Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Postępowanie z dzieckiem wymagającym pomocy kompensacyjno-wyrównawczej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 954 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Wstęp
      Zebrane w tym opracowaniu materiały dotyczą przede wszystkim zasad i form pomocy dziecku z fragmentarycznymi deficytami i zaburzeniami rozwojowymi.Dotyczą one zwłaszcza rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki, zaburzenia emocjonalnego.
      W związku z występowaniem tych odchyleń od normy mogą pojawiać się u dzieci zaburzenia mowy, trudności w zakresie czytania i pisania, liczenia, przyswajania i utrwalania wiadomości itp. Prawidłowo zorganizowana i prowadzona praca wyrównawcza, stosowanie ćwiczeń korekcyjnych pozwala z reguły na wyrównanie braków, ograniczeń i likwidację stwierdzonych deficytów oraz niepowodzeń.Praca wyrównawcza ma głębokie uzasadnienie psychologiczne i pedagogiczne. Niewyrównane w porę, w okresie przedszkolnym niewielkie nawet braki rozwojowe, w szkole najczęściej jeszcze się pogłębiają rzutując nieraz na całą szkolną karierę dziecka .
      Opóźnienia rozwojowe wynikają z różnych przyczyn. Najczęściej są wynikiem współdziałania wielu czynników, jak: tempo i dynamika rozwoju, zdrowie, dotychczasowe doświadczenia dziecka, charakter środowiska rodzinnego i jego niekorzystne oddziaływanie.
      Do typowych zaburzeń, które są źródłem niepowodzeń szkolnych zaliczamy:

 • zaburzenia motoryczne,
 • zaburzenia procesów poznawczych,
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego,
 • zaburzenia dynamiki procesów nerwowych.
    Z punktu widzenia profilaktyki należy dążyć do jak najwcześniejszego rozpoznawania przyczyn trudności w uczeniu się oraz ich eliminowaniu. Trudności w uczeniu się powodują , że uczeń nie potrafi w czasie przewidzianym programem przyswoić sobie określonej wiedzy i umiejętności.
      Biorąc pod uwagę dużą plastyczność układu nerwowego u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz związane z tym większe możliwości kompensacyjne , należy dążyć do objęcia opieką specjalistyczną przedszkolaków , głównie sześciolatków ,oraz uczniów , którzy wykazują opóźnienia rozwojowe i trudności w nauce czytania i pisania .
      W tym celu konieczne jest :
 • określenie rodzaju, jakości i stopnia zaburzeń,
 • tworzenie w przedszkolu zespołów korekcyjno-kompensacyjnych,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z domem rodzicielskim i udzielanie instruktażu w sprawie postępowania z dzieckiem ,
 • zapewnienie systematycznej opieki i pomocy w tej pracy ze strony psychologa, pedagoga, lekarza .
     Po wstępnej obserwacji dziecko odbiegające od normy rozwojowej nauczyciel ma obowiązek skierować na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania specjalistycznej oceny jego rozwoju. Pozwoli to na dobranie odpowiednich form pracy z dzieckiem.Kierujemy do poradni dzieci, które :
 • odbiegają od normy w rozwoju fizycznym, są przewlekle chore ,
 • mają trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania ,
 • są nadpobudliwe ruchowo,
 • są spowolniałe ruchowo ,
 • są infantylne ,
 • mają wady wymowy ,
 • przejawiają szczególne zdolności .
     Kierując dziecko do poradni należy na jej adres przesłać następujące dokumenty :
 1. Skierowanie rady pedagogicznej
 2. Szczegółowa charakterystyka dziecka
     Ponadto poradnia dokonuje badań na wniosek rodziców i prawnych opiekunów.W przypadku zgłoszenia dziecka przez rodziców przedszkole nie otrzymuje informacji z badań .
      Wśród dzieci uczęszczających do przedszkola spotyka się takie , które wykazują gorszą od przeciętnej sprawność w niektórych czynnościach . Jest ona wynikiem obniżonego rozwoju funkcji rozwojowych. Systematyczna praca nad niwelowaniem nierówności rozwojowych daje na ogół w pełni zadawalające wyniki, stwarzając dla tych dzieci poważną szansę właściwego startu.
      Zburzenia rozwojowe u dzieci utrudniające proces czytania i pisania mogą występować w różnym nasileniu i rozpiętości.Często u jednego dziecka występuje równocześnie kilka rodzajów zaburzeń. Rzadziej spotyka się dzieci tylko z jednym zaburzeniem. W następstwie zaburzeń w rozwoju elementarnych funkcji narastają u dzieci niepowodzenia szkolne polegające nie tylko na ograniczonych możliwościach w zakresie czytania i pisania, lecz także liczenia, manipulowania, wypowiadania się itp.
      Niepowodzenia w pisaniu i czytaniu na tle dyslektycznym są często mylnie interpretowane jako objawy małej staranności dziecka i jego lenistwa. Nakładane kary za brak staranności w pisaniu i czytaniu mogą powodować skutki odwrotne do zamierzonych. Ważne więc jest odpowiednio wczesne rozpoznanie przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się .
      Dobrą metodą do wykrycia zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych, jest opracowana pod kierunkiem A. Szemińskiej -metoda do badania dojrzałości szkolnej. Pozwala ona ocenić poziom rozwoju dziecka sześcioletniego w aspekcie dojrzałości szkolnej. Obejmuje ona osiem prób (zajęć) z dzieckiem , z których każda stanowi sprawdzian innej umiejętności :
 1. Rysunek na podany temat umożliwia ocenę umiejętności graficznych dziecka.
 2. Odwzorowywanie umożliwia wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej pełniących rolę w procesie pisania.
 3. Zajęcia liczbowe pozwalają na zorientowanie się w zakresie stopnia opanowania przez dziecko podstawowych pojęć matematycznych.
 4. Układanie pociętego obrazka umożliwia sprawdzenie umiejętności tworzenia całości składowych co jest uzależnione w pewnym stopniu od sprawności myślenia na materiale konkretno-obrazowym.
 5. Słowny opis obrazka odzwierciedla poziom umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz formułowania myśli w zdaniach.
 6. Rozmowa kierowana służy do poznania zasobu wiadomości dziecka o podstawowych zjawiskach przyrody i jego najbliższym środowisku .
 7. Zagadka i historyjka obrazkowa sprawdza umiejętność logicznego rozumowania na podstawie przedstawionej na obrazkach sytuacji.
 8. Analiza słów umożliwia ocenę sprawności i słuchu fonematycznego ,który wiąże się bezpośrednio z procesem pisania i czytania.
Autorka:
mgr Anna Fadrowska
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Grajewie
  J.Czajkowska, K. Herda.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP 1996.
  A.Szemińska.:Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej, W-wa, WSiP 1973.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie