Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

     
 

 


Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej ( § 5 ust. 2 pkt1)

Zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego
Forma realizacji: Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty i awansu zawodowego nauczycieli ( rozp. MEN, KN )
Sposób dokumentowania: wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Termin: VIII – IX 2002

Zadanie: Pogłębianie wiedzy pedagogicznej - samokształcenie
Forma realizacji: Studiowanie literatury i czasopism podnoszących umiejętności w zakresie pedagogiki i terapii pedagogicznej
Sposób dokumentowania: bibliografia
Termin: okres stażu

Zadanie: Doskonalenie zawodowe
Forma realizacji: Aktywny udział w formach doskonalenia: kursach, szkoleniach, warsztatach (według potrzeb nauczyciela i szkoły)
Sposób dokumentowania: zaświadczenia, dyplomy, świadectwa
Termin: okres stażu

Zadanie: Zorganizowanie szkolnego „Konkursu Polonistycznego”
Forma realizacji: Opracowanie pytań konkursowych, przeprowadzenie eliminacji w klasach, przeprowadzenie „Konkursu Polonistycznego”
Sposób dokumentowania: raport, scenariusz
Termin: IV 2004

Zadanie: Zorganizowanie międzyszkolnego „Konkursu Polonistycznego”
Forma realizacji: Wysłanie zaproszeń do udziału w konkursie, opracowanie pytań konkursowych, przeprowadzenie eliminacji w poszczególnych szkołach, przeprowadzenie międzyszkolnego „Konkursu Polonistycznego”
Sposób dokumentowania: zaproszenie do udziału w konkursie, raport, scenariusz
Termin: IV 2005

Zadanie: Sprawdzenie umiejętności uczniów klas VI z zakresu wiedzy humanistycznej
Forma realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy humanistycznej w klasach VI
Sposób dokumentowania: projekt sprawdzianu, analiza wyników
Termin: II 2003

Zadanie: Sprawdzenie umiejętności w klasach I gimnazjum
Forma realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności z zakresu języka polskiego w klasach I gimnazjum
Sposób dokumentowania: projekt sprawdzianu, analiza wyników
Termin: II 2004

Zadanie: Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne z języka polskiego
Forma realizacji: Opracowanie nowych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej ( tablice gramatyczne, ortograficzne )
Sposób dokumentowania: notatka własna
Termin: okres stażu

Zadanie: Wykorzystanie techniki komputerowej na lekcjach języka polskiego
Forma realizacji: Przeprowadzenie cyklu lekcji z wykorzystaniem techniki komputerowej
Sposób dokumentowania: konspekty lekcji
Termin: okres stażu

Zadanie: Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji
Forma realizacji: Śledzenie stron Internetowych o tematyce pedagogicznej
Sposób dokumentowania: scenariusze zajęć, konspekty lekcji
Termin: okres stażu

Zadanie: Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej
Forma realizacji: Przygotowanie sprawdzianów, rozkładów materiału, scenariuszy imprez
Sposób dokumentowania: przykładowe scenariusze, sprawdziany itp.
Termin: okres stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
(§ 5 ust.2 pkt2)

Zadanie: Zorganizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i innych zainteresowanych nauczycieli
Forma realizacji: Zaproszenie i przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli
Sposób dokumentowania: konspekty zajęć, wykaz nauczycieli uczestniczących w lekcji
Termin: raz w roku

Zadanie: Zapoznanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych z trudnościami uczenia się języka polskiego uczniów niepełnosprawnych umysłowo - referat
Forma realizacji: Odczytanie referatu, dyskusja i wymiana doświadczeń nt. doboru odpowiednich metod i form pracy na lekcjach języka polskiego
Sposób dokumentowania: referat, protokół spotkania
Termin: II semestr 2003/2004

Zadanie: Zorganizowanie spotkania dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne
Forma realizacji: Przygotowanie i odczytanie referatu nt. „Innowacji z zakresu terapii pedagogicznej”, w celu nawiązania dyskusji nt. stosowanych metod pracy na zajęciach rewalidacyjnych
Sposób dokumentowania: referat, protokół spotkania
Termin: I semestr 2004/2005

Zadanie: Udostępnienie innym nauczycielom opracowanych sprawdzianów umiejętności z zakresu wiedzy humanistycznej dla klas VI, z zakresu języka polskiego dla klas I gimnazjum oraz rozumienia poleceń dla klas IV
Forma realizacji: Złożenie sprawdzianów w bibliotece szkolnej
Sposób dokumentowania: potwierdzenie bibliotekarki
Termin: IV 2004

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§5 ust. 2 pkt.3a)

Zadanie: Skonstruowanie i wdrożenie autorskiego programu lekcji wychowawczych dla swojej klasy
Forma realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. zainteresowań uczniów w celu zebrania opinii, analiza indywidualnych potrzeb uczniów, skonstruowanie programu lekcji wychowawczych, zatwierdzenie programu przez dyrektora szkoły, wdrożenie programu lekcji wychowawczych, ewaluacja programu
Sposób dokumentowania: program lekcji wychowawczych, ankieta, raport ewaluacji
Termin: IX – V 2004/2005

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (§5 ust. 2 pkt 3b)

Zadanie: Opublikowanie artykułu pt. „Nauczanie integracyjne w opinii nauczycieli szkół specjalnych”
Forma realizacji: Opracowanie i opublikowanie w czasopiśmie edukacyjnym lub na stronie internetowej dla nauczycieli artykułu pt. „Nauczanie integracyjne w opinii nauczycieli szkół specjalnych”
Sposób dokumentowania: adres strony internetowej, nazwa i numer czasopisma
Termin: IX 2004

Zadanie: Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Forma realizacji: Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Sposób dokumentowania: adres strony internetowej
Termin: VI 2004

Zadanie: Pedagogizacja rodziców
Forma realizacji: Opracowanie i odczytanie referatu na zebraniu z rodzicami na temat znaczenia czytania w życiu dziecka
Sposób dokumentowania: zamieszczenie referatu w bibliotece szkolnej
Termin: IX 2004

Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych ( § 5 ust. 2 pkt 3 c)

Zadanie: Prowadzenie cyklu otwartych zajęć dla nauczycieli, szczególnie dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Forma realizacji: Przygotowanie i przeprowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli
Sposób dokumentowania: sprawozdanie, potwierdzenia
Termin: okres stażu

Zadanie: Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Forma realizacji: Zorganizowanie otwartych zajęć dla rodziców, przeprowadzenie dwóch zajęć
Sposób dokumentowania: raport
Termin: okres stażu

Zadanie: Przeprowadzenie zajęć otwartych dla studentów (wg potrzeb)
Forma realizacji: Opieka nad praktykami studenckimi (wg potrzeb)
Sposób dokumentowania: potwierdzenie dyrektora
Termin: okres stażu

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich ( § 5 ust.2pkt 3d)

Zadanie: Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej
Forma realizacji: Udział uczniów w cyklu zajęć z języka polskiego prowadzonych w Bibliotece Miejskiej
Sposób dokumentowania: raport, potwierdzenie, podziękowanie
Termin: okres stażu

Zadanie: Współpraca z Muzeum Miejskim im. Chroboka w Rudzie Śląskiej, współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Rudzie Śląskiej
Forma realizacji: Zwiedzanie wystaw i ekspozycji stałej, udział w lekcjach. Wymiana doświadczeń w celu eliminowania złych nawyków i zachowań u wychowanków z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo.
Sposób dokumentowania: raport, potwierdzenie, podziękowanie; podziękowanie, potwierdzenie
Termin: okres stażu


Anna Szczurek

 

 

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Helena Janik.
IP autora: 79.163.39.149
Data utworzenia: 2010-09-22 19:16:30
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Helena Janik (79.163.39.149) - Prezentacja (2010-09-22 19:16:30) - Edytuj prezentację.
Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:16:27) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie