Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Edukacji Ekoligicznej w Nauczaniu Zintegrowanym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1620 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


MAŁY EKOLOG CZYLI JAK POZNAĆ, CHRONIĆ I KOCHAĆ PRZYRODĘ

Opracowały:
Danuta Cybulska
Joanna Tyranowicz
Bernadeta Jaskólska

Złotów, Listopad 2002
" Zostawcie nam czysty kawałek świata,
zostawcie nam strumyka czysty bieg.
Zostawcie nam lasy , ogrody w kwiatach,
czyste powietrze, zimą czysty śnieg."
Marek GrechutaWstęp
     Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dziecko szybko się rozwija, ciągle o coś pyta, wszystkim się interesuje, drąży temat tak długo, aż uzyska zadowalającą go odpowiedź, jest ciekawe świata, eksperymentuje, doświadcza, bada i na tej podstawie buduje swoją wiedzę i umiejętności. Uczy się jak poznawać, chronić i kochać przyrodę.
     Szybko postępująca degradacja środowiska naturalnego człowieka, a także niewystarczająca ilość treści ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej skłoniła nas do opracowania niniejszego programu. Wprowadza on ucznia w środowisko społeczne, przyrodnicze oraz uświadamia konieczność jego ochrony.
     Program autorski "Mały Ekolog czyli jak poznać, chronić i kochać przyrodę" jest skonstruowany zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacji i Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. Jest rozszerzonym i zmodernizowanym sposobem realizacji treści programowych z zakresu edukacji środowiskowej, podzielonym na poszczególne etapy kształcenia ułożone spiralnie.
Integralny charakter programu przejawia się:
 • w doborze treści edukacyjnych, prezentujących całościowy obraz świata;
 • w stosowaniu różnorodnych metod edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci 7-10 letnich;
 • w scalaniu oddziaływań wychowawczych rodziny, szkoły i pozostałych środowisk, w jakich funkcjonuje dziecko.
      W programie wyszczególniono treści kształcenia z zakresu edukacji środowiskowej. Towarzyszy im opis oczekiwanych efektów pracy ucznia, oraz przykłady rozwiązań praktycznych. Ułatwi to nauczycielowi planowanie pracy i wskaże zakres realizowanych treści kształcenia oraz sposoby ich realizacji.


1. Cele programu
       Okres wczesnoszkolny jest etapem, gdzie rozwój ontogenetyczny dziecka pozwala na ukształtowanie w nim postawy ekologicznej. Świadomie zamierzona, celowa, planowana i systematyczna praca nauczyciela stwarza pozytywną motywację wielostronność działania ucznia przejawiającą się wyjątkowym zainteresowaniem wieloma obiektami i zjawiskami świata zwierzęcego i roślinnego, dużą zdolnością przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, chęcią do ekspresji przeżyć podczas bezpośredniego kontaktu z przyrodą lub poznawaniu jej obiektów za pomocą tekstu literackiego, ilustracji, modelu itp. oraz dużą gotowością do działalności praktycznej.
     Głównym celem programu jest kształtowanie postawy proekologicznej uczniów w nauczaniu zintegrowanym.
     Z celu głównego wynikają cele szczegółowe:
 • poznawanie znaczenia ochrony środowiska dla życia i zdrowia człowieka;
 • zapamiętywanie podstawowych i zasadniczych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach występujących w najbliższym środowisku;
 • rozwijanie podstawowych wiadomości o miejscu i działalności człowieka;
 • wzbogacanie słownictwa o treści ekologiczno-przyrodnicze;
 • umiejętność postrzegania zależności między stanem środowiska a samopoczuciem i zdrowiem ludzi;
 • uświadomienie znaczenia i piękna obiektów i zjawisk w najbliższym środowisku przyrodniczym;
 • nastawienie na oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych i ich ochrona;
 • pobudzanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska;
 • odczuwanie przeżyć z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z obiektami i zjawiskami przyrodniczymi dla uznania ich wartości estetycznych;
 • odtwarzanie, przekształcanie i pomnażanie bogactwa i różnorodności przyrody oraz jej piękna;
 • stosowanie nawyków kultury ekologicznej i zdrowotnej podczas zabaw, wypoczynku, uczenia się i pracy;
 • uzmysłowienie ekologicznego stylu życia, zwłaszcza w zakresie przestrzegania zachowań kulturalno-ekologicznych w odniesieniu do czystości osobistej i najbliższego środowiska;
 • przestrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych (rówieśnicy, rodzeństwo, rodzice);
 • segregowanie i wtórne wykorzystywanie niektórych odpadów znajdujących się w najbliższym środowisku.
      Tak sformułowane cele stwarzają warunki do ukształtowania w dziecku postawy proekologicznej, charakteryzującej się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych oraz poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi jako częścią biocenozy.

2. Komentarz metodyczny
     Realizacja programu "Mały Ekolog czyli jak poznać, chronić i kochać przyrodę" wymaga szczególnie starannego doboru metod i form pracy oraz środków dydaktycznych.
     Optymalnej realizacji celów w programie sprzyjają:
 • zespoły uczniowskie do 25 uczniów;
 • jeden wychowawca realizujący nauczanie zintegrowane w danej klasie;
 • duże sale lekcyjne umożliwiające zorganizowanie wystawek, kącików przyrody i gromadzenie okazów przyrodniczych;
 • sprzęt audiowizualny;
 • umiejętności organizacyjne nauczyciela i bogaty zasób jego wiedzy ekologicznej.
Realizacja ścieżki ekologicznej sprzyja również osiąganiu celów wychowawczych takich jak:
 • umiejętność komunikowania się;
 • nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych więzi społecznych;
 • wypowiadanie, argumentowanie i obrona własnego zdania;
 • słuchanie opinii innych ludzi;
 • konstruktywne rozwiązywanie problemów.
     Organizując materiał nauczania należy określić przybliżony czas realizacji treści w postaci zintegrowanych jednostek tematycznych, ustalić zakres wiadomości i umiejętności. Wskazane jest zaplanować szczegółowe zadania z zakresu każdej z wymienionych edukacji, sporządzić wykaz środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji treści jednostek tematycznych i napisać ich scenariusze.
     W organizacji dnia pracy nauczyciel powinien zmierzać do wzajemnego wiązania metod poszukujących, podających i praktycznych. Praca dziecka powinna opierać się na ciągłym działaniu, doświadczaniu, gromadzeniu informacji z różnych dziedzin życia. Najwłaściwszą formą byłaby praca indywidualna i grupowa z uwzględnieniem zróżnicowanego stopnia trudności. Realizując powyższe zagadnienie należy pamiętać o ważnej roli środków dydaktycznych, takich jak: okazy przyrodnicze, tablice informacyjne i obserwacyjne, gry dydaktyczne itp. Istotną rolę odgrywają media, które uatrakcyjniają zamierzone procesy dydaktyczne.
     W realizacji programu wykorzystywane mogą być podręczniki do nauczania zintegrowanego "Szkoła marzeń".

3. Treści programowe
KLASA I
 1. Jestem częścią świata
  1. Szukam w nim mojego miejsca
   1. Nie jestem sam
    • utrzymanie porządku w domu i wokół domu
    • odróżnianie odpadów organicznych od nieorganicznych
    • zanieczyszczenia pomieszczeń, substancje trujące, wentylacja
    • media domowe: gaz, elektryczność, ogrzewanie, urządzenia wodno-kanalizacyjne
    • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych i gazowych
   2. Chcę poznać reguły życia w klasie, szkole i w otoczeniu
    • obowiązki dyżurnego
    • teren wokół szkoły
  2. Dbam o swoje zdrowie
   • hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka
   • odpoczynek i rekreacja, sen i relaks
   • wpływ odżywiania na zdrowie człowieka
   • higiena osobista i higiena pomieszczeń
  3. Ja w środowisku naturalnym i sztucznym
   1. Ja w środowisku naturalnym
    1. Powietrze
     • rola powietrza dla organizmów żywych
     • zanieczyszczenia powietrza
    2. Gleba
     • rola gleby dla organizmów żywych
     • ochrona gleby
    3. Woda
     • woda źródłem życia
     • formy ochrony wody
     • oszczędne gospodarowanie wodą
    4. Ekosystemy
     • ogród warzywny, rodzaje owoców i warzyw i ich przetwarzanie
     • sad – rodzaje drzew owocowych
     • rozpoznawanie drzew leśnych po liściach i owocach
     • zwierzęta żyjące w lesie
     • dokarmianie zwierząt w okresie zimy
   2. Ja w środowisku sztucznym
    • praca zawodowa rodziców
    • zakłady usługowe w naszej miejscowości
    • zabytki mojej miejscowości i miejsca pamięci
    • droga dziecka do szkoły
    • przepisy ruchu drogowego
    • nasza miejscowość: miasto, wieś
   3. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
    • ochrona roślin i zwierząt w parkach, na osiedlach, wokół szkoły i domu.
    • kącik roślin i zwierząt chronionych.
    • postawy i zachowania w środowisku naturalnym.
  KLASA II
  1. Jestem częścią świata
   1. Szukam w nim mojego miejsca
    1. Nie jestem sam
     • segregacja i wykorzystanie odpadów,
     • zanieczyszczenia pomieszczeń, szkodliwość pomieszczeń, np. dymu nikotynowego dla niepalących członków rodziny
     • wyposażenie, urządzenie i oświetlenie pomieszczeń w aspekcie higienicznym- oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej i gazowej
    2. Poznaję reguły życia w klasie, w szkole i w otoczeniu
     • inne szkoły w mojej okolicy
     • hodowla i opieka nad roślinami ozdobnymi w klasie
     • sprzątanie terenu wokół szkoły
   2. Dbam o swoje zdrowie
    • sport a zdrowie człowieka
    • ruch na świeżym powietrzu
    • ochrona organizmu przed szkodliwymi zjawiskami atmosferycznymi
    • odżywianie człowieka. Witaminy i prawidłowy jadłospis ucznia
  2. Ja w środowisku naturalnym i sztucznym
   1. Ja w środowisku naturalnym
    1. Powietrze
     • rodzaje zanieczyszczeń powietrza
     • ograniczanie zanieczyszczeń powietrza
     • wpływ powietrza na organizmy żywe
    2. Gleba
     • pospolite rośliny warzywne i ich budowa
     • gleba jako czynnik warunkujący rozwój roślin
    3. Woda
     • rodzaje zanieczyszczeń wód
     • rola wody w przyrodzie
    4. Ekosystemy
     • prace w ogrodzie warzywnym w różnych porach roku
     • prace w polu, rośliny uprawne, zwierzęta żyjące w polu
     • prace w sadzie w różnych porach roku
     • warunki życie zwierząt leśnych
     • zbiór owoców
     • sposoby przechowywania i przetwarzania owoców
     • szkodniki i sprzymierzeńcy człowieka w ogrodzie i w sadzie
   2. Ja w środowisku sztucznym
    • praca ludzi w mieście
    • praca ludzi na wsi
    • praca w Urzędzie Pocztowym
    • budownictwo na wsi i w mieście
    • nazwy miast i wsi w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia
    • drogi na wsi i w mieście
    • zachowania się w ruchu drogowym na terenie zabudowanym i niezabudowanym
    • zachowanie się w miejscach użyteczności publicznej
   3. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
    • gatunki roślin i zwierząt chronionych
    • ogród botaniczny
  KLASA III
  1. Jestem częścią świata
   1. Szukam w nim swojego miejsca
    1. nie jestem sam
     • używki i ich wpływ na rodzinę
     • media domowe w aspekcie ekologicznym
    2. chcę poznać reguły życia w klasie, w szkole i w otoczeniu
     • założenie akwarium klasowego
     • sadzenie drzewek wokół szkoły
     • sprzątanie świata
   2. Dbam o swoje zdrowie
    • wpływ używek na organizm człowieka
    • zdrowa żywność i higiena jej spożywania
    • gospodarstwa ekologiczne
  2. Ja w środowisku naturalnym i sztucznym
   1. Ja w środowisku naturalnym
    1. Powietrze
     • skład powietrza
     • wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizmy żywe
     • skutki zanieczyszczeń np. kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany
     • zapobieganie zanieczyszczeniom
     • znaczenie wiatru dla człowieka i przyrody
    2. Gleba
     • rodzaje i klasy gleb
     • degradacja i zanieczyszczenie gleby
     • niszczące działanie deszczu i wiatru
     • formy ochrony gleby
    3. Woda
     • rodzaje zbiorników wodnych
     • czystość wód
     • sposoby ochrony wody
     • uzdatnianie wody w przyrodzie
     • oczyszczanie ścieków
     • wpływ zanieczyszczeń wody na ludzi, zwierzęta i rośliny
     • krążenie wody w przyrodzie
     • stany skupienia wody
     • przyczyny i skutki występowania powodzi
    4. Ekosystemy
    5. gospodarstwa ekologiczne, walka ze szkodnikami i chwastami
    6. praca sadownika i szkodniki sadu
    7. rośliny zbożowe, okopowe i oleiste
    8. rozwój rośliny zbożowej
    9. produkty spożywcze pochodzenia zbożowego
    10. życie zwierząt na polach
    11. łańcuchy pokarmowe
    12. rodzaje, znaczenie i rola lasów
    13. budowa warstwowa lasów
    14. praca leśniczego
    15. zwierzęta żyjące w lasach
    16. sad wiosną- części składowe kwiatu
   2. Ja w środowisku sztucznym
    • nasza miejscowość (gmina, powiat, województwo, władze samorządowe)
    • drogi lądowo i bezpieczne ich użytkowanie
    • rodzaje transportu
    • zachowanie się w środkach transportu
   3. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
    • ochrona lasów przed pożarami
    • ochrona wód, powietrza i gleby
    • parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody
    • instytucje ochrony przyrody

  4. Oczekiwane efekty:
  • dba o ład i porządek w domu i wokół
  • odróżnia odpady organiczne od nieorganicznych
  • zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i gazowych
  • segreguje odpady
  • potrafi oszczędnie korzystać z energii elektrycznej i gazowej
  • wie jaki jest skład powietrza i jaki wpływ na organizmy mają jego zanieczyszczenia
  • potrafi zapobiegać zanieczyszczeniom
  • rozumie pojęcie: kwaśne deszcze, dziura ozonowa i efekt cieplarniany
  • zna obowiązki dyżurnego
  • wie jak zachować się w szkole i otoczeniu
  • umie pielęgnować rośliny ozdobne
  • potrafi zintegrować się z innymi szkołami
  • dba o czystość wokół szkoły
  • bierze udział w "sprzątaniu świata"
  • potrafi sadzić drzewka
  • wie jak założyć hodowlę rybek
  • rozumie wpływ hałasu na zdrowie człowieka
  • potrafi się zrelaksować
  • wie jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie
  • dba o higienę osobistą i spożywania pokarmów
  • rozumie pojęcie "zdrowa żywność"
  • potrafi ubrać się stosownie do pory roku
  • wie jaki wpływ na organizm mają używki
  • zna zasady bezpiecznego odpoczynku
  • rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku
  • wie jakie jest znaczenie gleby dla organizmów żywych
  • potrafi wymienić nad ziemne i pod ziemne części roślin
  • potrafi wymienić części składowe kwiatów
  • zna rodzaje i klasy gleb
  • zna niszczące działanie deszczu i wiatru
  • wie jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby
  • wie jaką role dla organizmów żywych pełni woda
  • zna rodzaje zanieczyszczeń wód
  • wie jakie są sposoby ochrony wody
  • zna stany skupienia wody
  • wie na czym polega krążenie wody w przyrodzie
  • zna rodzaje zbiorników wodnych
  • potrafi wymienić przyczyny zanieczyszczenie wód i sposoby oczyszczania
  • zna przyczyny i skutki występowania powodzi
  • potrafi odróżnić drzewo od krzewu
  • zna sposoby przetwarzania owoców i warzyw
  • rozpoznaje drzewa leśne po ich liściach i owocach
  • potrafi wymienić nazwy niektórych zwierząt żyjących w ogrodzie, w parku i w lesie
  • zna warunki życia zwierząt leśnych
  • potrafi wymienić nazwy kilku szkodników i sprzymierzeńców człowieka w ogrodzie i w sadzie
  • zna nazwy zbóż i roślin oleistych uprawianych w Polsce
  • potrafi wymienić etapy rozwoju rośliny zbożowej
  • zna produkty spożywcze pochodzenia roślinnego
  • potrafi podać przykład zależności pokarmowych
  • zna warstwową budowę lasu
  • zna rodzaje prac ogrodnika, sadownika, leśnika i rolnika w różnych porach roku
  • zna typowe zawody ludności w miejscu zamieszkania
  • potrafi wymienić nazwy kilku zabytków znajdujących się w miejscu zamieszkania
  • zna niektóre znaki drogowe
  • przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnie
  • zna pojęcia: wieś, miasto, dzielnica
  • rozumie pojęcia: zakład przemysłowy, urząd, zakład usługowy
  • zna swój adres zamieszkania i potrafi wysłać list
  • wie czym różni się zabudowa miejska od wiejskiej
  • zna nazwy kilku miast i wsi położonych w okolicach rodzinnej miejscowości
  • wie jak zachować się na drodze z chodnikiem i bez chodnika
  • rozumie pojęcia: miejscowość, gmina, województwo, kraj
  • zna rodzaje środków transportu
  • rozumie konieczność ochrony przyrody
  • potrafi gromadzić informacje i ilustracje roślin i zwierząt chronionych
  • wie jak zachować się w miejscach objętych ochroną
  • zna niektóre gatunki roślin i zwierząt chronionych
  • wie jak zachować się w lesie, by nie spowodować pożaru
  • rozumie pojęcia: rezerwat, park narodowy i pomnik przyrody

  5. Wstęp do oceny
        W zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej nie ma miejsca, ani nie powinno istnieć zjawisko niepowodzenia dydaktycznego. Konsekwentnie do założenia, że każde dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempie, ocena ma charakter opisowy i dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale ogólnego rozwoju konkretnego dziecka. W naszym programie zakładamy, że wystąpi ocena ogólna, która jest oceną podsumowującą etap edukacji ekologicznej w nauczaniu zintegrowanym.
        Natomiast ocena bieżąca jest bardzo ważna w procesie edukacyjnym. W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawić, nad czym jeszcze popracować. W tej sytuacji przydatne są karty indywidualnej pracy dziecka, które informują systematycznie o postępach dziecka w nabywaniu wiadomości i umiejętności; gromadzone w teczce ucznia dają pełny obraz kolejnych postępów i rozwoju dziecka.
        Aby dobrze ocenić każdego ucznia, ustaliłyśmy kryteria ocen końcowych podsumowujących cały cykl edukacji ekologicznej. Dotyczą one przede wszystkim fundamentalnych treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących podstawę do dalszej nauki; koniecznych zachowań w aktywnym życiu społecznym.

  6. Procedura oceny

  EDUKACJA EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZA

  KLASY III
  Ocena celująca
  UCZEŃ:
  • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści ekologicznych, przyrodniczych, geograficznych wykraczających poza program nauczania klas III;
  • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami;
  • interesuje się przyrodą, ochroną środowiska;
  • samodzielnie wykonuje doświadczenia wykraczające ponad program oraz sporządza notatki z obserwacji;
  • potrafi zintegrować się z innymi szkołami;
  • potrafi gromadzić informacje i ilustracje roślin i zwierząt chronionych.
  Ocena bardzo dobra
  UCZEŃ:
  • odróżnia odpady organiczne od nieorganicznych;
  • zna skład powietrza;
  • rozumie pojęcie kwaśne deszcze, dziura ozonowa i efekt cieplarniany;
  • zna i potrafi wymienić zboża jare uprawiane w Polsce oraz produkty z nich powstające;
  • rozumie pojęcie zdrowa żywność;
  • potrafi wymienić rośliny okopowe oraz produkty z nich powstające;
  • potrafi wymienić rośliny oleiste i włókniste i produkty z nich powstające;
  • rozpoznaje i nazywa kilka chwastów występujących na polach;
  • zna zwierzęta żyjące na polach ( 2-3);
  • zna warstwy lasu, potrafi wymienić 3-4 rośliny z każdej warstwy;
  • rozróżnia i nazywa drzewa i krzewy iglaste i liściaste oraz określa zwierzęta żyjące w naszych lasach; ptaki, ssaki oraz określa ich cechy charakterystyczne;
  • potrafi określić zależności pokarmowe organizmów leśnych;
  • zna znaczenie przyrodnicze i gospodarcze lasów;
  • zna stany skupienia wody, temperatury wrzenia i zamarzania wody;
  • zna znaczenie wody w przyrodzie;
  • wie jak założyć hodowlę rybek;
  • zna drogi lądowe, zasady bezpieczeństwa na drogach;
  • rozpoznaje środki transportu oraz potrafi określić znaczenie słów związanych z nimi
  • wskazuje na mapie granice, stolice, swoją miejscowość, główne rzeki, duże miasta;
  • zna nazwy kilku miast i wsi w okolicach swojej miejscowości;
  • zna najważniejsze zadania w dziedzinie ochrony przyrody;
  • rozumie pojęcie rezerwat, park narodowy, pomnik przyrody;
  • wie czym się różni zabudowa miejska od wiejskiej;
  • rozumie pojecie zakład przemysłowy, urząd, zakład usługowy;
  • rozumie pojęcia; miejscowość, gmina, województwo, kraj;
  • wie jak zachować się w miejscach objętych ochroną;
  • potrafi wymienić zabytki w miejscu zamieszkania.
  Ocena dobra
  UCZEŃ:
  • potrafi segregować odpady;
  • dba o ład i porządek wokół siebie;
  • dba o higienę osobistą i zdrowe spożywanie pokarmów;
  • zna zboża uprawiane w Polsce;
  • zna rośliny okopowe, oleiste i włókniste uprawiane w Polsce;
  • zna nazwy 2-3 chwastów;
  • zna zwierzęta żyjące na polach (2-3);
  • zna warstwową budowę lasu i po 2-3 rośliny z każdej warstwy;
  • zna nazwy 2-3 drzew liściastych;
  • zna zwierzęta żyjące w lasach;
  • wie jak zachować się w lesie by nie spowodować pożaru;
  • potrafi utworzyć łańcuch pokarmowy organizmów leśnych;
  • zna stany skupienia wody i znaczenie wody;
  • potrafi podać nazwy 2-3 roślin i zwierząt wodnych;
  • potrafi wymienić zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;
  • zna środki transportu;
  • wskazuje kierunki na mapie, granice, stolicę, swoją miejscowość;
  • zna typowe krajobrazy w Polsce;
  • zna najważniejsze zadania w dziedzinie ochrony środowiska;
  Ocena dostateczna
  UCZEŃ:
  • zna 2-3 zboża uprawiane w Polsce;
  • zna 2-3 rośliny okopowe i oleiste uprawiane w Polsce;
  • potrafi podać nazwy 2-3 chwastów ;
  • potrafi nazwać jedno zwierzę żyjące na polu;
  • zna nazwy warstw lasu i potrafi przyporządkować im po jednej roślinie;
  • potrafi określić co to są drzewa liściaste i iglaste;
  • potrafi wymienić co najmniej 3 zwierzęta żyjące w lesie;
  • zna stany skupienia wody;
  • potrafi podać nazwę co najmniej jednej rośliny i dwóch zwierząt żyjących w wodzie;
  • wskazuje na mapie granice, stolicę, swoją miejscowość;
  • potrafi wymienić typowe krajobrazy w Polsce;
  • potrafi powiedzieć kilka zdań na temat ochrony środowiska;
  • zna podstawowe środki transportu i po czym się poruszają.
  Ocena dopuszczająca
  UCZEŃ:
  • słabo opanował podstawowe wiadomości ekologiczne określone programem nauczania w klasie III;
  • zna 2 zboża uprawiane w Polsce;
  • potrafi wymienić co najmniej po jednej roślinie okopowej i oleistej;
  • potrafi podać nazwę jednego chwastu;
  • potrafi wymienić po jednym zwierzęciu żyjącym w lesie, na polu, w wodzie;
  • potrafi nazwać co najmniej 4 drzewa rosnące w lesie;
  • zna podstawowe środki transportu (3-4);
  • potrafi pokazać na mapie granice i Warszawę;
  • zna najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze;
  • zna podstawowe zasady ochrony środowiska;
  • wie jak dbać o czystość w swoim otoczeniu.

  7. Ewaluacja programu

       Podstawowym założeniem ewaluacji jest proces zbierania i przekazywania danych, by w efekcie móc zbadać precyzyjność celów i stopień ich realizacji.
  Celem ewaluacji programu " Mały ekolog czyli jak poznać, chronić i kochać przyrodę" jest zgromadzenie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji ekologicznej.

        Wykorzystano tu podsumowujący typ ewaluacji, dokonano sprawdzenia stopnia realizacji treści modelem SWOT. Wyciągnięcie wniosków i kierunków do dalszej pracy umożliwia odpowiedzi na pytania:
  1. Czy uczeń wie, jakie jest znaczenie ochrony środowiska?
  2. Czy wzbogacił słownictwo o nowe treści ekologiczno-przyrodnicze?
  3. Czy oszczędnie korzysta z zasobów naturalnych i potrafi je chronić?
  4. Czy dostrzega zależności między stanem środowiska samopoczuciem i zdrowiem ludzi?
  5. Czy jest świadomy znaczenia i piękna obiektów i zjawisk?
  6. Czy nauczyciel swoją postawą daje przykład zachowań ekologicznych i ekologicznego stylu życia?
  7. Czy jest otwarty na propozycje i sugestie uczniów?
  8. Czy uczeń pogłębił swoją wiedzę w zakresie wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach?
  9. Czy prowadzi ekologiczny tryb życia?
  10. Czy podczas zabaw, wypoczynku, uczenia się pracy stosuje nawyki kultury ekologicznej?
  11. Czy rozwinął podstawowe wiadomości o miejscu i działalności człowieka?
  12. Czy ma możliwość segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów?


  Bibliografia
  1. Baczała K., Zieloną ścieżką, WsiP, Warszawa 1996
  2. Bańska B., Samochody zatruwają powietrze, Oficyna wydawnicza Alma – Press, Warszawa 1996
  3. Ciesielska M., Słowniczek ekologiczny, Oficyna wydawnicza Patria 1994
  4. Frątczak E. i J., Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, Kujawsko-pomorskie studium edukacyjne, Zygmunt Krawczyk, Bydgoszcz 1996
  5. Gołębiewska A., Ochrona środowiska z perspektyw gospodarstwa domowego, Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Warszawa 2001
  6. Hafner M., Ochrona środowiska. Księga ekotestów do pracy w szkole i w domu, Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1993
  7. Hanisz J., Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy I – III, WSiP Warszawa 1999
  8. Hare T., Ginące środowiska, Oficyna wydawnicza Alma- Press, Warszawa 1991
  9. Jacyna I., Czy zadepczemy przyrodę, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987
  10. Kalinowska A., Ekologia wybór przyszłości, Editions Spotkania Warszawa 2001
  11. Kołaska A., Nasze środowisko... Dźwięki czy hałasy..., Biblioteka Ekologiczna, Poznań 2002
  12. Kołaski W., Nasze środowisko, Biblioteka Ekologiczna, Poznań 2002
  13. Kołaski W., Nasze środowisko - śmieci czyli odpady, Biblioteka Ekologiczna, Poznań 2002
  14. Korczak E., Odkrywam mój świat, Krajowe centrum Edukacji Ekologicznej, Warszawa 1994
  15. Korczak E., Odkrywam mój świat. Powietrze, Krajowe centrum Edukacji Ekologicznej, Warszawa 1994
  16. Korczak E. Odkrywam mój świat. Ziemia, Krajowe centrum Edukacji Ekologicznej, Warszawa 1994
  17. Korzańska J., Program kształcenia zintegrowanego abc. I etap edukacji, Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, Warszawa 1999
  18. Program nauczania zintegrowanego dla I etapu kształcenia w szkole podstawowej. Przygoda z klasą, Warszawa 2002
  19. Rejniak Z., Program kształcenia zintegrowanego. Szkoła marzeń w klasach I- III szkoły podstawowej, MAC, Kielce 2002
  20. Schwartz L., Na ratunek Ziemi, Astrum, Wrocław 1993
  21. Seed J., Myśląc jak góra. Zgromadzenie wszystkich istot, Wyd. Pusty obłok, Warszawa 1992
  22. Siwiński A., Odkrywam mój świat. Żywność, wyd. Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Warszawa 1994
  23. Siwiński A., Odkrywam mój świat. Rośliny i zwierzęta, wyd. Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Warszawa 1994
  24. Costa-Pan R., Ekologia i ochrona środowiska, Wyd. edukacyjne Res Polonia Łódź 1997

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie