Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceniania uczniów w nauczaniu zintegrowanym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3779 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
    Zgodnie z reformą oświatową, nauczyciele nauczania zintegrowanego zobowiązani są do sporządzania śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, które to- są ocenami opisowymi.
    Każda szkoła, zgodnie z wytycznymi MENiS ma za zadanie opracować "Wewnątrzszkolny System Oceniania" osiągnięć edukacyjnych ucznia, polegający na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. Zadaniem systemu jest zapewnienie rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz sposobu informowania o nich uczniów i rodziców.
 2. Zasady i kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 3. Kryteria oceny zachowania.
 4. Zasady klasyfikacji uczniów.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MENiS

Statut szkoły w której pracuję przewiduje również na poziomie klas I-III oceny cząstkowe międzysemestralne, w związku z czym nauczyciele nauczania zintegrowanego zobowiązani są do opracowania kryteriów ocen uczniów, na podstawie aktualnych programów nauczania.
Skala ocen cząstkowych:
 • Ocena celująca – 6
 • Ocena bardzo dobra – 5
 • Ocena dobra – 4
 • Ocena dostateczna – 3
 • Ocena dopuszczająca – 2
 • Ocena niedostateczna – 1
 • Dopuszcza się stosowanie znaków "+", "-"
Oceny cząstkowe dotyczą następujących edukacji:
 • edukacji polonistycznej,
 • edukacji matematycznej,
 • edukacji środowiskowej,
 • edukacji muzycznej,
 • edukacji plastycznej,
 • edukacji technicznej,
 • edukacji zdrowotnej
     Ocenę celującą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.
     Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
     Ocenę dobrą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
     Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania.
     Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.
     Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.
     Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej i zdrowotnej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
    Może niektórym nasuną się pytania dlaczego? i po co? wróciliśmy do tradycyjnego oceniania, mimo że cząstkowego.
Wpływ na tę decyzję mieli nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim rodzice i sami uczniowie.
    Bo jakże ciężko jest zaznaczyć różnicę w ocenie opisowej między np. tradycyjną "5" a "4"?
     Ocena opisowa wg mnie jest raczej dla rodzica niż dla ucznia. To fakt i przyznam rację pomysłodawcom, że ocena opisowa jest łagodniejsza w swojej formie, ale co dzieje się z psychiką dziecka przekraczającego przełomową czwartą klasę, gdzie w miejsce oceny opisowej nauczyciele stawiają stopnie, niejednokrotnie "1" i " 2"?
     Słusznym zatem wydaje się nam nauczycielom nauczania zintegrowanego, że należało to"wypośrodkować" , są więc i oceny cząstkowe, jak też i oceny opisowe.

Krystyna Guzdaj
Nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szczecinek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie