Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela muzyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7008 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - muzyka
Anna Sieńkowiec
nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

Cele i zadania

1. w czasie odbywania stażu zamierzam
a) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
b) uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
c) samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
2. zadnia wynikające z priorytetów szkoły
a) praca z uczniem zdolnym
· wytypowanie uczniów zdolnych, organizacja zajęć, kół zainteresowań
· organizowanie konkursów i imprez szkolnych i międzyszkolnych
· udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
b) praca z uczniem przejawiającym specyficzne trudności w nauce
· udział w różnych formach doskonalenia związanych z tą tematyką
· współpraca z rodzicami
· współpraca z pedagogiem szkolnym
· analiza przypadku
· studiowanie literatury
c) praca z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze
· udział w różnych formach doskonalenia związanych z tą tematyką
· współpraca z rodzicami
· współpraca z pedagogiem szkolnym
· studiowanie literatury


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.08.2000r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczyciela.

§ 5 ust.2 pkt 1

Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej

Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego koła zainteresowań-zespół fletowy
Formy realizacji: opracowanie programu, realizacja, prowadzenie zajęć, ewaluacja
Termin: rok szkolny 2005/2006
Dokumentacja: program, ewaluacja programu, dziennik zajęć pozalekcyjnych

Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego koła zainteresowań-zespół wokalny
Formy realizacji: opracowanie planu, realizacja, ewaluacja
Termin: rok szkolny 2005/2006
Dokumentacja: program, ewaluacja programu, dziennik zajęć pozalekcyjnych

Zadanie: Monitorowanie jakości kształcenia
Formy realizacji: udział w spotkaniach zespołu, opracowywanie ankiet i wyników
Termin: wg harmonogramu spotkań
Dokumentacja: ankiety, wyniki, wnioski

Zadanie: Udział w opracowywaniu dokumentacji szkolnej
Formy realizacji: opracowanie kryteriów ocen z zachowania, opracowywanie Kalendarza Imprez, inne opracowania, które wynikną w czasie odbywania stażu
Termin: IX-X 2004 i według potrzeb
Dokumentacja: wypracowane dokumenty

Zadanie: Cykliczna organizacja imprez, konkursów i wyjazdów
Formy realizacji: organizacja wycieczek lub biwaków klasowych, organizacja koncertu kolęd, organizacja wyjść do kina, teatru, filharmonii, muzeum
Termin: maj 2005,2006,2007, grudzień 2004,2005,2006, wg możliwości i potrzeb
Dokumentacja: zdjęcia, scenariusze imprez, notatki

Zadanie: Opieka nad działalnością Samorządu Uczniowskiego
Formy realizacji: spotkania SU, organizacja imprez szkolnych, dyskotek, akcji charytatywnych, konkursów, współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole i poza nią
Termin: rok szkolny 2004/2005
Dokumentacja: protokoły, zdjęcia, kserokopie wpłat na konta organizacji charytatywnych, scenariusze imprez, harmonogram pracy SU, sprawozdanie z pracy SU

Zadanie: Organizacja imprez międzyszkolnych
Formy realizacji: organizacja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej, organizacja międzyszkolnego konkursu plastycznego na plakat informujący o konkursie piosenki angielskiej
Termin: luty lub marzec 2005,2006,2007
Dokumentacja: protokoły, sprawozdania, zdjęcia, regulaminy, dyplomy, kasety video

Zadanie: Przygotowywanie uczniów do konkursów
Formy realizacji: wybór uczniów, udział dzieci w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, przygotowanie do konkursów wokalnych i fletowych
Termin: wg regulaminów konkursów
Dokumentacja: zdjęcia, dyplomy, dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Zadanie: Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
Formy realizacji: wykonywanie na komputerze dyplomów, pomocy dydaktycznych, materiałów dla rodziców, ankiet, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej
Termin: na bieżąco
Dokumentacja: dyplomy, ankiety, materiały dydaktyczne itp.

§ 5 ust.2 pkt.2

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

Zadanie: Czynny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Formy realizacji: wykłady, referaty
Termin: wg harmonogramu rad szkoleniowych
Dokumentacja: tematyka, scenariusze wykładów, kserokopie protokołów z rad pedagogicznych szkoleniowych

Zadanie: Czynny udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego
Formy realizacji: prowadzenie spotkań w formie wykładu lub warsztatów, przekazywanie materiałów, wymiana doświadczeń
Termin: wg harmonogramu spotkań
Dokumentacja: scenariusze spotkań, ewaluacja, materiały wykorzystane na spotkaniach

Zadanie: Udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego klas I-III i wspieranie nauczycieli w realizacji edukacji muzycznej
Formy realizacji: prowadzenie części spotkań w formie wykładu lub warsztatów
Termin: wg harmonogramu spotkań i potrzeb nauczycieli
Dokumentacja: tematyka, scenariusze spotkań

§ 5 ust.2 pkt 3b

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą

Zadanie: Opublikowanie planu rozwoju nauczyciela na stronie Internetowej
Formy realizacji: opracowanie planu rozwoju, zapoznanie się z zasadami publikowania materiałów w Internecie, opublikowanie planu rozwoju
Termin: rok szkolny 2004/2005
Dokumentacja: adres strony Internetowej, zaświadczenie

Zadanie: Opublikowanie artykułu w gazecie CEN
Formy realizacji: zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli muzyki, napisanie artykułu w kontekście przeprowadzonego spotkania, opublikowanie artykułu w gazecie CEN
Termin: jesień 2004
Dokumentacja: gazeta z opublikowanym artykułem

§ 5 ust.2 pkt 3c

Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym

Zadanie: Prowadzenie zajęć otwartych
Formy realizacji: przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych
Termin: raz w semestrze
Dokumentacja: konspekty lekcji, ewaluacja

§ 5 ust.2 pkt 3f

Pełnienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty

Zadanie: Pełnienie funkcji doradcy metodycznego
Formy realizacji: zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli muzyki, opracowanie publikacji w gazecie wydawanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli, indywidualne konsultacje z nauczycielami muzyki, udział w różnorodnych formach doskonalenia, opiniowanie programów, organizowanie opraw muzycznych, analizowanie i uaktualnianie problematyki związanej z prawem oświatowym, dzielenie się wiedzą
Termin: 1 IX 2004 – 31 V 2007
Dokumentacja: sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań, zdjęcia, opinie, artykuły

§ 5 ust.2 pkt 3g

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły

Zadanie: Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych do nauczania drugiego przedmiotu
Formy realizacji: ukończenie studiów (licencjat) lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego z języka angielskiego oraz zdanie egzaminu Certificate in Advanced English
Termin: czerwiec 2005
Dokumentacja: dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie z ukończenia kursu i kserokopia certyfikatu


§ 5 ust.2 pkt 3h

Wykonywane samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji

Zadanie: Współpraca z rodzicami
Formy realizacji: współorganizowanie imprez klasowych, wyjść, wycieczek, biwaków, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci
Termin: okres stażu
Dokumentacja: zdjęcia scenariusze imprez, ankiety, ewaluacja

Zadanie: Współpraca z nauczycielami
Formy realizacji: pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, apeli, konkursów
Termin: okres stażu
Dokumentacja: zdjęcia, zaświadczenia

§ 5 ust.2 pkt 4

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

Zadanie: Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozwiązywania problemów
Formy realizacji: identyfikacja problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza i propozycja rozwiązań, wdrażanie, ewaluacja
Termin: maj 2005, 2006
Dokumentacja: opis i analiza przypadków

Powyższy plan może ulec modyfikacji


Anna Sieńkowiec

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie