanie postawy życiowej, cech charakteru, patriotyzmu, poglądów politycznych i społecznych w planach wychowawczych klas
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Rozwijanie u uczniów wartości emocjonalnych
 • Kształtowanie osobowości młodego pokolenia
 • Rozwijanie poczucia patriotyzmu
 • Otaczanie czcią symboli narodowych i sylwetek ludzi godnych naśladowania.
 • Włączanie rodziców do prac związanych z " Dniem Patrona"
 • Nawiązanie współpracy z drużyną zuchową
 • Nawiązanie kontaktów z innymi szkołami, przedszkolem
METODY I FORMY PRACY:
Pogadanka, rozmowa, konkursy, wycieczki, spotkania integracyjne, pokaz, przygotowanie gazetek klasowych, grupowa , zbiorowa. apel, wieczornica, wystawy .

ZAKŁADANE OSIĄGNIECIA:
 • Tworzenie własnego kodeksu moralnego w oparciu o wzór osobowy, jaki stanowi patron szkoły przełożony na język społeczności uczniowskiej
 • Uczniowie wzorując się na osobie bohatera szkoły będą odczuwali i uznawali określone wartości, jakie sobą reprezentował, będą przekonani, że warto zachowywać się podobnie, jak to czynił patron w stosunku do różnych osób i spraw.
 • Uczniowie będą integrowali się ze środowiskiem lokalnym
 • Poznają wydarzenia historyczne z okresu 1918-1945 dotyczące naszego regionu
 • Nawiązanie kontaktu z innymi szkołami kultywującymi tradycje regionalne
 • Poznanie miejsc, będących ważnymi skupiskami polskości
 • Poznanie nazwisk rodzin zasłużonych dla naszego regionu
 • Rodzice poznają patrona szkoły i włączą się w obchody "Dnia Patrona".
Najlepszą weryfikacją tego programu będzie:
 • organizowanie wystaw prac plastycznych i fotograficznych
 • wyniki przeprowadzonych konkursów
 • organizowanie apeli
 • wykonanie gazetek klasowych, kronik klasowych z adnotacjami o patronie
 • ilość poprawnie udzielanych odpowiedzi na pytania zamieszczane w gazetce "Szkolniak"
 • frekwencja w organizowanych wycieczkach i rajdach
 • integracja z innymi szkołami
 • opieka nad miejscami pamięci narodowej
 • zaangażowanie nauczycieli w zdobywaniu wiedzy o patronie
 • sprawozdania z odbytych wycieczek
 • udział i zaangażowanie rodziców w obchodach "Dnia Patrona"
Planując zajęcia związane z postacią patrona szkoły wychowawca musi się zastanowić:
 • jakie wiadomości chce przekazać dzieciom,
 • jakich umiejętności chce nauczyć, na jakie fakty będzie zwracał uwagę,
 • w jaki sposób poprowadzi zajęcia.
     Nauczyciel w planie wychowawczym powinien uwzględnić zagadnienia związane z poznawaniem bohatera szkoły. Przy każdej okazji należy wykorzystywać go jako wzór osobowy. Należy już od najwcześniejszych lat rozpocząć systematyczną pracę związaną z poszanowaniem sylwetki bohatera. Ważne jest by informacje o bohaterze wiązać z problematyką historyczną, a także współczesną. Żeby postać bohatera stała się bliska, należy pokazywać sytuacje z życia bohatera podobne do tych, z którymi uczniowie mają do czynienia.
     Należy przedstawić go jako człowieka, który potrafił zachować się w określony sposób w różnych sytuacjach. Trzeba uczyć dzieci punktualności, pilności i sumienności. Atrakcyjność form działań zależy od pomysłowości nauczyciela, odpowiedniego doboru tematu oraz rozczytania w literaturze fachowej. Można rozwinąć wyższe wartości etyczne, patriotyczne i społeczne. Wychowawca planując pracę z patronem musi zastanowić się nad tym, co z jego życia uczeń ma zapamiętać, czego ma się nauczyć. Każdy nauczyciel powinien opracować plan zdobywania wiedzy o patronie dla swojej klasy.Opierając się na proponowanym schemacie. Ułożyłyśmy plan poznania życia i działalności Maksymiliana Golisza. Korzystając z niego nauczyciel uniknie powtarzania tych samych wiadomości, ponieważ plan jest tak ułożony, by w każdej klasie "odkrywać bohatera" na nowo. Są to tylko propozycje jak w sposób planowany i systematyczny zapoznawać młodzież z patronem szkoły. Inwencja i pomysłowość nauczycieli są bardzo ważne.

Klasa I
 • Zdobywanie wiedzy o patronie
 • Znajomość nazwiska, imienia i zawodu
 • Rozpoznanie wśród innych portretów czy fotografii podobizny patrona
 • Urządzanie w klasie kącika patrona, okolicznościowe gazetki klasowe
 • Poznanie w szkole miejsc poświeconych patronowi
 • Udział w imprezach
 • Prace graficzne związane a patronem
 • Wycieczka-Dom przy ulicy Muhlenstrasse /Młyńska 3/
Uczniowie powinni znać nazwisko patrona szkoły i wiedzieć, czym się wyróżnił.
Klasa II
 • Zakres pracy taki jak w klasie I
 • Dokładne poznanie pracy patrona w Sztumie i Szczecinie
 • Wprowadzenie zobowiązań dotyczących pracy nad sobą
 • Wycieczka pod Pomnik Rodła.
 • Prace fotograficzne np. z miejsc, w których przebywał patron, wycieczek.
 • Obietnica zuchowa w " Dniu Patrona"
Uczniowie powinni posiadać umiejętności przekazywania wiedzy o patronie. Porównać siebie z patronem w zakresie, niektórych cech.
Znać krótki życiorys patrona. Wiedzieć, czym dla Polaków było Rodło
Klasa III
 • Zakres prac jak w klasach I i II
 • Opowiadanie dwóch wydarzeń z życia patrona
 • Poznanie niektórych cech charakteru patrona godnych naśladowania
 • Informowanie uczniów o szczególnych działalnościach patrona
 • Uczestnictwo w wycieczce do miejsc związanych z patronem-Waplewo.
 • Wspólny z zuchami rajd pieszy do Piekła
 • Udział w imprezach
     Poznanie cech osobowościowych patrona, które wyróżniały go wśród innych ludzi. Kształcenie cech osobowości i stosunku do kolegów, rodziców, ludzi starszych, aktywność społeczna, harmonijne współżycie w klasie. Dążenie do samokontroli i samooceny. Poznanie historii Waplewa i rodziny Sierakowskich. Nawiązanie kontaktów z uczniami szkoły w Piekle.

Klasa IV
W klasach I-III nauczyciel pracuje z całą klasą.
 • Zdobywanie wiedzy o patronie
 • Znajomość krótkiego życiorysu patrona
 • Wymienienie cech charakteru patrona godnych naśladowania
 • Udział w imprezach
 • Wykonania albumu patrona
 • Uczniowie uczestniczą w spotkaniu z ludźmi w jakiś sposób związanymi z patronem
 • Znajomość materiałów zgromadzonych w szkole i kronice
 • Zapoznanie się z materiałem zawartym w kronice o patronie szkoły
 • Opieka nad kącikiem poświęconym patronowi
 • Wycieczka do Postolina
 • Udział w konkursie związanym z patronem
Uczeń powinien wiedzieć, z jakich względów dana postać została patronem szkoły, wymienić cechy charakteru godnych naśladowania i uzasadnić je przykładem z życia patrona. Znać Postolin jako kolebkę polskości w okresie plebiscytowym oraz nazwiska rodzin walczących o polską mowę, szkoły polskie, polskie tradycje.

Klasa V-VI
 • Zdobywanie i utrwalanie wiedzy z lat poprzednich
 • Znajomość historii wszystkich dostępnych pamiątek po patronie
 • Znajomość obszerniejszego życiorysu patrona
 • Nawiązanie kontaktu za Szkołą Podstawową nr41 w Szczecinie noszącą imię M. Golisza.
 • Nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy pamiętają Maksymiliana Golisza i zorganizowanie z nimi spotkania poświęconego patronowi
 • Zorganizowanie 1 wieczornicy i 1 apelu
Wspólnie od klasy I do VI
 • Prowadzenie "kroniki patrona szkoły’
 • Zorganizowanie " Dnia Patrona"
 • Wycieczka do miejsc związanych z życiem i działalnością patrona
     Poznanie biografii patrona w szerokim zakresie, świadectwa jego działalności społecznej i patriotycznej, przykładów jego poświecenia w walce o polskość. Szerokie przykłady jego poświęcenia, bohaterstwa, hartu i wytrwałości. Gromadzenie materiałów o patronach sztumskich ulic.
     Nauczyciele powinni dbać o utrzymanie takiej atmosfery, by postać bohatera wywołała u uczniów pytania dotyczące sensu własnego życia, norm postępowania, wartości.
     Podajemy ten przykładowy rozkład pracy związanej z patronem szkoły i mamy nadzieję, że pomoże on nauczycielom w pracy.
      Patron szkoły wpływa niewątpliwie na pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Jest jednym z elementów obyczajowości, pogłębia świadomość obywatelską i postawę ideowo-patriotyczną młodzieży, wzbogaca wiedzę uczniów.

Przykładowe tematy zajęć.

Kim był patron szkoły, gdzie pracował i kiedy żył?

Cele: Poznanie kilku wydarzeń z życia patrona

     Maksymilian Golisz urodził się w 1906 r. we wsi Wiele, koło Chojnic. Po śmierci ojca zamieszkał z matką w Sztumie. Działał w kółkach oświatowych. Później przeniósł się do Szczecina i Berlina. W Szczecinie prowadził ożywiona działalność oświatową. Zmuszony do opuszczenia miasta osiadł w Berlinie. Tam uczył języka polskiego. W 1939r. został uwięziony, ale z braku dowodów zwolniony. W 1940r. wcielono go do Wermachtu. W 1941r.został ponownie uwięziony. Skazany na karę śmierci został ścięty na gilotynie 1 kwietnia 1943r.

Czym patron zasłużył na nasza pamięć?

Cele: Wyszczególnienie najważniejszych cech charakteru patrona

Walczył z germanizacją,
Przyczynił się do otwierania szkół polskich,
Prowadził tajne nauczanie,
Walczył o polskość ziemi sztumskiej,
Mimo prześladowań organizował kursy języka ojczystego
Był patriotą, nie chciał dopuścić do tego, żeby polska szkoła przestała istnieć.
Mimo ciągłych prześladowań nie bał się Niemców
Był człowiekiem konsekwentnym
Mimo wielu prześladowań pracował na rzecz polskiej oświaty i młodzieży.
To postać o wielkiej sile charakteru

Jak własnym postępowaniem starasz się naśladować patrona szkoły?

Cele: Zwrócenie uwagi na te cechy osobowe patrona, które warto naśladować

Dobrze się uczyć,
Dbać o mowę ojczystą,
Pomagać słabszym,
Być patriotą,
Szanować innych

Dom przy ulicy Muhlenstrasse - wycieczka

Cele: Poznanie domu, w którym mieszkał patron
     W 1914roku po śmierci ojca, Maksymilian zamieszkał z matką w Sztumie, właśnie przy tej ulicy. Właścicielami domu byli państwo Maria i Jan Schlegel. Byli właścicielami sklepu. Budynek przetrwał lata wojny. Obecnie dom ten znajduje się przy ulicy Młyńskiej 3. Grób Marii Schlegel znajduje się przy kościele św.Anny w Sztumie.

Propozycja tematów literackich.

Czy w obecnych czasach, kiedy prawie wszyscy mamy samochody i komputery powinniśmy zastanawiać się nad losem innych ludzi i im pomagać?
Czy i w jaki sposób patron szkoły wpłynął na twoje postępowanie?
Jak w twoim domu kultywuje się polskie tradycje?

Cele: Wdrażanie do zauważania krzywdy, nieobojętnego stosunku do zła,
Kształtowanie wierności ważnym celom i zasadom
Najciekawsze prace mogą być drukowane w gazetce szkolnej.

Podejmujemy zobowiązania- "Szare, złote koperty."

Cele: Wiązanie się z patronem, ze szkołą i jej tradycjami.
     Zobowiązanie można podjąć w drugim półroczu klasy I. Każdy uczeń podejmuje jedno zobowiązanie, do którego będzie dążył, do końca roku szkolnego.Po zapisaniu go jednym słowem, wkłada je do " Szarej koperty." W ustalonym terminie nauczyciel oddaje "Szare koperty" ze zobowiązaniami. Po analizie zobowiązań klasa decyduje, czy dany uczeń dotrzymał zobowiązania i czy może otrzymać "Złotą kopertę" do następnej klasy.

EWALUACJA I MONITORING:
 • Sprawdzanie stopnia znajomości nowych wiadomości podawanych w "Szkolniaku" i ogłaszanie tamże ilości zdobytych punktów
 • Przyznawanie punktów za wykonane gazetki klasowe
 • Zorganizowanie wystawy prac plastycznych i fotograficznych
 • Ocena drukowanych w gazetce szkolnej relacji z wycieczek
 • Przyznawanie punktów za dzielenie się przez klasy nowo zdobytymi wiadomościami o patronie lub o ciekawych wydarzeniach z tamtego okresu
 • Ocena corocznych sprawozdań klas
 • Konkursy w "Dniu Patrona"
LITERATURA.
 • A.Lewin- "O systemie wychowawczym" Nasza Księgarnia, Warszawa 1972r.
 • F.Mamuszka "Sztum i ziemia sztumska" KAW RSW Prasa-Książka - Ruch, Gdańsk 1968r.
 • H.Muszyński- "Ideał i cele wychowawcze", PZWS Warszawa 1972r.
 • Z.Sułek- Borzyskowska-"Patron szkoły i jej sztandar jako znaczące symbole wychowawcze "Życie Szkoły, 1976r. nr 6
 • Z. Czarnecki-" Poszukiwanie wzorów osobowych w najbliższym środowisku", Życie Szkoły 1977r. nr 4
 • W.Kozłowski "Jeszcze o patronie szkoły", Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 1967 nr.7
 • H.Muszyński –"Moralność i zadania wychowawcze w pracy klas początkowych", Życie Szkoły 1977 nr.11/12
 • S.Powęzowski "Święto patrona szkoły", Życie Szkoły 1976nr. 6 K.Wójcik "Patron szkoły podstawowej " Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 1976nr.7
 • W.Zaczyński "Kształtowanie postaw i przekonań uczniów w procesie wychowania" Kwartalnik Pedagogiczny 1974 nr.1
 • Ksawera Lewandowska "Życie i działalność Maksymiliana Golisza patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie."/ Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Jerzego Szewsa, w Zakładzie Historii Nauki Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego./

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie