Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocena bieżąca ucznia klasy III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9275 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Autor:
Barbara Warzocha
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Szkoła Podstawowa
im. Papieża Jana Pawła II
w Bełżcu

Ocena bieżąca ucznia klasy III

Kryteria wymagań na punkty w poziomach opanowania wiadomości i umiejętności- klasa III

Poziomy opanowania wiadomości i umiejętności
Skala punktowa

poziom bardzo wysoki – 6 punktów – 6p.
poziom wysoki – 5 punktów – 5p. 
poziom zadowalający –4 punkty- 4p. 
poziom słaby –3 punkty- 3p. 
poziom bardzo słaby –2 punkty- 2p. 
poziom niezadowalający –1 punkt- 1p. 
skrót p. – punkty

Klasa III

Edukacja polonistyczna
6 p.
Uczeń opanował treści przewidziane programem kl. III oraz te, które wykraczają poza program:
 • czyta nowy tekst głośno, rozumiejąc go, uwzględniając modulację głosu , zmiany siły, tonu głosu, tempa czytania, stosując pauzy gramatyczne i logiczne oraz akcent logiczny,
 • indywidualnie układa opowiadania pisemne,
 • dostarcza ciekawych pomysłów przy inscenizowaniu tekstów,
 • pisze szybko bardzo starannie,
 • samodzielnie układa sprawozdanie z odbytej uroczystości, wycieczki,
 • potrafi tworzyć swobodne teksty,
 • potrafi w ciekawy sposób wypowiadać się w mowie i w piśmie (stosuje zdania złożone),
 • doskonale zna części mowy i samodzielnie wykonuje ćwiczenia gramatyczne,
 • z łatwością rozwiązuje rebusy, zagadki ortograficzne, krzyżówki,
 • zna bardzo dużo wyrazów i związków frazeologicznych, potrafi zastosować je w mowie i piśmie,
 • z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące edukacji polonistycznej,
 • potrafi sprecyzować swoje upodobania i potrzeby czytelnicze oraz wybrać odpowiednią dla siebie lekturę;
Czytanie i opracowywanie tekstów:
5p.
 • czyta wyraziście i biegle,
 • czyta sprawnie cicho z jednoczesnym rozumieniem tekstu,
 • z łatwością wyszukuje wskazane fragmenty tekstu, (rozróżnia opis, dialog, opowiadanie),
 • samodzielnie: opowiada wysłuchane teksty używając złożonych, poprawnie skonstruowanych zdań, analizuje wydarzenia ( kolejność, zależność, znaczenie ), wyodrębnia postaci główne, i drugoplanowe, określa nastrój w utworze, układa opowiadanie twórcze, inscenizuje teksty,
 • potrafi ciekawie zinterpretować teksty,
 • stosuje środki ekspresji ( łączy słowa z mimiką i gestem ),
 • z uzasadnieniem swojego zdania dokonuje: oceny zdarzenia lub postępowania bohatera, wyboru najpiękniejszego, najważniejszego fragmentu,
 • recytuje z pamięci teksty, stosując zmiany siły, tonu głosu, tempa, pauzy i akcent logiczny;
4p.
 • czyta poprawnie dość płynnie tekst modelując głos,
 • dobrze rozumie tekst czytany głośno i cicho,
 • opowiada wysłuchane teksty używając zdań rozwiniętych,
 • wyodrębnia kolejne wydarzenia i bohaterów ( określa ich cechy ),
 • odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych,
 • rozpoznaje dialog oraz uczestniczy w zbiorowym wyróżnianiu opisu i opowiadania,
 • wyodrębnia najciekawsze lub ważne fragmenty tekstu,
 • bierze udział w inscenizowaniu, role interpretuje czasem wg wskazówek n-la,
 • czasem korzysta z dodatkowych pytań, wskazówek przy: wyszukiwaniu fragmentu na podany temat, układaniu opowiadań twórczych, ocenie zdarzeń i bohaterów,
 • recytuje z pamięci teksty z odpowiednią intonacją;
3p.
 • nie zawsze rozumie tekst czytany głośno,
 • tekst czytany cicho rozumie po uprzednim, dokładnym ukierunkowaniu przez nauczyciela,
 • opowiada teksty w formie krótkich zdań,
 • potrafi powiedzieć kilka zdań na temat czytanej lektury i wymienić postaci główne,
 • potrafi wyszukać niektóre fragmenty na podane tematy,
 • określa czas i miejsce akcji,
 • potrafi wygłaszać z pamięci krótkie teksty, próbując zastosować odpowiednią intonację,
 • z pomocą układa krótkie opowiadanie twórcze,
 • nie zawsze radzi sobie z prawidłowym czytaniem z podziałem na role,
 • ma kłopoty z interpretacją roli;
2p.
 • czyta głośno, głoskując wyrazy, popełnia błędy w czytaniu,
 • czyta cicho bardzo wolno, słabo rozumie czytany tekst,
 • odpowiada na pytania n-la dotyczące wysłuchanych tekstów,
 • wskazuje głównych bohaterów, z pomocą n-la ustala kolejność zdarzeń,
 • próbuje wyróżnić opis, dialog,
 • wygłasza teksty z pomocą n-la,
 • czytając z podziałem na role nie zawsze prawidłowo wyodrębnia fragmenty;
1p.
 • czyta sylabami, głoskami, popełnia wiele błędów: przekręca i opuszcza wyrazy w zdaniu, litery w wyrazach, zgaduje dalsze części wyrazów, nie stosuje znaków interpunkcji i modulacji głosu,
 • nie rozumie czytanego tekstu,
 • odpowiada na pytania n-la wyrazami,
 • nie potrafi opowiedzieć tekstu,
Pisanie, gramatyka, ortografia: 5p.
 • pisze kształtnie, płynnie i czytelnie w jednej linii,
 • układa i pisze wypowiedzi wielozdaniowe w ramach opracowanego materiału ( opowiadanie, opis, list, życzenia, zaproszenie ),
 • pisze swobodne teksty,
 • potrafi zastosować dialog,
 • aktywnie uczestniczy w zbiorowym układaniu i pisaniu sprawozdania,
 • przestrzega i stosuje zasady ortograficzne, bezbłędnie przepisuje tekst,
 • rozpoznaje zdania rozkazujące i wykrzyknikowe, liczebnik i przysłówek,
 • stopniuje przymiotnik, odmienia czasownik przez osoby,
 • określa rodzaj czasownika w liczbie pojedynczej i mnogiej w czasie przeszłym i przyszłym,
 • potrafi pisać „nie” z różnymi częściami mowy,
 • przekształca zdania na równoważniki i odwrotnie oraz zdania złożone na pojedyncze i odwrotnie;
4p.
 • pisze czytelnie dość szybko i kształtnie,
 • układa i pisze wypowiedzi wielozdaniowe ( opis, opowiadanie, ocenę bohatera) ze wskazówkami n-la,
 • potrafi pisać list, życzenia, zaproszenia,
 • bierze udział w zbiorowym układaniu sprawozdań,
 • na ogół poprawnie przepisuje tekst,
 • zna zasady ortograficzne i potrafi je stosować w praktyce, ale popełnia błędy,
 • rozpoznaje czasy, osoby czasownika,
 • odmienia czasownik przez osoby i czasy,
 • porządkuje wyrazy wg drugiej litery alfabetu,
 • stosuje znaki interpunkcyjne,
 • dobiera wyrazy o znaczeniu podobnym i przeciwnym;
3p.
 • pisze mało starannie,
 • pisemne formy wypowiedzi pisze tylko pod kierunkiem nauczyciela,
 • w krótkich tekstach opowiadań i opisów stosuje proste zdania,
 • bierze udział w zbiorowym układaniu sprawozdań,
 • zna większość zasad ortograficznych, ale ma kłopoty z zastosowaniem w praktyce,
 • stara się poprawnie przepisywać tekst, popełnia błędy,
 • potrafi rozpoznawać zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące,
 • rozpoznaje rzeczownik, czasownik, przymiotnik, myli przysłówek i liczebnik,
 • rozpoznaje liczbę czasownika,
 • porządkuje wyrazy wg pierwszej litery, ma kłopoty z zastosowaniem skrótów, przekształcaniem zdań na równoważniki i odwrotnie, rzadko stosuje zdania złożone;
2p.
 • nie stosuje pisemnej formy wypowiedzi, redaguje tylko pojedyncze zdania lub krótkie opowiadania bez wstępu i zakończenia,
 • pisze z błędami, nie zna zasad ortografii,
 • przy układaniu tekstów opisu posługuje się rozsypanką zdaniową,
 • potrafi uzupełnić tekst z lukami, ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej ( często też z pomocą n-la )
 • próbuje brać udział w zbiorowym układaniu sprawozdań,
 • przy przepisywaniu popełnia błędy,
 • rozpoznaje zdania oznajmujące i pytające,
 • nie rozpoznaje rzeczownika i czasownika,
 • ma trudności w przekształcaniu zdań;
1p.
 • nie nadąża z przepisywaniem tekstów oraz różnych form wypowiedzi,
 • pisze brzydko, niekształtnie z rażącymi błędami ( błędy gramatyczne, ortograficzne, stylistyczne),
 • pisze bez sensu, prace jego nie mają powiązania logicznego,
 • samodzielnie nie jest w stanie napisać żadnej pracy, nawet przy pomocy n-la nie potrafi redagować zdań powiązanych,
 • nie opanował podstawowych zasad ortografii,
 • nie zna części mowy,
 • nie rozróżnia rodzajów zdań;
Mówienie:
5p.
 • samodzielnie i płynnie wypowiada się ustnie i pisemnie na dowolny temat w rozwiniętej formie,
 • prowadzi dialogi i dobiera adekwatne do wypowiedzi słowa,
 • bez trudu nadaje tytuły obrazkom i fragmentom tekstu, omawia je formułuje pytania,
 • posiada bogaty zasób słów i potrafi go stosować w praktyce;
4p.
 • opowiada fabułę zdarzenia w którym uczestniczył,
 • wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,
 • nadaje tytuły obrazkom i fragmentom tekstu, opowiada je,
 • posiada duży zasób słów i stosuje je w praktyce;
3p.
 • wypowiada się na dowolny temat korzystając z pomocy nauczyciela,
 • słucha wypowiedzi kolegów i właściwie na nie reaguje,
 • potrafi przy pomocy n-la omówić cykl obrazków,
 • posiada średni zasób słów, nie zawsze potrafi je stosować w praktyce;
2p.
 • wypowiada się pojedynczymi zdaniami,
 • posiada ubogi zasób słownictwa,
 • na temat obrazków wypowiada się wyrazami, próbuje podać ich tytuły, z pomocą n-la omawia treść pojedynczych obrazków,
 • ma ubogi zasób słów;
1p.
 • wypowiada się wyrazami lub krótkimi zdaniami tylko z pomocą nauczyciela,
 • nie potrafi nadać tytułów obrazkom;
Edukacja matematyczna
6p.
     Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w kl. III, samodzielnie twórczo rozwija własne uzdolnienia .
    Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program:
 • biegle opanował rachunek pamięciowy w zakresie 1000,
 • potrafi szybko i bez pomyłki obliczyć 4 podstawowe działania do 1000,
 • bez trudności rozwiązuje złożone zadania tekstowe różnymi sposobami oraz potrafi wytłumaczyć sposób rozwiązania,
 • doskonale zna i potrafi stosować w praktyce prawa i własności działań (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia ),
 • potrafi wykonywać działania na skomplikowanych przykładach (wielodziałaniowych) z nawiasami i bez nawiasów,
 • biegle opanował algorytm 4 działań sposobem pisemnym,
 • biegle porównuje, dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach,
 • samodzielnie układa zadania do trudniejszych działań,
 • na zajęciach wykonuje zadania dodatkowe, ze zbioru zadań wykraczających poza program, rozwiązuje zagadki i łamigłówki matematyczne,
 • posługuje się systemem znaków symbolicznych i językiem matematycznym,
 • potrafi przedstawić liczby w systemach niedziesiątkowych;
5p.
Uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania:
 • biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000,
 • praktycznie zna dziesiątkowy system pozycyjny,
 • rozumie i stosuje własności czterech działań arytmetycznych i związków między nimi, kolejność wykonywania działań,
 • biegle mnoży i dzieli liczby w zakresie 100,
 • rozwiązuje zadania tekstowe złożone,
 • umiejętnie stosuje algorytm pisemny dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia przez liczbę jednocyfrową (dzielenie bez reszty i z resztą),
 • zna praktycznie pojęcie prostopadłości i równoległości, oblicza obwody prostokąta, trójkąta i kwadratu,
 • wykonuje praktyczne obliczenia dotyczące mierzenia długości, ważenia, obliczeń na zegarze i kalendarzu,
 • rozumie znaczenie zwrotów- porównywanie ilorazowe /tyle razy więcej, tyle razy mniej, ile razy więcej, ile razy mniej i potrafi obliczyć,
 • potrafi odczytać i zapisać ułamki o mianownikach 2 i 4/potrafi + i – ułamki o jednakowych mianownikach;
4 p.
     Uczeń nie w pełni opanował wiadomości określone programem nauczania.
Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje samodzielnie oraz pod kierunkiem nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne:
 • dobrze opanował rachunek pamięciowy i pisemny 4 działań w zakresie 1000,
 • potrafi rozwiązać każde zadanie proste chociaż jednym sposobem,
 • zadania złożone rozwiązuje po przeprowadzonej analizie,
 • potrafi ułożyć jedno lub dwa pytania do treści zadania złożonego,
 • dobrze zna własności i prawa w zakresie 4 działań i potrafi je stosować w praktyce,
 • potrafi zbudować figury w sieci kwadratowej, rozpoznać odcinki prostopadłe i równoległe,
 • mierzy po uprzednim ukierunkowaniu długość odcinków, obliczać długość łamanej, obwód prostokąta przy pomocy n-la,
 • układa treść zadania do prostego działania;
3p.
     Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w programie, rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
     Popełnia błędy w obliczaniu działań matematycznych:
 • popełnia błędy w rachunku pamięciowym i pisemnym na 4 działaniach w zakresie 1000,
 • przy pomocy n-la rozwiązuje zadania proste i złożone,
 • potrafi ułożyć pytanie do zadania prostego oraz treść zadania do prostego działania,
 • porównuje ułamki na konkretach w prostych przypadkach 1/3, 1/2,
 • rozwiązuje proste zadania z umiejętnościami praktycznymi;
2p.
      Uczeń ma braki w opanowaniu programu lecz nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki.
     Rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, proste o niewielkim stopniu trudności tylko pod kierunkiem nauczyciela:
 • ma braki w opanowaniu 4 działań,
 • zna niektóre przykłady tabliczki mnożenia,
 • potrzebuje pomocy n-la przy wykonaniu prostych ćwiczeń i zadań z treścią,
 • nie potrafi rozwiązać zadań złożonych,
 • ma kłopoty z ułożeniem zadania do prostego działania,
 • nie opanował wiadomości i umiejętności praktycznych;
1p.
     Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy / zupełny brak pracy i samodzielnego myślenia /:
 • pracuje tylko z pomocą nauczyciela,
 • nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać i wykonać zadania o niewielkim, elementarnym stopniu trudności;
Edukacja przyrodnicza
6 p.
 • uczeń wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program tej klasy, wyróżnia się dodatkową pracą, niżej podano przykładowe formy dodatkowej pracy i osiągnięć ucznia:
 • wykonuje samodzielnie doświadczenia oraz potrafi samodzielnie, poprawnie wnioskować, uogólniać, dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe,
 • przejawia zainteresowania przyrodnicze, samodzielnie zdobywa, poszerza wiedzę czytając dodatkowe pozycje dotyczące treści przyrodniczych,
 • gromadzi różne ciekawostki z życia roślin, zwierząt, zjawisk przyrodniczych, tworzy i komponuje zbiory, kolekcje oraz eksponaty o tematyce przyrodniczej, które prezentuje na lekcji,
 • potrafi w interesujący sposób zaprezentować swoją wiedzę na terenie klasy, szkoły,
 • oprócz przykładów zamieszczonych w podręczniku, potrafi wymienić i opisać rośliny, zwierzęta, zjawiska, o których dowiedział się samodzielnie,
 • zna mapę Polski(zna więcej rzek, miast niż zawiera program), wymienia cechy charakterystyczne wybranej krainy geograficznej,
 • posiada szerokie wiadomości z zakresu ochrony środowiska, doskonale zna różne sposoby podróżowania i transportu,
 • prowadzi hodowlę w domu lub opiekuje się roślinami, zwierzętami w szkole,
 • wykonuje dodatkowe pomoce (albumy, zielniki, materiały do gazetki);
5 p.
 • umie obserwować zjawiska przyrody, analizować i opisywać,
 • dostrzega związki przyczynowo-skutkowe oraz doskonale orientuje się w zmianach zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku,
 • określa kierunki na mapie i w terenie,
 • bardzo dobrze zna rośliny i zwierzęta biocenoz lądowych (pole, las, łąka) i wodnych (staw, rzeka, jezioro),
 • opisuje ogólną budowę, warunki życia, przystosowanie do środowiska i zależności pokarmowe zwierząt ( na polu, w lesie i w wodzie),
 • potrafi wymienić zboża ozime, jare, zna zastosowanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych i włóknistych,
 • zna chwasty najczęściej występujące na polach, wie, jak można je zwalczać,
 • zna pracę rolnika oraz zastosowanie narzędzi i maszyn rolniczych, zna etapy wytwarzania chleba,
 • bardzo dobrze zna środki transportu i podróżowania (PKS, PKP, transport śródlądowy, morski, lotniczy)
 • potrafi odszukać i pokazać na mapie największe miasta i rzeki,
 • wymienia cechy charakterystyczne krajobrazów,
 • posiada dużo wiadomości na temat Warszawy i najstarszych miast: Gniezno, Kraków,
 • zna Miejsca Pamięci Narodowej w swojej miejscowości,
 • zna trzy stany skupienia wody, umie określić na czym polega krążenie wody w przyrodzie, jak powstają opady atmosferyczne, w jaki sposób oszczędzać wodę,
 • rozumie potrzebę ochrony przyrody, zna formy, zadania w dziedzinie ochrony środowiska, zna przykłady zwierząt i roślin objętych ochroną,
 • zna i stosuje zasady poruszania się na jezdni, potrafi zachować się w lesie, nad rzeką przestrzegając zasad bezpieczeństwa,
 • wyróżni poszczególne części swojego ciała i określi ich funkcje;
4 p.
 • obserwuje i opisuje zjawiska przyrody,
 • rozumie związki przyczynowo-skutkowe oraz dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku,
 • zna trzy stany skupienia wody, wie na czym polega krążenie wody w przyrodzie,
 • zna większość zwierząt i roślin biocenoz lądowych (pole, las, łąka), wodnych (staw, jezioro, rzeka),
 • dobrze zna środki transportu i podróżowania,
 • wie jak odnaleźć na mapie największe miasta, rzeki,
 • wymienia najważniejsze cechy krajobrazu,
 • posiada wiadomości na temat Warszawy i najstarszych miast Polski,
 • zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony przyrody (zna zadania w dziedzinie ochrony środowiska, podaje niektóre formy ochrony przyrody), podaje niektóre zwierzęta i rośliny chronione,
 • wymienia Miejsce Pamięci Narodowej w swojej miejscowości,
 • wymienia rośliny zbożowe, okopowe, oleiste, włókniste oraz zna ich zastosowanie,
 • zna niektóre chwasty polne,
 • opisuje ogólną budowę, warunki życia i zależności pokarmowe u niektórych zwierząt i roślin,
 • zna pracę rolnika, wymienia niektóre narzędzia i maszyny rolnicze,
 • zna zasady poruszania się pieszych, wie jak zachować się w lesie i nad wodą, przestrzega zasad bezpieczeństwa,
 • wyróżnia podstawowe części ciała i rozumie ich funkcje;
3 p.
 • obserwuje zjawiska przyrody,
 • orientuje się w zmianach zachodzących w przyrodzie,
 • potrafi wymienić kilka roślin, zwierząt w biocenozach lądowych, wodnych,
 • potrafi wymienić środki transportu i podróżowania,
 • z pomocą pokazuje na mapie największe miasta, rzeki, kierunki na mapie,
 • odróżnia krajobrazy,
 • wie, czym zajmuje się ochrona środowiska, podaje nazwę rośliny lub zwierzęcia objętego ochroną,
 • wymienia kilka przykładów roślin zbożowych, okopowych, oleistych, włóknistych,
 • rozpoznaje chwasty polne, (wymieni przykład chwastu),
 • określa warunki życia na polu, w lesie i w wodzie,
 • zna trzy stany skupienia wody,
 • potrafi zachować się w lesie, nad wodą i na jezdni zachowując bezpieczeństwo,
 • wyróżni podstawowe części swojego ciała;
2 p.
 • przy pomocy n-la wymienia (odpowiada na pytania) zmiany zachodzące w przyrodzie, cechy krajobrazu,
 • zna kierunki świata,
 • potrafi wymienić chociaż po jednej roślinie i zwierzęciu żyjących w biocenozach lądowych i wodnych,
 • potrafi wymienić po jednej z roślin zbożowych, oleistych, włóknistych i okopowych,
 • wie jak wyglądają chwasty polne,
 • rozumie konieczność ochrony przyrody,
 • potrafi pokazać na mapie chociaż jedną główną rzekę i miasto Polski,
 • zna niektóre środki transportu i podróżowania,
 • zna trzy stany skupienia wody,
 • potrafi zachować się w lesie, nad wodą i na jezdni zachowując bezpieczeństwo
 • zna podstawowe części swojego ciała;
1 p.
 • pomimo dużej pomocy ze strony nauczyciela, uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie