Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis i analiza c 21

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1062 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Opracowania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy .
opracowała mgr Zofia Kowalik

Praca nauczyciela bibliotekarza jest specyficzna. Wszystkie opracowane i wdrożone przeze mnie przedsięwzięcia wiązały się ściśle z aktualnymi potrzebami placówki.
     W związku z tym w ramach:

Opracowania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywania i doskonalenia umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej podjęłam następujące działania:

I. Współtworzenie dokumentów szkolnych

     Na poprawę jakości pracy nauczyciela i szkoły wpływa znajomość dokumentów organizacyjnych szkoły. W związku z tym bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela - bibliotekarza, jest współpraca z Radą Pedagogiczną przy współtworzeniu dokumentów szkolnych, takich jak:

 • Statut Szkoły
 • Program Szkoły
 • Program Wychowawczy i Program Profilaktyki
 • Szkolny System Oceniania
     Znajomość tych dokumentów pomogła mi w konstruowaniu planu rozwoju zawodowego, lepsze poznanie zasad funkcjonowania placówki.

II. Współpraca w ramach Szkoły Uczącej Się

     W roku 1999 nasza placówka, jako jedna z pierwszych w kraju, przystąpiła do programu "Szkoła Ucząca Się". Chętnie uczestniczyłam we wszystkich podejmowanych działaniach podejmowanych przez Radę Pedagogiczną. Uważam, że działania podjęte w ramach programu "Szkoły Uczącej Się" umożliwiły wypracowanie narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości placówki i w znaczący sposób wpłynęły na jakość pracy w naszej placówki, a mocne i słabe strony dały wytyczne do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej (zał. nr 1 – ksero protokołu – powołanie na lidera zespołu zadaniowego).
     Wspólnie z p. B. Cichoń i Z. Pinkosz zebrałam i sklasyfikowałam dokumentację potwierdzającą realizację zadań w ramach SUS oraz przekazałam ją do czytelni w celu udostępnienia wszystkim chętnym nauczycielom.
     18 czerwcu odbył się panel, który był ostatecznym sprawdzianem jakości pracy w naszych szkołach i podsumowaniem wcześniejszych działań. W panelu uczestniczyli pracownicy CEO oraz przedstawiciele szkół biorących w programie. Lekcje i inne zajęcia otwarte, rozmowy w grupach zadaniowych, prezentacje standardów i dyskusja zakończyły się wielkim sukcesem – otrzymaniem przez obydwie szkoły tytułu "Szkół Uczących Się".
     Praca w ramach tego programu potwierdziła, że naczelnym zadaniem szkoły jest wszechstronne przygotowanie młodego pokolenia do życia w dorosłym społeczeństwie. Powodzenia szkolne uczniów na każdym szczeblu kształcenia są wynikiem kompleksowego działania wielu czynników, które wpływają na przebieg i rezultaty pracy szkolnej, kształtując sprawność intelektualną i motywy uczenia się.
     Po uzyskaniu tytułu Szkoły Uczącej Się przystąpiliśmy do programu Szkołą z klasą. Wraz z trzema innymi nauczycielami pracowałam nad standardem "Co się dzieje na świecie (Zał. nr 2 – zestaw przydziałów). Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane i w rezultacie otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą" (Zał. nr 3 – zrzut z internetu dotyczący naszego zespołu zadaniowego, zał. nr 4 - sprawozdanie).
     W kolejnej edycji włączyłam się wraz z moją koleżanką mgr Agnieszką Kukulską w realizację następujących standardów:
 1. standard dotyczący informacji i promocji szkoły:
  1. Udział w Dniu Patronów Szkoły – przygotowanie materiałów informacyjnych – gazetki dotyczącej patronów szkoły , wykazu lektur, współudział w przygotowaniu przedstawienia o patronach szkoły.
  2. Zainicjowanie powstania linku bibliotecznego na internetowej stronie szkoły ( link o pracy i zasobach biblioteki oraz o osiągnięciach nauczycieli, tj. o ich pracach, jakie dostępne są w bibliotece).
  3. Zorganizowanie. kiermaszu książki – lektury, literatura dotycząca postaci historycznych.
  4. Pasowanie na czytelnika uczniów klas drugich SP.
  5. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację standardów SUS.
  6. Gromadzenie czasopism nt. edukacji.
  7. Wyszukiwanie literatury potrzebnej do organizowania imprez szkolnych.
  8. Gromadzenie literatury nt. Unii Europejskiej.
  9. Przedstawienie pt. "Czterej Muzykanci z Bremy" na Dniach Otwartych szkoły, współpraca przy organizowaniu stoiska językowego i dekoracji.
 2. standard dotyczący poprawy wyników osiąganych przez uczniów i poprawy jakości pracy szkoły
  1. Dokonywanie comiesięcznej analizy czytelnictwa, nadzorowanie działalności łączników klasowych, współzawodnictwo klas w czytelnictwie, prowadzenie tablicy czytelnictwa klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
  2. Zorganizowanie konkursu literackiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
  3. Przygotowanie Dnia Języków Obcych – przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek" w j. niemieckim.
  4. Adaptacja sceniczna baśni Grimmów pt. "Czterej muzykanci z Bremy"- promowanie literatury niemieckiej.
  5. Sporządzanie gazetek bibliotecznych o znanych pisarzach i utworach literackich oraz ich adaptacjach filmowych.
  6. Przekształcenie biblioteki w centrum informacji naukowej – przeniesienie biblioteki do nowego pomieszczenia, zorganizowanie i urządzenie czytelni, sporządzenie regulaminów, gromadzenie kaset wideo i programów multimedialnych, zainstalowanie w czytelni komputera, telewizora i magnetowidu.
  7. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.
  8. Akcja "uwolnij książkę" – rozpropagowanie akcji, sporządzenie pieczątki, wyszukanie miejsca, ustawienie regału, współpraca z Gimnazjum nr 1 (ulotki, rozpropagowanie akcji).
  9. Nawiązanie współpracy z zespołem redakcyjnym szkolnej gazetki "UFOS".
  10. Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych – gimnazjada, konkurs poetycki.
  11. Prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych.
Bardzo pomocny okazał się udział w warsztatach Szkoła szkole (zał. nr 5 - zaświadczenie) . Warsztaty zostały zorganizowane pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej. Tematem warsztatu była zasada 3, czyli Szkoła z klasą uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej w nim sobie radzić.
     Ponieważ podstawowym warsztatem mojej pracy jest biblioteka szkolna, w związku z tym podjęłam następujące działania;

III. Modernizacja szeroko rozumianego aparatu informacyjno – bibliotecznego (księgozbiór, kartoteki, katalogi)

     Jednym z podstawowych zadań, które należało wykonać, aby uatrakcyjnić młodzieży i nauczycielom korzystanie z oferty biblioteki szkolnej oraz korzystanie z bogatych i różnorodnych zbiorów w skład, której wchodzą nie tylko lektury, ale także literatura młodzieżowa, obyczajowa, metodyczna, popularnonaukowa, słowniki, encyklopedie, atlasy, leksykony było zmodernizowanie aparatu informacyjnego biblioteki.
W związku z tym przeprowadziłam następujące działania:
 • modernizacja księgozbioru popularno – naukowego, metodologiczno – dydaktycznego
 • podział tego księgozbioru na dziedziny wiedzy wg UKD
 • zakupiłam i wydzieliłam, sklasyfikowałam, skatalogowałam księgozbiór ekologiczny (inicjatywa wzięła się stąd, że w Programie Pracy Szkoły pojawiły się ścieżki edukacyjne i klasy ekologiczne). Inicjatywa moja była więc wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniom nauczycieli uczących w klasach ekologicznych i uczniów. Aktywnie włączyłam również się w opracowanie ścieżek edukacyjnych – w zakresie edukacja czytelnicza i medialna (Zał. 6 – zakres działania). Realizacja tej ścieżki obejmowała m.in. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych na temat "Jak powstało pismo ?
 • zakupiłam i wydzieliłam, sklasyfikowałam, skatalogowałam księgozbiór dla potrzeb wychowania do życia w rodzinie oraz księgozbiór psychologiczno – pedagogiczny
 • stworzyłam kartotekę zagadnieniową (prace nad nią wykonywane są na bieżąco). Bazą dla tej kartoteki są czasopisma dla nauczycieli (głównie "Biblioteka w szkole"). Dzięki tej kartotece nauczyciele mogą szybko dotrzeć do potrzebnych informacji (scenariusz imprez szkolnych, konspekty lekcji, ciekawe artykuły, propozycje zadań, konkursów itp.). Z kartoteki tej często korzystają uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad.
 • zabiegałam o rozszerzenie liczby prenumerowanych czasopism (np. w związku z działalnością Klubu Europejskiego zaprenumerowałam prenumeratę czasopisma "Integracja Europejska"
 • uzyskałam zgodę dyrekcji szkoły na prenumeratę sponsorowanych czasopism Młody Technik, Wiedza i Życie, Świat Nauki.
 • zasugerowałam prenumeratę czasopisma komputerowego (początkowo Chip, później Enter i Internet)
 • aby uatrakcyjnić dzieciom młodszym z klas I – III korzystanie z katalogów, aby posługiwać się nimi jako pomocą naukową na lekcjach bibliotecznych w kl. I – III zainicjowałam konkurs na "Katalożek ilustrowany" (zał. nr 7 – przykładowa kartka z katalożku) oraz szkolny projekt okładki (zał. nr 8 – przykładowa okładka)
 • w celu zaznaczenia odrębności zbiorów biblioteki szkolnej, aby je sygnować swoim unikalnym znakiem zainicjowałam i przeprowadziłam konkurs szkolny na projekt Exlibrisu biblioteki szkolnej (Zał. 9 – ksero protokołu). Wynikiem konkursu jest pieczątka, którą stempluje się wszystkie zbiory naszej biblioteki. Konkurs odbył się w roku 1987 (Zał. 10 - exlibris).
 • w związku z tym, że posiadam komputerowo skatalogowany księgozbiór, w każdej chwili, bardzo szybko można dotrzeć do informacji o zbiorach biblioteki. Prace nad modernizacją, unowocześnieniem aparatu bibliotecznego są wykonywane na bieżąco, a życie szkolne narzuca coraz to nowe potrzeby, których zaspokojenie leży w mojej gestii. Praca moja to ciągłe zbieranie informacji na temat nowych rozwiązań w celu usprawnienia pracy naszej biblioteki.
 • na lekcjach bibliotecznych (za pomocą ankiety którą samodzielnie opracowałam staram się wysondować potrzeby i bolączki związane z biblioteką. Myślę, że cel, który przed sobą postawiłam – szybkość dotarcia do informacji częściowo osiągnęłam. Następny etap to wprowadzenie oznakowań kodami paskowymi zbiorów biblioteki. W najbliższej przyszłości będę się starać o pozyskanie sponsora dla sfinansowania moich planów

IV. Komputeryzacja biblioteki – stworzenie Centrum Informatyczno – Medialnego

     Głównym, celem który założyłam sobie rozpoczynając pracę w szkole w 1990 roku było unowocześnienie biblioteki szkolnej t.j. stworzenie szkolnego Centrum Informacji multimedialnej i informatycznej (Zał. 10 – ksero protokołu).
     Program z założenia przedstawiał się wieloetapowo (był wieloletni). Biblioteka w 1990 roku znajdowała się w jednym pomieszczeniu (kącik czytelniczy, wypożyczalnia, zbiory były przestarzałe i wymagały aktualizacji, książki były oprawione w szary papier). Drobnymi krokami (przy pomocy dyrekcji szkoły) osiągnęłam poziom biblioteki, który można określić jako zadowalający i na tle innych bibliotek przedstawia się bardzo dobrze.
     Poniżej przedstawiam kolejne etapy, które należało przejść i pokonać, aby biblioteka wyglądała tak jak wygląda obecnie:
 1. 1990 – 1991 przy okazji malowania biblioteki, porządkowania zbiorów (skontrum) posegregowałam i odpisałam książki zdezaktualizowane i zaczytane
 2. wydzieliłam księgozbiór popularnonaukowy i sklasyfikowałam wg UKD, wykonałam nowe napisy, oznaczenia literowe (czynności te są powtarzane zawsze, gdy jest to konieczne)
 3. wymiana oprawy książek szarej papierowej na estetyczną folię (praca wieloletnia, sukcesywna)
 4. przejęłam, sklasyfikowałam, opracowałam księgozbiór przekazany z likwidowanej biblioteki zakładowej Huty Będzin
 5. zainicjowałam wieloletnią akcję (wśród młodzieży i nauczycieli) zbiórki czasopism, komiksów, książek, które były przekazywane bibliotece szkolnej w formie darów (stanowią one teraz okazały zbiór bardzo chętnie wykorzystywany przez młodzież)
 6. przejęłam i opracowałam, skatalogowałam, sklasyfikowałam zbiór kaset video i płyt CD, kaset magnetofonowych, płyt DVD
 7. W 1995 roku ukończyłam kurs opracowania i katalogowania zbiorów audiowizualnych (w celu nabycia umiejętności katalogowania i opracowania zbiorów według nowej normy (Zał. nr 11). W związku z tym, że zbiory biblioteki szkolnej wzbogaciły się z zbiór kaset video, konieczne było zainstalowanie telewizora i magnetowidu. Biblioteka stała się miejscem, w którym często przebywała młodzież w czasie przerw, odbywały się lekcje biblioteczne, zajęcia wyrównawcze. Problemem była nadal mała powierzchnia lokalu biblioteki, brak czytelni.
 8. w latach 1997 – 1998 rozpoczęła się komputeryzacja biblioteki. Biblioteka otrzymała komputer, drukarkę. W celu wykorzystania tego nowoczesnego sprzętu został napisany przez Marcina Jaworskiego, wówczas studenta I roku Informatyki na UŚ. Autor przy pomocy moich wskazówek, informacji i pracy biblioteki napisał program dla biblioteki szkolnej sugestii dotyczących specyfiki pracy biblioteki szkolnej (był on w porównaniu z dostępnym już na rynku MOL –em tańszy)
 9. 1998 – do nadal trwa sukcesywna praca nad komputerowym skatalogowaniem zbiorów biblioteki, stworzeniem bazy czytelników (działania te podjęłam w celu usprawnienia pracy biblioteki)
 10. 2002 rok Marcin Jaworski, na moją prośbę zmodyfikował swój program (w praktyce bibliotecznej pierwotny program okazał się nieco prymitywny i nie spełniał oczekiwań). W latach 1998 – 2002 stworzyłam komputerową bazę księgozbioru i bazę czytelników. Program ten wymaga dalszych modyfikacji. W latach 2004/2005 zamierzam, w związku z wprowadzeniem w szkole monitoringu i kart identyfikacyjnych, kodów paskowych, wprowadzić również w bibliotece szkolnej oznaczenia kodami paskowymi zbiorów biblioteki (przy pomocy i przychylności Dyrekcji Szkoły oraz Komitetu Rodzicielskiego)
 11. W związku z reformą szkolnictwa i postawieniem dużych wymagań edukacyjnych (powstał Miejski Zespół Szkół nr 1 w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Wielkiego oraz Gimnazjum nr 4 im. Jana III Sobieskiego) wróciła myśl zwiększenia powierzchni biblioteki, oraz pozyskania drugiego pomieszczenia (czytelni). Wspólnie z pracującą ze mną koleżanką p. mg Anną Jaromirską – Czyż, wystąpiłyśmy z inicjatywą przeniesienia biblioteki do innego pomieszczenia (Zał. nr 12). Swoją propozycję przedstawiłyśmy Dyrekcji Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej. Przeprowadzone zostało referendum wśród pracowników szkoły: "Czy zgadzają się na zaadaptowanie pomieszczenia na cele biblioteki i czytelni".
 12. 2003 rok – sierpień rozpoczęłam współpracę z nowym nauczycielem biblioteki p. mgr Agnieszką Kukulską. Przeprowadziłyśmy zbiory biblioteki do nowego pomieszczenia. Biblioteka powiększyła się o lokal czytelni. Otrzymałyśmy nowy sprzęt (telewizor), regały (wymieniono stare drewniane na nowe metalowe). Biblioteka i czytelnia mają stałe łącze internetowe (co wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę biblioteki szkolnej). Praca nad uporządkowaniem księgozbioru, urządzeniem lokalu czytelni, nad nowym wystrojem, opisaniem zbiorów trwała cały sierpień i wrzesień 2003.
 13. W ciągu roku szkolnego 2003/2004 (I semestr) zaproponowałam dyrekcji szkoły zakup nowych, bardziej funkcjonalnych stoliczków do czytelni (propozycja moja wynikała z obserwacji jakie poczyniłam w trakcie użytkowania czytelni przez uczniów). Stare stoliki zajmowały zbyt wiele miejsca, były mało funkcjonalne, gdyż w czytelni bardzo często odbywały się zajęcia dodatkowe – wyrównawcze, biblioteczno – terapeutyczne. Dzięki przychylności dyrekcji i Rady Rodziców pozyskałam kwotę 1000 zł na zakup nowych stolików do czytelni. W roku szkolnym 2003/2004 w II semestrze dzięki moim sugestiom, czytelnia dostała również jeszcze jeden komputer (dostępny w czytelni) drukarkę laserową.
 14. W związku z tym, że biblioteka zyskała nowe, większe pomieszczenie, sprzęt audio, komputerowy, kser należało w celach porządkowych określić zasoby korzystania z powyższych. Zredagowałam tekst regulaminów:
  • Korzystania z komputera
  • Korzystania z czytelni i wypożyczalni
       Współpracowałam przy tworzeniu Statutu Biblioteki Szkolnej oraz Statutu Szkoły,
  Regulaminy zostały zatwierdzone przez dyrekcję szkoły oraz Radę Pedagogiczną. Uważałam, że było to konieczne ze względów bezpieczeństwa, ale także edukacyjnych, aby uczniowie zdawali sobie sprawę, że w każdej placówce tego typu jak biblioteka należy przestrzegać norm i zasad korzystania i zachowania się, co wpływa na pewno na kształcenie prawidłowego odbioru dóbr kultury.
 15. W I semestrze 2003 roku zainicjowałam i jestem współautorką linku biblioteki szkolnej na szkolnej witrynie internetowej. Myśl stworzenia takiego linku pojawiła się w związku z tym, że chciałam podzielić się swoją pracą, spopularyzować bibliotekę, poinformować szersze grono odbiorców o najnowszych zbiorach biblioteki i o jej pracy, oraz umożliwić popularyzację prac nauczycielom z mojej szkoły (Zał. nr 13)
  W związku z tym, że biblioteka zyskała nowe, większe pomieszczenie, sprzęt audio, komputerowy, kser należało w celach porządkowych określić zasoby korzystania z powyższych.
  Zredagowałam tekst regulaminów:
  • Korzystania z komputera
  • Korzystania z czytelni i wypożyczalni
       Współpracowałam przy tworzeniu Statutu Biblioteki Szkolnej oraz Statutu Szkoły. Regulaminy zostały zatwierdzone przez dyrekcję szkoły oraz Radę Pedagogiczną. Uważałam, że było to konieczne ze względów bezpieczeństwa, ale także edukacyjnych, aby uczniowie zdawali sobie sprawę, że w każdej placówce tego typu jak biblioteka należy przestrzegać norm i zasad korzystania i zachowania się, co wpływa na pewno na kształcenie prawidłowego odbioru dóbr kultury. (Zał. nr 14 – regulamin korzystania z biblioteki)
 16. W związku z rozszerzoną ofertą biblioteki ukończyłam kurs obsługi urządzeń medialnych i podstawy obsługi komputera (Zał. nr 15).

V. Ukończone doskonalenia
     W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam również następujące szkolenia, warsztaty i kursy:
 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – 2003 (Zał. nr 16)
 • Kurs dla kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży – 2002 (Zał. nr 17)
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy 2000 r (Zał. nr 18)
 • Szkolenie – "Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz w zakresie posługiwania się środkami p. pożarowymi – 1995 (Zał. nr 19)

VI. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej

     Ukończone kursy pozwoliły mi na doskonalenie wykorzystania technologii komputerowej. Sprawna obsługa edytora tekstu pozwala mi na przygotowywanie sprawozdań, statystyk, dyplomów
Załącznik nr 20 – dyplom
Załącznik nr 21 – wycinek folderu biblioteki

Wnioski:
     Naczelnym celem wszystkich moich wieloletnich działań było stworzenie szkolnej biblioteki, która mogłaby stanąć na wysokości i w pełni sprostać wymaganiom nowoczesnej edukacji młodzieży, aby biblioteka stała się centrum wszelkich szkolnych przedsięwzięć i działań, pracownią ogólnoprzedmiotową służącą wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.
Biblioteka spełniająca funkcję:
 • edukacyjną
 • rozrywkowo - rekreacyjną
     Biblioteka to miejsce, w którym młodzież mogłaby zdobywać umiejętności poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną. Miejscem, gdzie uczniowie mogą rozwijać sprawność umysłową i zainteresowania.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie