Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poszerzony program wf z piłki siatkowej dla dziewcząt klas I – III Gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6041 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

AUTORSKI PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Poszerzony program wf z piłki siatkowej dla dziewcząt klas I – III Gimnazjum

Opracowany przez Dorotę Sopata – nauczyciela wychowania fizycznego

Cel główny wychowania fizycznego

     Za główny cel wychowania fizycznego należy uważać zarówno doskonalenie ciała i funkcji psychomotorycznych wychowanka, jak również ukształtowanie u niego takiego systemu wiedzy, umiejętności i nawyków oraz postaw wobec kultury fizycznej, który w praktyce przejawiać się będzie w dążeniu i działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia.

Zadania szkoły

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele wychowania fizycznego szkoła ma za zadanie:
 1. Krzewić kulturę fizyczną czyli kształtować świadomą, afirmatywną postawę wobec ciała i jego potrzeb, uczyć jak doskonalić się.
 2. Stworzyć optymalne warunki zapewniające dzieciom i młodzieży:
  • harmonijny rozwój fizyczny,
  • kształtowanie psychomotoryki,
  • rozwój psychiki /korelacja między rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym/,
  • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym; integrację socjalną; współpracę i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem,
  • kształtowanie estetyki ruchu,
  • wyposażenie uczniów w wiedzę, utwierdzającą ich w przekonaniu o potrzebie systematycznej aktywności fizycznej, przestrzegania zasad higieny i prowadzenia zdrowego stylu życia.
 3. Organizować zajęcia lekcyjne, ogólnorozwojowe w wybranych dziedzinach rekreacyjno- sportowych, turystycznych i "sportów całego życia".
 4. Organizować zajęcia korekcyjne i kompensacyjne dla uczniów wykazujących odchylenia od prawidłowego rozwoju.

  Cele edukacyjne
  1. Kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów.
  2. Stymulowanie prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
  3. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do podwyższania swych umiejętności poprzez udział w zajęciach w klubie MKS Muszynianka i rozgrywkach ligowych.
  4. Przekazywanie wiadomości umożliwiających świadomy i czynny udział w różnych formach aktywności ruchowej z rozwinięciem zagadnień związanych z piłką siatkową.
  5. Popularyzacja i upowszechnienie gier drużynowych- piłki siatkowej halowej i plażowej oraz sportów indywidualnych: tenis ziemny, pływanie, łyżwiarstwo.
  6. Kontrola indywidualnej sprawności fizycznej uczniów w cyklu rocznym i trzyletnim /testy sprawności fizycznej, okresowe badania lekarskie, pomiary somatyczne/.
  7. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej.
  8. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie, w grupie rówieśniczej oraz w rodzinie.
  9. Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjno- sportowych / mitingi lekkoatletyczne, spartakiady letnie i zimowe, turystyka rowerowa i piesza, zawody szkolne i międzyszkolne w poszczególnych dyscyplinach – nie tylko tej uprawianej/. Nauka organizacji zawodów, sędziowania, kibicowania.
  10. Kształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej również po ukończeniu nauki w szkole dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
  11. Kształtowanie pożądanych zachowań i postaw uczniów /stosowania zasad fair play w rywalizacji, poszanowania przeciwnika, trenera, sędziego/.
  12. Realizacja ścieżki prozdrowotnej:
   • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym /otyłość, nerwice, choroby układu krążenia/
   • wpływ systematycznej aktywności fizycznej na organizm ucznia,
   • aktywność fizyczna w różnych okresach życia,
   • dbałość o prawidłową postawę ciała i przeciwdziałanie wadom postawy ciała,
   • zapobieganie powstawaniu uzależnień od / alkohol, nikotyna, narkotyki/
  Adresat programu
       Program przeznaczony jest do realizacji w III etapie edukacji czyli w gimnazjum klasach I-III. Adresatem programu są dziewczęta, które już w Szkole Podstawowej, od czwartej klasy objęte były rozszerzonym programem z piłki siatkowej i które to kontynuują naukę w gimnazjum. Programem objęte są pojedyncze oddziały w każdym roczniku /kl. Ib, IIb, IIIb /.
       W klasach tych jest zwiększona liczba godzin z wych. fizycznego do 5-ciu., przewidzianych na rozszerzenie treści edukacyjnych o zagadnienia związane ze szkoleniem sportowym z piłki siatkowej.
       Zdobyte umiejętności i sprawności doskonalone są i rozwijane dwa razy w tygodniu, na dwugodzinnych zajęciach pozalekcyjnych.
       Zatem uczennice objęte są 9 godzinami aktywności ruchowej w ciągu tygodnia.
       Niektóre treści programu przewidziane zostały do realizacji na obozach sportowych i treningach organizowanych w czasie letnich i zimowych ferii szkolnych. Trenujące dziewczęta zgłoszone są do ligi państwowej w kategorii młodziczek /klas I i II gimnazjum/ i juniorek młodszych /klasa III gimnazjum/. Okres rozgrywek trwa od października do marca..
  Metryczka informacyjna programu
  1. Prezentowany program dotyczy przedmiotu wychowanie fizyczne.
  2. Program oparty jest na Podstawie Programowej kształcenia ogólnego. Oprócz treści właściwych wychowania fizycznego zawiera także wybrane zagadnienia edukacji prozdrowotnej i edukacji regionalnej.
  3. Program przygotowany jest dla dziewcząt z gimnazjum- III etap edukacji szkolnej z poszerzonymi godzinami z piłki siatkowej.
  4. Opracowany program przeznaczony jest dla następującego wymiaru godzin:
   • 5 godzin lekcyjnych w tygodniu – 180 godzin rocznie
   • 4 godziny w tygodniu treningi –zajęcia pozalekcyjne - 144 godzin rocznie
   • razem 322 godziny w ciągu roku, a ponad 960 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia
   • zajęcia na obozach letnich i zimowych.
  Nauczyciele realizujący program
       Opracowany program będą realizować nauczyciele wychowania fizycznego posiadający przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć z piłki siatkowej.
       Nauczyciele realizujący program powinni możliwie często sięgać do literatury fachowej w celu samodoskonalenia, szukania nowych pomysłów, rozwiązań, ćwiczeń i pogłębiania wiedzy. Wiele ciekawych rozwiązań można znaleźć w czasopismach "Lider" i "Wychowanie Fizyczne".

  Opis warunków szkolnych
       Szkoła, dla której ten program jest przeznaczony mieści się w środowisku miejskim. Wyposażona jest w halę sportową /36 x 24 m /, salę gimnastyczną /22 x 12 m/, salę do gimnastyki /16 x 7 m/ i siłownię. Na zewnątrz budynku dysponujemy boiskiem do piłki siatkowej, placem do gier rekreacyjnych i odskocznią do skoku w dal. W odległości 1 km od szkoły znajduje się stadion piłkarski z bieżnią lekkoatletyczną pokrytą żwirem. Tereny wokół szkoły są bardzo urozmaicone, świetnie nadające się do atletyki terenowej, turystyki górskiej pieszej i rowerowej. W naszej miejscowości znajduje się 5 kortów tenisowych, baseny kąpielowe, 13 km dalej – lodowisko kryte czynne cały rok.
       Zimą nie brakuje możliwości do uprawiania sportów zimowych /sanki, narty, łyżwy/.
       Szkoła wyposażona jest dobrze w sprzęt sportowy: przybory /piłki siatkowe, koszykowe, ręczne/ i przyrządy sportowe /skrzynie, materace, ławeczki, płotki itp./
       Szkoła współpracuje z Klubem MKS Muszynianka, który to pomaga w wyposażaniu szkoły w sprzęt sportowy i opiekuje się trenującymi dziewczętami /organizacja obozów sportowych, meczów, wyposażenia trenujących w koszulki, dresy itp./

  Treści kształcenia
  Zadania procesu wych. fizycznego
       W zakresie sprawności:
  Umiejętności:
  • staramy się, aby uczeń potrafił:
   • wszechstronnie rozwijać sprawność władania własnym ciałem,
   • dobrać gry, zabawy, ćwiczenia fizyczne oraz przybory do rozwijania poszczególnych zdolności motorycznych: szybkości, siły, wytrzymałości, mocy, zwinności, gibkości, itp.
   • zastosować test np. Zuchory do oceny własnej sprawności fizycznej
   • skonstruować prosty test /tor przeszkód/ do oceny wybranych zdolności motorycznych
   • dokonywać pomiarów czasu, odległości, wysokości, ciężaru
   • pomóc koledze przy wykonywaniu trudnych ćwiczeń i ochrony przed wypadkiem
   Wiadomości:
  • staramy się, aby uczeń poznał:
   • pojęcie sprawności fizycznej i jej znaczenie w życiu człowieka
   • reguły i przepisy gier i zabaw wykorzystywanych do rozwijania sprawności fizycznej
   Postawy:
  • staramy, aby uczeń potrafił:
   • kształtować aktywną postawę w doskonaleniu własnej sprawności
  STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
  • pomiary zdolności motorycznych znanymi testami np. Indeksem Zuchory.
  • ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni ramion /zwisy, podciągania, podpory, rzuty, czworakowanie przenoszenie różnych ciężarów/, nóg /skoki w dal, wzwyż z miejsca, przysiady/, grzbietu, brzucha / np. siady z leżenia tyłem, unoszenie kolan w zwisie, ćwiczenia w podporze/
  • ćwiczenia rozwijające wytrzymałość /zabawy i gry wytrzymałościowe, biegi i marszobiegi z pokonywaniem przeszkód naturalnych
  • ćwiczenia rozwijające szybkość / gry i zabawy bieżne, starty z różnych pozycji, szybkie zmiany pozycji ciała, sztafety ze współzawodnictwem, reagowanie na sygnały dźwiękowe/
  • ćwiczenia kształtujące skoczność /skok w dal, wieloskoki, skoki dosiężne, skoki przez przeszkody/
  • zwinnościowe tory przeszkód
  • samodzielne tworzenie układów ćwiczeń z przyborem przy muzyce
  1. PIŁKA SIATKOWA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • poruszać się po boisku krokiem odstawno- dostawnym, biegowym, skrzyżnym,
    • przyjąć odpowiednią postawę siatkarską /niską, średnią, wysoką/ na boisku
    • prawidłowo odbijać sposobem górnym i dolnym, także w równowadze zachwianej, padem bocznym i padem w przód,
    • wykonać zagrywkę sposobem dolnym, tenisowym, zagrywkę rotacyjną, skróconą, zagrywkę silną, po wyskoku, zagrywkę w określone miejsce na boisku,
    • odebrać zagrywkę silną, skróconą, w określoną strefę –II lub III-cią,
    • atakować piłkę:
     +plasingiem ze skrzydła, środka /piłkę "półkrótką", "krótką", "głowę"/, z drugiej linii,
     + "kiwką" oburącz, jednorącz w określone miejsce na boisku,
    • rozgrywać piłkę ze środka na skrzydło, na krótką, półkrótką, głowę, wystawiać przodem, tyłem, "dyszlem", rozgrywać na drugą linię, rozgrywać po wyskoku,
    • wykonać prawidłowo blok pojedynczy, podwójny, zejść ze środka do blokującego skrzydłowego,
    • prawidłowo ustawić w obronie, do ataku ze skrzydła, ze środka,
    • asekurować własnego atakującego, asekurować blokującego lub blokujących
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń poznał:
    • przepisy sędziowania w piłce siatkowej,
    • przebieg rozgrywek w lidze państwowej,
    • historię siatkówki polskiej, jej sukcesy, znał reprezentantów Polski,
    • zasady przeprowadzania zawodów na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym.
    • zasady udzielania pierwszej pomocy przy kontuzjach na jakie narażony jest siatkarz
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną,
    • pomóc w organizacji zawodów międzyklasowych z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej,
    • zadbać o higienę po treningu.
    • wyrobić poczucie odpowiedzialności za sukcesy i niepowodzenia zespołowe
    • przestrzegać zasad fair play
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach, w grze uproszczonej, w grze właściwej,
   • przyjęcie postawy siatkarskiej i poruszanie się po boisku,
   • zastosowanie elementów technicznych odbić górnych, dolnych, zagrywki, bloku, ataku w grze właściwej.
   • sędziowanie meczu,
   • umiejętności dobrania ćwiczeń specjalistycznych do danego zadania,
   • konkurs klasowy wiedzy z przepisów, ciekawostek z piłki siatkowej.
   • przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego /rozgrzewka/
   • udzielenie pierwszej pomocy przy kontuzjach
  2. PIŁKA KOSZYKOWA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • zastosować prawidłowo w grze: podania i chwyty, kozłowanie i rzuty w różnych formach / w miejscu, w marszu, w biegu/
    • zastosować w grze elementy taktyki: obrony "każdy swego", ataku szybkiego, pozycyjnego,
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń umiał:
    • zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną,
    • brać udział w zajęciach rekreacyjnych / z piłki koszykowej, street ballu, korfballu i innych grach pokrewnych/
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • kozłowanie piłki slalomem prawą i lewą ręką
   • podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w ruchu ze zmianą tempa i kierunku biegu,
   • podania i chwyty sytuacyjne,
   • zbieranie piłki z tablicy,
   • obrona "każdy swego"
   • rzut piłki do kosza z wyskoku, z dwutaktu,
   • rozegranie ataku szybkiego,
  3. PIŁKA RĘCZNA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • zastosować prawidłowo w grze: podania i chwyty, kozłowanie i rzuty na bramkę,
    • grać na pozycji bramkarza,
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń umiał:
    • zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej oraz wykazać się znajomością zagadnień teoretycznych,
    • dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry właściwej i gier pokrewnych
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń mógł:
    • kształtować odporność psychiczną ułatwiającą sprawne funkcjonowanie w zespole
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • prowadzenie piłki w różnych formach zakończone rzutem na bramkę,
   • umiejętność gry na pozycji bramkarza,
   • bierze udział w konkursie międzyklasowym z Wiedzy o sporcie
  4. SIŁOWNIA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • poprawnie wykonać ćwiczenia na dostępnych przyrządach,
    • zastosować ćwiczenia rozciągające po treningu
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń umiał:
    • kontrolować własny trening siłowy,
    • wiedzieć jakie ćwiczenia działają na jakie grupy mięśniowe,
    • modyfikować ćwiczenia w zależności od celu jaki uczeń planuje osiągnąć / wzmacnianie gorsetu ,czy profilaktyka wklęsłych pleców/
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń znał:
    • jaki wpływ na dojrzewający organizm ma aktywność ruchowa
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • przeprowadzenie treningu siłowego i stretchingu na dane partie mięśniowe
   • sam uczestniczy w podnoszeniu swojej sprawności
  5. GIMNASTYKA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • nazwać i wykonać ćwiczenia
     a/ porządkowo- dyscyplinujące,
     b/ kształtujące /pozycje wyjściowe, ćwiczenia ramion, nóg, głowy i tułowia/
     c/ użytkowo-sportowe /zwisy, podpory, ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne, skoki, ćwiczenia równoważne/
     d/ uzupełniające /korekcyjno- kompensacyjne, stretching/
    • zastosować ćwiczenia wolne w układach gimnastycznych
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń umiał:
    • Dobrać ćwiczenia do prawidłowego opanowania elementów gimnastycznych
    • Poprowadzić rozgrzewkę pod kątem danego ćwiczenia
    • Przygotować bezpieczne miejsce do ćwiczeń gimnastycznych i zastosować asekurację
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • wykorzystać ćwiczenia gimnastyczne w codziennym życiu /np. skoki, przeskoki, przewroty/
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • ćwiczenia na przyrządach: skok zawrotny przez 4 części skrzyni ustawionej skośnie, skok rozkroczny przez kozła
   • wymyk, odmyk na drążku
   • stanie na rękach z asekuracją
   • przerzut bokiem
   • ćwiczenia równoważne na ławeczce /waga przodem, siad równoważny, obrót w staniu i przysiadzie, leżenie przewrotne, łączenie ćwiczeń w układy/
   • przewroty w przód, z zaznaczeniem fazy lotu
   • przewroty w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, do rozkroku
   • łączenie ćwiczeń zwinnościowo- akrobatycznych w układy
   • organizacja stanowisk do ćwiczeń, przygotowanie sprzętu
   • zachowanie prawidłowej postawy ciała przy poruszaniu się, siedzeniu, staniu, podnoszeniu ciężarów
  6. GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • wykonać układ gimnastyczny wg inwencji nauczyciela lub własnej z obręczą, piłką, wstążką
    • dobrać ruchy ciała i przyboru do muzyki
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń znał :
    • jakie przybory stosuje się w gim. artystycznej
    Postawy:
   • staramy, aby uczeń potrafił:
    • zadbać o elastyczność, płynność ruchów, grację w poruszaniu się
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • ćwiczenia z dowolnym przyborem
   • ćwiczenia muzyczno – ruchowe
   • improwizacja ruchowa przy muzyce z przyborem
   • znajomość przebiegu konkurencji z gimnastyki artystycznej na zawodach
  7. RYTM-TANIEC- MUZYKA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • zatańczyć krakowiaka, poloneza, cha-chę, walca wiedeńskiego
    • wykonać ćwiczenia przy muzyce- aerobic
    • sam improwizować przy muzyce
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń znał:
    • polskie tańce narodowe
    • różne rodzaje muzyki
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • bawić się przy muzyce
    • zrelaksować się, odpocząć przy odpowiedniej dla siebie muzyce
    • słuchać muzyki
    • szukać piękna w muzyce
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • podstawowe kroki krakowiaka, poloneza, cha-chy, walca wiedeńskego, tańca disco
   • umie zorganizować zabawę taneczną i bierze w niej czynny udział
   • wyrobienie poczucia rytmu
   • gracja, wdzięk w tańcu
   • znajomość różnego rodzaju muzyki i tańców
  8. LEKKOATLETYKA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • biegać prawidłowo na dystansach o zróżnicowanej długości /umiejętność rozłożenia sił –samokontrola/, ze startu niskiego i wysokiego, zapoznanie się ze zmianą pałeczki sztafetowej
    • wykonać skok w dal techniką naturalną
    • zastosować rzuty różnymi przyborami /piłką palantową, lekarską/
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń umiał:
    • prawidłowo zastosować czynności sędziowskie / pomiary czasu, odległości/
    • zastosować odpowiednie ćwiczenia rozgrzewające do danej konkurencji lekkoatletycznej
    • wykazał się znajomością teoretyczną podstawowych zagadnień z lekkoatletyki
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • sędziować w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych
    • zainteresować się systematyczną aktywnością ruchową /rekreacyjną, sportową, turystyczną/
    • zadbać o higienę po wysiłku
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • biegi na różnych dystansach / 60, 100, 400, 800, 1200 m/
   • biegi sztafetowe 4 x 100 m
   • skok w dal
   • rzut piłeczką palantową
   • pomiary tętna spoczynkowego i powysiłkowego
   • uczestniczenia w różnych formach aktywności ruchowej pozalekcyjnej
   • umiejętność pomiaru czasu i odległości
  9. ATLETYKA TERENOWA:
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • poruszać się w terenie górzystym
    • pokonać różne odcinki w terenie marszem, truchtem, biegiem
    • pokonać przeszkody naturalne i sztuczne
    • odpowiednio rozłożyć siły do
    • zadania
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń znał:
    • znaczenie przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego /rozgrzewka/
    • zasady zachowania się w górach, w lesie, nad rzeką
    • wpływ aktywności fizycznej na zachowanie prawidłowej postawy ciała
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • korzystać z walorów otaczającego go środowiska naturalnego
    • kulturalnie zachowywał się w górach, lesie itp.
    • uprawiać zdrowy styl życia
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • bieg na orientację
   • marszobieg w terenie z pokonywaniem przeszkód naturalnych
   • uczestniczenie w różnego rodzaju rajdach, wycieczkach pieszych
   • podchody ze znakami
   • biegi przełajowe
   • zachowanie się na wycieczce pieszej
  10. REKREACJA
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • podstawowe czynności charakterystyczne dla danej gry rekreacyjnej /podania, chwyty, rzuty, kopnięcia, toczenia itp./
    • grać w ringo, kometkę, palanta, unihokeja, fresbee, kwadranta itp.
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń umiał:
    • zastosować w rozgrywkach prawidłowe reguły, czy czynności sędziowskie
    • przeprowadzić rozgrywki w różnych warunkach /boisko, plaża, hala sportowa, las/ i w różnych wariantach / różne liczba uczestników, różne warunki gry/
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • uświadomić sobie powody podejmowania aktywności ruchowej
    • samodzielnie w wolnym czasie wykorzystał gry rekreacyjne
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • gra w kometkę / odbicia lotki wewnętrzną i zewnętrzną stroną rakietki, zagrywka górna/
   • gra w ringo /chwyt jednorącz prawą, lewą ręką, rzut ringo/
   • palant / wybijanie piłki kijem, chwyt piłki jednorącz/
   • unihokej / podania i strzały na bramkę /
   • znajomość podstawowych przepisów w grach rekreacyjnych
   • udział w zajęciach pozalekcyjnych rekreacyjnych
  11. TENIS STOŁOWY
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • odbić piłeczkę forhendem i beakhendem
    • wykonać zagrywkę
    • zagrać single i deble tenisowe
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń znał:
    • przepisy gry w tenisa stołowego
    • system rozgrywania meczów
    • podstawową terminologie związaną z tenisem
    • polskich reprezentantów
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • organizować rozgrywki w klasie, czy też międzyklasowe
    • rozwijać inicjatywę i inwencję w organizowaniu zawodów sportowych dla rówieśników szkolnych, osiedlowych
    • potrafił zachęcić do ruchu innych
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • odbicia beakhendem , forhendem
   • zagrywka
   • gry indywidualne i deblowe
   • organizacja współzawodnictwa klasowego
  12. TENIS ZIEMNY
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • odbijać piłkę forhendem, beakhendem,
    • wykonywać zagrywkę
    • rozegrać mecz tenisowy
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń znał:
    • podstawowe przepisy gry w tenisa ziemnego
    • terminologię podstawowych elementów technicznych w tenisie ziemnym
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił;
    • wykorzystać czas wolny i przyjść na korty
    • zachęcić do uprawiania tenisa ziemnego innych
    • dbać o higienę przed i po wysiłku
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • odbicia forhendem , beakhendem
   • zagrywka tenisowa
   • odbicie voleyem
   • rozgrywanie meczu
   • organizowanie wypoczynku w ruchu na kortach
   • znajomość podstawowych przepisów gry
  13. SPORTY ZIMOWE
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • jeździć na sankach sam i w dwójkach /po linii prostej i slalomem, po muldach, pod przeszkodami/
    • wziąć udział w wieloboju saneczkarskim
    • jeździć na łyżwach ze zmianą tempa, kierunku.
    • hamować i zatrzymywać się na łyżwach
    • wykonać przekładankę w prawo i w lewo, obroty na obu nogach.
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń znał:
    • podstawową terminologię związaną z sankami i łyżwami
    • podstawowe zasady sędziowania zawodów saneczkarskich i łyżwiarskich
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • zagospodarować czas wolny na ruch w zimie na świeżym powietrzu
    • hartować i chronić organizm przed odmrożeniem
    • zadbać o bezpieczeństwo podczas zajęć
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • wyścigi zaprzęgów po prostej i slalomie
   • przejazd pod bramką, zmiana pozycji z siedzącej na klęczącą
   • gry i zabawy na lodzie
   • jazda w przód, po kole, omijanie przeszkód, jazda po prostej w przód i w tył
   • pomoc w organizacji spartakiady zimowej
  14. PŁYWANIE
   Umiejętności:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • utrzymać się na wodzie płynąc trzema stylami- kraul, grzbiet, klasyk
    • wykonać skok do wody na nogi, kolana,
    • przepłynąć pod wodą kilka metrów
    • przebywać całkowicie pod wodą kilka sekund
    Wiadomości:
   • staramy się, aby uczeń znał:
    • w jaki sposób wykonać rozgrzewkę przed zajęciami w wodzie
    • historie pływania
    • wpływ wyporności wody na ciało człowieka
    • właściwości środowiska wodnego
    • rodzaje rywalizacji w pływaniu
    • wpływ pływania na profilaktykę wad postawy
    Postawy:
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • zadbać o bezpieczeństwo w wodzie własne i współćwiczącego
    • pokonać lęk
    • zaufać prowadzącemu zajęcia
    • wykorzystać swoje umiejętności w aktywnym spędzaniu czasu wolnego
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • ćwiczenia wypornościowe i oddechowe
   • nurkowanie
   • praca ramion przy kraulu, stylu klasycznym, stylu grzbietowym
   • praca nóg / kraul, grzbiet, klasyk/
   • higiena osobista
  15. ŚCIEŻKA PROZDROWOTNA
   • staramy się, aby uczeń potrafił:
    • określić przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych i sposoby im zapobiegania / zdrowy i aktywny styl życia/
    • stosować w życiu codziennym nawyki higieniczne w odniesieniu do własnego ciała, ubioru, środowiska
    • udzielać pierwszej pomocy
    • zachować się w nagłych wypadkach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia
    • określić sposoby hartowania organizmu i zastosować je w życiu codziennym
    • określić zasady zdrowego odżywiania
    • stosować zasady fair play w sporcie
    • poznać wpływ aktywności ruchowej na dojrzewający organizm
    • wymienić jaki wpływ na zdrowie człowieka mają używki
    • wykształcić zainteresowania systematyczną aktywnością ruchową /rekreacyjną, sportową, turystyczną/
    • wyrobić poczucie odpowiedzialności za sukcesy i niepowodzenia zespołu
    • troszczyć się o zachowanie prawidłowej postawy ciała
   STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
   • opracowanie jadłospisu dla wybranej grupy ludzi
   • wykonanie pracy teoretycznej, plakatu, gazetki referatu związanej z pierwszą pomocą, odżywianiem, hartowaniem organizmu, profilaktyką wad postawy
   • aktywność w zajęciach sportowo- rekreacyjnych pozalekcyjnych

  Zakładane osiągnięcia

  Po zakończeniu III etapu edukacji uczeń powinien:
  • osiągnąć możliwie najwyższy poziom sprawności fizycznej adekwatny do indywidualnej predyspozycji
  • posiąść wysoki poziom umiejętności umożliwiający mu osiąganie satysfakcjonujących wyników sportowych
  • znać przepisy umożliwiające mu udział w turniejach piłki siatkowej
  • wykazywać się samodzielnością w organizowaniu własnej pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywności ruchowej
  • opanować prostą technikę relaksacji umożliwiającą mu radzenie sobie ze stresem przedstartowym
  • odnosić się z szacunkiem do trenera, przeciwnika i sędziego
  • samodzielnie dokonywać oceny własnej sprawności fizycznej oraz znać proste sposoby wyrównywania braków w zakresie poziomu zdolności motorycznych
  • umieć zapobiegać powstawaniu urazów w czasie podejmowania aktywności ruchowej, a w przypadku ich wystąpienia potrafić udzielić pierwszej pomocy
  • wiedzieć co zdrowiu sprzyja, a co grozi jego utratą


  Procedury osiągania celów
  • Przedstawione treści są przewidziane do realizacji w trakcie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, turniejów piłki siatkowej, meczów ligowych oraz w czasie obozów sportowych odbywających się w czasie letniego i zimowego wypoczynku
  • Wprowadzając kolejne treści należy pamiętać o stosowaniu indywidualizacji w zakresie nauczania umiejętności ruchowych, przekazywania wiadomości oraz stosowaniu bieżącej, semestralnej i końcoworocznej ocenie. Uwzględniając różnice między uczniami nauczyciel jest w stanie zapewnić każdemu uczniowi rozwój oraz osiągnięcie indywidualnego i zespołowego sukcesu
  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dokonując oceny ucznia bierze się pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie w zajęcia
  • Dokonując oceny osiągnięć należy uwzględniać nie tylko sportowe dokonania uczniów. Ocenie powinny podlegać także umiejętności dotyczące troski o zdrowie oraz wiadomości z zakresu kultury fizycznej / z akcentem na jej powiązania ze zdrowym stylem życia/ określone programem. Ważne kryterium stanowi także postawa prezentowana w czasie lekcji – treningów i turniejów siatkarskich. Osiągane sukcesy sportowe nie powinny przesądzać o semestralnej i końcoworocznej ocenie ucznia z wychowania fizycznego.
  • Ważnym elementem pracy nauczyciela jest utrzymanie proporcji między kształceniem ogólnym i specjalistycznym.
  • Z uwagi na konieczność przygotowania ucznia do całożyciowej troski o zdrowie i sprawność, nie powinno pomijać się tych spośród celów edukacyjnych, które nie są bezpośrednio związane z aktywnością sportową /zawodniczą / uczniów.
  • W toku procesu szkolenia sportowego ważnym jest zwracanie szczególnej uwagi na wdrażanie ucznia – zawodnika do przestrzegania zasad fair play, a zwłaszcza na okazywanie szacunku nauczycielowi- trenerowi, sędziemu, przeciwnikowi i samemu sobie.
  • Zajęcia ruchowe powinny zawierać treści umożliwiające uczniom wykazanie się samodzielnością, co z pewnością będzie miało wpływ na kształtowanie podejmowanej aktywności ruchowej w czasie wolnym od nauki.
  • Prowadząc zajęcia należy stosować różne metody realizacji zadań lekcji i szkolenia sportowego, nie powinno się rezygnować z niedocenianych metod twórczych, które przyczyniają się do rozwijania kreatywności i samodzielności wśród uczniów.
  • Możliwie jak najwięcej zajęć powinno się odbywać w terenie otwartym, z wykorzystaniem walorów naturalnego środowiska.
  • Dużą wagę powinno przywiązywać się do spraw zdrowia ucznia przekazując mu zasady zdrowego stylu życia, które będzie on mógł na stałe wpisać w swoje życie.
  • Ponieważ program jest przeznaczony dla dziewcząt, w kształceniu ogólnym muszą przeważać ćwiczenia o charakterze zwinnościowym i gibkościowym.
  • Z uwagi na specyfikę gry ważnym jest wprowadzanie do zajęć takich form pracy, które będą scalały grupę i uczyły maksymalnego zaangażowania indywidualnego na rzecz sukcesu zespołu.
  • Istotnym czynnikiem pracy nauczyciela- trenera jest zapewnienie na zajęciach atmosfery przyjemnej zabawy, wzbudzającej pozytywne emocje.
  Metody, formy i środki nauczania
       Głównym założeniem procesu wychowania fizycznego w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do samodzielności. Chcąc temu sprostać planujemy proces wychowania fizycznego realizować z zastosowaniem wielu metod usamodzielniających i kreatywnych /twórczych/.
       Przy wykonywaniu zadań w wychowaniu fizycznym proponuję zastosować również metody programowego usprawniania się, metody problemowe, ruchowej ekspresji twórczej i bezpośredniej celowości ruchu. Metodami, które mają pomóc w zdobyciu wiedzy z kultury fizycznej będą pogadanki, dyskusje, prace z książkami i internetem, oglądanie tv i nagrań video, konkursy i quizy.
       Proces nauczania, kształcenia i wychowania będzie przebiegał w różnorodnych formach organizacyjnych. Podstawowymi formami będą lekcje 45-minutowe, treningi dwugodzinne, imprezy sportowo- rekreacyjne, zajęcia rekreacyjne na basenie, kortach, wycieczki np. rowerowe czy obozy sportowe.
       Podaję w tym miejscu opis przebiegu ostatniego obozu sportowego, jednej ze stałej formy pracy w naszej szkole, który miał miejsce w Płocku w dniach 5 –15.08.2004 r. W obozie wzięło udział 40 dziewcząt gimnazjalnych z klas I-III. Mieliśmy do dyspozycji salę gimnastyczną, siłownię, baseny kąpielowe kryte, kąpielisko naturalne – z piaszczystą plażą, boiskami do piłki siatkowej plażowej, strzeżonym akwenem wodnym- z rowerkami i kajakami, piękne tereny do atletyki terenowej.

  Przebieg obozu
  5.08.2004
  Przyjazd o 18-tej do Płocka – zakwaterowanie , spacer ulicami Starego Miasta

  6.08.2004
  9.30 – 11.00 trening na sali kl. III / Ćwiczenia z piłkami. Odbicia po przemieszczeniu i w równowadze zachwianej. Zajęcia na siłowni/
  11.00 – 12.30 trening na sali kl. I /Doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym. Taktyka – gra z rozgrywającą w linii obrony/
  10.00 – 13.30 zajęcia w terenie kl. II / Marszobieg w terenie 1500 m. Ćwiczenia skocznościowe na piasku. Technika odbicia górą i dołem. Kąpiel w jeziorze i plażowanie/
  15.30- 17.00 trening na sali kl. III /Doskonalenie taktyki gry. Atak w różnych wariantach ustawienia/
  15.30- 17.00 trening na piasku i plażowanie kl. I
  17.00 – 18.30 trening na sali klasa II /Ćwiczenia zastawiania – krok skrzyżny, atak z obiegnięcia. Zajęcia na siłowni/
  19.30- 21.30 wyjazd na basen klasa I i II

  7.08.2004
  9.30- 11.00 trening na sali klasa III /Doskonalenie zagrywki w wybrane miejsce na boisku. Przyjęcie piłki i wyprowadzenie ataku/
  11.00-13.30 trening na sali klasa I /Doskonalenie odbić sposobem dolnym w małych grach/
  10.0-13.30 trening wytrzymałościowy na plaży klasa II. Plażowanie i kąpiel w jeziorze.
  15.30- 17.00 trening na sali klasa I /Taktyka gry z rozgrywającą z linii ataku. Doskonalenie przyjęcia zagrywki/
  17.00-18.30 trening na sali klasa II /Atak plasowany w określone miejsce na boisku. Zajęcia na siłowni- ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu/
  16.00- 17.30 trening w terenie klasa III /Ćwiczenia skocznościowe. Technika indywidualna odbicia górą i dołem/
  19.30-21.30 zajęcia rekreacyjne na basenie klasy I, II, III.

  8.08.2004
  9.30-11.00 trening na sali klasa II /Technika indywidualna. Odbiór zagrywki, blok kierunkowy/
  10.00-14.00 wycieczka do zoo klasa III i I.
  15.30-17.00 trening na sali klasa III /Zagrywka mierzona w poszczególne strefy. Przyjęcie i obrona/
  15.30-19.00 wycieczka do zoo klasa II.
  17.00- 18.30 trening na sali klasa I /Doskonalenie zagrywki. Taktyka obrony/
  19.45-21.30 spacer uliczkami Starego Miasta.

  9.08.2004
  9.30-11.00 trening na sali klasa II /Ćwiczenia zwinnościowe bez przyrządów. Zagrywka rotacyjna i siłowa w określone miejsce/
  9.30-14.00Ćwiczenia skocznościowe na piasku klas III. Turniej dwójek. Kąpiel w jeziorze.
  11.00-12.30 trening na sali klasa I / Nauka bloku pojedynczego. Doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym we fragmentach gry/
  15.30-17.00 trening na sali klasa II /Doskonalenie ataku plasowanego we fragmentach gry/
  17.00-18.30 trening na sali klasa III /Blok podwójny z przekazywaniem zawodnika. Atak kombinacyjny/
  17.00-18.30 trening w terenie klasa I /Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Odbicia górą, dołem w formie zabawowej/
  19.30-21.30 wyjazd na basen klasa II i I.

  10.08.2004
  9.15-10.40 trening na sali klasa III /Obrona w polu. Taktyka gry z jednym rozgrywającym/
  10.40-12.00 trening na sali klasa I /Kształtowanie koordynacji ruchowo-wzrokowej i szybkości – z piłkami/
  12.00-13.30 trening na sali klasa II /Asekuracja własnego ataku. Zastawienie podwójne/
  15.00-18.30 trening na sali kasy I, II, III /turniej trójek/
  19.30-21.30 zajęcia rekreacyjne na basenie klasy III i I.

  11.08.2004
  9.15-10.40 trening na sali klasa III /turniej jedynek. Doskonalenie techniki indywidualnej/
  10.40-12.10 trening na sali klasa II /Odbicia w równowadze zachwianej. Odbiór zagrywki. Atak z krótkiej/
  10.0-13.30 gry i zabawy z piłką na piasku klasa I. Plażowanie, kąpiel w jeziorze.
  14.00-17.30 turniej dwójek na piasku klasa II. Plażowanie i kąpiel w jeziorze.
  15.30-17.00 trening na sali klasa III /Doskonalenie zagrywki siłowej. Wyprowadzenie ataku ze złego przyjęcia/
  17.00-18.30 trening na sali klasa I /Kształtowanie siły obręczy barkowej. Doskonalenie taktyki ataku/

  12.08.2004
  9.30-11.00 trening na sali klasa I /Doskonalenie odbić górnych w formie zabawowej/
  10.00-13.30 trening na piasku klasa II. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kąpiel w jeziorze.
  11.00-12.30 trening na sali klasa III / Nauka ataku z różnych wariantów. Blok pojedynczy/
  15.30-17.30 trening na sali klasa II /Taktyka obrony. Wyprowadzenie kontrataku z piłką przyspieszoną. Zagrywka na dokładność/
  16.00- 17.30 zajęcia w terenie klasa I. Marszobieg. Gry i zabawy na orientację, skocznościowe, zwinnościowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

  13.08.2004
  9.30-12.00 wyjazd na basen klasa I.
  9.30-11.00 trening na sali klasa II /Doskonalenie odbioru zagrywki, zastawianie kierunkowe, atak kombinacyjny/
  11.00-12.30 trening na sali klasa III /Doskonalenie bloku podwójnego, atak z ominięciem bloku/
  15.15-16.30 trening na sali klasa II /Zastawianie pojedyncze. Zagrywka plasowana w określone miejsce. Gra środkowych- poruszanie się przy siatce/
  17.00-18.30 trening na sali klasa I /Doskonalenie ataku ze skrzydła. Nauka bloku pojedynczego/
  15.30-18.30 wyjazd na basen klasa III
  17.00-19.00 wyjazd na basen klasa II
  20.00-zajęcia świetlicowe- otwarcie Igrzysk Olimpijskich

  14.08.2004
  9.30-11.00 trening na sali klasa III /technika indywidualna. Zabawy z piłką/
  10.00-13.00-wyjazd na basen klasa II
  15.30-18.30 turniej międzygrupowy /szóstki/
  19.30 zebranie podsumowujące obóz /wyróżnienia i nagrody/, porządkowanie pokoi, pakowanie bagaży.

  15.08.2004
  10.00- wyjazd powrotny autokarem do Muszyny.

  ŚRODKI NAUCZANIA

  Środki oddziaływania wszechstronnego
  1. Rozgrzewka o charakterze ogólnorozwojowym, składająca się z różnych form biegu, kształtujących ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń gibkościowych, koordynacyjnych itp. realizowanych często w formie zabawowej, zadaniowej.
  2. Ćwiczenia gibkości bierne i czynne we wszystkich płaszczyznach, różnych pozycjach wyjściowych w formie ścisłej i zadaniowej, metoda powtórzeniowa o intensywności małej i umiarkowanej.
  3. Ćwiczenia koordynacji, orientacji przestrzennej, czucia mięśniowego, w ruchach o strukturze odmiennej od specjalizacji np. gimnastyczne ćwiczenia stosowane, skoki do wody, lekkoatletyczne konkurencje techniczne z przyborami, metoda powtórzeniowa o intensywności umiarkowanej /z dużą ilością powtórzeń/, o intensywności dużej /5-15 powtórzeń w serii/, o intensywności submaksymalnej /do 5 powtórzeń w serii/.
  4. Ćwiczenia szybkości, metoda powtórzeniowa: ćwiczenia gimnastyczne wykonywane na sygnał wzrokowy i słuchowy z maksymalną intensywnością, starty z różnych pozycji na odcinkach od 20 do 100 m z intensywnością submaksymalną i maksymalną.
  5. Ćwiczenia skoczności: wieloskoki płaskie z miejsca i rozbiegu, bez przeszkód i przez przeszkody, skoki w miejscu, sytuacyjne zadania skocznościowe bez i z dodatkowym obciążeniem, metoda interwałowa, skoki z rozbiegu, bez i z wykorzystaniem odskoczni, skok w dal, wzwyż, trójskok, skoki przez skakankę o submaksymalnej i maksymalnej intensywności.
  6. Typowe ćwiczenia siłowe oraz ćwiczenia na urządzeniach typu Atlas, w różnych formach i pozycjach wyjściowych : skręty, skłony i krążenia, z obciążeniem zewnętrznym stosowane dla rozwoju dużych grup mięśniowych NN, RR, T, metoda powtórzeniowa: obciążenia średnie /liczba powtórzeń w serii 7-10 i więcej/, obciążenia duże /liczba powtórzeń w serii 4-6/, obciążenia maksymalne i submaksymalne /liczba powtórzeń w serii 2-3/.
  7. Ćwiczenia siłowe z pokonywaniem oporu własnego ciała i partnera realizowane w formie zadaniowej i zabawowej, np. mocowanie, dźwiganie, elementy judo i zapasów, ćwiczenia z wykorzystaniem sztangielek, hantli, ekspandorów, lin, przyrządów gimnastycznych, piłek lekarskich 1-5 kg, metoda interwałowa o intensywności dużej i submaksymalnej.
  8. Zabawy biegowe, bieg ciągły lub zmienny w terenie lub po bieżni, marszobiegi, zabawy terenowe i inne ćwiczenia akcentujące rozwój wytrzymałości o intensywności umiarkowanej, dużej i submaksymalnej.
  9. Zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych- rozwijające kilka zdolności motorycznych, realizowane zazwyczaj w formie celowo zaprogramowanych torów przeszkód, obwodów ćwiczebnych o intensywności umiarkowanej, dużej i submaksymalnej.
  10. Sportowe gry zespołowe stosowane w formie wydzielonej jednostki o charakterze kompleksowego treningu z akcentem wytrzymałości, metoda zmienna.
  Środki oddziaływania ukierunkowanego
  1. Ćwiczenia zwinności związane z orientacją i sposobami poruszania się po boisku oraz ćwiczenia zręcznościowe w operowaniu różnymi rodzajami piłek o intensywności umiarkowanej, dużej i submaksymalnej.
  2. Ćwiczenia skoczności: wieloskoki jedno- i obunóż, przeskoki i wyskoki wykonywane seriami bez lub z niewielkim obciążeniem zewnętrznym /do 10 % masy ciała/ metoda interwałowa, wszelkie formy odbić jedno- i obunóż wykonywane w dal, w górę lub przez przeszkody pojedynczo lub krótkimi seriami, z wyraźnym akcentem na maksymalną odległość lub wysokość skoku, metoda powtórzeniowa.
  3. Ćwiczenia siłowe w formie rzutów, pchnięć jedno- i oburącz z różnych pozycji wyjściowych, różnym sprzętem /piłki lekarskie, kule itp./ intensywność submaksymalna i maksymalna.
  4. Ćwiczenia wytrzymałości siłowej realizowane w formie wbiegania /zbiegania/ pod górę, po schodach, w trudnych warunkach, np. po piasku, często z obciążeniem zewnętrznym np. współpartner, wstępowania na stopień, intensywność duża i submaksymalna.
  5. Ćwiczenia wytrzymałości szybkościowej: wielokrotne sprinty, starty, bieg ze zmianą kierunku lub inne ćwiczenia wykonywane po niepełnym odpoczynku, metoda interwałowa.
  Środki oddziaływania specjalnego
  1. Rozgrzewka specjalistyczna realizowana w formie celowo dobranych ćwiczeń bez piłek i z piłkami, stosowana przed różnego rodzaju treningami i zawodami
  2. Ćwiczenia nauczania techniki i taktyki gry w ataku i obronie: o intensywności małej i umiarkowanej.
  3. Ćwiczenia doskonalenia techniki wykonywane indywidualnie lub grupowo, w formie ścisłej lub fragmentów gry, metoda powtórzeniowa i interwałowa: o intensywności umiarkowanej, dużej, submaksymalnej i maksymalnej, ćwiczenia techniczne wykonywane z obciążeniem.
  4. Ćwiczenia techniczno- taktyczne doskonalące różnorodne zadania atakowania i obrony, realizowane z drużyną przeciwnika i bez, metoda powtórzeniowa, interwałowa lub zmienna o intensywności małej, umiarkowanej, dużej lub maksymalnej.
  5. Ćwiczenia doskonalenia techniki realizowane w formie gier uproszczonych i szkolnych.
  6. Ćwiczenia odbić /indywidualne/; w seriach krótkich- intensywność submaksymalna, w seriach długich- intensywność umiarkowana.
  7. Różne formy gier: gry kontrolne i towarzyskie, gry mistrzowskie.
  8. Sprawdziany i testy sprawności: szybkość, wytrzymałość szybkościowa, wytrzymałość tlenowa, technika, zwinność, siła dynamiczna, skoczność.
  Ewaluacja

       Realizując założenia programu należy brać pod uwagę głównie stopień opanowanych umiejętności, poziom sprawności fizycznej, posiadaną wiedzę o kulturze fizycznej, zaangażowanie uczniów w proces kształcenia, aktywność podczas zajęć, umiejętność organizowania czasu wolnego i aktywnego wypoczynku. Ocena ucznia ma być adekwatna do posiadanych w/w zdolności, ale również ma być zachętą dla ucznia do uprawiania sportu, a przede wszystkim do uczestnictwa w kulturze fizycznej wówczas gdy opuści mury gimnazjum.

  Kryteria ocen z wychowania fizycznego

  Ocena celująca
  • jak na ocenę bardzo dobrą /uwzględniamy również specyfikę, możliwość uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego czynnych sportowców związaną z cyklami treningowymi/
  • reprezentuje szkołę w rozgrywkach ligi państwowej, turniejach, zawodach międzyszkolnych
  • jest wzorem na zajęciach wf w szkole i środowisku propagując zdrowy styl życia
  Ocena bardzo dobra
  • aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,
  • systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub ma wysoką sprawność motoryczną i utrzymuje ją na stałym poziomie
  • systematycznie rozwija swoje umiejętności sportowe lub ma wysokie umiejętności i utrzymuje je na stałym poziomie
  • wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość podczas zajęć
  • potrafi posługiwać się normami sprawnościowymi i dokonuje samooceny
  • swoją postawą zachęca innych do udziału w lekcjach
  • przyswoił wiadomości określone programem w stopniu dobrym
  Ocena dobra
  • uczestnictwo i postawa do lekcji wf budzi zastrzeżenia /sporadyczne braki strojów/
  • utrzymuje sprawność motoryczną na względnie stałym poziomie
  • mimo dużych możliwości nie wykazuje jeszcze osiągnięć w rozwoju sprawności motorycznej i umiejętności sportowych
  • podejmuje próby oceny własnej sprawności
  • posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela
  Ocena dostateczna
  • przejawia duże braki w zakresie uczestnictwa i postaw do lekcji wf
  • ma braki w wymaganych umiejętnościach
  • wykazuje małe postępy w usprawnianiu- minimalne zaangażowanie w lekcji wf
  • nie bierze udziału w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi
  Ocena dopuszczająca i niedostateczna

       Uważam, że w klasach z poszerzonym programem z wychowania fizycznego taka ocena nie powinna być stosowana, ponieważ wszystkie środki, które możemy zastosować w mobilizowaniu ucznia do pracy nad sobą i na rzecz zespołu, taką ocenę wykluczają.


  Karta wyników

  Imię i nazwisko:

  Klasa I
  Waga -
  Wzrost-
  Indeks sprawności Zuchory: /pkt./
  Siła mięśni brzucha –
  Wytrzymałość-
  Siła mięśni ramion-
  Skoczność-
  Gibkość-
  Szybkość-

  Bieg na 60 metrów-
  Bieg na 100 metrów-
  Bieg na 400 metrów-
  Bieg na 800 metrów-
  Skok w dal-
  Rzut piłeczką palantową-
  Rzut piłką lekarską w tył za głowę-3 kg-
  Skok dosiężny z miejsca-
  Zasięg-

  Klasa II
  Waga -
  Wzrost-
  Indeks sprawności Zuchory: /pkt./
  Siła mięśni brzucha –
  Wytrzymałość-
  Siła mięśni ramion-
  Skoczność-
  Gibkość-
  Szybkość-

  Bieg na 60 metrów-
  Bieg na 100 metrów-
  Bieg na 400 metrów-
  Bieg na 800 metrów-
  Skok w dal-
  Rzut piłeczką palantową-
  Rzut piłką lekarską w tył za głowę-3 kg-
  Skok dosiężny z miejsca-
  Zasięg-

  Klasa III
  Waga -
  Wzrost-
  Indeks sprawności Zuchory: /pkt./
  Siła mięśni brzucha –
  Wytrzymałość-
  Siła mięśni ramion-
  Skoczność-
  Gibkość-
  Szybkość-

  Bieg na 60 metrów-
  Bieg na 100 metrów-
  Bieg na 400 metrów-
  Bieg na 800 metrów-
  Skok w dal-
  Rzut piłeczką palantową-
  Rzut piłką lekarską w tył za głowę-3 kg-
  Skok dosiężny z miejsca-
  Zasięg-

  Dorota Sopata

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie