Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła ekologicznego EKOLUDEK w nauczaniu zintegrowanym

 

 
Cel nadrzędny

     Poznanie podstawowych pojęć z zakresu kształtowania i ochrony środowiska.
     Uświadamianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, poznanie związków środowiska z człowiekiem, określanie bliższych i dalszych skutków niewłaściwego postępowania człowieka względem środowiska.

Cele szczegółowe

 • poznanie najbliższego środowiska,
 • poznanie ważniejszych motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska oraz problemów ekologicznych,
 • prowadzenie obserwacji i doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu najbliższego środowiska i zmian wywołanych działaniem człowieka.

Charakterystyka programu.

     Program koła ekologicznego został opracowany z myślą o uczniach klas 1-3.Dotyczy on treści ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Najważniejszym zadaniem edukacji jest podniesienie kultury ekologicznej ludzi, uczenie ekologicznego myślenia oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwianie na piękno przyrody, uświadamianie uczniom i sobie, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi. Im wcześniej zacznie się dziecko zaprzyjaźniać ze środowiskiem przyrody, tym bardziej będzie ono wrażliwe na krzywdy i szkody wyrządzone przez innych . Na pewno w dorosłym życiu podejmuje walkę o ratowanie przyrody.
     Formy pracy dostosowane są do rozwoju intelektualnego uczniów. Wycieczki, gry i zabawy dydaktyczne, przedstawienia, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, oglądanie filmów oraz działalność plastyczna sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiadomości i umiejętności.

PLANOWANE DZIAŁANIA.
 1. Czym będziemy się zajmować w czasie zajęć pozalekcyjnych w ramach koła ekologicznego. Zapoznanie z programem działalności koła. Przyjęcie nazwy koła (burza mózgów). Wykonanie pracy plastycznej EKOLUDEK jako symbolu koła.
 2. Moje najbliższe środowisko. Zajęcia tematyczne: przedstawienie miejsca, położenia rodzinnej miejscowości, opisywanie krajobrazu, oglądanie fotografii przedstawiających swoją okolicę. Wycieczka w teren. Wypowiedzi uczniów na temat swojej okolicy. Wykonywanie prac tematycznych.
 3. Co to znaczy żyć ekologicznie? Praca z encyklopedią. Odczytywanie wierszy:
  • porównywanie krajobrazów występujących w wierszach
  • określanie głównych przyczyn takiego stanu. Wyjaśnianie jak szkodliwe działania względem środowiska prowadzi człowiek.
 4. Od obserwacji przez badanie do zdobywania wiedzy. Przegląd czasopism:
  • Eko – Świat,
  • Eko – Raj,
  • Aura,
  • Zapoznanie uczniów z realizowanymi przez szkołę akcjami na rzecz środowiska: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. Wyliczanie prowadzonych przez szkołę działań i akcji na rzecz środowiska i poznania jego stanu. Uzasadnianie swojej wypowiedzi.
 5. Zasoby przyrody. Ocena stanów zasobów przyrody odnawiających i nie odnawiających się w swojej miejscowości z wykorzystaniem ilustracji zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Wymienianie podstawowych zasobów przyrody, przewidywanie zagrożenia dla świata roślin i zwierząt.
 6. Znaczenie lasu. Wycieczka do lasu – rozpoznawanie drzew: dąb, sosna, buk, brzoza (pień, kora, liście, owoce, kształt korony). Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie lasu. Podziwianie piękna przyrody. Funkcje lasu – burza mózgów. Obserwowanie roślin i zwierząt, notowanie spostrzeżeń. Wypowiedzi na temat poszanowania przyrody.
 7. Ochrona przyrody i krajobrazu. Zagrożenia i sposoby ochrony środowiska.
  Pomniki przyrody w naszej miejscowości i okolicy.
  Wyjaśnianie pojęć:
  • Park Narodowy
  • Pomnik przyrody
  • Park Krajobrazowy
       Poznawanie miejsc rozmieszczenia Parków Narodowych w Polsce. Mapa fizyczna Polski – wskazywanie na mapie miejsc położenia Parków Narodowych. Oglądanie filmu pt. „Rośliny i zwierzęta podlegające ochronie”. Wycieczka – oglądanie pomników przyrody.
 8. Świat roślin i zwierząt. Wycieczka do Krempnej – spotkanie z pracownikiem Magurskiego Parku Narodowego.
  Wysłuchanie historii związanej z powstaniem MPN. Rozpoznawanie i nazywanie gatunków zwierząt i roślin zamieszkujących teren MPN. Zwrócenie uwagi na rośliny i zwierzęta chronione. Oglądanie filmu przyrodniczego o Magurskim Parku Narodowym.
  Obejrzenie zgromadzonych eksponatów.
  Oglądanie albumów, widokówek, fotografii.
 9. Jak dbać o własne zdrowie? Wycieczka na łąkę. Najważniejsze zasady zdrowego stylu życia.
  Naturalne środki lecznicze z naszych pól i lasów. Wypoczynek aktywny i bierny. Zasady dbania o własne zdrowie (zdrowe odżywianie, gimnastyka, sen, higiena)- burza mózgów. Porównywanie sposobów leczenia dawniej i dziś. Wykonanie plakatu na temat spędzania wolnego czasu.
 10. Pokarmy zdrowe i niezdrowe. Rozmowa na temat przynoszenia posiłków do szkoły.
  Określanie sposobów racjonalnego odżywiania się w różnych porach roku.
  Czy smaczne to znaczy zdrowe? (chipsy, hamburgery)
  Przygotowanie i degustacja surówek, sałatek. Wypowiedzi uczniów:
  • Co jemy na drugie śniadanie?
  • Jakie pokarmy jemy najczęściej?
  Uczniowie wyjaśniają – co to znaczy zdrowo się odżywiać- burza mózgów.
 11. Dym tytoniowy a nasze zdrowie. Referat pt. „ Papieros a ekologia ”.
  Poznajemy efekty szkodliwości palenia papierosów w oparciu o film video.
  Wypowiedzi uczniów na temat:
  • Jakie są korzyści z niepalenia papierosów.
  • Jaki jest wpływ tytoniu na nasze zdrowie.
  Przygotowanie plakatu.
 12. Hałas przyczyną chorób. Określanie dźwięków przyjemnych i nieprzyjemnych dla ucha (słuchanie nagrań z taśmy magnetofonowej)
  Zapoznanie się z tabelą głośności (hałasu) Dyskusja uczniów: czy hałas ma wpływ na nasze zdrowie. Układanie opowiadania w oparciu o zgromadzone słownictwo.
 13. Walczymy z hałasem w naszej szkole i klasie. Wyznaczanie punktów o największym natężeniu hałasu. Określanie przyczyn takiego stanu. Propozycje rozwiązań prowadzących do ograniczenia lub całkowitego zwalczenia hałasu.
  Siatka skojarzeniowa ze słowem: hałas- podjąć inicjatywy.
  Malowanie plakatu.
 14. Zanieczyszczone powietrze. Czystość powietrza na wsi i w mieście:
  • porównywanie czystości wody uzyskanej z roztopionego śniegu
  • określanie wpływu zanieczyszczenia na roślinność: obserwacja chorych drzew, krzewów.
  Wymienianie największych trucizn powietrza- wpływ na stan zdrowia.
 15. Woda- niepojęty cud. Praca z encyklopedią- odszukiwanie pojęć: hydrosfera, biosfera. Zapoznanie się z obiegiem wody w przyrodzie. Znaczenie wody dla przyrody i gospodarki człowieka. Określanie zależności między biosferą a hydrosferą.
  Obieg wody w przyrodzie – analiza. Wyznaczanie sposobów oszczędnego używania wody.
  Wycieczka do oczyszczalni ścieków.
 16. Porządkujemy naszą okolicę. Przygotowanie akcji porządkowych:
  • zabezpieczenie worków na śmieci
  • zbiórka śmieci wokół szkoły
  • kontrola dzikich wysypisk w najbliższej okolicy
       Cechy dobrego gospodarza.
  Prezentowanie plakatów i zdjęć dotyczących problematyki ekologicznej. Porządkowanie terenu wokół szkoły( i nie tylko). Segregowanie odpadów.
  Sposoby wykorzystania niektórych materiałów odpadowych.
  Wykonywanie prac plastycznych z różnych materiałów.
 17. Zagospodarowanie odpadów - segregacja i przeróbka. Spotkanie z pracownikiem Ochrony Środowiska- wykład na temat: „Zagrożenia i ochrona środowiska”.
  Oglądanie filmu video „ Wykorzystanie odpadów”. Konkurs ekologiczny.
 18. Jesteśmy ekologami. Opracowanie i przygotowanie uczniów do odegrania ról w przedstawieniu.
  1. . Żyjemy w zgodzie z przyrodą.
  2. Szanuj przyrodę.
  Uczenie się wierszy i piosenek. Przygotowanie dekoracji i rekwizytów.Zaproszenie gości.
Program opracowały:
mgr Maria Czajka
mgr Czesława Praszkowicz
nauczycielki nauczania zintegrowanego SP Nowy Żmigród

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:17:05
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:17:05) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie