Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program nauczania i wychowania dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkow

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2167 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Autor : mgr Beata Wawrzon
Gimnazjum Nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance

Wstęp
     Program ten został opracowany dla uczennicy z mózgowym porażeniem dziecięcym u której stwierdzono niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym. Uczennica objęta jest nauczaniem indywidualnym na III poziomie nauczan. Celem edukacji osób upośledzonych umysłowo jest wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem i by mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Stawiając sobie ten cel jako nadrzędny i biorąc pod uwagę aktualny poziom rozwoju uczennicy oraz jej możliwości psychofizyczne starałam się tak dobrać metody, formy pracy oraz treści programowe aby były one realnie osiągalne przez uczennicę i mieściły się w sferze jej najbliższego rozwoju. W procesie edukacji preferuję edukację integralną i skupiłam się na bogaceniu wiedzy o otaczającym nas środowisku, doskonaleniu i zdobywaniu umiejętności samoobsługowych, rozwijaniu wyobraźni i aktywności twórczej , rozwijaniu uzdolnień plastycznych ,zwiększeniu rozumienia elementarnych pojęć matematycznych , oraz doskonaleniu czytania i pisania. Cele i zadania przedstawione na początku programu dotyczą całego roku szkolnego.
     Uczennica oceniana będzie na zasadzie oceny opisowej. Każde najmniejsze postępy należy wzmacniać pozytywnie, brak postępów nie podlega ocenianiu negatywnemu. Ponieważ każde dziecko rozwija się we własnym sobie tempie, zadania przedstawione w tym programie dotyczą konkretnej uczennicy. Program ten zawiera treści do realizacji , ale realizując je należy kierować się przede wszystkim dobrem i rozwojem dziecka.

Program ten jest propozycją pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym.
I.
1. CELE EDUKACYJNE

Główne;

 • Przygotowanie ucznia do życia, w którym będzie pełnić godne role zgodnie ze swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia społecznego ,aby;
  1. był przygotowany do pełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka swojej rodziny
  2. był samodzielny w samoobsłudze
  3. kompetentny w podstawowych pracach domowych
  4. porozumiewał się z otoczeniem w najpełniejszy dla siebie sposób werbalny i pozawerbalny
  5. uczestniczył w różnych formach życia społecznego, przestrzegając ogólnie przyjętych norm społecznych.
Cele szczegółowe;
 • kształtowanie umiejętności samoobsługi, zdobycie nawyków i umiejętności związanych z higieną i kulturą osobistą ,uniezależnienie od osób dorosłych
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, radzenie sobie w różnych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, nawiązywania kontaktów społecznych
 • wyposażenie ucznia w umiejętności pozwalające mu na samodzielne korzystanie z urządzeń mechanicznych i technicznych, praca na komputerze
 • kształtowanie umiejętności dokonywania prostych poznanie prostych pojęć matematycznych, operacji umysłowych
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania
 • poznanie środowiska społeczno- kulturowego i przyrodniczego
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, nadawanie informacji, odbiór informacji, ćwiczenia doskonalące aparat mowy
 • kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego, rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnych , posługiwanie się prostymi narzędziami
 • doskonalenie koordynacji słuchowo – wzrokowo- ruchowej
 • rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej i uzdolnień muzycznych
 • wdrażanie do dbałości o zdrowie
 • przygotowanie ucznia do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie zainteresowań ucznia, cech charakteru, które zapewnią mu różne formy aktywności po ukończeniu szkoły.
2. METODY
 • m. ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej
 • m. wczesnej integracji społecznej Marii Montessori
 • m. ośrodków zainteresowań O. Declory
 • m. wpływu osobistego
 • m. rozwijające aktywność wlasną
 • m. dydaktyczne
 • m. relaksacyjne
 • m. komunikacji wspierającej i wspomagającej
 • m. czynnościowe
 • inne m. terapeutyczne

3. FORMY PRACY
 • praca jednostkowa, indywidualna
4. FORMY POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNO- WYCHOWAWCZEGO
 • usprawnianie
 • korektura
 • kompensacja
 • indywidualizacja
 • profilaktyka
 • wspieranie i wspomaganie
II. TREŚCI EDUKACYJNE – ujęte zostały w 7 działów.
 1. Uczeń jako jednostka.
 2. Środowisko ucznia.
 3. Moje sprawności i umiejętności.
 4. Zajęcia wspomagające rozwój.
 5. Piękno kraju ojczystego.
 6. Aktualne wydarzenia.
 7. Lektury.


" UCZEŃ JAKO JEDNOSTKA"

Treści te dotyczą rozwijania własnej świadomości, nauczenia się niezależności od osób drugich w prostych zadaniach życia codziennego i zaspakajania własnych potrzeb.
 1. Sygnalizowanie swoich potrzeb( głodu, bólu, potrzeb fizjologicznych).
 2. Samodzielne poruszanie się.
 3. Jedzenie.
 4. Higiena osobista.
 5. Zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych
" ŚRODOWISKO UCZNIA"

Treści mają przygotować ucznia do pełnienia różnych ról społecznych, kształcić zdolność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętność współżycia i współdziałania w zespole, rozbudzać poczucie własnej wartości i przydat- ności dla środowiska.
 1. Uczeń jako jednostka.
 2. Uczeń jako członek rodziny.
 3. Uczeń jako członek placówki edukacyjnej
  • moja szkoła
  • koledzy i koleżanki
 4. Uczeń jako członek społeczności lokalnej
 5. Uczeń jako członek społeczeństwa
  • dane personalne
  • przynależność narodowa
 6. Uczeń i środowisko przyrodnicze
 7. Dbałość o zdrowie
  • budowa człowieka
  • racjonalne odżywianie
  • rekreacja
  • korzystanie z usług medycznych
  • zachowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
 8. Uczeń jako konsument
 9. Uczeń w świecie kultury
  • jako odbiorca kultury
  • jako twórca kultury
  • organizacja czasu wolnego
  Uczeń w świecie techniki
" MOJE SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI"

Treści te umożliwiają i ułatwiają realizację treści z innych działów.
 1. Komunikowanie się
  • nadawanie informacji
  • odbiór informacji
  • czytanie i pisanie
 • Umiejętności praktyczne
  • elementarne pojęcia matematyczne
  • umiejętności plastyczne
  • umiejętności techniczne
  • umiejętności muzyczno-ruchowe
  • elementy geografii ogólnej
  " ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ"

  Treści te stanowią integralną część edukacji dzieci upośle- dzonych umysłowo. Są to zajęcia wspomagające rozwój dziecka:
  • rozwijanie i doskonalenie zmysłów
  • rozwijanie autoorientacji i orientacji przestrzennej
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
  • rozwijanie sprawności manualnej
  • ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
  • wydłużanie czasu koncentracji
  • korygowanie niepożądanych społecznie zachowań
  • rozwijanie i doskonalenie mowy
  • kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych
  • wspieranie spontaniczności
  • kształtowanie pozytywnej samooceny
  • praca z rodziną i środowiskiem lokalnym.
  " PIĘKNO KRAJU OJCZYSTEGO"

  Treści te zapoznają ucznia z podstawowymi wiadomościami z zakresu wiedzy:
  • przyrodniczej
  • historycznej
  • geograficznej.
  Ukazują piękno ojczystego krajobrazu. Rozbudzają uczucia patriotyczne.
  "AKTUALNE WYDARZENIA"
  • Czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
  • Udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych.
  " LEKTURY"
  • Legendy związane z powstaniem państwa Polskiego;
  • Wybór baśni – H.Ch. Andersena, Grimm, Ch. Perraulta ;
  • J. Korczakowska Spotkanie nad morzem;
  • teksty piosenek
  • Wybór wierszy- J. Tuwima, J. Brzechwy i innych.


  III. TYGODNIOWE TEMATY OŚRODKÓW PRACY na rok szkolny 2004/2005.

  Wrzesień
  I. WAKACYJNE WSPOMNIENIA, WITAJ SZKOŁO
  1. Spotkanie z uczennicą i rodzicami.
  2. Żegnamy wakacje.
  3. Przybory szkolne.
  4. Rok szkolny się zaczyna.
  5. Bezpieczeństwo na drogach.
  Październik
  II. JUŻ JESIEŃ
  1. Jesień w lesie.
  2. Rośliny i zwierzęta leśne. Warstwy lasu.
  3. Jesień w ogrodzie.
  4. Odloty ptaków.
  5. Na wiejskim podwórku.
  Listopad
  III. TU JEST MÓJ DOM
  1. Polska nasza Ojczyzna.
  2. Co to jest pogoda? Cztery pory roku, dzień i noc.
  3. Poznajemy elektryczność.
  4. Woda, skarb bezcenny.
  Grudzień
  IV. W KRAINIE BAŚNI
  1. Poznajemy baśnie J.Ch. Andersena.
  2. Jesteśmy klientami.
  3. Święta Bożego Narodzenia. Przygotowania do świąt.
  Styczeń
  V. Z NOWYM ROKIEM
  1. Noworoczne życzenia.
  2. Zimowe obrazy.
  3. Pomagamy zwierzętom.
  4. Kochani dziadkowie.
  Luty
  VI. ŚWIAT W ZIMOWEJ SZACIE
  1. Bezpieczne zabawy. Ferie zimowe.
  2. Trzcianka to moje miasto.
  Marzec
  VII. SYLWETKI SŁYNNYCH POLAKÓW, WIOSNA
  1. Muzyka F. Chopina.
  2. Malarstwo J. Matejki.
  3. Witaj wiosno.
  4. Narodziny w świecie zwierząt.
  Kwiecień
  VIII. PIĘKNO KRAJÓW EUROPY SĄSIEDZI POLSKI
  1. Sąsiedzi Polski. Przyjaźń między narodami.
  2. Tradycje Świąt Wielkanocnych.
  3. Na ratunek Ziemi.
  Maj
  IX. ŻYCIE NA ŁĄKACH
  1. Zwierzęta łąk.
  2. Rośliny łąk.

  X. NAJSTARSZE MIASTA POLSKI
  1. Stolice Polski.
  2. Poznań
  XI. KOCHAM MOJĄ MAMĘ
  1. Dzień Matki.
  XII. CIĄGLE SIĘ ZMIENIAMY
  1. Rosnę i rozwijam się.
  Czerwiec
  XIII. WAKACJE
  1. Krajobrazy Polski.
  2. Moje zainteresowania.
  3. Wakacyjne podróże.


  IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
  1. Uczeń powinien w zakresie samoobsługi
   • poruszać się samodzielnie
   • posiadać nawyki higieniczne
   • przestrzegać kultury osobistej
   • w możliwy dla siebie sposób uniezależnić się od osób dorosłych.
  2. Uczeń powinien w zakresie uspołeczniania
   • przestrzegać zasad bezpieczeństwa
   • radzić sobie w różnych sytuacjach
   • umieć współdziałać w grupie
   • nawiązywać kontakty społeczne
   • przestrzegać norm współżycia w grupie
   • porozumiewać się z otoczeniem w dostępny dla siebie sposób
   • aktywnie uczestniczyć w życiu swojej rodziny, szkoły , społeczności lokalnej
   • organizować sobie czas wolny
   • dbać o swoje i innych zdrowie
   • znać swoje dane personalne
   • znać swoją przynależność narodową, barwy i symbole narodowe i szanować je
   • zdobyć wiedzę w możliwym dla siebie zakresie o otaczającym go środowisku społeczno-przyrodniczym
   • dokonywać prostych operacji matematycznych
  3. Uczeń powinien w zakresie aktywności artystyczno- technicznej
   • w miarę swoich możliwości samodzielnie i bezpiecznie korzystać urządzeń mechanicznych i technicznych
   • znać podstawowe zasady posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem
   • umieć wyrażać swoje przeżycia i emocje za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego
   • rozwinąć swoje zainteresowania
   • zwiększyć sprawność manualną, posługiwać się prostymi narzędziami
   • śpiewać poznane piosenki
   • inscenizować ruchem proste piosenki
   • uczestniczyć w koncertach szkolnych
   • różnicować i nazywać barwy dźwięków.
  4. Uczeń powinien w zakresie zajęć wspomagających rozwój
   • uzyskać lepszą orientację w przestrzeni
   • dłużej się koncentrować
   • dokonywać analizy i syntezy wzrokowej
   • mieć pozytywne nastawienie do swojej osoby
   • zwiększyć sprawność manualną rąk
   • zwiększyć zakres swojej pamięci.
  5. Uczeń powinien w zakresie treści " Piękno kraju Ojczystego"(w miarę swoich możliwości)
   • posiąść wiedzę na temat przyrody, historii i geografii Polski
   • dostrzegać piękno swojego kraju
   • być dumnym ze swojej ojczyzny.
  6. Uczeń powinien w zakresie treści " Lektura"
   • uważnie słuchać czytanych przez nauczyciela lektur, znać ich tytuły i autorów
   • aktywnie uczestniczyć w omawianiu lektur
   • znać treść lektur.
  7. Uczeń powinien w zakresie treści" Aktualne wydarzenia"
   • aktywnie uczestniczyć w życiu swojej rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.


  Bibliografia
  1. Pedagogika specjalna, red.Władysław Dykcik, Poznań 1997.
  2. Program nauczania gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, WSiP, Warszawa 2000 rok.
  3. Program wychowania i nauczania uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, WSiP, Warszawa
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie