Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program własny zajęć dodatkowych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4591 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Założenia: Program jest przeznaczony dla uczniów klasy III nauczania zintegrowanego, którego realizacja ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości. Będzie realizowany w klasie III D w roku szkolnym 2002/2003 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie na zajęciach dodatkowych., które będą się odbywały raz w tygodniu po 45 minut od października 2002 r. do maja 2003 roku.
Cel główny: Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury (muzyki, tańca, pantomimy, teatru).

Cele dramy zblokowane zostały w trzech kategoriach:

 1. Cele terapeutyczne:
  • tworzenie pozytywnych relacji nacechowanych życzliwością i zaufaniem,
  • poznanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron, przełamywanie onieśmielenia,
  • rozpoznawanie uczuć i ćwiczenie umiejętności ich wyrażania w sposób społecznie akceptowany,
  • stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu i rozumieniu własnych potrzeb,
  • pokazywanie dzieciom konsekwencji ich zachowań i uczenie ich odpowiedzialności za swoje postępowanie
 2. Komunikacja interpersonalna:
  • znaczenie słuchania aktywnego i biernego w kontaktach społecznych, kształtowanie rozumienia mowy niewerbalnej,
  • uczenie umiejętności odmawiania, wyrażania potrzeb i uczuć – asertywność,
  • uświadomienie mechanizmu konfliktu i sposoby jego rozwiązywania,
  • uczenie przyjmowania oraz wypowiadania pochwał i krytyki
 3. Kształtowanie umiejętności teatralnych:
  • zapoznanie z prostymi zadaniami aktorskimi,
  • wprowadzenie elementów dramy i ekspresji słowno-muzycznej,
  • dbanie o kulturę żywego słowa, wzbogacanie słownictwa,
  • wykorzystanie zdobytych umiejętności w inscenizacjach
Najczęściej stosowane techniki dramowe na zajęciach:
 • rozmowa, która jest najprostszą formą bycia w roli. Uczy rozmowy o doznaniach, słownego uzewnętrzniania uczuć, buduje zaufanie;
 • wywiad - polega na rozmowie z jedną lub dwiema wytypowanymi osobami. Kształci umiejętność zadawania pytań. Fikcyjna sytuacja rozwija fantazję i myślenie;
 • ćwiczenia pantomimiczne (etiudy) polegają na przedstawieniu ciałem, gestem i mimiką określonego problemu lub tematu. Sprzyjają rozwijaniu plastyki ciała, koncentracji i fantazji.;
 • improwizacje - "wchodzenie w rolę" na podstawie opowiadania lub utworu literackiego(scenka, przedstawienie). Jest to praca w grupach bez nastawienia na efekty artystyczne;
 • inscenizacja - opiera się na wyraźnym podziale widzów i aktorów. Aktorzy uczą się tekstów na pamięć i grają pod kierunkiem reżysera wg ustalonego scenariusza;
 • rzeźba - polega na przyjęciu określonej pozy i zastygnięciu w bezruchu w najbardziej dramatycznym momencie granej scenki; po chwilowym zastygnięciu akcja zaczyna toczyć się dalej, aż do następnego zatrzymania. Doskonali współdziałanie i koncentrację;
 • film - kontynuacja "stop klatki". Akcja może przebiegać w zwolnionym lub przyspieszonym tempie;
 • rysunek - jest techniką plastyczna. Może przedstawiać realistyczny bądź fantastyczny portret postaci literackiej, szkic wyposażenia wnętrza, barwne plamy wyrażające uczucia i nastroje. Rozwija fantazje i zdolności manualne;
 • ćwiczenia głosowe - polegają na naśladowaniu głosów zwierząt i odgłosów wydawanych przez przedmioty. Doskonalą rytm oddechowy i wyrazistą mowę;
 • list - forma bycia w roli bohatera, który napisał list, adresata, przyjaciela, adresata za kilka lat. Stanowi punkt wyjścia do poznania utworu oraz zrozumienia motywów postępowania postaci literackich;
 • dziennik lub pamiętnik - może być odczytywany jako świadectwo minionej epoki., np.: w związku z omawianiem warunków życia ludzi w dawnych czasach.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ – ( od października 2002 r. do maja 2003 r.)

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE UCZNIÓW ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM DRAMY PODCZAS ZAJĘĆ W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO.
 1. MOWA CIAŁA
  1. Potrafi zaprezentować siebie w formie pantomimicznej.
  2. Bierze aktywny udział w rozmowach, scenkach, wywiadach.
  3. Potrafi odegrać krótką scenkę, w której przedstawi odczucia lub przeżycia za pomocą gestów, mimiki twarzy, ruchu itp.
  4. Rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne postaci.
  5. Rozróżnia charakter wypowiedzi w zależności od intonacji głosu, postawy ciała, gestów, mimiki twarzy.
  6. Wypowiada swój sąd na temat motywów postępowania.
  7. Doskonali plastykę ciała przyjmując określone pozy.
  8. "Rzeźbi" ciało partnera wg określonego zadania plastycznego.
  Obszar aktywności w poszczególnych edukacjach:
  1. Plastyczna:
   • stosuje barwne plamy w celu wyrażenia stanów emocjonalnych, zapachów, słuchanej muzyki;
   • rysuje postacie ludzkie oddające charakter uczuć i przeżywanych sytuacji.
  2. Muzyczna:
   • rozpoznaje nastrój utworu instrumentalnego;
   • dopasowuje brzmienie instrumentu do aktualnego stanu emocjonalnego, scenki, charakteru postaci, stanu pogody itp.
  3. Przyrodnicza:
   • utożsamia się z charakterystycznymi cechami zwierząt i wchodzi w ich role.
  4. Polonistyczna:
   • wzbogaca słownictwo, frazeologię i pojęcia;
   • zwraca uwagę na zwięzłość i poprawność wypowiedzi.
  5. Ruchowa:
   • bierze udział w zabawach naśladujących sposoby poruszania się zwierząt, ludzi, roślin i pojazdów.
 2. ZABAWA SŁOWEM
  1. Potrafi stworzyć ciągi nowych skojarzeń opartych na tym samym mechanizmie słowotwórczym.
  2. Tworzy rymy do podanych wyrazów.
  3. Tworzy neologizmy.
  4. Inscenizuje fragmenty poezji i prozy.
  5. Rozumie przenośny sens wielu utartych zwrotów.
  6. Układa dziecięce wyliczanki i rymowanki.
  7. Tworzy rodziny wyrazów i dobiera wyrazy przeciwstawne.
  8. Układa recepty na gościnność, przyjaźń, zgodę, zdrowie.
  Obszar aktywności w poszczególnych edukacjach:
  1. Plastyczna:
   • przekłada wypowiedź ustną na obraz plastyczny (wyliczanki, rymowanki, powiedzonka i neologizmy).
  2. Muzyczna:
   • wczuwa się w rolę dyrygenta i przedstawia za pomocą gestów i znaków charakter muzyki.
  3. Ruchowa:
   • tworzy układy choreograficzne do wyliczanek
 3. POEZJA JAK MUZYKA
  1. Rytmicznie recytuje wiersze, przysłowia, wyliczanki itp.
  2. Stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze.
  3. Samodzielnie tworzy melodię do utworu poetyckiego zgodnie z jego treścią i nastrojem.
  4. Eksperymentuje dźwiękiem w czasie recytacji i śpiewu utworu poetyckiego w celu uchwycenia jego nastroju.
  Obszar aktywności w poszczególnych edukacjach:
  1. Muzyczna:
   • dobiera rodzaj muzyki (poważnej, ludowej, rozrywkowej) do utworu poetyckiego;
   • improwizuje taniec zgodnie z rytmem, melodią, barwą i dynamiką utworu muzycznego;
   • wykorzystuje instrumenty i przedmioty użytkowe w celu wydobycia z nich dźwięków współgrających lub tworzących nastrój utworu poetyckiego;
   • rozróżnia siłę i natężenie dźwięków muzycznych.
  2. Ruchowa:
   • tworzy układy choreograficzne do utworów poetyckich z wykorzystaniem podkładu muzycznego i stosując wyrazy dźwiękonaśladowcze.
 4. ŚWIAT BAŚNI I LEGEND
  1. Czyta ze zrozumieniem.
  2. Zwraca uwagę na intonację, znaki przestankowe, siłę i modulację głosu.
  3. Potrafi oddać nastrój czytanego lub wygłaszanego utworu
  4. Wygłasza prozę z pamięci.
  5. Potrafi wcielić się w rolę narratora.
  6. Odróżnia fikcję od prawdy.
  7. Tworzy dialogi i odgrywa krótkie scenki dramowe.
  8. Układa dalszy ciąg opowiadania po "stop klatce".
  9. Pisze list, dziennik lub pamiętnik wcielając się w rolę.
  10. Swobodnie wypowiada się na temat utworu, bohaterów i zdarzeń.
  11. Potrafi stworzyć kreację postaci - bohatera lektury, oddać jej cechy charakteru, wyglądu, sposobu poruszania się.
  12. Bierze udział w przeprowadzeniu wywiadu z postacią w celu zrozumienia jej motywów postępowania.
  Obszar aktywności w poszczególnych edukacjach:
  1. Plastyczna:
   • rysuje lub maluje scenki typu "stop- klatka" połączone myślą przewodnią lub kolejnością zdarzeń;
   • stosuje pierwszy i drugi plan;
   • tworzy postacie z baśni i legend techniką origami.
  2. Muzyczna:
   • tworzy muzykę przy pomocy głosu, przedmiotów użytkowych oddając nastrój grozy, radości, spokoju, niepewności itp.
  3. Techniczna:
   • wykonuje postacie z baśni i legend wykorzystując do tego celu materiały pochodzenia roślinnego i surowce wtórne.
  4. Historyczna:
   • odróżnia prawdę historyczną od legendy i zmyślenia;
   • korzysta z dostępnych materiałów informacyjnych w celu odszukania źródeł legendy;
   • w oparciu o pamiętnik znaleziony w wehikule czasu prezentuje zdobycze techniczne ostatniego stulecia, najważniejsze wydarzenia historyczne(pozytywne i negatywne) najsłynniejszych ludzi i ich dzieła itp.
  5. Geograficzna:
   • potrafi umiejscowić na mapie miasta związane z legendami lub baśniami.
 5. MAŁY TEATR
  1. Potrafi za pomocą gestów i mimiki twarzy przedstawić stany emocjonalne postaci.
  2. Inscenizuje fragmenty wiersza utożsamiając się z odtwarzaną postacią.
  3. Dokonuje podziału ról i przedstawia kolejne zdarzenia tekstu.
  4. Improwizuje rozmowę kilku osób, zwierząt, czy zjawisk na dany temat.
  5. Naśladuje głosy zwierząt, przedmiotów, ludzi.
  6. Potrafi dobrać sposób poruszania się i gestykulowania w zależności od stanów emocjonalnych i charakterystycznych cech postaci.
  7. Recytuje wiersze i fragmenty prozy z odpowiednią dla danego gatunku literackiego intonacją, siłą głosu.
  Obszar aktywności w poszczególnych edukacjach:
  1. Plastyczne:
   • wykonuje projekt scenografii przygotowywanego przedstawienia;
   • wykonuje projekty kostiumów.
  2. Techniczne:
   • wykonuje wg własnego projektu kukiełki lub pacynki do baśni i legendy;
   • projektuje i wykonuje dekorację dworu księcia,
   • montuje zestaw oświetleniowy i dźwiękowy.
  3. Muzyczne:
   • dopasowuje utwory muzyczne stanowiące ilustrację bądź podkład do przedstawienia teatralnego.
  4. Historyczne:
   • pisze opowiadanie przenosząc się w czasie do minionej epoki na dwór króla lub księcia.
  5. Geograficzne:
   • pisze list z odległych podróży, w którym opisuje swoje badania, przeżycia i odkrycia.
Przewidywane osiągnięcia :
Uczeń poprzez dramę
 • wszechstronnie rozwija swoją osobowość, ekspresję słowną i muzyczną, wrażliwość i uczuciowość ,
 • potrafi rozmawiać o uczuciach własnych i wewnętrznych przeżyciach,
 • potrafi zapanować nad emocjami,
 • kształtuje określone zachowania społeczne,
 • dysponuje bogatym warsztatem środków wyrazu,
 • umiejętnie radzi sobie z tremą i odwagą sceniczną,
 • rozwija fantazję i wyobraźnię twórczą oraz aktywność,
 • buduje więzi emocjonalne z rówieśnikami i nauczycielem,
 • wytwarza poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie,
 • świadomie korzysta z dóbr kultury,
Uwagi o realizacji programu:
     Program przeznaczony jest dla uczniów klasy III nauczania zintegrowanego wg harmonogramu działań. Podstawowymi metodami pracy są: metody aktywizujące ( metaplan, burza mózgów, dywanik pomysłów, drzewo decyzyjne, mapa mentalna, uszeregowanie promyczkowe), pogadanka, inscenizacje.
     W zajęciach uczestniczy 15- stu uczniów. Główną formą pracy jest praca w grupach.
     Uczniowie biorą udział w inscenizacjach i przedstawiają programy słowno – muzyczne dla uczniów klas I – III.

Ewaluacja programu:
 1. Przedmiot ewaluacji: Program zajęć dodatkowych " Drama".
 2. Uzasadnienie ewaluacji: zadaniem ewaluacji jest zbieranie i analiza danych w celu oceny programu pod względem atrakcyjności zajęć.
 3. Ocena samodzielnej pracy ucznia i jego uczestnictwa w zajęciach- uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w ankiecie, przygotowanej przez nauczyciela.
 4. Ewaluator: nauczyciel prowadzący zajęcia.
 5. Techniki i metody badawcze: obserwacja, kwestionariusz ankiety.
Sposób dokumentowania:
 1. Scenariusze zajęć " Dramy".
 2. Ankiety oceny zajęć przez uczniów.
 3. Scenariusze inscenizacji.
 4. Dziennik obserwacji uczniów na zajęciach pozalekcyjnych w dokumentacji szkoły.
Załączniki:
 1. Scenariusze zajęć dramowych.
 2. Prace twórcze uczniów.
 3. Scenariusz inscenizacji (program montażu słowno – muzycznego) dla uczniów nauczania zintegrowanego.
     W opracowaniu programu własnego " Drama" oraz scenariuszy zajęć wykorzystałam literaturę:
 1. A. Dziedzic, " Drama i wychowanie", Warszawa 1999.
 2. T. Gordon, " Wychowanie bez porażek w szkole", Warszawa 1996.
 3. D. Jóźwik, R.Szymonek, " Baw się i ucz z nami", Kielce 2000.
 4. A. Loy Mc Ginnis, "Sztuka przyjaźni", Warszawa 1996.
 5. H. Machulska, A. Pruszkowska, J. Tatarowicz, " Drama w szkole podstawowej", Warszawa 1997.
 6. K. Pankowska, " Edukacja przez dramę", Warszawa 1997.
 7. A. Peasa, " Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów", Kraków 1997.
 8. " Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze", Warszawa 2002.
 9. M. Świeca, "Drama w edukacji", Kielce 1996.
OPRACOWAŁA: mgr Iwona Hinz- nauczycielka nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowi

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie