Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1101 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 I

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej.
2. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej.
3. Nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych.
4. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
5. Rozbudzenie wśród młodzieży potrzeby ruchu i aktywnego wypoczynku.
6. Nabycie umiejętności samodzielnego organizowania i sędziowania zajęć rekreacyjno-sportowych i sportowych.
7. Wyposażenie uczniów w wiadomości dotyczące bezpiecznej organizacji zajęć rucho-wych.
8. Przekazywanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i jego obiektywnych potrzeb rozwojowych.
9. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
10. Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzial-ności.
11. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego człowieka.
12. Rozwijanie inwencji twórczej ucznia.
13. Kształtowanie świadomości historycznej.


II

ZADANIA SZKOŁY

1. Stwarzanie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
2. Dostarczyć niezbędnych wiadomości oraz kształtować umiejętności wykorzystywania ich do pracy nad rozwojem fizycznym.
3. Tworzenie warunków zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy oraz spo-łeczny.
4. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności dotyczących ochrony swojego zdrowia i prawi-dłowego rozwoju organizmu.
5. Motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej.
6. Kształtowanie odpowiedzialnej postawy za zdrowie i życie własne i innych.
7. Zapewnić i uczyć życia w atmosferze życzliwości, akceptacji i szacunku dla siebie i in-nych.

III

ZADANIA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

A. Kształtowanie umiejętności
TECHNIKA
1. Sposoby poruszania się po boisku:
a) bieg
b) start
c) krok dostawny
d) krok podwójny
e) doskok
f) rozbieg
2. Odbicia piłki w postawach:
a) odbicia piłki sposobem górnym oburącz w postawie wysokiej
b) odbicia piłki sposobem górnym oburącz w postawie niskiej
c) odbicia piłki sposobem dolnym oburącz w postawie niskiej
d) odbicia piłki w wyskoku
e) odbicia piłki w padzie przodem
f) odbicia piłki w padzie bocznym
g) odbicia piłki w padzie tyłem
h) odbicia piłki w rzucie przodem
3. Zagrywka tenisowa:
• dolna
• pewna
• celna - kierowanie piłek w najtrudniejsze do odbioru strefy boiska
• szybująca
• silna

4. Odbiór zagrywki:
• odbicie piłki sposobem oburącz dolnym przed sobą
• odbicie piłki sposobem oburącz dolnym z boku
• zejście z linii i odbicie piłki sposobem oburącz dolnym z boku
• odbicie piłki sposobem górnym w postawie wysokiej
• odbicie piłki sposobem górnym w postawie niskiej
5. Wystawienie:
• długie, średnie, krótkie
• szybkie, wolne
• w przód, w tył i nad siebie
• wzdłuż siatki, z głębi pola
• niskie, półwysokie, wysokie
6. Atakujące uderzenie:
a) zbicia dynamiczne
• zbicie z lewego skrzydła po skosie
• zbicie z lewego skrzydła po prostej
• zbicie z prawego skrzydła po skosie
• zbicie z prawego skrzydła po prostej
• zbicie ze środka ataku
• zbicie z linii ataku

b) kiwnięcie
• obok rąk blokujących (w prawo lub w lewo)
• za blokujących
• między ręce blokujących
• na ręce opadających blokujących
c) zbicie plasowane
7. Blokowanie:
• pojedyncze
• podwójne
• z miejsca
• z rozbiegu
8. Przyjęcie w polu:
• przyjęcie piłki łatwej
• przyjęcie piłki trudnej
• przyjęcie piłki po czystym ataku
• przyjęcie piłki po odbiciu jej po bloku


TAKTYKA
1. Atak:
a) system par-3A+3W, 4A+2W;
• wystawa ze środka ataku
• wystawa ze skrzydła(prawego i lewego)
b) system czwarty w ataku
• wejście zawodnika wystawiającego z prawej obrony
• wejście zawodnika wystawiającego ze środka obrony
• wejście zawodnika wystawiającego z lewej obrony
c) kontratak - po piłce łatwej i trudnej

2. Obrona:
a) asekuracja środkiem
b) asekuracja odpowiednim skrzydłem
3. Małe gry:
• gra pojedyncza na boisku 3 x 6m - na jedno, dwa lub trzy odbicia
• gra dwójkami na boisku o wymiarach 4,5 x 9m, 4,5 x 12m - na trzy odbicia
• gra trójkami na boisku o wymiarach 4,5 x 12m, 6 x 14m - na trzy odbicia
4. Fragmenty gry.
5. Gry szkolne.
6. Gry właściwe.

B. Kształtowanie sprawności kondycyjno-koordynacyjnej

1. Kształtowanie szybkości przez:
• starty z różnych pozycji wyjściowych
• biegi w szybkim i zmiennym tempie na różnych odcinkach
• biegi sztafetowe
• gry i zabawy kształtujące refleks
• szybkie zmiany pozycji
• wykonywanie różnorodnych ćwiczeń w krótkim czasie z maksymalną szybko-ścią


2. Kształtowanie wytrzymałości przez:
• marszobiegi
• bieg ciągły truchtem
• biegi przełajowe
• kształtowanie wytrzymałości poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń do-skonalących siłę, skoczność, szybkość, zwinność.

3. Kształtowanie siły przez:
• rzuty piłkami lekarskimi( 2-5 kg);
• ćwiczenia z zastosowaniem piłek lekarskich
• dźwiganie i przenoszenie ciężarów na krótkich odcinkach
• ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym
• wspinanie się na przyrządy typowe i nietypowe
• ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała
• skłony, opady, skręty, skrętoskłony

4. Kształtowanie skoczności przez:
• wieloskoki jednonóż i obunóż
• skoki wolne przez przyrządy typowe i nietypowe
• skoki przez przeszkody jednonóż i obunóż
• skoki dosiężne z miejsca i z rozbiegu
• skok w dal z miejsca
• ćwiczenia skocznościowe z różnymi przyborami(np. skakanka, piłka lekarska, płotki lekkoatletyczne)
• gry i zabawy o charakterze skocznościowym

5. Kształtowanie zwinności przez:
• szybkie zmiany pozycji, ułożenia ciała, kierunku poruszania się
• pokonywanie przeszkód różnymi sposobami np. ominięcia, wyminięcia, obie-gnięcia
• łączenie różnych czynności ruchowych
• tory przeszkód
• gry i zabawy o charakterze zwinnościowym

6. Kształtowanie równowagi przez:
• wchodzenie na przeszkody i przechodzenie przez przeszkody ustawiane w róż-nych płaszczyznach i na różnej wysokości
• wchodzenie, wbieganie, zbieganie po płaszczyźnie o różnym kącie nachylenia
• ćwiczenia ze zmianą płaszczyzny podparcia(np. przejścia po odwróconej ła-weczce gimnastycznej)

5. Przekaz wiadomości

• wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój organizmu
• wpływ ruchu na adaptację organizmu do wysiłku(układ ruchowy, oddechowy, krążenia, nerwowy)
• właściwy strój do ćwiczeń
• czystość i higiena osobista warunkiem zdrowia
• zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych
• prawidłowe przygotowanie organizmu do wysiłku (rola rozgrzewki)
• pokonywanie lęku przed zadaniem ruchowym
• wypoczynek czynny i bierny, różnice, zasady stosowania w życiu codziennym
• sposoby spędzania czasu wolnego
• racjonalne odżywianie jako nie zbędny element prawidłowego funkcjonowania organizmu
• patologie sportu wyczynowego
• doping w sporcie
• wpływ środków farmakologicznych na rozwój organizmu
• aktywność ruchowa jako alternatywa dla wszelkiego rodzaju odżywek
• znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych
• prawidłowe rozumienie pojęć: szybkość, siła, wytrzymałość, zwinność, rów-nowaga, koordynacja ruchowa, rytm
• wskazanie wpływu wykonywanych zadań ruchowych na rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej
• zapoznanie uczniów z różnymi testami sprawnościowymi
• przepisy gry w piłkę siatkową
• zasady bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych
• kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej (kultura kibi-cowania, przestrzeganie zasad „fair pley”
• prawidłowa terminologia sportowa (nazwy-przyrządów, przyborów, ćwiczeń)

6. Działania wychowawcze.

• powierzanie odpowiedzialnych funkcji (pełnienie przez ucznia roli organizato-ra-pomocnika, pomoc ucznia podczas wykonywanego zadania)
• egzekwowanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów sportowych
• kształtowanie pozytywnych postaw uczniów do ćwiczeń ruchowych czasie wolnym od zajęć szkolnych
• rozwijanie umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca do ćwiczeń
• rozwijanie odwagi i śmiałości podczas wykonywania różnych zadań rucho-wych
• rozwijanie poszanowania sprzętu i bazy szkoły
• wdrażanie do współdziałania w zespole
• przestrzeganie zasad „fair play” w czasie ćwiczeń i zawodów sportowych
• współpraca i pomoc uczniów w organizacji zajęć
• wzajemna pomoc podczas wykonywania ćwiczeń
• samoocena sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych ćwiczeń i za-dań, prób i testów.
• zapoznanie z pisaniem protokołów meczowych i sędziowaniem
• samoocena poprawności wykonywanych zadań
• wdrażanie do samodyscypliny w czasie zajęćIV

OPIS PROCEDUR OSIĄGANIA CELÓW

1. Zajęcia pozalekcyjne powinny być tak prowadzone, aby zapewnić uczniom całkowite bezpieczeństwo, odpowiednie warunki higieniczne, dużo ruchu oraz atrakcyjność i efektywność ćwiczeń.
2. Metody i formy organizacyjne zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów.
3. Stawiać przed uczniami różnorodne zadania.
4. Powierzać uczniom różne funkcje i zadania.
5. Eksponować indywidualne możliwości ucznia.
6. Stosować indywidualizację oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
7. Wyzwalać i rozwijać inwencję twórczą ucznia.
8. Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej.
9. Udział w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
10. Organizować zawody szkolne i międzyszkolne

V

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:

1. Umieć stosować zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów sportowych.
2. Umieć dbać o higienę osobistą i zdrowie.
3. Rozumieć i stosować na co dzień zasady zdrowego stylu życia.
4. Umieć stosować ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała oraz sprawność kondy-cyjną i koordynacyjną.
5. Umieć dokonać samooceny sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.
6. Opanować umiejętności techniczne i taktyczne z piłki siatkowej.
7. Uczestniczyć w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
8. Powinien posiadać umiejętności zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych w piłkę siatkową.
9. Znać przepisy gry w piłkę siatkową.
10. Posiadać umiejętności sędziowania.
11. Rozumieć znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych.
12. Umieć przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące, przygotowujące organizm do więk-szego wysiłku fizycznego.
13. Znać i przestrzegać zasad kulturalnego kibicowania.
14. Umieć odpowiednio zachować się w sytuacjach zwycięstwa i porażki oraz przestrzegać zasady „fair play”.

Po zrealizowaniu programu uczeń potrafi wykonać:

 prawidłowe poruszanie się po boisku
 odbicia piłki sposobem górnym w postawie wysokiej i niskiej
 odbicia piłki sposobem dolnym
 zagrywkę sposobem dolnym i górnym w określone miejsce boiska
 przyjąć piłkę z zagrywki i nagrać w określone miejsce
 wystawienie piłki
 zbicie dynamiczne i kiwnięcie
 zastawienie pojedyncze i podwójne
 zastosować poznane elementy techniczne w grze właściwej
 małe gry 2x2, 3x3
 grę systemem par 4A + 2W
 asekurację środkiem


VI

SPOSÓB POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1. Sprawność ogólna:
• bieg 2 x15m - uczeń na sygnał wybiega, obiega stojak i wraca. Wynik próby stanowi czas uzyskany podczas pokonania trasy.
• uginanie ramion w podporze przodem „pompki” - ćwiczący uginając ramiona dotyka klatką piersiową podłogi. Wynik próby stanowi liczba prawidłowych „pompek”.
• bieg zygzakiem „koperta” - ćwiczący obiega trzykrotnie „kopertę (5m x 3m). Wynikiem próby jest czas prawidłowego obiegnięcia „koperty”.
2. sprawność specjalna:
• poruszanie się po boisku - próbę wykonuje się na jednej połowie boiska. Śred-nica wszystkich kół wynosi 1 m. Środkiem koła jest linia boiska lub narożnik boiska. Szerokość bramki nad kołem D wynosi 1,5 m a wysokość 1,2 m. Bramka jest zamknięta sznurkiem. Na wysokości 30 cm nad siatką (243cm) rozpięta jest linka. Wykonujący próbę stoi w kole A, na sygnał biegnie do koła B i siada bez pomocy rąk. Wstaje dowolnie i krokiem dostawnym porusza się do koła C, dalej biegnie przodem do koła D, przechodzi pod bramką, biegnie do koła E. Dalej porusza się krokiem dostawnym, wyskakuje w kole F i dotyka linki nad siatką ( jak do bloku), dalej porusza się krokiem dostawnym do koła G, gdzie również wykonuje wyskok. Odcinek G-A biegnie tyłem. Wynikiem próby jest czas uzyskany podczas prawidłowego pokonania trasy.

• próba zagrywki - pół boiska do siatki dzielimy liniami:

4 pkt.
2 1 2
3

Z miejsca zagrywki wykonać 10 zagrywek sposobem górnym. Jeśli piłka spadnie na linię oddzielającą dwa pola, wówczas sumujemy punkty obu pól i dzielimy przez dwa. Wynikiem próby jest suma punktów.
• próba techniki odbicia piłki z poruszaniem się - pół boiska do siatki dzielimy liniami na 9 kwadratów o boku 3 m i są ponumerowane:1 8 6
5 2
3 7 4Ćwiczący staje w polu nr 1. Na sygnał podrzuca piłkę i odbijając ją pal-cami oburącz nad głową porusza się kolejno do pola nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Każ-de wejście do pola musi być zaakcentowane dwoma stopami. Jeśli ćwiczący zgubi piłkę musi ją złapać i z tego samego miejsca, w którym zostało przerwa-ne ćwiczenie kontynuuje je dalej. Wynikiem próby jest osiągnięty czas, jaki uczeń uzyskał pokonując prawidłowo trasę.
• próba skoczności - ściana z namalowaną skalą centymetrową. Uczeń staje przy ścianie, zaznaczamy wysokość na wyciągnięcie ręki, dodajemy 50 cm i zazna-czamy kredą. Z tej samej pozycji należy wykonać jak najwięcej wyskoków po-nad wyznaczoną linię w ciągu 30 sek. Wynikiem próby jest liczba wyskoków dosiężnych wykonanych powyżej wyznaczonej linii w czasie 30 sek.

Pomiar dokonywany jest dwa razy w roku - w grudniu i w maju.

VII

EWALUACJA PROGRAMU
1. Zorganizowanie turniejów w piłkę siatkową chłopców.
2. Udział w zawodach międzyszkolnych na różnych szczeblach.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie przy współudziale uczniów szkolnej ligi, turniejów oraz zawodów międzyszkolnych w piłkę siatkową.

Mirosław Rolka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie