Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z uczniem zdolnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 816 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Osiągnięcia ludzi są uwarunkowane przez określone właściwości psychiczne. Właściwość która decyduje o różnicach między osiągnięciami w rozmaitych działaniach nazwano zdolnością.


W psychologii zdolność określa się jako możliwość uzyskania spodziewanych rezultatów przy wykonywaniu danych czynności w określonych warunkach zewnętrznych. Przyjął się podział zdolności na ogólne i specjalne. Zdolności ogólne przejawiają się w każdym działaniu i wpływają na wszelkie poczynania, natomiast zdolności specjalne związane są z określonymi formami działalności.
Wszelkim „ilościowym” pomiarom zdolności sprzyjają badania psychometryczne. Dotyczą one głównie inteligencji, a więc zdolności ogólnej do uczenia się i rozwiązywania problemów (wykonywania zadań).

Poziomy inteligencji

Iloraz inteligencji Poziom inteligencji
140 i więcej Inteligencja bardzo wysoka
120 – 139 Inteligencja wysoka
110 – 119 Inteligencja więcej niż przeciętna
90 – 109 Inteligencja przeciętna
80 – 89 Inteligencja mniej niż przeciętna
70 – 79 Inteligencja na pograniczu upośledzenia umysłowego
poniżej 70 Upośledzenie umysłowe


Ucznia zdolnego charakteryzują:
- wysoki poziom zdolności ogólnych
- wysoki poziom zdolności specjalnych (uzdolnień)
- wysokie osiągnięcia w nauce
- dyspozycje lub osiągnięcia twórcze
- szerokie zainteresowania
- silna motywacja do zajmowania się interesującą ucznia
dziedziną działalności
- zdolność do wytężonej pracy i łatwość skupienia się nad danym problemem
- wytrwałość w dążeniach, samodzielność, poczucie własnej wartości.
Opieka nad uczniami zdolnymi powinna być w centrum zainteresowania społecznego, bo to wśród nich są zapewne ci, którzy w przyszłości będą bardzo dobrymi pracownikami na różnych stanowiskach.
Aby nauczyciel mógł pomóc w rozwoju twórczych umiejętności uczniów, musi umieć wykryć posiadane zdolności, zainteresowania, określić cechy temperamentu uczniów, ich motywacje, potrzeby i aspiracje, dostosować proces nauczania do procesu uczenia się. Możliwości intelektualne ucznia nie zawsze uwidaczniają się na starcie. Dlatego bardzo ważna jest tu praca, dzięki której uczeń nabywa cenne umiejętności poznawcze. Konieczna jest jej akceptacja przez ucznia, elementy zachęty nauczyciela np. dobra ocena, elementy uznania w oczach nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów, czyli całego środowiska.
Ważnym czynnikiem psychologicznym w uczeniu się jest motywacja. Znajomość motywacyjnych uwarunkowań uczenia się i różnic w motywacji w uczeniu się różnych osób jest jednym z warunków właściwego organizowania procesu kształcenia. Wyodrębniono szereg rodzaju motywów jak: uczenie się ze względu na potrzebę społeczną, praktyczne cele życiowe, korzyści osobiste i poczucie obowiązku, uczenie się dla utożsamienia się z grupą, pragnienie powodzenia, nacisk i przymus.
Szczególne potrzeby ucznia uzdolnionego, jego chęć i energia do pracy musi zostać właściwie zagospodarowana. Nauczyciel powinien zmobilizować ucznia do pracy, wzmocnić uczniowską motywację i zaangażowanie, zaszczepić radość uczenia się. Wymaga to ze strony nauczyciela przemyślanych decyzji, odpowiedniej sztuki przekazywania i dużo energii w pokonywaniu trudności i przeszkód.
Wśród psychicznych czynności związanych ze zdobywaniem wiedzy można (wg J.Janowicz „Kształcenie uczniów uzdolnionych matematycznie”) wyróżnić cztery typy:
1. postrzeganie, a więc umiejętność:
- zauważania zależności
- dostrzegania problemów
- stawiania i weryfikacji hipotez
2. przyswajanie, a więc umiejętność:
- klasyfikowania
- analizowania i scalania
- odkrywania powiązań logicznych
3. przetwarzanie, czyli:
- sprawność w wyciąganiu wniosków
- zdolność całościowego obejmowania procesu rozumowania matematycznego
- elastyczność myślenia abstrakcyjnego
- samokontrola przeprowadzonego rozumowania
- umiejętność myślenia abstrakcyjnego
- umiejętność poszukiwania najprostszych rozwiązań
4. przechowywanie, czyli przechowywanie wiedzy w postaci uogólnionej, przechowywanie pewnych związków, algorytmów, zależności.
Zakres pracy z uczniem zdolnym dzieli się na trzy kategorie:
- indywidualizację w procesie lekcyjnym
- indywidualizację na zajęciach pozalekcyjnych
- udział w zajęciach pozaszkolnych
Indywidualizacja procesu nauczania odbywa się przez różnicowanie i rozszerzanie treści programu nauczania, nauczanie wielopoziomowe. Można je realizować przez:
- zadawanie dodatkowych prac domowych, dodatkowych zadań podczas sprawdzianów
- przygotowanie przez ucznia referatów z tematów rozszerzających
- zachęcanie do czytania fachowych czasopism
- zwracanie uwagi na ścisłość i precyzję wypowiedzi
- korygowanie przez ucznia błędów kolegów
- kształtowanie przez nauczyciela wiary ucznia we własne możliwości.
Innymi formami pracy z uczniem zdolnym podczas lekcji są:
- praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze dla grup zdolniejszych
- praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów, a praca może być formą konkursów.
Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań. W różnorodnych zajęciach każdy uczeń powinien mieć możliwości rozwijania swych zdolności i zainteresowań. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają nauczycielowi lepiej poznać uczniów, ich zdolności i predyspozycje. Praca koła przedmiotowego nie powinna jednak być przedłużeniem tradycyjnych metod i form lekcji. Potrzebna jest tu swoboda, samodzielność, właściwy klimat twórczych poszukiwań, dyskretna inspiracja i kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia. W zajęciach koła należy skupić się na tematyce, z którą uczniowie nie zetkną się w toku nauki oraz na zagadnieniach rozszerzających materiał programowy.
Wzbogacenie wiedzy ucznia odbywa się także w czasie zajęć organizowanych w placówkach oświaty pozaszkolnej – w klubach, domach kultury, towarzystwach i organizacjach funkcjonujących poza murami szkół. Pozaszkolne źródła wiedzy – m.in. telewizja radio, internet – są przeważnie bardziej atrakcyjne i aktualne w oferowanych treściach niż szkoła. Problemem do rozwiązania jest więc wykorzystanie tych pozaszkolnych źródeł wiedzy i właściwe kierowanie zarówno procesem kształcenia w szkole, jak i poza nią. Konieczne jest więc współuczestnictwo w procesie kształcenia nauczycieli, rodziców i innych środowisk.
Środowisko szkolne i nauczyciele mają duży wpływ jak potoczą się losy zdolnego dziecka. We wspomaganiu uczniów zdolnych w drodze do sukcesów, najważniejszym czynnikiem jest ustanowienie właściwego poziomu wymagań. Pomagając uczniom w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, oprócz angażowania sfery intelektualnej, musimy pamiętać również o roli sfery emocjonalnej. Niepowodzenie jest nierozerwalnie związane z przykrością, natomiast samodzielna praca uwieńczona sukcesem, daje ogromne zadowolenie, wzmacnia siłę woli, potrzebną do pokonywania większych trudności, przyczyniając się tym samym do rozwoju zdolności.
Reasumując moją działalność i przemyślenia w zakresie „pracy z uczniem zdolnym” uważam, że należy tu przyjąć następujące kryteria:
- zwracać uwagę na to, co uczeń mówi i robi,
- wydobywać i ujawniać u ucznia umiejętności i postawy oraz rozwijać je,
- kształtować u ucznia wiarę we własne możliwości,
- pobudzać ucznia do zdobywania wiadomości na drodze poszukiwań i badań,
- pobudzać aktywność ucznia,
- urozmaicać nauczanie.
Praca z uczniem zdolnym jest trudną i absorbującą płaszczyzną działalności w procesie dydaktycznym, ale jednocześnie pasjonującą, stawiającą nauczycielowi pewne wyzwanie.

Opracowała:
mgr Dorota Krochmal

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie