Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak otrzymaliśmy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

 

   Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych. W Polsce rozpoczęcie projektu nastąpiło w 1991r., a oficjalne przystąpienie do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 r.
     Realizacja projektu SzPZ i skuteczne działania były możliwe dzięki pierwszemu porozumieniu między Ministrem Edukacji i Ministrem Zdrowia (z dnia 30 grudnia 1991 r.) umożliwiającemu skuteczne działania, oraz jasnej strukturze organizacyjnej projektu na poziomie centralnym, wojewódzkim i szkolnym.
     Celem i zadaniem szkoły promującej zdrowie jest wspieranie każdego ucznia w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomaganie całej społeczności szkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia.
Według Światowej Organizacji Zdrowia- szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań oraz jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Szkoła promująca zdrowie jest wartością, do której można dążyć podejmując długofalowe działania i służąc jej rzetelnym, owocnym wysiłkiem jednostkowym i zespołowym.
     W Szkole Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach na promocję zdrowia postawiono już w 1999 roku wypracowując misję i wizję szkoły, zapewniając w niej promocję zdrowego stylu życia. Od tego czasu podjęto działania w celu doskonalenia pracy szkoły w tym zakresie. Dyrektor szkoły w 2001 roku uczestniczył w spotkaniu inaugurującym powstanie sieci szkół promujących zdrowie w województwie śląskim. Od tej pory Rada Pedagogiczna wypracowuje na każdy rok szkolny priorytety, doskonali się szkołę oraz uczących się w niej nauczycieli. Jednym z priorytetów była m.in. poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli oraz stworzenie uczniom i pracownikom szkoły możliwości zwiększenia aktywności ruchowej. W związku z tym nastąpiła znaczna poprawa w zakresie:

 • czystości i estetyki pomieszczeń,
 • odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń ( oświetlenie, temperatura, dostosowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów, odpowiedni stan techniczny toalet )
 • umożliwienia korzystania z sali gimnastycznej oraz szatni,
 • utworzenia trawiastego boiska na terenie obejścia szkolnego ,
 • zakupienia szafek dla uczniów w celu umożliwienia bezpiecznego i spokojnego przebierania obuwia oraz ubrania wierzchniego ,
 • zakupienia bardzo wielu pomocy naukowych i przyborów sportowych atrakcyjnych dla uczniów i ułatwiających im nabywanie wiedzy i doświadczeń , a nauczycielom umożliwiających ciekawe i efektowne prowadzenie zajęć ,
 • włączenia wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów do prac nad upiększeniem szkoły oraz jej otoczenia ,
 • realizacji ścieżki prozdrowotnej jako obowiązkowych, dodatkowych zajęć dla klas IV – VI ,
 • zorganizowania przy współpracy z MOPS dożywiania uczniów z rodzin ubogich w stołówce szkolnej ,
 • dostosowania planu zajęć do potrzeb uczniów zgodnie z zasadami higieny ,
 • stałej współpracy z pielęgniarką szkolną w celu czuwania nad stanem zdrowia oraz z przedstawicielami poradni pedagogiczno-psychologicznej,
 • prenumeraty czasopism związanych z promocją zdrowia ,
 • powołania zespołu oraz koordynatorów wspierających promocję zdrowia w szkole.
      Systematycznie pracuje się nad właściwymi relacjami w szkole i podmiotowym traktowaniem ucznia oraz doskonaleniem procesu wychowania i nauczania. Nauczyciele naszej szkoły realizują programy mające na celu ochronę oraz poprawę zdrowia uczniów, między innymi takie jak:
 • program promocji uzębienia dla klas pierwszych "Śnieżnobiały uśmiech",
 • program edukacyjny dla dziewcząt "Między nami kobietkami",
 • program profilaktyczno-wychowawczy "Przybij piątkę ", "Spójrz inaczej"
 • program "Czytające szkoły" .
     Przeprowadzili również akcje edukacyjne ułatwiające nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie, tj.:
 • akcja edukacyjna "Uwaga: Pies!",
 • akcja edukacyjna "Actimel",
 • akcja "Wczesne wykrywanie skoliozy" oraz wiele innych.
     Dysponujemy szeroką ofertą różnorodnych zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań przeznaczonych dla uczniów jak i rodziców. Podejmujemy wiele działań mających na celu promowanie zdrowia tj.:
 • imprezy środowiskowe m.in. Dzień Rodziny, Dzień Sportu,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi : słynnym hokeistą Mariuszem Czerkawskim, biatlonistą – Tomaszem Sikorą, autorkami wierszy i bajek dla dzieci – Joanną Papuzińską, Wandą Chotomską. Ponadto organizujemy wiele konkursów , turniejów oraz przedstawień.
     W promocję zdrowia zaangażowani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice. Nauczyciele realizują zagadnienia edäkacji zdrowotnej oraz stosują szeroki wachlarz form aktywności ruchowej .
     W związku z tym, że Szkoła Podstawowa nr 1 spełniła oczekiwania wobec szkół promujących zdrowie, dnia 21 maja 2004 r. otrzymała z rąk dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" – Sabiny Furgoł certyfikat Szkół Promujących Zdrowie i tym samym została przyjęta do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na uroczystość przybyli: Marek Kornas- Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Maria Lipińska-z-ca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, Ksiądz Dziekan – Antoni Drosdz, przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Rekreacji Starostwa Powiatowego- Jacek Wowra, naczelnik Wydziału Edukacji- Ewa Kluczniok, Cecylia Grzybek- naczelnik Wydziału Zdrowia i Ochrony Środowiska, przewodnicząca Rady Szkoły – Teresa Grzonka, przewodniczący Rady Rodziców- Adam Famulski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Maria Grzegorzyca, Kazimierz Żyła- pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Barbara Tkocz- doradca metodyczny pedagogów, przedstawiciele służby zdrowia, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
     Po części oficjalnej (przedstawienie przygotowane przez uczniów klas IV-VI oraz wręczenie certyfikatu SzPZ) odbył się konkurs "Zdrowe czy nie " dla uczniów szkół podstawowych z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach Regionalnych Dni Promocji Zdrowia. Trzyosobowe drużyny starały się zdobyć jak największą ilość punktów w dwunastu konkurencjach. Wśród nich znalazły się pytania i zadania dotyczące m.in. zdrowego stylu życia, higieny osobistej i higieny otoczenia, bezpieczeństwa w codziennym życiu oraz ruchu i wypoczynku w życiu człowieka.
     Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której zasiedli: Kazimierz Żyła- pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Maria Grzegorzyca, przedstawiciele służby zdrowia – Grażyna Kołodziejek, Irena Krzyżowska oraz dietetyczka- Angelika Winkler. Całość poprowadziły Barbara Tkocz - metodyk pedagogów oraz koordynatorzy zdrowia SP 1- Anna Steuer oraz Joanna Patyrowska . W wyniku konkursowych zmagań I miejsce zajęła drużyna z SP nr 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
      Tradycją naszej szkoły stają się również majowe obchody Dnia Rodziny. Z inicjatywy Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły oraz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy SP1 w Czerwionce-Leszczynach, również i w tym roku zorganizowana została impreza adresowana zarówno do uczniów szkoły, ich rodzin, jak i do lokalnego środowiska.
       Jako placówka propagująca zdrowy styl życia, należąca do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, leszczyńska jedynka obchody tego rodzinnego święta przeprowadziła pod hasłem "Sporty chętnie uprawiamy, bo o nasze zdrowie dbamy".
     Program "Dzień Rodziny" zakładał realizację kilku celów. Przede wszystkim ukazanie wartości rodziny i sposobów rodzinnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w sporcie, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrowanie środowiska szkolnego. Cele te zostały zrealizowane za pomocą różnorodnych - i co ważne, atrakcyjnych dla całej społeczności - sposobów. Programowi towarzyszył cały cykl imprez, konkursów i wystaw, rozłożonych w czasie.
     Na samym początku ogłoszono konkurs na szkolne hasło sportowe, które jednocześnie zostało hasłem Dnia Rodziny. Kolejnym zadaniem zaproponowanym uczniom przez dyrekcję był konkurs na logo naszej szkoły, jako szkoły promującej zdrowie.
     Dla uczniów klas I-III ogłoszono konkurs plastyczny, zatytułowany "Moja rodzina i sport". Pod tym samym hasłem zorganizowano konkurs – tym razem fotograficzny- dla uczniów klas IV-VI. Kolejny konkurs nosił tytuł : "Szkoła Promująca Zdrowie to…". Oceniając prace konkursowe jury kierowało się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, poprawność językowa i ortograficzna oraz oryginalność ujęcia tematu. Przedstawione powyżej prace konkursowe - plastyczne i fotograficzne - zostały zaprezentowane na dwóch wystawach. Trzecia wystawa, ciesząca się sporym zainteresowaniem, miała już zgoła inny charakter i inny cel. Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć - turystyka moje hobby – tak zatytułowana została wystawa fotografii Edwarda Szczygła, miejscowego działacza i pasjonata górskich wypraw turystycznych. Wystawa ta miała na celu promocję zainteresowań i pasji osób, znanych w naszym lokalnym środowisku, a do takich należy niewątpliwie p. Szczygieł.
     Szczególnie atrakcyjnym elementem obchodów Dnia Rodziny były spotkania z osobami ze świata sportu: Tomaszem Sikorą wicemistrzem świata w biathlonie oraz z lotnikiem kpt. Wiesławem Dziubą.
     Niezwykle widowiskowe okazały się prezentacje różnorodnych dyscyplin sportowych: pokaz judo w wykonaniu zawodników z klubu sportowego "Polonia" Rybnik oraz pokaz modeli samolotów prezentowany przez przedstawicieli Aeroklubu ROW Rybnik.
     Podsumowaniem wszystkich działań, a także swoistym finałem wszelkich przedsięwzięć związanych z Dniem Rodziny był festyn, który odbył się 22. 05. 2004 r., a który uroczyście otwarła Dyrektor Szkoły Aniela Sitek życząc wszystkim dobrej zabawy w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Familijna zabawa rozpoczęła się o godzinie 1000 koncertem z okazji Dnia Matki, w czasie którego uczniowie prezentowali swoje zdolności recytatorskie i wokalne. Elementem tegoż koncertu był konkurs "Matki –córki" czyli ja i moje dziecko, w czasie którego rodzice i ich pociechy mogły sprawdzić na ile znają siebie nawzajem. Po koncercie rozpoczął się cykl rodzinnych zawodów sportowych. Dla dzieci członkowie TKKF "Piaski" przygotowali szereg konkurencji sportowych takich jak: zbiór piłeczek, łowienie rybek, dywanik, skakanka, rzuty ringo, hula-hop, sadzenie ziemniaków, przeciąganie liny, szczudła, biegi maluchów, wyścigi w workach. Każde dziecko, które zaliczyło 10 konkurencji otrzymywało nagrodę - do wyboru: słodycze, pączki, kłódki i szkiełka odblaskowe. Jedną z propozycji aktywnego spędzenia wolnego czasu był sześciobój rodzinny. W rywalizacji brały udział pary zawodników: rodzic i dziecko. Zawodnicy rywalizowali o zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach oraz o tytuł najwszechstronniejszej pary SZEŚCIOBOJU RODZINNEGO.
     Nagrodę stanowiły medale: złote, srebrne i brązowe oraz puchary. Dla pań zorganizowano zabawny konkurs – rzut "kulokiem". Równocześnie dla dzieci prowadzono konkurs zatytułowany "zawody balonów". Papierowe balony - wcześniej przygotowane przez dzieci w szkole pod kierunkiem instruktora z Aeroklubu ROW Rybnik - w czasie festynu wypuszczano w powietrze. Najtrudniejsze zadania postawiono przed uczestnikami konkursu o nazwie "Znam przepisy ruchu drogowego". Dwuosobowe drużyny składające się z rodzica i dziecka miały do pokonania konkurencje, składające się z dwóch zadań. Dziecko musiało wykazać się wiedzą z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, a także pokonać tor przeszkód na swoim rowerze, rodzic zaś musiał wypełnić prawidłowo test na prawo jazdy, po czym pod okiem instruktora sprawdzał swoje umiejętności na placu manewrowym, pokonując przeszkody w samochodzie. Główną nagrodą był rower ufundowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Oprócz konkursów uczestnicy sobotniego rodzinnego festynu mogli wziąć udział w loterii fantowej, która była wynikiem zbiórki fantów przeprowadzonej przez uczniów naszej szkoły. Przygotowano 56 losów, z których każdy wygrywał. Loteria, podobnie jak i aukcja prac dziecięcych cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników. Na innych stoiskach prezentowano kosmetyki firmy AVON COSMETICS POLSKA, która prowadzi Wielką Kampanię Życia – Avon Kontra Rak Piersi, a której celem jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, oraz uświadomienie kobietom, że wcześnie wykryta choroba jest wyleczalna. W szkole zainteresowane panie mogły obejrzeć film traktujący o profilaktyce raka piersi oraz przebadać piersi pod fachowym okiem pielęgniarek. Drugie stoisko zorganizowała firma ORIFLAME, której kosmetyki produkowane są wyłącznie na bazie naturalnych surowców. Uczniowie kl. VI wraz z wychowawcą opiekowali się kiermaszem książek. Duże zainteresowanie towarzyszyło usługom pielęgniarek, które miały pełne ręce roboty, dokonując pomiarów ciśnienia i wydolności serca niemalże wszystkich uczestników. W czasie festynu nie zabrakło też stoiska z kołaczem i herbatą, na którym umieszczono wspaniałe wypieki, kuszące jeszcze wspanialszymi zapachami.
     Założone przez szkołę cele Dnia Rodziny przyniosły spodziewane efekty. Uczniowie znakomicie potrafili bawić się, współdziałać i rywalizować wspólnie ze swoimi rodzicami. Z całą pewnością czują dumę z przynależności do swojej rodziny, potrafią szanować i okazać szacunek swoim rodzicom. Rodzice z kolei mieli możliwość przypomnienia sobie różnych dyscyplin sportowych, które razem z dziećmi mogą uprawiać, zdobyli też informacje na temat zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Wesoła, zdrowa zabawa, zgodna z zasadami fair –play przyniosła wszystkim uczestnikom wiele radości, a Dzień Rodziny na pewno na długo pozostanie w pamięci całej społeczności tak szkolnej jak i lokalnej.
     Wraz z rozwojem i poszerzaniem doświadczeń, szkoła nasza będzie ubiegać się o certyfikat Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w przyszłości o przynależność do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koordynator zdrowia SP 1
Joanna Patyrowska
Mirela Kluczniok

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:15:10
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:15:10) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie