Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Cała Polska czyta dzieciom także dzieciom z wadą słuchu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1334 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Wstęp

     Długo zastanawiałam się w jaki sposób zachęcić swoich uczniów do zainteresowania się książką. Kiedy to na klasyfikującej radzie pedagogicznej w czerwcu 2004 roku po raz kolejny usłyszeliśmy wniosek i apel aby wdrażać dzieci do czytelnictwa pomyślałam bajka.
     To jest to, kolorowe książeczki, pełne fantastycznych przygód, dobrych i złych bohaterów z pewnością zafascynują moich podopiecznych. Jak mnie i wielu z nas gdy byliśmy dziećmi.
     Ten przedziwny środek dydaktyczny, może kształcić, uczyć, rozwijać w sposób wesoły wzruszający, ciekawy i jednocześnie nie dyrektywny. Pomyślałam, że w świecie pokemonów, brutalnych gier komputerowych zwykła, prosta bajka może spełniać rolę odróżnienia fikcji od rzeczywistości.
     Może pomóc zrozumieć niesłyszącemu dziecku trzy czasy przeszły, przyszły, teraźniejszy. Może pokazać, że warto wierzyć, być konsekwentnym , bo w życiu także choć może nie tak często jak w bajce zwycięża dobro. Trzeba umieć je znaleźć i ciągle szukać jak baśniowi, kolorowi bohaterzy. Wierzyć w cuda.
     Tej wiary życzę sobie, moim uczniom oraz wszystkim czytającym ten program.


Program zawiera

 1. Rola książki w przyswajaniu umiejętności czytania, pisania, myślenia oraz wyrażania siebie.
 2. Idea oraz cele programu.
 3. Sfera organizacyjna realizacji programu.
 4. Założenia programowe, oczekiwane efekty.
 5. Monitoring i ewaluacja.
 6. Spis literatury.

1. Rola książki w przyswajaniu umiejętności czytania, pisania, myślenia oraz wyrażania siebie.

     Podjęcie przez dziecko nauki szkolnej wiąże się z rozszerzeniem jego kontaktu z podręcznikiem szkolnym a także lekturą innych książek. W związku z powyższym dziecko poprzez kontakt z książką uczestniczy w różnego rodzaju ćwiczeniach:
 • ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów,
 • ćwiczenia w mówieniu i pisaniu,
 • ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku,
 • ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne.
     W przypadku naszych dzieci na pierwszy plan wysuwają się ćwiczenia w mówieniu, jako że mowa jest środkiem w procesie porozumiewania się. Umiejętność przekazania własnych myśli pragnień, odczuć stanowi źródło satysfakcji. Wspólne omawianie z nauczycielem treści bajek, zwrócenie uwagi dziecka na dźwiękową stronę mowy i jej wyrazistość rozwijają ekspresję i płynność mówienia. Nabywanie wprawy w mówieniu ułatwi uczniom przyswajanie trudnej sztuki pisania i wypowiadania się w piśmie. Kształtowanie kultury językowej wiąże się także z umiejętnością słuchania. Ważne jest aby stale mobilizować uczniów do uwagi i zainteresowania opowiadaną przez nauczyciela baśnią, czytanym tekstem, audycją radiową. Umiejętność słuchania sprzyja stałemu poszerzaniu słownictwa zarówno biernego jak i czynnego, mobilizuje do poprawnego i swobodnego wypowiadania się. Umiejętność słuchania wywiera korzystny wpływ na umiejętność czytania. Głośne czytanie nauczyciela, czytanie indywidualne i zbiorowe uczniów tworzą warunki do porównywania własnego sposobu wymawiania czytanych wyrazów z wymową innych kolegów, wpływa na kształtowanie wrażliwości estetycznej, wdraża do czytania płynnego, poprawnego, biegłego i wyrazistego. Wyraziste czytanie świadczy o rozumieniu uprzednio czytanego cicho tekstu. Czytanie ze zrozumieniem (ciche i głośne) pozwala uczniowi przeżywać treść tekstu, poddawać się jego wpływowi wychowawczemu. Kontakt z książką dostarcza uczniowi wzorów pisania i mówienia (dialog, opowiadanie, opis). Pozwala poznawać nowe słownictwo i formy gramatyczne, obserwować pisownie różnych wyrazów, pomaga w opanowaniu języka. Kształcenie i kształtowanie języka ucznia łączy się integralnie z rozwijaniem jego myślenia. Wszystkie ćwiczenia językowe: mówienie, czytanie, pisanie stanowią sposobność do rozwijania umiejętności analizowania, porównywania, różnicowania, dokonywania syntezy, wnioskowania, uogólniania, dowodzenia. Posługiwanie się językiem pobudza więc myślenie jest sposobem wyrażania własnego rozumowania. Książka budzi u uczniów różnorodne wzruszenia, kształtuje oceny i sądy, pomaga w rozumieniu innych ludzi w poznawaniu złożoności życia codziennego, przysposabia do uczestnictwa w nim.
     W związku z powyższym nie trzeba argumentować konieczności pracy z książką wśród dzieci z wadą słuchu. Wystarczy wyobrazić sobie, że nie potrafimy wypowiedzieć swoich myśli, wstydzimy się przemówić a kiedy już mówimy nikt tego nie rozumie. Czytamy tekst nie wiedząc jakie niesie informacje, czujemy się gorsi, inni, niezrozumiali. Program ten jest próbą przełamania tych trudności. Pisząc "słucha" mam na myśli indywidualny odbiór lektury uzależniony od sposobu przyswajania treści wybranego przez dziecko. Może to być słuch – u dzieci słabo słyszących, słuch i wzrok u dzieci słabo słyszących i niesłyszących lub sam wzrok u tych dzieci. W zależności od kanału odbioru jakim posługuje się uczeń.
     U dzieci prelingwalnie niesłyszących proponuję kontynuować wychowanie słuchowe, u dzieci postlingwalnie niesłyszących trening słuchowy.
Najważniejsze jest aby proces komunikacji i treść bajki była dla dziecka zrozumiała i przyjemna.

2. Idea oraz cele programu.

     Głównym celem edukacji z zakresu rozwijania zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów z wadą słuchu jest uświadomienie dziecku niesłyszącemu, że także ono może, musi i lubi przyjaźnić się z książką. Przełamanie strachu przed samodzielnym czytaniem lektury, wyzwolenie możliwości i prób kontaktów z słowem pisanym oto główny cel programu. Jednym słowem zaciekawienie i ośmielenie w obcowaniu z bajką.
     Wszystkie inne korzyści wynikające z kontaktu z literaturą uważam za podrzędne gdyż wstyd i lęk przed otworzeniem książki przekonanie nie czytam bo nie rozumiem jest moim zdaniem największym problemem.
Cele ogólny programu to zawarcie przyjaźni z książką, przełamanie strachu charakteryzującego niesłyszące dziecko przed kontaktem ze słowem pisanym.

Cele edukacyjne:
 • dostarczenie uczniom wiedzy o otaczającym świecie,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie wyobraźni i fantazji,
 • doskonalenie umiejętności czytania, analizowania treści bajki,
 • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego dziecka,
 • doskonalenie artykulacji,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozbudzanie aktywności czytelniczej poprzez pracę z książką, czasopismem, komiksem,
 • rozwijania działaniowego stosunku czytelnictwa poprzez inscenizacje, dramy, gry dydaktyczne
Cele wychowawcze:
 • kształcenie uczuć i właściwych postaw,
 • kształcenie wrażliwości estetycznej,
 • dostarczanie pozytywnych wrażeń, doznań poprzez systematyczny kontakt z literaturą,
 • wzbudzenie szacunku i obowiązku dbałości o podręczniki szkolne i inne książki

3. Sfera organizacyjna realizacji programu.
 1. Program będzie realizowany we współpracy autora z drugim nauczycielem.
 2. Czas realizacji obejmie rok szkolny 2004/2005, w wymiarze jednego spotkania w miesiącu, w liczbie minut zależnych od potrzeb nie mniej niż 90 minut.
 3. Forma świadczonej pomocy to wolontariat w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć dydaktycznych nauczyciela.
 4. Miejsce pracy to świetlica, las, teatr, gabinet audiometrii.
 5. Adresatami programu będą uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej.
 6. Metody pracy stosowane podczas terapii dziecka z wadą słuchu:
  • dwujęzykowa,
  • audytywno-werbalna,
  • totalnej komunikacji,
  • wybór metody uzależniony od możliwości percepcyjnych odbiorcy.
  Aktywne metody pracy:
  • burza mózgów,
  • gwiazda dziennikarskich pytań,
  • rybi szkielet,
  • metaplan,
  • piramida priorytetów,
  • odgrywanie ról,
  • pętla czasu,
  • mapa mentalna.
 7. Formy pracy:
  • zawarcie kontraktu,
  • zorganizowanie kącika książki,
  • głośne czytanie,
  • organizowanie konkursów zgaduj–zgaduli,
  • przygotowanie inscenizacji kukiełkowej dla przedszkolaków, rodziców,
  • twórcze zabawy z lekturą w powiązaniu ze swobodną ekspresją muzyczno, ruchowo, polonistyczno, logopedyczną,
  • tworzenie kart tematycznych do przeczytanych bajek,
  • współpraca z biblioteką,
  • współpraca z rodzicami w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, gromadzenie domowych księgozbiorów,
  • organizowanie zajęć plastycznych i technicznych jako działalności współtworzącej inscenizację, wykonanie kukiełek, scenografii,
  • śmiech, radość, ruch,
  • praca z programami komputerowymi,
 8. Tematyka oraz motto spotkań. "Kopciuszek" - "Skromność i dobro zwycięża"
  "Dziewczynka z zapałkami" - "Zauważ potrzebujących"
  "Trzy świnki" - "Sumienna praca przynosi korzyści"
  "Czerwony Kapturek" - "Posłuszeństwo może uchronić od niebezpieczeństwa"
  "Pinokio" - "Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos"
  "Nowe szaty cesarza" - "Nie każda pochwała jest prawdziwa, zaufaj sobie"
  "Imbryk" - "Szanuj, pielęgnuj miłe wspomnienia"
  "O rybaku i złotej rybce" - "Zachłanny zawsze traci"
  "Brzydkie kaczątko" - "Piękno jest ukryte w każdym z nas"
4. Założenia programowe, oczekiwane efekty.
 1. Założenia programowe dotyczące osiągnięć uczniów rozpatrywane w kategorii:
  • czytania,
  • opracowywania tekstów.
 2. Oczekiwane efekty pracy z punktu widzenia nauczyciela rewalidacji indywidualnej przekładającego sprawność kompetencji komunikacyjnej nad językową. Po zrealizowaniu treści programu bardzo chciałabym aby uczeń potrafił:
  • prowadzić dialog na dany temat,
  • zrozumieć kontekst czasowo przestrzenny tekstu,
  • wyrazić domniemania, plany, preferencje,
  • czerpać przyjemność z czytania bajki,
  • bez lęku i oporu otworzyć książkę,
  • przeczytać jej treść,
  • wypisać nieznane słowa w celu wyjaśnienia treści,
  • wymienić głównych bohaterów bajki,
  • zadać pytania do omówionej literatury,
  • mimiką wyrazić nastrój bajki,
  • podać tytuł omawianej bajki oraz jej autora,
  • imiona oraz nazwiska autorów zapisać z dużej litery,
  • szanować książkę, chronić ją przed zniszczeniem,
  • w skupieniu słuchać tekstu czytanego przez nauczyciela,
  • zrozumieć ,że słowa są nośnikiem informacji o naszych stanach miłości, złości, radości,
  • przeczytać fragment z respektowaniem znaków przystankowych,
  • dobrać adekwatnie słowo do stanu ducha bohatera utworu,
  • rozwijać własną wyobraźnię poprzez przemieszczanie swoich wypowiedzi w trzech czasach,
  • opowiedzieć poznaną przygodę,
  • wyodrębnić głównego bohatera bajki,
  • ocenić postępowanie bohatera,
  • wyszukać fragment na dany temat,
  • zaprezentować czytany tekst z podziałem na role,
  • odkryć ,że nie wszystko o czym czytamy, mówimy, słyszymy jest prawdą,
  • ruchem pokazać zdarzenia,
  • wyrazić własne odczucia na temat bajki w formie plastycznej,
  • dopowiedzieć zgodnie z własną wyobraźnią inny niż w książce koniec baśni,
  • rozpoznać zdanie oznajmujące, rozkazujące i pytające,
  • ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na temat bohaterów baśni,
  • korzystać ze słownika ortograficznego,
  • argumentować swoje wypowiedzi,
  • stosować nowe słownictwo,
  • odgrywać role,
  • podejmować samodzielne próby twórcze posługując się swobodnym tekstem jako szczególną forma ekspresji słownej,
  • samodzielnie porządkować kolejność zdarzeń,
  • odczytywać z ust tekst czytany,
  • wysłuchiwać wskazane fragmenty,
  • odczytywać znaki języka migowego,
  • uczestniczyć w grupowych ćwiczeniach artykulacyjnych,
  • uczestniczyć w grupowych ćwiczeniach fonacyjnych,
  • uczestniczyć w grupowych ćwiczeniach oddechowych,
  • śmiało wyrażać własne poglądy na temat prezentowanych baśni,
  • uargumentować ,jaka z baśni zachwyca go najbardziej,
  • odczytać przesłanie baśni, zrozumieć morał,
  • wyciągnąć wnioski z perypetii bohaterów,
  • odróżnić dobro od zła,
  • bronić dobra, opowiadać się za lepszym, dobry światem,
  • rozumieć lepiej świat własnych przeżyć,
  • uważnie słuchać,
  • wyrażać siebie,
  • odnosić się z szacunkiem do świata przyrody i ludzi.
5. Monitoring i ewaluacja.

Monitoring będzie odbywał się na bieżąco i wyrażał się w :
 • stawianiu pytań i udzielaniu odpowiedzi ,
 • rozwiązywaniu zadań związanych z treścią bajki,
 • uczestnictwo i ocenę efektów pracy,
 • barometrze uczuć,
 • scenariuszach zawierających szczegółowy opis postępowania terapeutycznego,
 • ocenie wytworów dziecka.
Ewaluacja będzie dotyczyła każdych zajęć oraz całości programu, dokonam jej na podstawie:
 • samooceny zajęć , wniosków,
 • ankiety skierowanej do rodziców dzieci oraz wychowawców co do wzrostu zachowań czytelniczych u dzieci,
 • analizy wyników podsumowującej zabawy "Co to za bajka"?


Literatura Andersen J. Ch. "Baśnie", Nasza Księgarnia, Warszawa 1988,
Lenartowska K., Halina Smolińska "Ćwiczenia w pisemnym wypowiadaniu się", Pozkal, Inowrocław,
Malendowicz J. "O trudnej sztuce pisania i czytania" Warsa WsiP, 1978,
"Mała Skarbnica Bajek", Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1998,
Minczakiewicz E..M "Logopedia - Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia", Wydawnictwa Naukowe WSP, Kraków 1997,
Okraszewski K., Barbara Rakowiecka, Krzysztof J. Szmidt "Podręcznik eksperymentalny Porządek i przygoda Lekcje twórczości Część 1i 2, WsiP, Warszawa 1996,
Szczepankowski B. "Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi Wyrównywanie szans", WSiP, Warszawa 1999,
Waleszkiewicz K. "Bajki dla dyslektyków", Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków 2003,
Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy "Słyszę" nr 3/77 maj-czerwiec 2004


Iwona Obremska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie